Base description which applies to whole site

2.4 Agentschap

DIENST UITVOERING ONDERWIJS

In deze paragraaf is de tweede suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DUO Suppletoire begroting 2016 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

227.015

24.922

24.722

276.659

Omzet overige departementen

23.107

0

15.839

38.946

Omzet derden

10.745

0

– 4.978

5.767

Rentebaten

 

0

0

0

Vrijval Voorzieningen

 

0

0

0

Bijzondere baten

 

0

0

0

Totaal baten

260.867

24.922

35.583

321.372

         

Lasten

       

Apparaatskosten

253.852

24.922

32.927

311.701

Personele kosten

144.433

4.691

10.182

159.306

 

Waarvan eigen personeel

119.163

188

10.493

129.844

 

Waarvan externe inhuur

18.270

4.503

– 2.457

20.316

 

Waarvan personeel overig

7.000

0

2.146

9.146

Materiële kosten

109.419

20.231

22.745

152.395

 

Waarvan apparaat ICT

20.000

0

1.000

21.000

 

Waarvan bijdrage aan SSO’s

12.500

0

– 900

11.600

Rentelasten

15

0

– 5

10

Afschrijvingskosten

7.000

0

536

7.536

Materieel

7.000

0

536

7.536

 

Waarvan apparaat ICT

5.500

0

1.086

6.586

Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

2.000

2.000

Dotaties voorzieningen

0

0

2.000

2.000

Bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

260.867

24.922

35.458

321.247

Saldo van baten en lasten

0

0

125

125

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting 2016

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2016

46.755

0

0

46.755

 

Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)

 

24.922

275.078

300.000

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

 

– 24.922

– 299.578

– 324.500

2.

Totaal operationele kasstroom

7.000

0

– 24.500

– 17.500

3a

Totaal investeringen (–/–)

– 7.000

 

0

– 7.000

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

     

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 7.000

0

0

– 7.000

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

   

0

0

4b

Eenmalig storting van moederdepartement (+)

   

0

0

4c

Aflossingen op leningen (–/–)

– 315

 

0

– 315

4d

Beroep op leenfaciliteit (+)

     

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 315

0

0

– 315

5.

Rekening courant RHB 31 december 2016

46.440

0

– 24.500

21.940

Toelichting:

De baten en lasten van de tweede suppletoire begroting laten een stijging zien van € 60,5 miljoen ten opzichte van vastgestelde begroting 2016 (€ 260,9 miljoen).

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is € 49,6 miljoen hoger dan de oorspronkelijke begroting. De stijging heeft grotendeels betrekking op incidentele financiering zijnde geen onderdeel makend van de begroting, voor onder andere de werkzaamheden voor de uitvoering van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (€ 13,7 miljoen), projecten voor instandhouding systemen (onderhoud), compacte rijksdienst trajecten, Programma Dienstverlening Instellingen en Migratie Infrastructuur (JBoss, Oracle) (€ 12,2 miljoen), uitvoering beleidsopdrachten (incl. Doorontwikkeling BRON) van € 8,3 miljoen. Daarnaast betreft het Loon- en prijscompensatie 2016 van € 4,6 miljoen, bijstellingen in de (basis)dienstverlening (€ 14,5 miljoen), zoals dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord en uitvoering diverse zogenaamde Overige taken (zoals digitalisering examens FACET). Tegenover deze stijgingen staat een daling van € 3,7 miljoen als gevolg van uitstel clustering Rijksincasso en een verlaging van de huisvestingskosten. De genoemde omzet van € 49,6 miljoen wordt voor € 24,5 miljoen gedekt vanuit middelen welke DUO in eerdere jaren reeds heeft ontvangen maar welke niet volledig zijn aangewend in het betreffende jaar (balansposten). Dit betreft dan (niet uitputtend) posten als Migratie Infrastructuur (€ 2,0 miljoen), Programma Dienstverlening Instellingen (€ 5,0 miljoen), Beleidsportfolio (€ 1,1 miljoen), Vervanging Gefis (€ 1,5 miljoen), Programma Vernieuwing Studiefinanciering (werkkapitaal € 10,2 miljoen).

Omzet overige departementen en derden

De omzet overige departementen en derden stijgen per saldo met € 10,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het betreft hier uitbreiding van werkzaamheden ten behoeve van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Inburgeringstaak € 2,3 miljoen, projectmatige werkzaamheden t.b.v. bekostiging Kinderopvang € 5,3 miljoen, dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord € 1,3 miljoen ten behoeve van meerdere opdrachtgevers, extra werkzaamheden voor examens Wet Financieel Toezicht (Wft) ten behoeve van het Ministerie van Financiën € 1,3 miljoen, hogere omzet uit opbrengsten Participatiefonds van € 0,6 miljoen, detachering van personeel € 0,2 miljoen en overige bijstellingen optellend tot € 0,2 miljoen. Daartegenover staat een daling van de werkzaamheden ten behoeve van het Beheer Register Kinderopvang van minus € 0,4 miljoen.

Lasten

Apparaatskosten

De personele begroting laat een stijging zien van € 14,8 miljoen benodigd voor de additionele inzet op de (basis)dienstverlening. De materiële kosten laten een stijging zien van € 43,0 miljoen samenhangend met de eerder genoemde additionele werkzaamheden op (basis)dienstverlening, projecten en opdrachten voor OCW en overige departementen. Daarnaast zijn de afschrijvingskosten toegenomen met € 0,5 miljoen. Tot slot is een dotatie voorziening ter grootte van € 2,0 miljoen in het kader van Sociaal Beleid Rijk geraamd.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting op basis van via de balans gereserveerde middelen voor in 2016 doorlopende projecten en een nadere uitsplitsing van kasontvangsten en -uitgaven welke in de vastgestelde begroting nog niet waren opgenomen.

Licence