Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6 SUBSIDIEBIJLAGE

Overzicht subsidies

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de subsidies van het Ministerie van SZW.

Binnen deze bijlage wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies uit hoofde van subsidieregelingen en incidentele subsidies uit hoofde van de Kaderwet SZW. Subsidieregelingen zijn regelingen die door het Ministerie van SZW zijn ingesteld. De Kaderwet SZW is een algemene titel op grond waarvan partijen een subsidieverzoek kunnen indienen bij het Ministerie van SZW.

Definitie subsidie

In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Tabel B.6.1 Subsidies uit hoofde van subsidieregelingen (x € 1.000)

Artikel

Naam subsidie (met hyperlink naar vindplaats)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal verle-ningen 2013

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal)

1

Kwaliteit arbeidsverhoudingen

163

300

300

300

300

300

300

6

2013

2018

nnb 1

2

Raakvlak onderwijs arbeidsmarkt

60

0

0

0

0

0

0

0

2011

2

Sectorplannen

0

117.750

214.250

190.000

68.000

0

0

0

2016

2015

2

Armoede en schulden

0

800

3.200

0

0

0

0

0

2018

2018

4

Scholing jonggehandicapten 2

12.267

13.300

13.300

13.300

0

0

0

5

2013

2017

2016

5

Scholing en plaatsing oudere werklozen

500

5.500

15.500

15.500

5.000

0

0

1

2016

2016

7

Versterking vaardigheden 3

0

1

5.901

3.344

4.160

0

0

nnb

2018

13

Subsidiëring overleg minderheden

662

0

0

0

0

0

0

10

2015

2013

13

Afbouw subsidiëring overleg minderheden

5.529

0

1.373

0

0

0

0

9

2015

2014

98

Verlenging bewaartermijn ESF

275

5

0

0

0

0

0

33

2013

 

TOTAAL

19.456

137.656

253.824

222.444

77.460

300

300

64

     
1

Voor het einde van het jaar zal de regeling Kwaliteit Arbeidsverhoudingen voorzien worden van een einddatum

2

De regeling Scholing jonggehandicapten wordt steeds voor een periode opengesteld en toegekend en daarna via een in het Staatsblad te publiceren wijziging verlengd.

3

De regeling Versterking vaardigheden zal binnenkort worden gepubliceerd in de Staatscourant. Het evaluatiejaar is nog niet bekend.

Tabel B.6.2 Beschikbare middelen incidentele subsidies uit hoofde van de Kaderwet (x € 1.000)

Artikel

Naam subsidie (met hyperlink naar vindplaats)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal verleningen 2013

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (zie toelichting)

1

Arbeidsmarkt

1.721

2.715

4.740

4.739

4.739

5.739

4.739

 

2013

2019

 
 

subsidies algemeen

1.212

2.715

4.740

4.739

4.739

5.739

4.739

7

     
 

duurzame inzetbaarheid

509

0

0

0

0

0

0

1

     

2

Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening inclusief aanpak jeugdwerkloosheid

9.171

2.409

1.988

332

262

0

0

 

nvt

2018

 
 

subsidies algemeen

4.408

2.121

1.950

332

262

0

0

25

     
 

bevorderen arbeidsparticipatie

790

211

21

0

0

0

0

0

     
 

armoede en schuldhulpverlening

29

0

0

0

0

0

0

0

     
 

onderhoud en doorontwikkeling WWB

207

0

0

0

0

0

0

0

     
 

re-integratie BES

20

77

17

0

0

0

0

2

     
 

SBCM

2.800

0

0

0

0

0

0

1

     
 

sociale werkvoorziening

917

0

0

0

0

0

0

0

     

7

Kinderopvang

1.864

4.893

4.677

3.482

7.699

7.559

7.559

8

nvt

2015

 

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

8.692

8.836

5.890

5.890

5.890

1.532

1.532

 

nvt

2016

 
 

opbouw kennisfunctie integratie

5.795

5.730

3.240

3.240

3.240

0

0

1

     
 

vluchtelingenwerk

1.030

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

1

     
 

overig

1.867

2.074

1.618

1.618

1.618

500

500

5

     
 

TOTAAL

21.448

18.853

17.295

14.443

18.590

14.830

13.830

51

     

Incidentele subsidies worden vanwege het ad-hoc-karakter en de veelal kleine bedragen niet afzonderlijk geëvalueerd. In tabel B.6.2 wordt onder de laatste en volgende evaluatie verwezen naar de beleidsdoorlichtingen op het desbetreffende beleidsartikel. In een beleidsdoorlichting komt het gehele beleidsterrein van het artikel aan de orde. Bij het bepalen van de onderwerpen van de komende beleidsdoorlichtingen zal het subsidie instrument worden meegenomen. In 2013 is de begroting van SZW opnieuw ingedeeld. Artikel 2 is gevormd uit diverse andere artikelen. Dit houdt in dat er nog geen beleidsdoorlichting van artikel 2 is geweest. Omdat artikel 7 Kinderopvang (2011) en Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (2013) pas sinds kort op de begroting van SZW staan, heeft hier nog niet eerder een beleidsdoorlichting plaatsgevonden. Tabel B.6.2 geeft een overzicht van de in de begroting 2015 onder het financiële instrument subsidies beschikbare middelen. Deze middelen zijn beschikbaar voor aanvragen voor incidentele subsidies (looptijd in de regel niet meer dan vier jaar). Op voorhand kan niet worden aangegeven welke subsidies zullen worden aangevraagd en wat de einddatum zal zijn.

Licence