Base description which applies to whole site

2.5 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Inzet

Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Mutatie 2e suppletoire begroting 2016

Stand 2e suppletoire begroting 2016

Verplichtingen

367.889

– 78.288

289.601

21.028

310.629

           

Uitgaven

367.889

– 78.288

289.601

21.028

310.629

           

Programma uitgaven

367.889

– 78.288

289.601

21.028

310.629

Opdracht Inzet

         

– Crisisbeheersingsoperaties / Verdeelartikel BIV (HGIS)

364.800

– 78.510

286.290

21.028

307.318

– Financiering nationale inzet krijgsmacht

3.089

22

3.111

0

3.111

– Overige inzet

0

200

200

0

200

           

Ontvangsten

26.774

– 10.000

16.774

22.728

39.502

Programma ontvangsten

         

– Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)

26.774

– 10.000

16.774

22.728

39.502

– Overige inzet

         
Bedragen x EUR 1.000

Omschrijving Uitgaven

INZET

FNIK

OVERIGE INZET

TOTAAL 2016

Totaal beleidsmatige mutaties

       

Algemene mutaties:

       

Doorwerking ontvangsten

22.728

   

22.728

Missie gerelateerde uitgaven Tijdelijk Te Werkstelling

– 1.700

   

– 1.700

Totaal beleidsmatige mutaties

21.028

0

0

21.028

Bedragen x EUR 1.000

Omschrijving ontvangsten

INZET

FNIK

OVERIGE INZET

TOTAAL 2016

Totaal beleidsmatige mutaties

       

Bijstellen lagere inzet VPD's

– 3.500

   

– 3.500

Bijstellen VN ontvangsten Minusma agv verlenging missie

26.228

   

26.228

Totaal beleidsmatige mutaties

22.728

   

22.728

Toelichting

Doorwerking meer ontvangsten (MINUSMA)

De Verenigde Naties (VN) hanteren een vergoedingensysteem voor landen die een bijdrage leveren aan VN-missies. Voor de missie MINUSMA is de bijdrage van de VN eerder ontvangen dan was begroot (€ 26,8 miljoen). De uitgavenraming voor de Vessel Protection Detachements (VPD’s) is met € 3,5 miljoen verlaagd omdat er minder aanvragen van reders zijn ontvangen dan voorzien.

Inzetgerelateerde uitgaven Tijdelijke Tewerkstelling (TTW).

In 2016 besteedt Defensie een deel van de vrijval uit het budget voor de VPD’s aan andere aan inzet gerelateerde activiteiten. Het gaat in dit geval om projectattachees en een pool voor uitzendingsondersteuning waarin bijvoorbeeld langdurig uitgezonden stafofficieren worden ondergebracht. Er blijft voldoende budget beschikbaar voor het garanderen van voldoende capaciteit voor VPD’s.

Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten

Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Mutatie 2e suppletoire begroting 2016

Stand 2e suppletoire begroting 2016

Verplichtingen

689.550

35.372

724.922

10.903

735.825

           

Uitgaven

689.550

35.372

724.922

10.903

735.825

 

Programma uitgaven

125.054

5.037

130.091

– 3.456

126.635

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK

125.054

5.037

130.091

– 3.456

126.635

Gereedstelling

15.957

1.972

17.929

3.457

21.386

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

4.684

 

4.684

– 1.784

2.900

Bijdrage aan agentschap

12.981

2.538

15.519

0

15.519

– RWS

12.981

2.538

15.519

0

15.519

– Instandhouding

96.116

527

96.643

– 6.913

89.730

           

Apparaatsuitgaven

564.496

30.335

594.831

14.359

609.190

Personele uitgaven

502.604

28.339

530.943

10.169

541.112

– waarvan eigen personeel

502.604

22.839

525.443

9.363

534.806

– waarvan externe inhuur

 

5.500

5.500

806

6.306

Materiële uitgaven

61.892

1.996

63.888

4.190

68.078

– waarvan ICT

2.657

179

2.836

0

2.836

– waarvan overige exploitatie

59.235

1.817

61.052

2.406

63.458

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

     

1.784

1.784

           

Apparaatsontvangsten

19.951

– 4.313

15.638

0

15.638

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Beleidsmatige mutaties

     

Interne herschikking

– 10.450

10.450

0

Herschikking tussen defensie onderdelen

160

3.909

4.069

Uitdelen budget migratie

3.434

 

3.434

Interdepartementale budgetoverhevelingen

     

IB Bijdrage door IenM aan de Kustwacht voor noodsleephulp

3.400

3.400

Totaal mutaties

– 3.456

14.359

10.903

Toelichting

Interne herschikkingen

Dit betreft herschikkingen binnen het CZSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten. Binnen het CZSK is bijvoorbeeld budget van instandhouding (€ 10 miljoen) overgeheveld naar formatie als gevolg van hogere uitgaven hiervoor in het Caribisch gebied als gevolg van de hogere dollarkoers (€ 7 miljoen) en overige exploitatie (€ 3 miljoen).

Herschikking tussen Defensieonderdelen

Dit betreft onder meer:

 • de compensatie voor de uitgaven die zijn gemoeid met de veranderde regelgeving betreffende het voeren van eigen huishouding door militairen (€ 0,6 miljoen);

 • de uitgaven betreffende de pilot reservisten (€ 1,5 miljoen);

 • compensatie voor de vertraging in de oprichting van de Defensie Tandheelkundige Dienst (€ 0,5 miljoen);

 • compensatie brandstofverbruik door DMO voor de lagere inzet van de schepen (€ 3 miljoen). Door deze lagere inzet valt budget bij DMO vrij. Dit wordt toegevoegd aan de begroting van CZSK.

 • de overheveling van de operationele catering (€ 0,6 miljoen) naar het CLAS;

 • bijdrage van de operationele commando’s aan de verbetering van de leverbetrouwbaarheid van het KPU (Kleding en Persoonsgebonden Uitrusting Bedrijf, € 0,8 miljoen).

