Base description which applies to whole site

5. Meerjarige ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten

5.1. Actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2010–2013

Tabel 23 laat de actuele stand zien van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector over 2010–2013 (stand ontwerpbegroting 2015). Een aantal keren per jaar worden de zorguitgaven geactualiseerd. Dit gebeurt aan de hand van budgetgegevens van de NZa en financieringsgegevens van het Zorginstituut Nederland. Na het verschijnen van een jaarverslag kunnen nog aanpassingen in de cijfers plaatsvinden. Deze zijn meegenomen in onderstaande tabel.

Tabel 23 Actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2010 t/m 2013 (bedragen x €1 miljoen)
 

2010 1

2011

2012

2013

Zvw-uitgaven

       

Eerstelijnszorg

4.127,9

4.293,7

4.155,4

4.222,9

Medisch-specialistische zorg

19.252,6

19.299,5

20.785,7

22.540,5

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

3.982,9

4.284,6

4.118,1

4.270,9

Genees- en hulpmiddelen

6.578,4

6.595,0

6.083,4

5.780,3

Ziekenvervoer

589,7

566,4

565,1

627,4

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw

0,0

0,0

0,0

1.020,8

Overig 2

942,2

930,2

1.057,4

1.140,4

Nominaal en onverdeeld

0,0

0,0

0,0

0,0

Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2015

35.473,7

35.969,4

36.765,1

39.603,2

Zvw-ontvangsten

       

Eigen risico Zvw

1.480,7

1.499,0

1.786,0

2.679,6

Eigen bijdrage Zvw

0,0

0,0

146,2

27,0

Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2015

1.480,7

1.499,0

1.932,2

2.706,6

Netto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2015

33.993,0

34.470,4

34.832,8

36.896,5

         

AWBZ-uitgaven

       

Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma)

95,3

90,5

103,3

93,9

Zorg in natura

       

– waarvan intramurale ggz

1.245,5

1.359,0

1.584,5

1.566,9

– waarvan intramurale ghz

4.400,7

4.598,6

5.265,1

5.251,7

– waarvan intramurale v&v

7.379,4

7.652,2

8.742,6

8.445,8

– waarvan extramurale zorg

3.610,0

3.814,2

4.139,4

4.259,5

– waarvan dagbesteding en vervoer

1.138,7

1.145,4

1.217,8

1.150,5

– waarvan kapitaallasten

2.476,6

2.725,8

2.585,2

2.365,8

– waarvan overige zorg in natura

766,7

906,8

1.032,5

1.290,7

         

Persoonsgebonden budgetten

2.159,9

2.255,5

2.458,7

2.477,3

Mee-instellingen

178,6

183,1

190,3

173,8

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ

0,0

0,0

0,0

22,1

Overig 3

477,2

535,3

417,1

231,6

Nominaal en onverdeeld

206,1

– 47,3

127,7

182,5

AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2015

24.134,7

25.219,1

27.864,4

27.512,2

AWBZ-ontvangsten

       

Eigen bijdrage AWBZ

1.478,2

1.619,6

1.696,6

1.900,3

AWBZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2015

1.478,2

1.619,6

1.696,6

1.900,3

Netto-AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2015

22.656,5

23.599,5

26.167,7

25.611,9

Begrotingsgefinancierde uitgaven

       

Zorgopleidingen (VWS-begroting)

839,3

1.073,4

1.171,2

179,7

Caribisch Nederland (VWS-begroting)

0,0

56,7

84,5

88,0

Wtcg (VWS-begroting)

487,5

690,3

637,6

326,1

Wmo (Gemeentefonds)

1.541,0

1.456,0

1.511,3

1.561,2

Loon- en prijsbijstelling (aanvullende post Financién)

0,0

0,0

0,0

0,0

Begrotingsgefinancierde uitgaven ontwerpbegroting 2015

2.867,8

3.276,4

3.404,6

2.155,0

Begrotingsgefinancierde ontvangsten

       

Overige ontvangsten

73,4

50,9

20,9

0,0

Begrotingsgefinancierde ontvangsten ontwerpbegroting 2015

73,4

50,9

20,9

0,0

Netto- Begrotingsgefinancierde ontvangsten ontwerpbegroting 2015

2.794,4

3.225,5

3.383,7

2.155,0

Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2015

62.476,3

64.464,9

68.034,0

69.270,3

BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2015

3.032,3

3.169,5

3.649,8

4.606,9

Netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2015

59.444,0

61.295,4

64.384,3

64.663,4

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

1

Exclusief de eenmalige stimuleringsimpuls voor de bouw uit het aanvullend coalitieakkoord Balkenende IV (Zvw- Medisch-specialistische zorg € 160 mln. en AWBZ-kapitaallasten € 160 mln.) die niet aan het BKZ is toegerekend

2

Bij de Zvw zijn onder de post «overige gezondheidszorg» opgenomen de deelsectoren; grensoverschrijdende zorg, beheerskosten uitvoeringsorganen Zvw en multidisciplinaire zorgverlening

3

Bij de AWBZ zijn onder de post «overige langdurige zorg» opgenomen de deelsectoren; subsidie langdurige zorg, beheerskosten/diversen AWBZ en langdurige zorg onverdeeld

5.2. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2005–2015

Realisatiecijfers in de zorg ijlen nog enige jaren na. Daardoor kunnen er ook na het verschijnen van VWS-jaarverslagen nog aanpassingen in de cijfers plaatsvinden. In tabel 24 wordt de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten voor de jaren 2005–2015 weergegeven zoals gemeld in de diverse VWS-jaarverslagen en de naar huidige inzichten actuele VWS-stand. De jaren 2010 en daarvoor zijn definitief. Voor de AWBZ betreft het vanaf het jaar 2005–2014 de AWBZ-standen en voor het jaar 2015 de Wlz-stand.

