Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële wijzigingen die op (beleids)artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2016.

In paragraaf 2 «Het beleid» wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (paragraaf 2.2 en 2.3). Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

in € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties, wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden (zoals het aangaan van garantieverplichtingen in het kader van schatkistbankieren) of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

Met ingang van deze 2de suppletoire begroting zijn twee wijzigingen doorgevoerd in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid (in paragraaf 2.2 en 2.3):

  • De mutaties 2de suppletoire begroting zijn uitgesplitst in mutaties die reeds in de Miljoenennota / ontwerpbegroting t+1 zijn gemeld en overige mutaties tweede suppletoire begroting.

  • Daarnaast is een wijziging opgetreden in de presentatie van de garantieverplichtingen die voortkomen uit het schatkistbankieren. Vanaf nu wordt het saldo vermeld van de verleende en vervallen garantieverplichtingen. Voorheen werd hier alleen het bedrag vermeld van de verleende garanties. Door deze gewijzigde systematiek kunnen ook negatieve bedragen voorkomen, hetgeen betekent dat er meer garantieverplichtingen zijn vervallen dan verleend. Deze nieuwe presentatie is een uitvloeisel van de ingebruikname van het financiële systeem SAP 3F en zorgt voor overeenstemming met de andere departementen die ook het systeem SAP 3F gebruiken (SZW, VWS en Financiën). De gewijzigde presentatie is verder niet van invloed op de hoogte van de garanties en is afgestemd met de Auditdienst Rijk.

Licence