Toewijzen budget migratie

Vanuit het migratiebudget heeft CZSK € 3,4 miljoen budget gekregen voor de inzet van een fregat voor FRONTEX.

Interdepartementale budgetoverhevelingen

De Kustwacht Nederland regelt namens het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (Rijkswaterstaat) noodsleephulp en betonning op de Noordzee. De betreffende schepen huurt de Kustwacht bij de Rijksrederij. De bijdrage van het Ministerie van I&M hiervoor bedraagt € 3,4 miljoen.

Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten

Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Mutatie 2e suppletoire begroting 2016

Stand 2e suppletoire begroting 2016

Verplichtingen

1.137.980

76.241

1.214.221

4.246

1.218.467

           

Uitgaven

1.137.980

76.241

1.214.221

4.246

1.218.467

           

Programma uitgaven

161.402

– 2.503

158.899

7.016

165.915

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS

161.402

– 2.503

158.899

7.016

165.915

– Gereedstelling

47.613

4.083

51.696

3.697

55.393

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

11.251

 

11.251

 

11.251

– instandhouding

113.789

– 6.586

107.203

3.319

110.522

           

Apparaatsuitgaven

976.578

78.744

1.055.322

– 2.770

1.052.552

Personele uitgaven

896.581

48.792

945.373

– 17

945.356

– waarvan eigen personeel

896.581

43.294

939.875

612

940.487

– waarvan externe inhuur

 

5.498

5.498

– 629

4.869

Materiële uitgaven

79.997

29.952

109.949

– 2.753

107.196

– waarvan overige exploitatie

79.997

29.952

109.949

– 5.553

104.396

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

     

2.800

2.800

           

Apparaatsontvangsten

20.523

– 977

19.546

– 13.500

6.046

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Beleidsmatige mutaties

     

Doorwerking lagere ontvangsten

 

– 4.500

– 4.500

Interne herschikking

4.670

– 4.670

0

Herschikking tussen defensie onderdelen

– 1.587

5.279

3.692

Uitdelen budget migratie

3.933

1.100

5.033

Interdepartementale budgetoverhevelingen

     

– Bijdrage VenJ voor mobiel toezicht veiligheid

 

52

52

– Bijdrage aan MinFin voor financial trainees

 

– 31

– 31

Totaal mutaties

7.016

– 2.770

4.246

Toelichting

Doorwerking ontvangsten

Dit betreft de doorwerking van de lagere geneeskundige ontvangsten en de lagere verkoopopbrengsten van de goederen aan NATO Logistics Stock Exchange (NLSE).

Interne herschikkingen

Dit betreft herschikkingen binnen het CLAS om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten. Binnen het CLAS is € 3 miljoen uit het formatiebudget en € 1,6 miljoen uit het budget voor overige exploitatie overgeheveld naar de budgetten binnen gereedstelling (€ 2,3 miljoen) vanwege de overname de operationele catering van PARESTO (Paarse Restaurant Organisatie). Bovendien wordt er budget overgeheveld voor de aanvulling van de voorraden en naar instandhouding (€ 2,3 miljoen) ter verbetering van de materiele gereedheid.

Herschikking tussen Defensieonderdelen

Dit betreft onder andere:

 • de compensatie voor de uitgaven die zijn gemoeid met de veranderde regelgeving betreffende het voeren van eigen huishouding door militairen (€ 1,2 miljoen);

 • de uitgaven betreffende de pilot reservisten (€ 0,8 miljoen);

 • de overheveling van de uitgaven voor de operationele catering (€ 1 miljoen) vanuit andere operationele commando’s;

 • bijdrage van de operationele commando’s aan de verbetering van de leverbetrouwbaarheid van het KPU (Kleding en Persoonsgebonden Uitrusting Bedrijf (€ 1,9 miljoen).

Toewijzen budget migratie

Vanuit het migratiebudget heeft CLAS € 5 miljoen budget gekregen voor de opvang van vluchtelingen en grensbewaking.

Ontvangsten

Omschrijving

Apparaats ontvangsten

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Ontvlechting geneeskundige ontvangsten DGO van CLAS

– 9.000

– 9.000

Achterblijvende geneeskundige ontvangsten en minder opbrengst NLSE

– 4.500

– 4.500

Totaal beleidsmatige mutaties

– 13.500

– 13.500

Toelichting op de ontvangsten

DGO ontvangsten

Als gevolg van de oprichting van het Eerstelijns Gezondheidsbedrijf/Defensie Tandheelkundig bedrijf zijn de geneeskundige ontvangsten ontvlochten vanuit de operationele commando’s. Als gevolg hiervan wordt de ontvangstenraming bij CLAS structureel verlaagd met € 9 miljoen. De ontvangsten bij CDC zijn evenredig verhoogd.

Achterblijvende geneeskundige ontvangsten en minder opbrengst NLSE

De ontvangsten zijn in totaal met € 4,5 miljoen verlaagd als gevolg van lagere opbrengsten van verkoop van materieel vanuit het NLSE en lagere ontvangsten van geneeskundig materieel.

Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten

Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Mutatie 2e suppletoire begroting 2016

Stand 2e suppletoire begroting 2016

Verplichtingen

633.799

39.096

672.895

22.231

695.126

           

Uitgaven

633.799

39.096

672.895

22.231

695.126

           

Programma uitgaven

153.559

14.352

167.911

17.580

185.491

Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK

153.559

14.352

167.911

   

– Gereedstelling

13.244

– 500

12.744

– 1.720

11.024

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

2.265

 

2.265

– 1.900

365

– Instandhouding

140.315

14.852

155.167

19.300

174.467

         

Apparaatsuitgaven

480.240

24.744

504.984

4.651

509.635

Personele uitgaven

378.538

25.870

404.408

4.887

409.295

– waarvan eigen personeel

377.538

23.170

400.708

2.787

403.495

– waarvan externe inhuur

1.000

2.700

3.700

2.100

5.800

Materiële uitgaven

101.702

– 1.126

100.576

– 236

100.340

– waarvan overige exploitatie

101.702

– 1.126

100.576

– 2.736

97.840

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

 

0

0

2.500

2.500

           