Tabel 24 Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2005–2015 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2005

2006

2007

2008

2009

2010 1

2011

2012

2013

2014

2015 2

BKZ-uitgaven en -ontvangsten stand Jaarverslagen

                     

Zorgverzekeringswet (Zvw)

                     

Bruto-uitgaven

24.061

25.184

26.218

30.626

33.562

34.538

36.509

36.332

39.574

41.052

44.364

Ontvangsten

2.046

2.053

2.029

1.311

1.364

1.481

1.515

1.945

2.707

3.125

3.218

Netto-uitgaven

22.015

23.132

24.189

29.315

32.198

33.058

34.995

34.387

36.867

37.927

41.146

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

                     

Bruto-uitgaven

22.123

22.976

23.011

21.996

23.436

24.293

25.218

27.894

27.511

28.108

19.456

Ontvangsten

1.804

1.794

1.676

1.732

1.550

1.478

1.623

1.696

1.900

1.985

1.737

Netto-uitgaven

20.319

21.182

21.336

20.264

21.886

22.815

23.595

26.198

25.611

26.123

17.719

Begrotingsgefinancierde uitgaven

                     

Bruto-uitgaven

0

35

2.047

2.258

2.357

2.868

3.276

3.405

2.155

2.323

7.526

Ontvangsten

0

0

0

39

63

73

51

21

0

0

0

Netto-uitgaven

0

35

2.047

2.219

2.294

2.794

3.226

3.384

2.155

2.323

7.526

Bruto-BKZ-uitgaven

46.184

48.194

51.276

54.879

59.355

61.699

65.004

67.631

69.240

71.482

71.346

BKZ-ontvangsten

3.851

3.847

3.705

3.081

2.978

3.032

3.189

3.662

4.607

5.110

4.955

Netto-BKZ-uitgaven

42.334

44.348

47.571

51.798

56.378

58.667

61.815

63.969

64.633

66.372

66.391

BKZ-uitgaven en -ontvangsten actuele VWS-stand

                     

Zorgverzekeringswet (Zvw)

                     

Bruto-uitgaven

24.299

25.293

26.077

31.465

33.756

35.474

35.969

36.765

39.603

41.052

44.364

Ontvangsten

2.047

2.053

2.047

1.311

1.364

1.481

1.499

1.932

2.707

3.125

3.218

Netto-uitgaven

22.253

23.240

24.030

30.155

32.392

33.993

34.470

34.833

36.897

37.927

41.146

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

                     

Bruto-uitgaven

22.206

22.996

22.852

21.806

23.221

24.135

25.219

27.864

27.512

28.108

19.456

Ontvangsten

1.788

1.795

1.618

1.618

1.594

1.478

1.620

1.697

1.900

1.985

1.737

Netto-uitgaven

20.418

21.201

21.235

20.188

21.627

22.657

23.600

26.168

25.612

26.123

17.719

Begrotingsgefinancierde uitgaven

                     

Bruto-uitgaven

0

35

2.047

2.258

2.357

2.868

3.276

3.405

2.155

2.323

7.526

Ontvangsten

0

0

0

39

63

73

51

21

0

0

0

Netto-uitgaven

0

35

2.047

2.219

2.294

2.794

3.225

3.384

2.155

2.323

7.526

Bruto-BKZ-uitgaven

46.506

48.323

50.977

55.530

59.335

62.476

64.465

68.034

69.270

71.482

71.346

BKZ-ontvangsten

3.835

3.847

3.665

2.968

3.022

3.032

3.170

3.650

4.607

5.110

4.955

Netto-BKZ-uitgaven

42.671

44.476

47.312

52.562

56.313

59.444

61.295

64.384

64.663

66.372

66.391

Bron: Financieel Beeld Zorg uit de Jaarverslagen VWS, diverse jaren en de actuele VWS stand

1

Exclusief de eenmalige stimuleringsimpuls voor de bouw uit het aanvullend coalitieakkoord Balkenende IV (€ 320 mln) die niet aan het BKZ is toegerekend

2

Ingaande 2015 is de Wet langdurige zorg in werking getreden

Figuur 9 Bijstellingen van de netto-BKZ-uitgaven Zvw en Awbz na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen 2003–2013

Figuur 9 Bijstellingen van de netto-BKZ-uitgaven Zvw en Awbz na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen 2003–2013

In figuur 9 zijn de bijstellingen van de netto-BKZ-uitgaven van de Zvw en de AWBZ na het verschijnen van de VWS-jaarverslagen grafisch weergegeven voor de jaren 2003–2013. Uit de grafiek blijkt dat de bijstellingen na publicatie van het jaarverslag een grillig patroon kennen. Er zijn zowel jaren waarin de zorguitgaven hoger zijn uitgekomen dan vermeld in het jaarverslag als jaren waarin de zorguitgaven neerwaarts zijn bijgesteld. De omvang van de bijstelling blijft in de meeste jaren binnen een bandbreedte van 1%, met een maximale uitschieter van 1,3% in 2008. Voor 2013 is vooralsnog sprake van een zeer beperkte bijstelling. De bijstelling voor het jaar 2013 wordt in het verdiepingshoofdstuk nader toegelicht.

Licence