Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Niet beleidsartikelen

Artikel 91. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 91 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

0

854.188

– 854.188

0

0

Uitgaven

0

854.188

– 854.188

0

0

 

Loonbijstelling

0

782.354

– 782.354

0

0

 

Prijsbijstelling

0

73.534

– 73.534

0

0

 

Onvoorzien

0

– 1.700

1.700

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting» weergegeven. De mutaties tweede suppletoire begroting zijn uitgesplitst in mutaties die reeds in de Miljoenennota / ontwerpbegroting t+1 zijn gemeld en overige mutaties tweede suppletoire begroting.

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Loonbijstelling

 • De post loonbijstelling wordt per saldo met € 782,4 miljoen verlaagd. Dit betreft de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2016 (€ 477,5 miljoen), de meerjarige doorwerking van de loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015–2016 (€ 232,2 miljoen) en een eenmalige extra loonbijstelling in 2016 voor het werkgeversdeel van de herstelopslag voor pensioenpremies (€ 72,7 miljoen). De verdeling over de begrotingsartikelen is reeds toegelicht in het algemeen deel van het verdiepingshoofdstuk uit de OCW-begroting 2017.

Prijsbijstelling

 • De post prijsbijstelling wordt in totaal met € 73,5 miljoen verlaagd. Dit betreft voor € 55,0 miljoen de doorverdeling van de prijsbijstelling tranche 2016. De verdeling over de begrotingsartikelen is reeds toegelicht in het algemeen deel van het verdiepingshoofdstuk uit de OCW-begroting 2017.Voor € 18,5 miljoen betreft het prijsbijstelling tranche 2016 over de niet kaderrelevante uitgaven studiefinanciering.

Artikel 95. Apparaatskosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 95 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

239.161

248.982

– 1.088

– 10.498

237.396

Uitgaven

239.161

248.982

– 1.088

– 10.498

237.396

               

Personele uitgaven

166.545

172.934

2.349

– 7.970

167.313

Waarvan

         
 

eigen personeel

155.495

161.194

2.349

– 7.970

155.573

 

externe inhuur

7.846

8.536

   

8.536

 

overige personele uitgaven

3.204

3.204

   

3.204

               

Materiële uitgaven

72.616

76.048

– 3.437

– 2.528

70.083

Waarvan

         
 

ICT

27.427

35.642

364

– 2.300

33.706

 

bijdrage aan SSO's

28.404

22.610

590

2.157

25.357

 

overige materiële uitgaven

16.785

17.796

– 4.391

– 2.385

11.020

               

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

   

0

Ontvangsten

567

567

0

0

567

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 5,6 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 17,6 miljoen;

  • Een budget neutrale kasschuif van totaal € 16,9 miljoen binnen het apparaatsartikel over de jaren heen, die gesplitst is in een deel Personeel (€ 11,2 miljoen) en een deel Materieel (€ 5,8 miljoen). Hierbij wordt onder andere de onverwachte teruggave van het OCW aandeel in de surplus op het Eigen Vermogen van FMHaaglanden en voormalig RGD doorverdeeld. Dit in het kader van het nu in kaart brengen van alle ICT-investeringen, zodat we daar volgend jaar een afgewogen beslissing over kunnen nemen. Als gevolg van verdere vertraging in de oplevering van de RWO, zal het zwaartepunt van de transitiekosten vallen in 2017 in plaats van 2016.

  • Een kasschuif ad € 5,7 miljoen ten behoeve van het programma Lerarenregister doordat het aannemen van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer vertraging heeft opgelopen.

  • Voorafgaand aan de formele beëindiging van het Programma Rekenschap is een deel van de medewerkers vertrokken. Hierdoor ontstaat in 2016 een vertraging en onderuitputting van € 0,3 miljoen. Deze middelen worden nu ingezet voor de afronding en borging van het Programma in 2017 middels externe inhuur.

 • Toevoeging van de loonbijstelling van totaal € 5,2 miljoen;

  • Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 0,4 miljoen;

  • Interne overboekingen die hebben geleid tot een verhoging van het budget met totaal € 7,2 miljoen. De belangrijkste hiervan is de overboeking van het programma artikel van de directie Leraren naar het apparaatskosten artikel ten behoeve van het programma Lerarenregister. Hiermee is per saldo € 7,2 miljoen toegevoegd;

Materiële uitgaven

Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 6,0 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 7,5 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:

  • Een budget neutrale kasschuif van € 5,8 miljoen (zie hierboven).

  • Een kasschuif van 2017–2021 naar 2016 waarmee de extra kosten van de egalisatieschuld ad € 2,1 miljoen aan het RVB kan worden voldaan;

  • als gevolg van een vertraging in de oplevering van de nieuwe ICT-werkplek in 2016 wordt in totaal € 2,1 miljoen pas in 2017 uitgegeven;

  • Er ontstaat een forse tegenvaller met betrekking tot de herhuisvesting binnen de Hoftoren. Door diverse vertragingen heeft zowel het RVB als bij DGOO extra kosten gemaakt, die nu mogelijk op OCW worden verhaald. De tegenvaller bedraagt maximaal € 1,5 miljoen. Het hiervoor gereserveerde bedrag van € 1,5 miljoen wordt doorgeschoven naar 2017.

 • Interne overboekingen en toevoeging van de prijsbijstelling hebben geleid tot een verhoging van het budget van totaal € 1,5 miljoen;

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget blijft ongewijzigd.

Licence