Base description which applies to whole site

2. Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)

2.1 Inleiding

De maatschappij roept om transparantie. Betrouwbare registers zijn steeds belangrijker. Organisaties, mensen en soms zelfs de gezondheid van mensen zijn hiervan afhankelijk. Als agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zorgt het CIBG voor een betrouwbare verzameling, verwerking en koppeling (gegevensknooppunten) van (gecertificeerde) gegevens en uitlevering aan gebruikers. Het CIBG heeft een breed takenpakket zoals het BIG-register, het Donorregister, Registerleraar en het UZI-register. Meer informatie over de organisatie en taken van het CIBG is te vinden op: www.cibg.nl.

Het CIBG heeft de ambitie om binnen de rijksoverheid op termijn dé organisatie te worden op het gebied van registers voor (gewaarmerkte) identiteiten. De organisatie wil waarde creëren voor opdrachtgevers en de maatschappij door deskundig te zijn en betrouwbare informatie klant- en opdrachtgevergericht te koppelen en ter beschikking te stellen.

Het CIBG staat voor een uitdagend jaar waarin er verder focus wordt aangebracht op de taken van de organisatie en er aanzienlijke investeringen in de ICT plaatsvinden om de organisatie up-to-date te brengen.

2.2 Begroting
Begroting van het CIBG voor het jaar 2015
(Bedragen x € 1.000)
 

2013

stand slotwet

2014

vastgestelde begroting

2015

2016

2017

2018

2019

Baten

             

Omzet moederdepartement

34.174

19.378

18.200

18.746

19.308

19.888

20.484

Omzet overige departementen

1.897

1.753

5.440

5.603

5.771

5.944

6.123

Omzet derden

12.030

17.216

20.290

20.899

21.526

22.171

22.837

Rentebaten

9

10

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal baten

48.110

38.357

43.930

45.248

46.605

48.003

49.444

               

Lasten

             

Apparaatskosten

43.372

36.837

41.051

41.838

43.042

44.282

45.560

– Personele kosten

22.013

19.150

18.911

19.255

19.782

20.324

20.883

waarvan eigen personeel

15.592

17.350

17.211

17.555

18.082

18.624

19.183

waarvan externe inhuur

5.477

1.800

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

– Materiële kosten

21.539

17.687

22.140

22.583

23.260

23.958

24.677

waarvan apparaat ICT

6.696

3.000

5.610

5.722

5.894

6.071

6.253

waarvan bijdrage aan SSO’s

3.637

3.000

4.165

4.248

4.333

4.420

4.508

Rentelasten

16

0

133

166

188

210

214

Afschrijvingskosten

3.534

1.520

2.746

3.244

3.375

3.511

3.670

– Materieel

11

20

16

16

17

17

17

waarvan apparaat ICT

2

0

0

0

0

0

0

– Immaterieel

3.523

1.500

2.730

3.228

3.358

3.494

3.653

Overige kosten

16

0

0

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal lasten

46.922

38.357

43.930

45.248

46.605

48.003

49.444

               

Saldo van baten en lasten

1.188

0

0

0

0

0

0

Toelichting baten en lasten

De omzet moederdepartement bestaat uit de omzet op basis van opdrachten vanuit de beleidsdirecties van VWS. Daarnaast is er bij het CIBG ook sprake van omzet op basis van opdrachten van andere departementen. Een stijgend aandeel van de omzet is afkomstig van derden (burgers en bedrijven). Deze hangt samen met het verrichten van verschillende (wettelijke) registratieactiviteiten, het verstrekken van UZI-passen en -certificaten, het verlenen van vergunningen en ontheffingen tegen door het departement vastgestelde tarieven, alsmede met de verkoop van medicinale cannabis.

Door de invoering van tariefheffing bij verschillende activiteiten daalt de omzet moederdepartement en stijgt de omzet derden.

De omzet overige departementen stijgt als gevolg van uitbreiding van bestaande taken zoals het register Leraren en het register Directeuren (OCW) en de uitvoering van nieuwe taken waaronder het Register Screening Kinderopvang (SZW) en het Rijks Identificerend Nummer (BZK).

De lasten bewegen mee met de verwachte uitbreiding van taken. De afschrijvingen nemen toe als gevolg van investeringen.

Omzet per opdrachtgever
(Bedragen x € 1.000)
 

Omzet 2015

Moederdepartement

 

Directie Macro-Economische Vraagstukken en arbeidsmarkt (Meva)

6.670

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT)

3.960

Directie Publieke Gezondheid (PG)

835

Directie Langdurige Zorg (LZ)

2.785

Directie Jeugd

1.230

Directie Markt en Consument (MC)

1.865

IGZ Medische hulpmiddelen en Opiaten

820

EST Secretariaten Tuchtcolleges

35

Totaal omzet moederdepartement

18.200

   

Overige departementen

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

2.800

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

530

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

720

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

1.390

Totaal omzet overige departementen

5.440

   

Derden

 

BIG-registratie

2.040

BIG-herregistrate

4.090

Vakbekwaamheid

150

UZI-register

10.050

Vergunningen en ontheffingen

1.550

Medicinale Cannabis

1.740

Medische hulpmiddelen en Opiaten

670

Totaal omzet derden

20.290

   

Totaal omzet

43.930

2.3 Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht CIBG voor het jaar 2015
(Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

2013

Stand Slotwet

2014

Vastgestelde begroting

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

11.491

8.588

18.290

16.090

17.890

12.290

11.890

2.

