Base description which applies to whole site

BIJLAGE 5 EVALUATIE- EN ONDERZOEKSOVERZICHT

In deze bijlage bij de begroting wordt een overzicht van al het evaluatie- en overig onderzoek voor het Ministerie van VWS opgenomen.

Overzicht Evaluaties

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

           

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Integrale doorlichting artikel 1

1

2017

2017

n.v.t.

 

Ziektepreventie

1

2014

2015

n.v.t.

 

Letselpreventie

1

2013

2013

TK 32 772, nr. 2

 

Kwaliteit en (patiënt)veiligheid

2

2016

2016

n.v.t.

 

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

2

2017

2017

n.v.t.

 

Bevordering van de werking van het stelsel

2

2015

2015

n.v.t.

 

Hervorming van de langdurige zorg (Hlz)

3

2018

2019

n.v.t.

 

Versterken positie cliënt

4

2015

2016

n.v.t.

 

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

4

2017

2017

n.v.t.

 

Kennisontwikkelingsbeleid

4

2017

2017

n.v.t.

 

Zorg en jeugdzorg in Caribisch Nederland

4

2015

2015

n.v.t.

 

Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien

5

2014

2014

n.v.t.

 

Jeugdzorgbeleid

5

2018

2018

n.v.t.

 

Sportbeleid

6

2017

2017

n.v.t.

 

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

7

2018

2018

n.v.t

 

IBO grensoverschrijdende zorg

FBZ

2013

2014

n.v.t.

           

1b. Ander onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Evaluatie na wijziging Drank en Horecawet op 1-1-2013

1

2015

2016

n.v.t.

 

Evaluatie Gezonde Schoolkantine

1

2015

2016

n.v.t.

 

Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg

1

2012

2013

TK 31 839, nr. 297

 

Subsidie Geneesmiddelenbulletin en medicijnbalans

2

2014

2016

n.v.t.

 

Pilots masterplan orgaandonatie

2

2012

2014

n.v.t.

 

Subsidie Nederlandse Transplantatiestichting

2

2015

2015

n.v.t.

 

Subsidieregeling Donatie bij leven

2

2015

2015

n.v.t.

 

Effectonderzoek campagne orgaandonatie

2

2012

2014

n.v.t.

 

Marktscan zorgverzekeringsmarkt (2013)

2/FBZ

jaarlijks

jaarlijks

Weergave van de markt 2008–2012

TK 29 689, nr. 472

TK 29 689, nr. 477

 

Marktscan geestelijke gezondheidszorg (NZa)

2/FBZ

jaarlijks

jaarlijks

TK 25 424, nr. 245

 

Marktscan Extramurale Farmaceutische zorg

2/FBZ

jaarlijks

jaarlijks

TK 29 477, nr. 229

 

Kwantitatieve evaluatie risicoverevening

2/FBZ

jaarlijks

jaarlijks

TK 29 689, nr. 380

 

Monitor zorggerelateerde schade

2/FBZ

2012

2013

TK 31 016, nr. 59.

Zie ook Monitor zorggerelateerde schade bij patiënten ouder dan 70 jaar (Traject 4) (http://www.narcis.nl)

 

Herhaalstudie naar ziekenhuisopnames door verkeerd geneesmiddelengebruik

2

2012

2013

TK 29 477, nr. 226

 

Wet inzake bloedvoorziening

2

2016

2016–2017

n.v.t.

 

Evaluatie wet opsporing onverzekerden

2/FBZ

2013

2014

Wordt meegenomen in evaluatie Zvw.

 

Quickscan naar het gebruik meldcode

3

2015

2016

n.v.t.

 

Effectiviteit aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

3

2015

2016

n.v.t.

 

2e evaluatie

       
 

Tussenevaluatie experiment regelarme instellingen

3

2014

2014

www.actiz.nl/stream/eindrapport-regelarm-experiment-032014.pdf

 

Evaluatie Wmo

3

2014

2014

n.v.t.

 

Evaluatie afbouw meerbedskamers

3

2014

2014

n.v.t.

 

Voortgangsrapportage GIA

3

2015

2015

n.v.t.

 

Evaluatie Wmo 2015

3

2017

2017

n.v.t.

           
 

Zorgbalans

4

doorlopend

doorlopend

n.v.t.

 

Evaluatie Beleidskader voor subsidiëring van PG-organsaties

4

2015

2015

n.v.t.