Apparaatsontvangsten

15.759

– 2.593

13.166

0

13.166

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Beleidsmatige mutaties

     

Interne herschikking

– 3.350

3.350

0

Herschikking tussen defensie onderdelen

19.930

– 1.035

18.895

Uitdelen budget migratie

1.000

2.333

3.333

Interdepartementale budgetoverhevelingen

     

– Bijdrage VenJ voor mobiel toezicht veiligheid

 

3

3

Totaal mutaties

17.580

4.651

22.231

Toelichting

Interne herschikkingen

Dit betreft herschikkingen binnen het CLSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten. Binnen het CLSK is budget voor gereedstelling (€ 1,3 miljoen) vrijgevallen als gevolg van geannuleerde oefeningen. Deze vrijval is gebruikt voor overige exploitatie. De lagere instandhoudingsuitgaven worden gebruikt om extra specialisten in te huren voor de implementatie van SAP.

Herschikking tussen Defensieonderdelen

Dit betreft onder andere:

 • de compensatie voor de uitgaven die zijn gemoeid met de veranderde regelgeving betreffende het voeren van eigen huishouding door militairen (€ 0,2 miljoen);

 • CLSK is vanuit artikel 12 gecompenseerd voor de hogere instandhoudingsuitgaven van de NH-90 (€ 10 miljoen):

 • De verminderde brandstofuitgaven bij DMO als gevolg van lagere vlieguren bij CLSK worden aan het budget van CLSK toegevoegd (€ 8,8 miljoen). Door deze lagere inzet valt budget bij DMO vrij. Dit wordt toegevoegd aan de begroting van CLSK.

 • de uitgaven betreffende de pilot reservisten (€ 0,8 miljoen);

 • bijdrage van de operationele commando’s aan de verbetering van de leverbetrouwbaarheid van het KPU (Kleding en Persoonsgebonden Uitrusting Bedrijf (€ 0,7 miljoen).

Uitdelen budget migratie

Vanuit het migratiebudget heeft CLSK € 3,3 miljoen budget ontvangen voor onder meer de inzet van een vliegtuig (KDC10) in Griekenland.

Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee

Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Mutatie 2e suppletoire begroting 2016

Stand 2e suppletoire begroting 2016

Verplichtingen

319.517

33.037

352.554

4.369

356.923

           

Uitgaven

319.517

33.037

352.554

4.369

356.923

           

Programma uitgaven

2.014

4.400

6.414

– 1.400

5.014

Opdracht Inzet KMAR

2.014

4.400

6.414

– 1.400

5.014

– Gereedstelling

2.014

4.400

6.414

– 1.400

5.014

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

     

620

620

           

Apparaatsuitgaven

317.503

28.637

346.140

5.769

351.909

Personele uitgaven

287.371

24.981

312.352

5.747

318.099

– waarvan eigen personeel

287.371

24.081

311.452

5.147

316.599

– waarvan externe inhuur

 

900

900

600

1.500

Materiële uitgaven

30.132

3.656

33.788

22

33.810

– waarvan overige exploitatie

29.026

3.656

32.682

238

32.920

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

1.106

0

1.106

– 216

890

           

Apparaatsontvangsten

4.590

– 182

4.408

912

5.320

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Beleidsmatige mutaties

     

Doorwerking lagere ontvangsten

 

912

912

Herschikking tussen defensie onderdelen

– 1.400

– 4.072

– 5.472

Uitdelen budget migratie

 

7.400

7.400

Interdepartementale budgetoverhevelingen

 

1.529

1.529

– Bijdrage VenJ voor inzet bewaken en beveiligen maatregel «post parijs'

 

1.545

1.545

– Bijdrage aan MinFin voor een financiële trainee.

 

– 16

– 16

Totaal mutaties

– 1.400

5.769

4.369

Toelichting

Doorwerking ontvangsten

De ontvangsten zijn verhoogd met € 0,9 miljoen. Dit is een saldo van de volgende posten:

 • Ontvangsten voor het Liaison Officer Network (€ 0,7 miljoen);

 • bijdrage V&J inzake Centraal Digitaal Depot (€ 0,2 miljoen)

Herschikking tussen Defensieonderdelen

Dit betreft incidentele vrijval van budget voor gereedstelling (€ 1,4 miljoen), formatie en personele exploitatie (€ 4 miljoen) als gevolg van achterblijvende vulling (onder andere van HRB-teams). Deze achterblijvende vulling wordt veroorzaakt door begrensde opleidingscapaciteit. Het vrijgevallen budget wordt vervolgens gebruikt voor het oplossen van de Defensiebrede problematiek.

Toewijzen budget migratie

KMar heeft € 7,4 miljoen budget gekregen voor onder meer het versnellen van de oprichting van de HRB-teams.

Interdepartementale budgetoverhevelingen

Dit betreft de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het bewaken en beveiligingen van hoog risico objecten (€ 1,5 miljoen) en de bijdrage aan het Ministerie van Financiën voor een financial trainee.

Beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht

Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Mutatie 2e suppletoire begroting 2016

Stand 2e suppletoire begroting 2016

Verplichtingen

1.479.879

269.268

1.749.147

432.003

2.181.150

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

1.092.306

375.873

1.468.179

– 382.907

1.085.272

Opdracht Voorzien in infrastructuur

145.000

– 36.191

108.809

760.289

869.098

Opdracht Voorzien in ICT

157.105

– 73.986

83.119

8.571

91.690

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

57.175

4.240

61.415

2.000

63.415

Bijdrage aan de NAVO

28.293

– 668

27.625

4.050

31.675

Reservering valutaschommelingen

     

40.000

40.000

           

Uitgaven

1.446.203

– 109.404

1.336.799

110.945

1.447.744

           

