Base description which applies to whole site

BIJLAGE 4 SUBSIDIEOVERZICHT

Tabel subsidieregelingen (bedragen x € 1.000)

Artikel

Naam subsidie1 (-regeling)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal verleningen 2013

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie

(regeling)

(jaartal)

1

Kaderregeling VWS-subsidies

52.959

59.582

57.983

55.912

57.098

62.226

62.226

66

2

2

2

1

Subsidieregeling publieke gezondheid

174.258

182.492

190.606

195.513

200.323

204.533

208.832

22

2014

2016

2017

2

Kaderregeling VWS-subsidies

84.379

104.536

129.015

125.885

113.539

105.196

104.960

68

2

2

2

2

Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties (VINEX)

1.312

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

6

3

2017

2018

2

Subsidieregeling donatie bij leven

527

530

600

700

700

700

700

580

3

2016

2017

2

Beleidskader subsidiëring anonieme e-mental health

785

2.000

2.000

7

3

5

2015

2

Subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch specialistische zorg4

125.000

0

3

2019

2019

3

Kaderregeling VWS-subsidies

188.26

251.633

166.756

140.372

156.404

156.223

156.223

96

2

2

2

3

Regeling palliatieve terminale zorg

19.589

18.944

18.950

18.950

18.950

18.950

18.950

233

3

2018

2017

4

Kaderregeling VWS-subsidies

31.689

97.548

67.744

57.566

54.590

54.818

56.818

52

2

2

2

4

Beleidskader voor subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties

27.814

21.331

19.944

20.104

20.765

20.765

20.765

219

2011

2015

2017

4

Subsidieregeling stageplaatsen zorg II

105.926

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

1.526

2011

2016

2017

4

Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg

3.789

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

58

2011

2016

2017

4

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

21.744

22.750

28.035

37.185

39.375

39.375

39.375

14

3

2016

2017

4

Subsidieregeling opleidingen publieke gezondheidszorg 2013–2017

15.093

24.323

20.525

20.525

20.525

20.525

20.525

52

3

2017

2018

4

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

48.000

135.000

140.000

145.000

0

3

2017

2017

5

Kaderregeling VWS-subsidies

16.522

13.529

11.569

10.063

10.062

10.062

10.062

30

2

2

2

5

Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan

21.475

21.613

21.616

21.615

21.614

21.613

21.613

4

2006

2014

2017

5

Subsidieregeling gesloten jeugdzorg 2013/2014

192.294

186.950

40

3

2018

2014

5

Subsidieregeling vergoeding bijzondere transitiekosten Jeugdwet4

100.000

60.000

60.000

0

3

2018

2017

5

Regeling compensatie huisvestingslasten gesloten jeugdzorg4

18.600

18.600

18.600

18.600

18.600

0

3

2018

2019

5

Regeling capaciteitsreductie gesloten jeugdzorg4

25.000

0

3

2018

2015

6

Kaderregeling VWS-subsidies

51.630

50.224

58.849

62.515

65.033

62.625

62.625

38

2

2

2

7

Kaderregeling VWS-subsidies

16.125

16.506

16.506

16.506

16.506

16.506

16.506

22

2

2

2

 

Totaal subsidieregelingen

1.026.178

1.239.491

1.331.298

1.118.811

1.136.084

929.717

919.274

3.133

     

Toelichting

1. Subsidiedefinitie (art. 4.21 AWB): de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

2. Vanwege het algemene, kaderstellende karakter van de Kaderregeling heeft deze geen einddatum en is een evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid als zodanig niet mogelijk. Evaluatie van verstrekte subsidies op basis van de kaderregeling kan deel uitmaken van beleidsevaluaties. In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de subsidies van het betreffende begrotingsartikel verstrekt onder de Kaderregeling doorgelicht: de planning beleidsdoorlichtingen is te vinden in de Beleidsagenda.

3. Nog geen evaluatie plaatsgevonden.

4. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2015 is deze regeling nog niet in de Staatscourant geplaatst.

5. In het wetsvoorstel Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken (TK 33 675, nr. 2), op 28 juni 2013 aan de Tweede Kamer verzonden, zal de bekostiging van anonieme e-mental health een permanent beslag krijgen. De evaluatie van de bekostiging van anonieme e-mental health zal worden meegenomen in de evaluatie van deze wet.

6. Deze regeling wordt per 1 januari 2015 beëindigd in het kader van de stelselherziening jeugdzorg, er zal derhalve geen evaluatie plaatsvinden. De bekostiging van de gesloten jeugdzorg zal worden meegenomen in de doorlichting van de decentralisatie van het jeugdstelsel in 2018.

Licence