Base description which applies to whole site

2.4 De agentschappen

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. Tweede suppletoire begroting 2016 (bedragen X € 1.000)

Omschrijving

1

2

3

(4) = (1) + (2) + (3)

Totaal

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenM

2.250.830

– 8.784

88.619

2.330.665

Omzet nutv werkzaamheden

0

252.495

0

252.495

Omzet overige departementen

24.925

 

3.435

28.360

Omzet derden

147.313

 

25.582

172.895

Rentebaten

800

 

0

800

Vrijval voorziening

       

Bijzondere baten

3.000

 

0

3.000

Totaal baten

2.426.868

243.711

117.636

2.788.215

Lasten

       

Apparaatskosten

973.786

1.308

52.805

1.027.899

– Personele kosten

714.543

1.308

46.318

762.169

* waarvan eigen personeel

663.760

1.308

42.618

707.686

* waarvan externe inhuur

49.283

 

3.700

52.983

* waarvan overige personele kosten

1.500

 

0

1.500

.- Materiële kosten

259.243

0

6.487

265.730

* waarvan apparaat ICT

45.000

 

– 15.000

30.000

* waarvan bijdrage aan SSO's

56.000

 

0

56.000

* waarvan overige materiële kosten

       

* waarvan overige M-kosten

158.243

 

21.487

179.730

Onderhoud

1.395.359

242.403

64.831

1.702.593

Rentelasten

8.748

 

0

8.748

Afschrijvingskosten

39.975

 

0

39.975

– Materieel

38.500

 

0

38.500

* waarvan apparaat ICT

6.000

 

0

6.000

– Immaterieel

1.475

 

0

1.475

Dotatie voorziening

       

Bijzondere lasten

       

Totaal lasten

2.417.868

243.711

117.636

2.779.215

Saldo van baten en lasten

9.000

   

9.000

Dotatie aan reserve Rijksrederij

9.000

   

9.000

Te verdelen resultaat

0

   

0

Rijkswaterstaat

Toelichting

Baten

Omzet IenM

Deze mutatie is veroorzaakt door een loon- en prijsbijstelling van € 22 miljoen en een vergoeding voor het niet volledig kunnen verhalen van schade bij schadevaren en -rijden van € 46 miljoen.

Daarnaast is er vanuit DGMI financiering gekomen voor de implementatiekosten Omgevingswet die RWS maakt, hierdoor stijg de post «Personele kosten» met € 13,5 miljoen.

Verder zijn er meer projecten in de voorbereidende fase en is er daarom op verzoek van beleid meer personele inzet voor Beleidsondersteuning en Advies van € 6,5 miljoen. Tot slot is er een aantal kleine mutaties uitkomend op € 5 miljoen. Dit bedrag bevat onder meer extra middelen voor de bekostiging van de Participatiewet, extra middelen voor benodigde inzet bij het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing, een bijdrage vanuit het Ministerie van EZ voor het project «Wind op Zee» en een overboekingen van RWS naar het Ministerie van Defensie voor Kustwacht en het Maritime Operations Center.

Omzet Derden

Deze bijstelling op Omzet Derden bestaat uit verwachte meeropbrengsten van € 6 miljoen vanuit de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBD) en een bijdrage voor de Rijksrederij van € 3,4 miljoen. Verder zijn er diverse meeropbrengsten voor werken voor derden van € 15 miljoen. De omzet derden wordt geraamd op basis van ervaringscijfers uit het verleden. In praktijk komen er gedurende het uitvoeringsjaar opdrachten bij. Voor 2016 wordt er bijvoorbeeld door de Belgische overheid € 4 miljoen extra beschikbaar gesteld voor vast onderhoud aan de Schelderadarketen. Ook wordt er € 2,5 miljoen meer omzet derden gerealiseerd door de inzet van Search en Rescue helikopters.

Lasten

Apparaatskosten

Dit betreffen de personele uitgaven samenhangend met de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling (€ 22 miljoen), extra inzet voor de Omgevingswet (€ 13,5 miljoen.), extra inzet voor Beleidsondersteuning en Advies (€ 6,5 miljoen.). Tevens zijn de lasten met circa € 4 miljoen toegenomen op basis van de nieuwe prognoses inhuurkosten 2016.

Onderhoud

Deze mutatie bestaat uit de uitgaven voor het niet volledig kunnen verhalen van schade bij schadevaren en -rijden van € 46 miljoen, extra planstudie-opdrachten van € 4 miljoen, extra opdrachten voor derden van € 15 miljoen en overige kleine mutaties. Extra opdrachten van derden hangen samen met de hierboven gegeven toelichting bij «Omzet Derden».

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2016

195.365

286.430

– 18.850

462.945

2a.

Totale ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.426.868

 

108.852

2.535.720

2b.

Totale uitgaven operationele kasstroom (-/-)

2.377.893

252.495

108.852

2.739.240

2.

Totaal operationele kasstroom

48.975

– 252.495

 

– 203.520

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 33.600

4.600

15.000

– 14.000

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

1.500

1.500

3.

Totaal investeringskasstroom

– 33.600

4.600

16.500

– 12.500

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

       

4b.

Storting moederdepartement (+)

7.300

8.500

 

15.800

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

– 31.000

 

7.600

– 23.400

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

32.000

– 4.000

– 17.000

11.000

4.

Totaal financieringskasstroom

8.300

4.500

– 9.400

3.400

5.

Rekening courant RHB 31 december 2016

219.040

43.035

– 11.750

250.325

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2016

De stand is aangepast conform de jaarrekening 2015.

Operationele kasstroom

De uitgaven en ontvangsten binnen de operationele kasstroom liggen hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit heeft te maken met een daling van de omzet IenM is vanwege herschikking van programmamiddelen op de «bijdrage agentschappen» aan RWS naar de programmabudgetten van de directoraten-generaal. Daarnaast neemt de omzet IenM af vanwege bijdragen van RWS aan de agentschappen KNMI en ILT, voor dienstverlening samenhangende met het onderhoudsprogramma, zoals het inwinnen van weergegevens en het handhaven van regels omtrent overbelading. Daarnaast zijn de doorgeschoven middelen vanuit de post Nog Uit te voeren Werkzaamheden van invloed op de operationele kas.

Investeringskasstroom

Er wordt minder geïnvesteerd in RWS gebouwen omdat de ruimte slimmer benut wordt door onder andere flexwerken. Tevens wordt er niet meer geïnvesteerd in de aanschaf van auto’s omdat het wagenpark onder gebracht is in een leaseplan.

Financieringskasstroom

Er wordt minder geïnvesteerd in RWS gebouwen omdat de ruimte slimmer benut wordt door onder andere flexwerken. Tevens wordt er niet meer geïnvesteerd in de aanschaf van auto’s omdat het wagenpark onder gebracht is in een leaseplan.

Inspectie Leefomgeving en Transport

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap ILT. Tweede suppletoire begroting 2016 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenM

122.641

3.320

5.219

131.180

Omzet overige departementen

       

Omzet derden

23.523

   

23.523

Rentebaten

50

   

50

Bijzondere baten

       

Totaal baten

146.214

3.320

5.219

154.753

Lasten

       

Apparaatskosten

144.014

3.320

5.219

152.553

– Personele kosten

109.840

2.326

2.437

114.603

* waarvan eigen personeel

100.796

2.326

2.237

105.359

* waarvan externe inhuur

9.044

 

200

9.244

* waarvan overige personele kosten

       

– Materiële kosten

34.175

994

2.782

37.951

* waarvan apparaat ICT

7.158

   

7.158

* waarvan bijdrage aan SSO’s

12.370

694

2.200

15.264

* waarvan overige materiële kosten

14.647

300

585

15.529

Rentelasten

100

   

100

Afschrijvingskosten

2.100

   

2.100

– Materieel

2.100

   

2.100

* waarvan apparaat ICT

       

– Immaterieel

       

Overige lasten

       

– Dotatie voorziening

       

– Bijzondere lasten

       

Totaal lasten

146.214

3.320

5.219

154.753

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet van IenM is toegenomen doordat de ILT is gecompenseerd voor verhuiskosten en nieuwe werkzaamheden op het gebied van het verbod op gratis plastic tassen, de Zwavelrichtlijn en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast is de omzet IenM toegenomen vanwege de verwerking van de loon- en prijsbijstelling, het loonruimteakkoord en de premieverhoging van het ABP. Tot slot houdt ILT toezicht op overbelading van wegverkeer. Hiervoor werd de ILT jaarlijks middels facturering door Rijkswaterstaat gecompenseerd. Deze samenwerking is in de Eerste suppletoire begroting van 2016 structureel verwerkt door desbetreffende middelen over te boeken van het Infrastructuurfonds naar de ILT.

Lasten

Personele kosten

De hogere personele kosten worden met name veroorzaakt door de bovengenoemde nieuwe handhavingstaken. Daarnaast liggen de loonontwikkeling, het loonruimteakkoord en de premieverhoging van het ABP ten grondslag aan de hogere personele kosten.

Materiële kosten

De toename van de materiële kosten hangt met name samen met incidentele kosten ten gevolge van de verhuisbewegingen van de ILT.

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2016

31.347

9.415

 

40.762

2a.

Totale ontvangsten operationele kasstroom (+)

 

3.320

5.647

 

2b.

Totale uitgaven operationele kasstroom (-/-)

 

– 3.320

– 5.660

 

2.

Totaal operationele kasstroom

– 4.000

 

– 13

– 4.013

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 2.000

   

– 2.000

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

       

3.

Totaal investeringskasstroom

– 2.000

   

– 2.000

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

– 1.689

 

– 1.689

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

       

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

       

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

       

4.

Totaal financieringskasstroom

 

– 1.689

 

– 1.689

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2016

25.347

7.726

– 13

33.060

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2016

De stand is aangepast conform de jaarrekening 2015.

Operationele kasstroom

De mutaties op de operationele kasstroom hebben te maken met de hogere bijdrage van IenM en de bijbehorende hogere uitgaven vanwege onder meer nieuwe handhavingstaken en de incidentele kosten ten gevolge van de verhuisbewegingen van de ILT.

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het uitkeren van het surplus van het eigen vermogen aan de eigenaar op basis van de Regeling agentschappen.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI. Tweede suppletoire begroting 2016 (bedragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

Totaal

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenM

36.031

649

3.439

40.119

Omzet IenM – nutv werkzaamheden

1.217

 

8.664

9.881

Omzet overige departementen

2.062

 

– 162

1.900

Omzet derden

21.898

 

– 1.475

20.423

Rentebaten

   

Bijzondere baten

   

Totaal baten

61.208

649

10.466

72.323

Lasten

       

Apparaatskosten

50.788

656

1.582

53.026

– Personele kosten

28.744

500

3.071

32.315

* waarvan eigen personeel

27.914

500

1.710

30.124

* waarvan externe inhuur

830

1.361

2.191

* waarvan overige personele kosten

 

   

.-Materiële kosten

22.044

156

– 1.489

20.711

* waarvan apparaat ICT

6.564

 

– 2.722

3.842

* waarvan bijdrage aan SSO’s

4.966

 

4.966

* waarvan overige materiele kosten

10.514

156

1.233

11.903

Aardobservatie

8.374

– 7

9.079

17.446

Rentelasten

242

 

– 242

Afschrijvingskosten

1.804

 

47

1.851

– materieel

1.804

 

1.804

* waarvan apparaat ICT

992

 

992

– immaterieel

   

Overige lasten

   

– dotatie voorziening

   

– bijzondere lasten

   

Totaal lasten

61.208

649

10.466

72.323

Saldo van baten en lasten

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM neemt toe als gevolg van toekenning van middelen met betrekking tot aanvullende dienstverlening Wet taken Meteorologie en Seismologie (WtMS), loon- en prijsbijstelling, compensatie voor hogere contributie aan het European Centre for Mediumrange Weather Forecast (ECMWF) en incidentele compensatie van tegenvallende opbrengsten voor maatwerk. Daarnaast neemt de omzet nog uit te voeren werkzaamheden toe (€ 9,0 miljoen) ter dekking van de contributie aan EUMETSAT. Zie de toelichting onder de lasten.

Omzet overige departementen

De verwachtte omzet is vooral lager dan begroot door vertraging in de dienstverlening seismologie aan het Ministerie van Economische Zaken met betrekking tot bevingen in Groningen.

Omzet derden

Er is sprake van tegenvallende opbrengsten op het gebied van maatwerk als gevolg van het uitblijven van opdrachten en tegenvallende opbrengsten met betrekking tot facilitaire dienstverlening die het KNMI aan het Shared Service Center Campus doorberekent.

Lasten

Personele kosten

De kosten voor eigen personeel stijgen als gevolg van reguliere loonontwikkelingen. Daarnaast zijn er vijf extra meteorologen aangetrokken ter voorbereiding op de pensionering van een aantal meteorologen volgend jaar. Ook de reiskosten buitenland zijn hoger dan begroot. Voor de reiskosten buitenland is dekking vanuit projecten. Vooral door uitloop van het Deltaplan naar 2016 zijn de kosten inhuur hoger dan begroot.

Materiële kosten

De materiele kosten zijn vooral lager dan begroot door vertraging op een aantal subsidieprojecten (OMI, Sesar: € 1,4 miljoen) en door lagere (project)kosten voor de luchtvaart (€ 0,8 miljoen).

Aardobservatie

De stijging wordt veroorzaakt doordat de kosten voor de Najaarsnota zijn gebaseerd op de werkelijk te realiseren kosten EUMETSAT. De bedragen tot en met de Miljoenennota waren nog gebaseerd op de vanuit het beleidsartikel te ontvangen bedragen.

Rentelasten

Door het ontbreken van openstaande leningen zijn de rentekosten nihil.

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2016

17.052

5.281

22.333

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

       
 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

       

2.

Totaal operationele kasstroom

– 10.636

 

– 1.305

– 11.941

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 3.970

991

1.979

– 1.000

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

3.

Totaal investeringskasstroom

– 3.970

991

1.979

– 1.000

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

   

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

   

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

– 260

260

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

3.970

– 991

– 1.979

1.000

4.

Totaal financieringskasstroom

3.710

– 731

– 1.979

1.000

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)

6.156

5.541

– 1.305

10.392

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2016

De stand is aangepast conform de jaarrekening 2015.

Operationele kasstroom

De daling wordt vooral veroorzaakt doordat de factuur van het Shared Service Center Campus voor ICT-dienstverlening uit 2015 pas in 2016 is betaald.

Investeringen en financieringskasstroom

De geplande investeringen zijn voor een groot deel doorgeschoven naar 2017.

Nederlandse Emissieautoriteit

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap NEa. Tweede suppletoire begroting 2016 (bedragen X € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

Totaal

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenM

7.174

– 18

861

8.017

Omzet overige departementen

       

Omzet derden

55

   

55

Rentebaten

       

Bijzondere baten

       

Totaal baten

7.229

– 18

861

8.072

Lasten

       

Apparaatskosten

6.491

– 18

861

7.334

– Personele kosten

5.301

– 18

357

5.640

* waarvan eigen personeel

4.416

– 18

259

4.657

* waarvan externe inhuur

600

 

98

698

* waarvan overige personele kosten

285

   

285

– Materiële kosten

1.190

 

504

1.694

* waarvan apparaat ICT

880

   

880

* waarvan bijdrage aan SSO’s

       

* waarvan overige materiële kosten

310

 

504

814

Rentelasten

16

   

16

Afschrijvingskosten

722

   

722

– materieel

       

*waarvan apparaat ICT

       

– immaterieel

722

   

722

Overige lasten

       

– dotatie voorziening

       

– bijzondere lasten

       

Totaal lasten

7.229

– 18

861

8.072

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Baten

Omzet IenM

De hogere omzet van IenM wordt met name veroorzaakt door de verhuizing en de daaraan gerelateerde digitalisering- en organisatieontwikkelslag, samengebracht in het programma NEa 2017. Dit programma is erop gericht dat de NEa ook na de verhuizing alle opgedragen werkzaamheden adequaat kan uitvoeren en om noodzakelijke aanpassingen te borgen. Daarnaast is de omzet IenM toegenomen vanwege de verwerking van de loon- en prijsbijstelling en het loonruimteakkoord XII. De omzet van IenM is gedaald in verband met een overdracht vanuit het Agentschap NEa vanwege de centralisatie van de inkoopfuncties binnen IenM.

Lasten

Personele kosten

De hogere personele kosten worden in grote mate veroorzaakt door de bovengenoemde verhuizing en het daarmee samenhangende programma NEa 2017. Daarnaast liggen de loonontwikkeling en het loonruimteakkoord ten grondslag aan de hogere personele kosten.

Materiële kosten

De toename van de materiële kosten hangt met name samen met de uitbesteding van het doorontwikkelen van een nieuw informatiesysteem.

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (2) + (3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

stand 2e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2016

601

   

601

2a.

Totale ontvangsten operationele kasstroom (+)

8.129

 

861

8.990

2b.

Totale uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 7.407

 

– 861

– 8.268

2.

Totaal operationele kasstroom

722

   

722

3a.

Totaal investeringen (-/-)

       

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

       

3.

Totaal investeringskasstroom

       

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

       

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

       

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

– 680

   

– 680

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

 

750

 

750

4.

Totaal financieringskasstroom

– 680

750

 

70

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2016

643

750

 

1.393

Toelichting

Operationele kasstroom

De mutaties op de operationele kasstroom hebben te maken met de hogere bijdrage van IenM en de bijbehorende hogere uitgaven vanwege voornamelijk de digitalisering- en organisatieontwikkelslag.

Licence