Programma uitgaven

1.446.203

– 109.404

1.336.799

110.945

1.447.744

Opdracht Voorzien in nieuw materieel

916.210

– 36.755

879.455

17.093

896.548

Opdracht Voorzien in infrastructuur

253.820

– 32.000

221.820

39.231

261.051

waarvan agentschap RVB

177.200

– 40.000

137.200

0

137.200

Opdracht Voorzien in ICT

190.705

– 54.714

135.991

8.571

144.562

waarvan SSO DMO/OPS

58.721

0

58.721

0

58.721

Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek

57.175

3.515

60.690

2.000

62.690

Bijdrage aan de NAVO

28.293

10.550

38.843

4.050

42.893

Reservering valutaschommelingen

     

40.000

40.000

           

Programma ontvangsten

77.636

295

77.931

46.366

124.297

– Verkoopopbrengsten groot materieel

58.586

0

58.586

22.600

81.186

– Verkoopopbrengsten infrastructuur

17.180

0

17.180

18.816

35.996

– Overige ontvangsten

1.870

295

2.165

4.950

7.115

Omschrijving

art 6.1 nieuw materiaal

art 6.2 infrastructuur

art 6.3 ICT

art 6.4 WOO

art 6.5 NAVO

art 6.7 Reservering Valutaschommelingen

Totaal Programma uitgaven

Beleidsmatige mutaties

             

Reservering valutaschommelingen

         

40.000

40.000

Doorwerking verkoopopbrengsten

14.100

5.600

       

19.700

Doorwerking ontvangsten Business case dienstpersonenauto's

5.300

         

5.300

Doorwerking overige ontvangsten

1.500

– 1.140

900

 

4.050

 

5.310

Interne herschikking

– 6.100

 

4.100

2.000

   

0

Herschikking tussen defensie onderdelen

19

100

– 690

     

– 571

Uitdelen budget migratie

800

 

5.000

     

5.800

Beleidslijn vastgoed

 

34.671

       

34.671

Interdepartementale budgetoverhevelingen

1.474

0

– 739

0

0

0

735

Bijdrage van I&M, RWS/ZD tbv kustwacht

650

           

Bijdrage van I&M, RWS / IL&T tbv kustwacht

108

           

Bijdrage van EZ / NVWA tbv kustwacht

108

           

Bijdrage van VenJ DG Politie tbv kustwacht

108

           

Bijdrage van I&M tbv Kustwacht Maritime Operations Centre

500

           

Bijdrage aan BZK tbv Verwerving MIVD Materiaal

   

– 739

       

Totaal beleidsmatige mutaties

17.093

39.231

8.571

2.000

4.050

40.000

110.945

Toelichting op de verplichtingen

Bijstelling Opdracht Voorzien in nieuw materieel

Het verplichtingenbudget van de Opdracht Voorzien in nieuw materieel wordt per saldo met € 383 miljoen verlaagd tot € 1,085 miljard. Dit komt voornamelijk door het later aangaan van verplichtingen voor de F35. Verder is de nieuwe beleidslijn vastg oed ingevoerd, waarbij het eigenaarschap bepalend is voor de vastlegging van het investeringsdeel bij huurkoopconstructies. Als gevolg van deze beleidslijn moet de verplichting behorend bij desbetreffende investeringen (€ 755,7 miljoen) in 2016 geheel worden vastgelegd.

Toelichting op de uitgaven

Reserveringen valutaschommelingen

Het kabinet heeft in 2016 eenmalig € 40 miljoen vrijgemaakt om een reservering voor valutaschommelingen aan te leggen binnen de Defensiebegroting. Wisselkoerstegenvallers worden vanuit deze reservering gedekt, wisselkoersmeevallers komen ten gunste van deze reservering.

Doorwerking verkoopopbrengsten

De te verwachten verkoopopbrengsten van de roerende (€ 14,1 miljoen) en onroerende goederen (€ 5,6 miljoen) zijn bijgesteld. Deze bijstelling van de ontvangsten werken ook door op het uitgavenkader. Zie de toelichting bij de ontvangsten.

Doorwerking ontvangsten business case dienstpersonenauto’s

Defensie heeft besloten om het wagenpark voor niet-operationele dienstauto’s in een sneller tempo te gaan vervangen, omdat het doelmatiger is dienstauto’s na twee jaar te vervangen. Hierdoor worden oplopende exploitatieuitgaven vanwege ouderdom van de voertuigen vermeden. Door dit besluit nemen zowel de initiële verkoopopbrengsten (€ 26,3 miljoen) als de investeringsuitgaven toe. Hierdoor worden de ontvangsten in 2016 met € 19,3 miljoen verlaagd. Deze zullen in 2017 worden ontvangen.

Doorwerking van overige ontvangsten

Dit betreft de ontvangsten voor het medegebruik van de Van Ghentkazerne (€ 0,8 miljoen), de verwachte ontvangsten voor medische IT (€ 1,5 miljoen) en de bijdrage van de provincie Zeeland voor het bouwrijp maken van het terrein voor de Marinierskazerne (€ 2 miljoen). Verder is er een vordering op de gemeente Den Haag voor de nieuwbouw van het NATO Communications and Information Agency (NCIA) (€ 0,8 miljoen). Vanwege een vertraging in de renovatie komen de ontvangsten van de stichting ziektekosten verzekering krijgsmacht als bijdrage voor de infrastructurele aanpassingen van het Centraal Militair Hospitaal (€ 4,7 miljoen) later binnen. Daarnaast zijn er hogere NAVO-ontvangsten ter dekking van NAVO-uitgaven (€ 4 miljoen). Verder zijn er diverse kleine bijstellingen van de ontvangsten (€ 0,6 miljoen).

Nationaal Militair Museum

Met de oplevering van de nieuwe locatie in Soesterberg is Defensie eigenaar van het gebouw waarin het Nationaal Militair museum is gehuisvest. Defensie verhuurt dit aan de Koninkijle Stichting Defensie Musea. Defensie betaalt een maandelijkse gebruiksvergoeding aan het consortium dat verantwoordelijk is voor de nieuwbouw en het beheer van de locatie. Met ingang van 2016 wordt dit betaald door het Commando Diensten Centra (CDC). Dit betekent voor het CDC dat zowel de ontvangsten (huur) als de uitgaven (gebruiksvergoeding) stijgen met € 9,6 miljoen.