 

Monitor en effectmeting financieel instrumentarium zorginnovatieplatform

4

2010

2013

n.v.t.

 

Gezondheidszorg Caribisch Nederland na de transitie

4

2012

2013

TK 31 568, nr. 130

 

Evaluatie Wmg

4/FBZ

2013

2014

n.v.t.

 

Evaluatie Zvw

4/8/FBZ

2013

2014

n.v.t.

 

Evaluatie ZiNL

4/FBZ

2013

2014

n.v.t.

 

Evaluatie Wet uitvoering wetten voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

7

2014

2014

n.v.t.

 

Wondzorg

FBZ

2013

2015

n.v.t.

 

Vervolg integrale bekostiging chronische zorg

FBZ

2013

2014

n.v.t.

 

Opleidingsfonds

FBZ

2015

2016

n.v.t.

           

2. Overig onderzoek

 

Wet BIG

2

2011

2013

TK 292, nr. 182.

 

Veiligheidsprogramma

2

2013

2014

n.v.t.

 

Actieplan «Ouderen in veilige handen»

3

2011

2014

n.v.t.

 

Longitudinaal onderzoek daklozen

3

2010

2014

n.v.t.

 

Deelname aan vrijwilligerswerk, POLS (CBS)

3

2013

2014

n.v.t.

 

Monitor plan van aanpak G4

3

jaarlijks

jaarlijks

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/12/03/monitor-plan-van-aanpak-maatschappelijke-opvang.html

 

Monitor stedelijk kompas

3

jaarlijks

Jaarlijks

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/12/03/monitor-stedelijk-kompas-2011.html

 

Financiële impactanalyse besluitvorming over ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van personen met een handicap

3

2012

2013

TK 29 355, nr. 54

 

Onderzoek aard en omvang ouderenmishandeling

3

2014

2015

n.v.t.

 

Onderzoek aard en omvang huiselijk geweld en kindermishandeling

3

2015

2015

n.v.t.

 

Bestuurlijke ondertoezichtstelling van zorginstellingen

4

2013

2013

TK 32 012, nr. 17

 

Verkenning opsporingsfunctie in de zorg

4

2013

2014

n.v.t.

 

Onderzoek zorgfraude

4

2013

2014

n.v.t.

 

Evaluatie RVZ

4

2012

2013

TK 28 101, nr. 13

 

Matchfixing

6

2012

2013

n.v.t.

 

Onderzoek Ongevallen en bewegen in Nederland (OBiN)

6

doorlopend

doorlopend

VeiligheidNL

 

Actieprogramma Taskforce Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt

6

2012

2013

TK 30 234, nr. 84

 

Meedoen of stoppen. Eindrapport van de Commisie Anti-Doping Aanpak: onderzoek naar de dopingcultuur in het Nederlandse wegwielrennen bij de heren

6

2012

2013

TK 30 234, nr. 86

 

Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2010/2011

6

2011

2013

TK 30 234, nr. 87

 

(On)beperkt sportief 2013. Monitor Sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap

6

2012

2013

TK 30 234, nr. 89

 

Sport in beeld. De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie in 2006, 2008 en 2010

6

2012

2013

TK 30 234, nr. 90

 

Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt

6

2013

2013

TK 30 234, nr. 91

 

VSK-monitor 2013. Voortgangsrapportage Actieplan «Naar een veiliger sportklimaat»

6

2013

2013

TK 30 234, nr. 93

 

Rapportage Sport

6

2011

2014

www.scp.nl

 

Topsportklimaatmeting

6

2014

2016

n.v.t.

 

Monitor programma Sport en Bewegen in de Buurt

6

 

2015

n.v.t.

 

Effectmeting Buurtsportcoaches

6

 

2015

n.v.t.

 

VSK-monitor

6

2013

2017

http://www.mulierinstituut.nl/projecten/monitoringprojecten/naar-een-veiliger-sportklimaat-vsk_.html

 

Initatieven bestuurlijk akkoord ggz

FBZ

2014

2014

n.v.t.

 

Marktscan intramurale AWBZ-zorg

FBZ

jaarlijks

jaarlijks

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/04/23/marktscan-en-beleidsbrief-geestelijke-gezondheidszorg.html

 

Marktscan extramurale AWBZ-zorg

FBZ

jaarlijks

jaarlijks

http://www.rijksoverheid.nl/ documenten-en-publicaties/rapporten/ 2013/02/28/marktscan-en-beleidsbrief- extramurale-farmaceutische-zorg.html

Licence