Base description which applies to whole site

1. Inleiding

In het Financieel Beeld Zorg (FBZ) staat de ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) centraal. Het FBZ ondergaat in 2015 een flinke verandering met de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz vervangt per 1 januari 2015 de huidige AWBZ. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt dan nog vergoed vanuit de Wlz. Met deze wet moet de kwaliteit van leven voor ouderen en gehandicapten die veel zorg nodig hebben gegarandeerd blijven. De wet maakt deel uit van een samenhangend systeem van nieuwe en vernieuwde wetten, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet. Vanaf 1 januari 2015 vallen de langdurige geestelijke gezondheidszorg tot drie jaar verblijf en de extramurale verpleging onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Het FBZ bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1. Inleiding

 • 2. Zorguitgaven in vogelvlucht

  2.1. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven

  2.2. Horizontale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector

  2.3. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten

 • 3. Uitgaven Budgettair Kader Zorg

  3.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

  3.1.1. Algemene doelstelling

  3.1.2. Rol en verantwoordelijkheid Minister

  3.1.3. Kerncijfers

  3.1.4. Beleidswijzigingen en prioriteiten 2015

  3.1.5. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten

  3.2. Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet

  3.2.1. Algemene doelstelling

  3.2.2. Rol en verantwoordelijkheid Minister

  3.2.3. Kerncijfers

  3.2.4. Beleidswijzigingen en prioriteiten 2015

  3.2.5. Verticale ontwikkeling van de Wlz, Wmo en Jeugdwet-uitgaven en -ontvangsten

  3.3. Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

 • 4. Financiering van de zorguitgaven

  4.1. Totaalbeeld

  4.2. De financieringssystematiek

  4.3. De financiering in 2015

  4.3.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

  4.3.2. Wet langdurige zorg (Wlz)

  4.3.3. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

  4.4. Wat betaalt de gemiddelde burger aan zorg

 • 5. Meerjarige ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten

  5.1. Actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2010–2013

  5.2. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2005–2015

 • 6. Verdieping Financieel Beeld Zorg

  6.1. Verdieping in de BKZ-deelsectoren

  6.1.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

  6.1.2. Wet langdurige zorg (Wlz)

  In de verdiepingshoofdstuk «Verdieping Financieel Beeld Zorg» wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de ontwikkelingen binnen het Budgettair Kader Zorg op het niveau van de deelsectoren binnen de Zvw en de Wlz.

Wijzigingen in het Financieel Beeld Zorg

In de ontwerpbegroting 2014 (TK 33 750 XVI, nr. 1 en 33 750 XVI, nr. 2) is reeds een aantal veranderingen doorgevoerd. De belangrijkste verandering in de ontwerpbegroting 2015 is de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) in combinatie met de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Het Budgettair Kader Zorg

De BKZ-uitgaven bestaan uit de zorguitgaven op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en – indien de Staten-Generaal daarmee instemmen met ingang van 2015 – de Wet langdurige zorg (Wlz). Een deel van de begrotingsuitgaven wordt ook toegerekend aan het BKZ. Tot deze categorie hoort een deel van de uitgaven aan de zorgopleidingen, de uitgaven van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de uitgaven voor zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland en de subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialische zorg. Deze uitgaven worden op de VWS-begroting verantwoord. Tot slot zijn er BKZ-uitgaven die via andere begrotingshoofdstukken beschikbaar komen. Het gaat hierbij om de middelen die via het Gemeentefonds worden uitgekeerd aan gemeenten voor uitgaven in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Figuur 1 geeft inzicht in de bruto-BKZ-uitgaven onderverdeeld naar financieringsbron

Figuur 1: Bruto-BKZ-uitgaven 2015 naar Financieringsbron

Figuur 1: Bruto-BKZ-uitgaven 2015 naar Financieringsbron

Tabel 1: toont de bruto-BKZ-uitgaven en -ontvangsten, inclusief de vindplaats in de begroting.

Tabel 1 Samenstelling van de bruto-BKZ-uitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard) 1

Omschrijving

2015

Vindplaats

Bruto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2015

71,3

 

Premiegefinancierd

63,8

 

waarvan Zvw

44,4

FBZ

waarvan Wlz

19,5

FBZ

Begrotingsgefinancierd

7,5

 

waarvan Wmo en Jeugdwet

7,1

Gemeentefonds/BZK

waarvan overig begrotingsgefinancierd 2

0,5

Begroting VWS en aanvullende post

BKZ-ontvangsten standontwerpbegroting 2015

5,0

 

waarvan eigen bijdrage Zvw

3,2

FBZ

waarvan eigen bijdrage Wlz

1,7

FBZ

Netto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2015

66,4

 

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz.

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

2

Onder de post «overig begrotingsgefinancierd» zijn opgenomen de subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialische zorg, Zorgopleidingen, Wtcg, zorg Caribisch Nederland, subsidieregeling abortusklinieken en loon- en prijsbijstelling.

Figuur 2 toont de bruto-BKZ uitgaven per sector als aandeel in de totale BKZ-uitgaven.

Figuur 2: Bruto-BKZ-uitgaven 2015 per sector

Figuur 2: Bruto-BKZ-uitgaven 2015 per sector
Licence