Beleidslijn vastlegging vastgoed

Als gevolg van een nieuwe beleidslijn waarbij het eigenaarschap bepalend is voor de vastlegging van het investeringsdeel bij huurkoopconstructies wordt het investeringsdeel van de Kromhoutkazerne (€ 34,0 miljoen in 2016) en het Nationaal Militair Museum (€ 5,1 miljoen in 2016) overgeheveld van de exploitatie naar de investeringen. De uitgaven voor het Plein Kalvermarktcomplex (€ 4,5 miljoen in 2016) gaan over van de investeringen naar de exploitatie omdat daar geen sprake is van eigendom. Als gevolg van deze beleidslijn moet de verplichting behorend bij desbetreffende investeringen (€ 755,7 miljoen) in 2016 geheel worden vastgelegd.

Interne herschikkingen

Dit betreft een herschikking van de Opdracht voorzien in nieuw materieel (€ 6,1 miljoen) ter versterking van IT (€ 4,1 miljoen), voor de kortcyclische innovatieprojecten en een deel van de kosten voor de Future Force Conference (samen € 2 miljoen) onder Wetenschappelijk Onderzoek.

Herschikking tussen defensie onderdelen

In een aantal gevallen wordt bij projecten een delta-exploitatiereeks binnen het investeringsartikel opgenomen, als blijkt dat het project in de exploitatie meer kost dan het actuele daarvoor beschikbare budget. Bij de overdracht van het project naar het defensieonderdeel wordt het gereserveerde exploitatiebudget overgeheveld. Bij de opdracht voorzien in nieuw materieel betreft dat de mutaties:

 • Satelliet communicatie terminals CCT120 (€ 0,2 miljoen);

 • Project LCW Hermes II (€ 0,4 miljoen).

Toewijzen budget migratie

Vanuit het migratiebudget is € 0,8 miljoen toegewezen voor investeringen in reflecterende vesten en motoren en € 5 miljoen voor investeringen in computerapparatuur voor KMar.

Interdepartementale budgetoverhevelingen

In het mutatieoverzicht zijn de budgetoverhevelingen met andere departementen weergegeven. Door deze mutaties stijgt het uitgavenkader op dit artikel per saldo met € 1,5 miljoen.

Ontvangsten

Omschrijving

Programma ontvangsten

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Bijstelling verkoopopbrengsten groot materieel

14.100

14.100

Bijstelling verkoopopbrengsten vastgoed

5.600

5.600

Business case dienstauto's

7.000

7.000

Ontvangsten medegebruik Nat Militair Museum

9.646

9.646

Bijstelling NAVO bijdrage

4.050

4.050

Bijstelling overige ontvangsten

5.970

5.970

Totaal beleidsmatige mutaties

46.366

46.366

Totaal mutaties

46.366

46.366

Toelichting op de ontvangsten

Bijstelling verkoopopbrengsten overtollig strategisch materieel

De te verwachten verkoopopbrengsten van zowel de roerende als onroerende goederen zijn verhoogd met per saldo € 14,1 miljoen en € 5,6 miljoen. Voor de roerende goederen betreft dit onder meer een vervroegde ontvangst uit de verkoop van tanks aan Finland (€ 12,1 miljoen). Verlate ontvangsten vanuit 2015 die in 2016 worden ontvangen betreffen onder meer het pantservoertuig YPR, de F-16 en de vrachtauto’s voor Jordanië (€ 8 miljoen), de tankmunitie naar Griekenland (€ 4 miljoen) en de CV90 aan Estland (€ 8 miljoen). Verder betreft het overige kleine bijstellingen met een totale omvang van € 2 miljoen.

Bijstelling verkoopopbrengsten vastgoed

De verkoopopbrengst van vastgoed wordt met € 5,6 miljoen verhoogd door de ontvangst voor het KMS-complex in Weert.

Business case civiele dienstpersonenauto’s

Defensie heeft besloten om het wagenpark voor niet-operationele dienstauto’s in een sneller tempo te gaan vervangen, omdat het doelmatiger is om dienstauto’s na twee jaar te vervangen. Door dit besluit nemen zowel de verkoopopbrengsten (€ 26,3 miljoen) als de investeringsuitgaven (€ 36 miljoen) toe en dalen de uitgaven voor exploitatie (€ 1,7 miljoen) nemen af. De inruil van dienstauto’s is in 2016 vertraagd. Hierdoor worden de ontvangsten in 2016 met € 19,3 miljoen verlaagd en doorgeschoven naar 2017. Daardoor stijgen de ontvangsten uit de verkoop met per saldo € 7 miljoen.

Nationaal Militair Museum

Met de oplevering van de nieuwe locatie in Soesterberg is Defensie eigenaar van het gebouw waarin het Nationaal Militair museum is gehuisvest. Defensie verhuurt dit aan de Koninkijle Stichting Defensie Musea. Defensie betaalt een maandelijkse gebruiksvergoeding aan het consortium dat verantwoordelijk is voor de nieuwbouw en het beheer van de locatie. Met ingang van 2016 wordt dit betaald door het Commando Diensten Centra (CDC). Dit betekent voor het CDC dat zowel de ontvangsten (huur) als de uitgaven (gebruiksvergoeding) stijgen met € 9,6 miljoen.

Bijstelling NAVO bijdrage

Dit betreft de ontvangsten van de NAVO voor de door Nederland uitgevoerde infraprojecten ten behoeve van NAVO.

De overige ontvangsten

Dit betreffen de ontvangsten voor het medegebruik van de Van Ghentkazerne en de vordering op de gemeente Den Haag voor de nieuwbouw van NCIA en het bouwrijp maken van het terrein voor de Marinierskazerne (€ 3,6 miljoen). Verder betreft het bijgestelde ontvangsten voor medische IT (€ 1,7 miljoen) en enkele kleine bijstellingen op de ontvangsten (€ 0,6 miljoen).

Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Mutatie 2e suppletoire begroting 2016

Stand 2e suppletoire begroting 2016

Verplichtingen

743.894

38.018

781.912

5.001

786.913

           

Uitgaven

743.894

38.018

781.912

5.001

786.913

           

Programma uitgaven

326.518

– 1.745

324.773

– 8.925

315.848

Opdracht Logistieke ondersteuning

326.518

– 1.745

324.773

– 8.925

315.848

– Gereedstelling

231.467

– 3.650

227.817

– 9.097

218.720

– Instandhouding

95.051

1.905

96.956

172

97.128

           

Apparaatsuitgaven

417.376

39.763

457.139

13.926

471.065

Personele uitgaven

171.521

19.565

191.086

– 6.907

184.179

– waarvan eigen personeel

167.024

7.362

174.386

– 3.964

170.422

– waarvan externe inhuur

4.497

12.203

16.700

– 2.943

13.757

Materiële uitgaven

245.855

20.198

266.053

20.833

286.886

– waarvan ICT

35.339

– 8.637

26.702

112

26.814

– waarvan ICT; bijdrage aan SSO DMO OPS

157.208

25.717

182.925

15.075

198.000

– waarvan overige exploitatie

53.099

2.994

56.093

5.646

61.739

– waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto

209

124

333

0

333

           

Apparaatsontvangsten

42.933

– 24

42.909

– 8.000

34.909

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Algemene mutaties:

     

Interne herschikking

– 7.200

7.200

0

Herschikking tussen defensie onderdelen

5.775

7.226

13.001

Doorwerking ontvangsten

– 7.500

– 500

– 8.000

Totaal mutaties

– 8.925

13.926

5.001

Toelichting

Interne herschikkingen

Met interne herschikkingen binnen de DMO wordt het budget voor informatievoorziening verhoogd en kunnen de behoeften worden gerealiseerd. De ruimte ontstaat door vrijval op het budget voor formatie en instandhouding. Daarnaast is een interne herschikking nodig vanwege een verschuiving binnen de begroting van het Joint IV Commando (JIVC) van specifieke IT naar generieke IT.

Herschikking tussen defensie onderdelen

De herschikkingen betreffen diverse budgetoverhevelingen:

 • het budget van het KPU-bedrijf wordt verhoogd vanuit het budget van de operationele commando’s (€ 5 miljoen) waardoor het afgesproken servicepercentage van 95% voor het KPU bedrijf wordt gehandhaafd;

 • de operationele commando’s stellen budget beschikbaar voor het verwerven van extra munitie (€ 2 miljoen);

 • in 2016 wordt een beperkt aantal nieuwe pilots reservisten uitgevoerd waarvoor budget is toegewezen (€ 0,4 miljoen):

 • diverse kleinere mutaties oplopend tot bijna € 2,6 miljoen.

 • vrijval van € 3 miljoen wordt aangewend wordt voor bijstelling van de exploitatie bij DMO.

 • DMO heeft de verminderde brandstofuitgaven gecompenseerd bij CLSK als gevolg van de lagere vlieguren (€ 8,8 miljoen) en bij het CZSK vanwege lagere inzet schepen (€ 3 miljoen). Vanuit Nominaal en onvoorzien is vervolgens het brandstofbudget aangevuld.

Ontvangsten

Omschrijving

Apparaatsontvangsten

Totaal

Algemene mutaties:

   

bijstelling ontvangsten

– 8.000

– 8.000

Totaal mutaties

– 8.000

– 8.000

De lagere ontvangsten bij DMO worden veroorzaakt door minder BTW ontvangsten, minder brandstofverstrekkingen en lagere ontvangsten op FMS cases (€ 8 miljoen).

Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centrum

Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Mutatie 2e suppletoire begroting 2016

Stand 2e suppletoire begroting 2016

Verplichtingen

1.040.571

117.240

1.157.811

– 21.824

1.135.987

           

Uitgaven

1.040.571

126.040

1.166.611

– 21.824

1.144.787

           

Programma uitgaven

         

Opdracht Dienstverlenende eenheden

         

– Gereedstelling

         

– Instandhouding

         
           

Apparaatsuitgaven

1.040.571

126.040

1.166.611

– 21.824

1.144.787

Personele uitgaven

491.975

32.530

524.505

– 12.355

512.150

– waarvan eigen personeel

476.730

33.319

510.049

– 20.585

489.464

– waarvan externe inhuur

5.646

– 1.268

4.378

7.630

12.008

– waarvan overig; attachés

9.599

479

10.078

600

10.678

Materiële uitgaven

548.596

93.510

642.106

– 9.469

632.637

Huisvesting en infrastructuur (incl. bijdrage agentschap RVB)

341.756

2.023

343.779

– 3.232

340.547

– waarvan bijdrage agentschap RVB, zie huisvesting en infrastructuur

226.806

16.343

243.149

– 19.594

223.555

Overige exploitatie (incl bijdrage SSO Paresto)

206.840

91.487

298.327

– 6.237

292.090

– waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering; overige exploitatie)

29.367

0

29.367

0

29.367

– waarvan overig; attachés

7.122

617

7.739

0

7.739

           

Apparaatsontvangsten

53.611

9.446

63.057

2.590

65.647

Omschrijving

Programma uitgaven

Apparaat uitgaven

Totaal

Beleidsmatige mutaties

     

Doorwerking ontvangsten medegebruik Nat. Militair Museum

 

9.646

9.646

Herschikking tussen defensie onderdelen

 

163

163

Beleidslijn vastgoed

 

– 34.671

– 34.671

Aflossing egalisatieschuld RVB

 

2.965

2.965

Interdepartementale budgetoverhevelingen

     

Financiering arbeidsplaats VN New York

 

73

73

Totaal mutaties

 

– 21.824

– 21.824

Toelichting op de uitgaven

Doorwerking ontvangsten medegebruik Nationaal Militair Museum

Met de oplevering van de nieuwe locatie in Soesterberg werd Defensie eigenaar van het gebouw waarin het Nationaal Militair museum is gehuisvest. Defensie verhuurt dit aan de Koninklijke Stichting Defensie Musea. Defensie betaalt een maandelijkse gebruiksvergoeding aan het consortium dat verantwoordelijk is voor de nieuwbouw en het beheer van de locatie. Met ingang van 2016 gebeurt dit door het CDC. Dit betekent voor het CDC dat de zowel de ontvangsten (huur) als de uitgaven (gebruiksvergoeding) stijgen met € 9,6 miljoen.

