Base description which applies to whole site

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

97

Algemeen Departement

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

44.730

0

2.542

14.514

– 13.834

47.952

Uitgaven:

45.738

0

3.217

13.174

– 2.605

59.524

97.01

IenM-brede programmamiddelen

45.738

0

3.217

13.174

– 2.605

59.524

97.01.01

Opdrachten

26.667

0

– 861

5.340

– 2.376

28.770

 

– Onderzoeken ANVS

4.032

0

– 103

71

– 838

3.162

 

– Regeringsvliegtuig

6.644

0

– 6

2.221

– 128

8.731

 

– Overige opdrachten

15.991

0

– 752

3.048

– 1.410

16.877

97.01.02

Subsidies

1.250

0

172

368

0

1.790

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

12.594

0

3.906

7.337

0

23.837

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

2.413

259

0

2.672

 

– waarvan bijdrage aan ILT

11.985

0

– 9

233

0

12.209

 

– waarvan bijdrage aan RWS

609

0

1.502

463

0

2.574

 

– waarvan bijdrage aan RIVM

0

0

0

0

0

6.382

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

5.227

0

0

129

– 229

5.127

 

– StAB

5.227

0

0

129

– 229

5.127

 

Ontvangsten

1.994

0

0

– 893

158

1.259

Verplichtingen

De lagere realisatie op aangegane verplichtingen is voornamelijk het gevolg van de beëindiging van het contract met de beheerder van het regeringsvliegtuig (er is nog geen nieuwe beheerder) en eerdere beëindiging van het project OLO 3 dan gepland. Daarnaast heeft een opschoning van openstaande verplichtingen plaatsgevonden van de programmabudgetten van ANVS en was er sprake van lagere uitgaven als gevolg van vertraging in de uitbesteding van onderzoeksopdrachten bij PBL en vertragingen. Tot slot betreft het de gevolgen van vertragingen in de campagnes Pluk/Duurzaam Doen en lagere uitgaven bij de campagne van AnaarBeter en lagere uitgaven, deels door medefinanciering, onder andere voor het project Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA).

97.01 IenM -brede programmamiddelen

Onderzoeken ANVS

Dit betreft met name meevallende uitgaven als gevolg van opschoning van openstaande verplichtingen op de programmabudgetten van ANVS.

Overige opdrachten

Dit betreft met name de gevolgen van vertragingen in de campagnes Pluk/Duurzaam Doen en lagere uitgaven bij de campagne van AnaarBeter en lagere uitgaven, deels door medefinanciering deels doordat diverse projecten goedkoper uitvielen danwel niet zijn opgestart. Daarnaast zijn er lagere uitgaven als gevolg van vertraging in de uitbesteding van onderzoeksopdrachten bij PBL.

Artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

332.770

0

4.604

– 3.905

6.343

339.812

Uitgaven:

340.148

0

9.812

– 15.208

– 6.009

328.743

98.01

Personele uitgaven

218.672

0

2.026

12.130

– 5.910

226.918

 

– waarvan eigen personeel

192.130

0

– 843

4.655

381

196.323

 

– waarvan externe inhuur

15.929

0

4.479

7.224

– 6.670

20.962

 

– waarvan overige personele uitgaven

10.613

0

– 1.610

251

379

9.633

98.02

Materiele uitgaven

121.476

0

7.786

– 27.338

– 99

101.825

 

– waarvan ICT

23.248

0

10.294

– 8.368

– 3.720

21.454

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

51.024

0

– 5.810

8.257

7.401

60.872

 

– waarvan overige materiële uitgaven

47.204

0

3.302

– 27.227

– 3.780

19.499

 

Ontvangsten

3.530

0

13.016

1.528

1.249

19.323

Verplichtingen

In verband met het vastleggen van opdrachten met een kaseffect in 2017 wordt verplichtingruimte naar voren gehaald voor o.a. de Randstadregeling (ten behoeve van de uitstroom van personeel als invulling van taakstelling Rutte II) en het verlengen van een aantal inhuuropdrachten. Tevens heeft een correctie plaatsgevonden in het kader van het masterplan huisvesting. Deze was te laag begroot waarbij abusievelijk is vergeten om dit tijdig te corrigeren.

98.01 Personele uitgaven

De lagere uitgaven voor externe inhuur worden voornamelijk verklaard doordat enerzijds de begrootte kosten inhuur externen uiteindelijk door middel van inbesteding zijn gerealiseerd. Anderzijds zijn de uitgaven voor inhuur lager dan voorzien als gevolg van vertraging bij de (verrekening van) contracten voor de projecten ERTMS, OVS en Eenvoudig Beter.

98.02 Materiële uitgaven

De uitgaven voor ICT zijn lager dan begroot. Dit is het gevolg van een correctie van de Bijdrage RSSO SSC-ICT die ten onrechte als ICT uitgaven waren gebudgetteerd en verantwoord. De hogere bijdrage aan rijksbrede SSO’s wordt deels veroorzaakt door de hiervoor genoemde correctie vanuit de ICT-budgetten en uitgaven, anderzijds betreft het uitgaven, gedaan voor Baten-Lastendiensten van IenM en het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarvan de ontvangsten niet meer in 2016 zijn gerealiseerd en deze uitgaven ten laste van artikel 98 moeten worden verantwoord. Lagere uitgaven aan overige materiële kosten zijn het gevolg van opgelopen vertragingen bij diverse projecten en de facturering ervan. Daarnaast was sprake van lagere uitgaven dan voorzien voor o.a. Directievervoer, ondernemingsraden en huisvestingskosten ERTMS. Tot slot waren de uitgaven voor Corporate organisatieontwikkeling lager als gevolg van het later instromen van talentvolle vluchtelingen, vrijval op de reservering voor co-financiering van ontwikkelingen binnen de beleidskern en voor het overige door lagere uitgaven voor diverse geplande activiteiten dan begroot.

Ontvangsten

Uiteindelijk bleek een aantal afrekeningen, voor dienstverlening uit 2015 aan de Baten lasten diensten van IenM, hoger uit te vallen dan geraamd waardoor meer (overlopende) ontvangsten zijn gerealiseerd. Tevens waren inkomsten uit detacheringen buiten IenM hoger dan geraamd.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

99

Nominaal en Onvoorzien

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

25

0

77.574

– 77.532

– 67

0

Uitgaven:

25

0

77.574

– 77.532

– 67

0

Loonbijstelling

0

0

38.962

0

0

0

– waarvan programma

0

0

0

0

0

0

– waarvan apparaat

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

19.097

0

0

0

– waarvan programma

0

0

0

0

0

0

– waarvan apparaat

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

25

0

19.515

0

– 67

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence