Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

97

Algemeen departement

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

44.730

47.272

56.213

– 41.699

61.786

Uitgaven:

45.738

48.955

54.873

– 41.699

62.129

97.01

IenM-brede programmamiddelen

45.738

48.955

54.873

– 41.699

62.129

97.01.01

Opdrachten

26.667

25.806

47.150

– 41.810

31.146

 

– Onderzoeken ANVS

4.032

3.929

1.069

– 998

4.000

 

– Regeringsvliegtuig

6.644

6.638

42.754

– 40.533

8.859

 

– Overige opdrachten

15.991

15.239

3.327

– 279

18.287

97.01.02

Subsidies

1.250

1.422

408

– 40

1.790

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

12.594

16.500

7.186

151

23.837

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

2.413

213

46

2.672

 

– waarvan bijdrage aan ILT

11.985

11.976

233

0

12.209

 

– waarvan bijdrage aan RWS

609

2.111

358

105

2.574

 

– waarvan bijdrage aan RIVM

0

0

6.382

0

6.382

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

5.227

5.227

129

0

5.356

 

– StAB

5.227

5.227

129

0

5.356

Ontvangsten

1.994

1.994

0

– 893

1.101

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.

97.01 IenM -brede programmamiddelen

Onderzoeken ANVS

De lagere uitgaven voor onderzoeken ANVS worden veroorzaakt doordat in het kader van vergunningverlening, minder gebruik is gemaakt van deskundigheid van het Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) als gevolg van een vertraging bij de aanlevering van documenten door vergunninghouders.

Regeringsvliegtuig

In de brief (Kamerstukken II, 2015–2016 33 400, nr. 79) van 8 juli 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanschaf van een vervangend Regeringsvliegtuig. Ter dekking heeft het kabinet bij de miljoenennota 2017 als eerste stap € 40,0 miljoen toegevoegd aan de begroting van IenM. Deze uitgaven zullen naar verwachting niet meer in 2016 plaatsvinden. Als gevolg worden de betreffende middelen overgeheveld naar 2017.

Ontvangsten

In de begroting van IenM is een structurele ontvangstenreeks opgenomen waar geen ontvangsten op binnen komen. Vermoedelijk is dit ontstaan bij conversies tijdens de fusie van VenW en VROM tot IenM. Dit betreft de afboeking van de ontvangsten.

Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

332.770

337.374

– 4.918

1.013

333.469

Uitgaven:

340.148

349.960

– 8.755

– 6.453

334.752

98.01

Personele uitgaven

218.672

220.698

16.771

– 4.641

232.828

 

– waarvan eigen personeel

192.130

191.287

12.474

– 7.819

195.942

 

– waarvan externe inhuur

15.929

20.408

4.046

3.178

27.632

 

– waarvan overige personele uitgaven

10.613

9.003

251

0

9.254

98.02

Materiele uitgaven

121.476

129.262

– 25.526

– 1.812

101.924

 

– waarvan ICT

23.248

33.542

– 8.008

– 360

25.174

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

51.024

45.214

7.147

1.110

53.471

 

– waarvan overige materiële uitgaven

47.204

50.506

– 24.665

– 2.562

23.279

Ontvangsten

3.530

16.546

1.345

183

18.074

98.01 Personele uitgaven

De lagere kosten op personele uitgaven (€ 4,6 miljoen) worden voor een groot deel veroorzaakt door vacatureruimte, onder andere door opgelopen vertragingen bij de vacaturevervulling bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Daarnaast wordt bij Eenvoudig Beter een deel van de voorziene capaciteit op een later moment ingevuld. De hogere inhuurkosten zijn het gevolg van correcties, naar aanleiding van de controle ADR. Het betreft een correctie voor ten onrechte op uitbesteding geboekte programmamiddelen die volgens de ADR als inhuur bestempeld dienen te worden. Tot slot betreft het de gevolgen van versnelde realisatie van voorgenomen kostenbeperkingen in verband met taakstelling Rutte II.

98.02 Materiële uitgaven

De hogere bijdrage aan SSO’s wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor kantoorinrichting ten behoeve van het pand in de Rijnstraat en hogere uitgaven voor SGA/De Alliantie. De lagere reguliere materiële uitgaven zijn het gevolg van enerzijds een overboeking van budget naar RWS voor compensatie van gemaakte kosten door in het kader van de Participatiewet en anderzijds de extra bijdrage ten behoeve van Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

       

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

25

77.599

– 77.532

0

67

Uitgaven:

25

77.599

– 77.532

0

67

Nominaal en onvoorzien

25

77.599

– 77.532

0

67

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de Tweede suppletoire op dit artikel.

Licence