Totaal operationele kasstroom

12.255

– 1.200

– 2.000

3.000

– 3.000

3.000

– 2.000

 

– /– totaal investeringen

– 2.929

– 1.000

– 5.000

– 7.000

– 4.000

– 1.000

– 1.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 2.929

– 1.000

– 5.000

– 7.000

– 4.000

– 1.000

– 1.000

 

– /- eenmalige uitkering aan moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

– /- aflossingen op leningen

– 277

– 420

– 200

– 1.200

– 2.600

– 3.400

– 3.400

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

1.000

5.000

7.000

4.000

1.000

1.000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 277

580

4.800

5.800

1.400

– 2.400

– 2.400

5.

Rekening-courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

20.540

6.968

16.090

17.890

12.290

11.890

6.490

Toelichting

De operationele kasstroom fluctueert als gevolg van de instroom van inschrijfgelden periodieke herregistratie in 2016 en in 2018.

De investeringen hebben vrijwel geheel betrekking op ICT en behoren tot de immateriële activa. Er is uitgegaan van een afschrijvingstermijn van vijf jaar.

2.4 Doelmatigheidsindicatoren
Overzicht doelmatigheidsindicatoren CIBG voor het jaar 2015
 

2013

Stand Slotwet

2014

Vastgestelde begroting

2015

2016

2017

2018

2019

Omschrijving generiek deel

             

1. Kostprijzen per product (groep)

             

– Beschikking BIG-register

184,07

184,07

156,92

156,92

156,92

156,92

156,92

– Beschikking herregistratie BIG

 

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

– Vakbekwaamheidsverklaring

5.795

5.657

5.458

5.458

5.458

5.458

5.458

– Vergunning Farmatec

3.233

2.538

2.978

2.978

2.978

2.978

2.978

– UZI-pas/certificaat

 

593,92

335,26

335,26

335,26

335,26

335,26

– Wilsbeschikking Donorregister

14,23

15,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

2. Omzet per productgroep (x 1.000)

             

– BIG-register

1.229

2.546

2.040

2.040

2.040

2.040

2.040

– Herregistratie BIG

5.011

939

4.090

4.090

4.090

4.090

4.090

– Vakbekwaamheid

2.289

2.523

2.620

2.620

2.620

2.620

2.620

– Farmatec

1.043

1.600

1.340

1.340

1.340

1.340

1.340

– UZI-register

   

11.600

11.600

11.600

11.600

11.600

– Donorregister

3.041

3.019

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

3. Saldo van baten en lasten (%)

2,47%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4. Aantal fte totaal (excl. Ext inhuur)

204,1

186

236

236

236

236

236

Omschrijving specifiek deel

             

1. Productievolume

             

– Beschikkingen BIG-register

15.030

11.500

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

– Beschikking herregistratie BIG

175.675

7.500

7.500

54.000

12.000

180.000

12.000

– Vakbekwaamheidverklaringen

395

400

480

480

480

480

480

– Vergunningen Farmatec

767

450

450

450

450

450

450

– UZI-pas/certificaat

 

18.600

34.600

34.600

34.600

34.600

34.600

– Wilsbeschikkingen donorregister

213.659

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

               

2. Aantal klachten / bezwaar en beroep

             

– Vakbekwaamheidverklaringen

16

10

10

10

10

10

10

– Wilsbeschikkingen donorregister

4

5

5

5

5

5

5

3. Doorlooptijden (dagen)

             

– Wilsbeschikking donorregister

16

16

16

16

16

16

16

Toelichting

Het overzicht doelmatigheidsindicatoren bevat een selectie van de belangrijkste producten uit het takenpakket van het CIBG die op basis van prijs maal hoeveelheid worden afgerekend.

Omzet per productgroep

In 2015 is bij de BIG-herregistraties de omzet niet gelijk aan het volume maal kostprijs omdat de kostprijs is gebaseerd op een meerjarig gemiddelde en het volume per jaar sterk fluctueert. Daarom wordt de omzet ook op basis van het aantal ingeschrevenen in het register gespreid geboekt over vijf jaar.

Aantal fte totaal

Het totaal aantal fulltime-equivalenten werkzaam bij het agentschap per 31 december van het jaar, exclusief externe inhuur. Voor het jaar 2015 zijn voor zover bekend de personele uitbreidingen opgenomen. De voorziene stijging van fte is ook een gevolg van het verder vervangen van externe inhuur door eigen personeel.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten.

Aantallen per productgroep

De genoemde producten hebben met uitzondering van de herregistratie een vrij stabiele instroom.

Aantal klachten/bezwaar en beroep

Aantal afgehandelde klachten en gegronde bezwaren.

Doorlooptijden

De gemiddelde netto doorlooptijd in dagen.

Licence