Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 8 Centraal Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid – niet-beleidsartikel 8 Centraal Apparaat Kerndepartement Bedragen x € 1.000
   

Vastgestelde begroting

Stand 1ste suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4=2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

242.985

242.625

1.549

– 7.310

236.864

             

Uitgaven

242.985

242.625

1.549

– 7.310

236.864

             

Personeel Kerndepartement

149.912

154.921

7.691

– 257

162.355

Eigen personeel

143.584

148.463

4.414

– 3.613

149.264

Inhuur externen

5.527

5.657

3.083

3.304

12.044

Overig personeel

801

801

194

52

1.047

           

Materieel Kerndepartement

93.073

87.704

– 6.142

– 7.053

74.509

 

waarvan ICT

9.631

14.045

– 2.916

– 1.357

9.772

 

waarvan bijdrage aan SSO's

43.181

36.701

323

174

37.198

 

waarvan overig materieel

40.261

36.958

– 3.549

– 5.870

27.539

             

Ontvangsten

61.018

52.191

20

– 1.809

50.402

Toelichting

Uitgaven en verplichtingen (– € 5,8 mln.)

Waarvan Personeel kerndepartement (+ € 7,4 mln.)

Bij de personele uitgaven is sprake van € 7,4 mln. hogere uitgaven. De belangrijkste oorzaak is de loonbijstelling tranche 2017 die is uitgekeerd en toegevoegd aan de budgetten. Tevens heeft een neutrale schuif in de budgetten plaatsgevonden vanuit ICT naar externe inhuur vanwege Verantwoord Begroten (zie ook materieel kerndepartement). Tevens is sprake van onderuitputting door vacatures en minder uitgaven aan personele exploitatie door het vooruitlopen op de taakstelling Rutte II. De inhuur externen is hoger bij de Auditdienst Rijk door het opvangen van vacatureruimte en zwaardere eisen vanuit de beroepsorganisatie, Taskforce IT en de WOB verzoeken.

Waarvan Materieel kerndepartement (– € 13,2 mln.)

Bij de uitgaven aan ICT heeft een schuif plaatsgevonden vanuit ICT naar externe inhuur vanwege Verantwoord Begroten. Daarnaast is er een herverdeling geweest van de huisvestingsbudgetten naar de Belastingdienst. Ook heeft een neutrale schuif plaatsgevonden vanuit overig materieel naar bijdrage aan SSO’s in het kader van Verantwoord Begroten. Ook zijn de uitgaven aan ICT bij Domeinen Roerende Zaken lager door vertraging bij Beslagportaal 2.0 vanwege oponthoud in de afstemming met ketenpartners. De lagere uitgaven bij overig materieel worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging in het aanbrengen van zonnepanelen op locatie Bleiswijk. Bovendien zijn er minder schade-uitkeringen en uitgaven aan vernietigingskosten. Bij de Auditdienst Rijk zijn minder uitgaven aan materieel door minder uitgaven aan communicatie en locatiekosten.

Ontvangsten (– € 1,8 mln.)

Ontvangsten (– € 1,8 mln.)

Van andere departementen wordt nu budget overgeheveld in plaats van het onderling factureren van diensten. Op de uitgaven heeft dit geen effect vanwege overheveling van budget, terwijl de ontvangsten dalen.

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid – niet-beleidsartikel 10 Nominaal en Onvoorzien Bedragen x € 1.000
 

Vastgestelde begroting

Stand 1ste suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4=2+3)

 

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

63.539

122.159

– 65.893

– 41.000

15.266

           

Uitgaven

63.539

122.159

– 65.893

– 41.000

15.266

Onvoorzien

63.499

68.991

– 12.725

– 41.000

15.266

Loonbijstelling

16

46.586

– 46.586

0

0

Prijsbijstelling

24

6.582

– 6.582

0

0

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Uitgaven en verplichtingen (– € 106,9 mln.)

Loon-en prijsbijstelling (– € 53,2 mln.)

De mutatie wordt veroorzaakt doordat de loon- en prijsbijstelling is verdeeld over de beleidsartikelen.

Onvoorzien (– € 53,7 mln.)

Uit de post onvoorzien is de bijdrage aan BZK voor de doorbelastingsopgave GDI betaald. Tevens is de reservering BIR als gevolg van afgenomen risico's verkleind. Daarnaast wordt de schuldconversie m.b.t. KNM (€ 15,9 mln.) hiermee gefinancierd (zie artikel 2 en 3).

Licence