Herschikking tussen defensie onderdelen

Het RVB heeft in februari 2016 een vordering ingediend van € 11,5 miljoen voor in 2015 uitgevoerde maar niet gefactureerde instandhouding. Het overschot op de commandantenvoorziening (€ 4,3 miljoen) als gevolg van capaciteitsproblemen bij het RVB, het overschot op de overige exploitatie (€ 1,9 miljoen) en een toevoeging vanuit artikel 12 (€ 5,3 miljoen) worden aangewend om deze vordering te voldoen. Het budget voor de formatie wordt met € 0,6 miljoen verhoogd en vanuit BIV wordt ten behoeve van projectattaches (€ 3 miljoen) budget toegevoegd. Verder betreft het diverse kleine overdrachten van activiteiten tussen de defensieonderdelen (€ 0,2 miljoen).

Aflossen egalisatieschuld

Door het invoeren van het Rijkshuisvestingsstelsel per 1 januari 2017 mag het RVB geen egalisatieschulden voeren. Defensie dient de openstaande schuld af te lossen. Om de egalisatieschuld in 2016 af te kunnen lossen, is een kasschuif van € 3 miljoen toegepast, waarbij budget uit latere jaren naar 2016 is overgebracht. Voor Defensie betreft het de objecten Bronbeek Arhnem, KMar Terneuzen en Rijksbedrijvencentrum Rijswijk.

Interdepartementale budgetoverhevelingen (zie tabel)

Dit betreft de financiering door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van één arbeidsplaats voor de VN in New York.

Interne herschikking

Als gevolg van achterblijvende vulling ontstaat een overschot van op formatie. Oorzaken hiervan zijn de beperkte militaire vulling, langere doorlooptijden als gevolg van screeningsonderzoeken en moeilijk te vullen vacatures. Als gevolg hiervan is het budget van inhuur met € 7,6 miljoen verhoogd. De verdere vrijval van wordt aangewend voor de problematiek bij huisvesting en infrastructuur.

Ontvangsten

Omschrijving

Apparaats ontvangsten

Totaal

Totaal autonome mutaties

0

0

Beleidsmatige mutaties

   

Ontvlechting geneeskundige ontvangsten DGO van CLAS

9.000

9.000

Herschikking vertraagde ontvangsten Centraal Militair Hospitaal

– 4.710

– 4.710

Business case civiel dienstpersonenauto's

– 1.700

– 1.700

   

0

Totaal beleidsmatige mutaties

2.590

2.590

Totaal mutaties

2.590

2.590

Toelichting op de ontvangsten

Ontvlechting geneeskundige ontvangsten DGO van CLAS

Als gevolg van de oprichting van het Eerstelijns Gezondheidsbedrijf/Defensie Tandheelkundig bedrijf zijn de geneeskundige ontvangsten ontvlochten vanuit de operationele commando’s. Hiermee wordt de raming van de ontvangsten van CDC structureel verhoogd met € 9 miljoen.

Herschikking vertraagde ontvangsten Centraal Militair Hospitaal

Door vertraging van de renovatie van het Centraal Militair Hospitaal (zie artikel 6 investeringen) wordt de bijdrage door de Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK) op een later moment ontvangen.

Business case civiele dienstpersonenauto’s

Defensie heeft besloten om het wagenpark voor niet-operationele dienstauto’s in een sneller tempo te gaan vervangen, omdat het doelmatiger is dienstauto’s na twee jaar te vervangen. Hierdoor worden oplopende exploitatieuitgaven vanwege ouderdom van de voertuigen vermeden. Als gevolg hiervan worden de ontvangsten van € 1,7 miljoen die CDC voorheen ontving overgebracht naar artikel 6.

Niet-beleidsartikel 9 Algemeen

 

Ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Mutatie 2e suppletoire begroting 2016

Stand 2e suppletoire begroting 2016

Verplichtingen

100.136

6.359

106.495

1.747

108.242

           

Uitgaven

100.136

7.259

107.395

1.747

109.142

           

Programma uitgaven

         

Subsidies en bijdragen

24.173

7.909

32.082

– 1.413

30.669

Bijdrage NAVO en internationale samenwerking

42.364

15.097

57.461

– 137

57.324

Overige uitgaven

33.599

– 15.747

17.852

3.297

21.149

Omschrijving

Totaal Programma uitgaven

Beleidsmatige mutaties

 

Herschikking tussen defensie onderdelen

2.363

Interdepartementale budgetoverhevelingen

 

Sociaal beleidskader defensiescholen naar OCW

– 413

Wet Normering Topinkomen (WNT) naar BZK

– 2

Kosten detachering medewerker BuZa

– 118

Deelname DCO aan benchmark Persvoorlichting RWS (Naar I&M)

– 7

Detachering communicatieadviseur tbv corporate story Defensie

– 76

Totaal mutaties

1.747

Toelichting op de uitgaven

Herschikking tussen defensie onderdelen

Er is € 1 miljoen overgebracht van het overschot bij subsidies en bijdragen om een deel van het tekort op het onderzoek bij het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en een deel van het tekort op schadevergoedingen te dekken. Het resterende tekort van € 2 miljoen op Schadevergoedingen is met € 1,5 miljoen gedekt vanuit artikel 12 en met € 0,5 miljoen vrijval op de formatie van artikel 10 Centraal apparaat. Verder is vanuit artikel 12 € 0,5 miljoen overgeheveld naar artikel 9 Algemeen om projectuitgaven voor de taskforce CARC te dekken.

Interdepartementale budgetoverhevelingen

Tot eind 2015 betaalde het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de facturen voor het Sociaal beleid Defensiescholen en verrekende dit vervolgens met Defensie. Door wijzigingen in de financiële processen bij DUO is dit niet meer mogelijk. Daarom heeft Defensie het budget voor Sociaal Beleidskader Defensiescholen overgeboekt naar OCW en zal OCW vanaf 2016 de facturen hiervoor betalen. In 2016 resulteert dit in een interdepartementale budgetoverheveling van € 0,4 miljoen.

Wet Normering Topinkomens naar BZK betreft een interdepartementale budgetoverheveling van € 2.000,– aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als afgesproken bijdrage van Defensie aan het toezicht op de Wet Normering Topinkomens.

Kosten detachering BuZa betreft een interdepartementale budgetoverheveling van € 118.000,- aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de detachering van een medewerker bij Defensie. Ook is er € 7.000,- overgeheveld aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de deelname van de Directie Communicatie aan de benchmark Persvoorlichting bij Rijkswaterstaat en er is € 76.000,- overgeheveld aan BZK voor de detachering van een communicatieadviseur van BZK voor de corporate story van Defensie.

Niet-beleidsartikel 10 Centraal apparaat

Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Mutatie 2e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Verplichtingen

1.595.554

– 43.430

1.552.124

25.554

1.577.678

           

Uitgaven

1.595.554

– 6.730

1.588.824

25.554

1.614.378

           

Apparaatsuitgaven

1.595.554

– 6.730

1.588.824

25.554

1.614.378

Personele uitgaven

1.580.035

– 7.297

1.572.738

25.844

1.598.582

– waarvan eigen personeel

126.060

10.022

136.082

– 6.388

129.694

– waarvan externe inhuur

3.588

830

4.418

– 650

3.768

– waarvan pensioenen en uitkeringen

1.266.244

– 6.534

1.259.710

32.882

1.292.592

– waarvan wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden

184.143

– 11.615

172.528

0

172.528

Materiele uitgaven

15.519

567

16.086

– 290

15.796

– waarvan overig

15.138

567

15.705

– 409

15.296

– waarvan bijdrage aan SSO Paresto

381

0

381

119

500

           

Totaal ontvangsten

6.818

35

6.853

31.196

38.049

Omschrijving

Apparaat uitgaven

Beleidsmatige mutaties

 

Algemene mutaties:

 

Herschikking tussen defensieonderdelen

– 8.465

Doorwerking hoger bijgestelde ontvangsten

1.354

Nieuwe lening ABP met het vervallen van oude lening

32.835

Doorwerking ontvangsten aflossing oude lening en rente

28.342

Aflossing ABP lening en rente aan Minfin

– 28.342

Interdepartementale overboeking

– bijdrage aan MinFin voor fiscalist en financial trainees

– 170

Totaal mutaties

25.554

Toelichting op de verplichtingen

Bijstelling verplichtingen

De bijstellingen van het verplichtingenbudget zijn dezelfde als die van de uitgaven.

Toelichting op de uitgaven

Herschikking tussen defensie onderdelen

In totaal wordt € 7,0 miljoen overgeheveld naar artikel 12 om in te zetten voor problematiek bij de overige Defensieonderdelen. Deze bestaat uit de vrijval vanuit formatie bij de Bestuursstaf van € 5,3 miljoen, naast de inzet van € 0,5 miljoen voor het dekken van het tekort op Schadevergoedingen op artikel 9, en vanuit overige exploitatie en doorwerking van hogere ontvangsten van € 1,7 miljoen. Tevens betreft het een herschikking van budget naar het artikel Geheime uitgaven (€ 1,2 miljoen) en diverse kleine mutaties met een totale omvang van € 0,4 miljoen.

Nieuwe lening Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) met aflossing van oude lening

De Staat is met het ABP een lening overeengekomen om de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen te financieren. De ramingen voor opname en aflossing van de lening zijn hierop aangepast. Per saldo neemt het budget voor pensioenen in 2016 toe met € 32,8 miljoen. De afname van het budget vindt plaats in latere jaren.

Ontvangsten

Omschrijving

Apparaat uitgaven

Ontvangsten mutaties

 

Specifieke mutaties:

 

Aflossing lening door ABP en ontvangen rente

28.342

Bijstellen overige ontvangsten

2.854

Totaal mutaties

31.196

Toelichting ontvangsten

De aflossing van de lening door het ABP werkt door op het uitgavenkader en is vervolgens afgelost aan het Ministerie van Financiën. De overige ontvangsten zijn bijgesteld vanwege fiscale teruggave en vrijgave reservering schadevergoeding.

Niet – beleidsartikel 11 Geheime uitgaven

Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Mutatie 2e suppletoire begroting 2016

Stand 2e suppletoire begroting 2016

Verplichtingen

5.353

37

5.390

1.166

6.556

Geheime uitgaven

5.353

37

5.390

1.166

6.556

Totaal uitgaven

5.353

37

5.390

1.166

6.556

Toelichting

Door herschikking van budgetten zijn de benodigde middelen toegevoegd aan dit artikel.

Niet – beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien

Artikel 12 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2016

Mutatie 1e suppletoire begroting 2016

Stand 1e suppletoire begroting 2016

Mutatie 2e suppletoire begroting 2016

Stand 2e suppletoire begroting 2016

Verplichtingen

153.484

– 102.843

50.641

– 50.641

0

Loonbijstelling

         

Prijsbijstelling

         

Nader te verdelen

153.484

– 102.843

50.641

– 50.641

0

Onvoorzien

         

Totaal uitgaven

153.484

– 102.843

50.641

– 50.641

0

Toelichting

Dit betreffen herschikkingen naar de defensieonderdelen die reeds in de betreffende artikelen zijn toegelicht. De grootste mutaties zijn:

 • Uitdelen van het budget voor migratie (€ 25 miljoen);

 • compensatie voor de instandhouding van de NH-90 (€ 10 miljoen);

 • toewijzing aan DMO, ter compensatie van een te laag brandstofbudget (€ 11,8 miljoen);

 • uitdelen van het budget voor de pilots reservisten (€ 3,4 miljoen);

 • diverse kleinere mutaties oplopend tot een bedrag van circa € 0,4 miljoen.

Licence