Base description which applies to whole site

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

11

Integraal Waterbeleid

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

41.900

0

2.760

6.018

3.960

54.638

Uitgaven:

45.973

0

840

1.120

936

48.869

Waarvan juridisch verplicht:

92%

         

11.01

Algemeen waterbeleid

33.872

0

1.035

406

854

36.167

11.01.01

Opdrachten

3.932

0

2.843

– 100

– 46

6.629

11.01.02

Subsidies

10.360

0

81

0

917

11.358

 

– Partners voor Water (HGIS)

10.360

0

31

0

917

11.308

 

– Overige subsidies

0

0

50

0

0

50

11.01.03

Bijdrage aan agentschappen

17.545

0

– 626

406

0

17.325

 

– waarvan bijdrage aan RWS

17.144

0

– 740

397

0

16.801

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

401

0

114

9

0

524

11.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

2.035

0

– 1.263

100

– 17

855

11.02

Waterveiligheid

2.802

0

– 133

333

– 1

3.001

11.02.01

Opdrachten

2.802

0

– 133

333

– 1

3.001

11.03

Grote oppervlaktewateren

2.008

0

45

576

– 54

2.575

11.03.01

Opdrachten

2.008

0

45

576

– 54

2.575

11.03.05

Bijdrage aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

11.04

Waterkwaliteit

7.291

0

– 107

– 195

137

7.126

11.04.01

Opdrachten

3.993

0

– 167

350

– 174

4.002

11.04.02

Subsidies

0

0

60

419

– 1

478

11.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

1.531

0

0

– 881

322

972

11.04.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.767

0

0

– 83

– 10

1.674

 

Ontvangsten

0

0

0

0

248

248

Verplichtingen

De mutatie ontstaat voornamelijk door werkzaamheden aan de Icoon Afsluitdijk in 2017 waarvoor in 2016 reeds meerjarige verplichtingen zijn aangegaan waarvoor verplichtingenbudget (€ 5,8 miljoen) vanuit 2017 naar 2016 is overgeheveld. Daarnaast wordt in 2016 een meerjarige rijksbijdrage geleverd voor het programma Lumbricus (€ 1,8 miljoen).

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

13

Ruimtelijke Ontwikkeling

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

111.358

0

– 10.115

27.299

– 9.140

119.402

Uitgaven:

112.233

0

– 7.674

12.461

– 2.397

114.623

Waarvan juridisch verplicht:

83%

       

13.01

Ruimtelijk instrumentarium

6.849

0

– 165

3.318

– 1.741

8.261

13.01.01

Opdrachten

4.672

0

1.046

3.053

– 1.299

7.472

 

– Wabo

1.463

0

– 1.408

224

– 279

0

 

– Architectonisch beleid

1.728

0

400

138

– 333

1.933

 

– Overige opdrachten

1.481

0

2.054

2.691

– 687

5.539

13.01.02

Subsidies

966

0

0

50

– 227

789

13.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.211

0

– 1.211

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.211

0

– 1.211

0

0

0

13.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

215

– 215

0

13.02

Geo-informatie

38.806

0

2.890

5.462

651

47.809

13.02.01

Opdrachten

4.788

0

– 1.151

– 375

– 175

3.087

13.02.02

Subsidies

1.999

0

5.200

3.342

30

10.571

 

– Basisregistraties

1.999

0

5.200

3.342

30

10.571

13.02.06

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

32.019

0

– 1.159

2.495

796

34.151

 

– Kadaster

32.019

0

– 1.159

2.495

796

34.151

13.03

Gebiedsontwikkeling

8.069

0

– 179

– 207

– 12

7.671

13.03.01

Opdrachten

1.111

0

– 949

993

5

1.160

13.03.02

Subsidies

90

0

– 30

– 30

12

72

13.03.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

0

13.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

6.868

0

800

– 1.200

– 29

6.439

 

– Projecten BIRK

4.318

0

800

– 1.200

– 29

3.889

 

– Projecten Nota Ruimte

0

0

0

0

0

0

 

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied

2.550

0

0

0

0

2.550

13.04

Ruimtegebruik bodem

43.748

0

– 7.057

– 10.424

– 530

25.737

13.04.01

Opdrachten

3.350

0

2.901

329

– 1.049

5.531

13.04.02

Subsidies

12.000

0

0

858

522

13.380

 

– Bedrijvenregeling

10.000

0

0

– 3.500

477

6.977

 

– Bodemsanering NS

0

0

0

0

0

0

 

– Caribisch Nederland

0

0

0

4.358

14

4.372

 

– Overige subsidies

2.000

0

0

0

31

2.031

13.04.03

Bijdrage aan agentschappen

7.523

0

– 697

0

0

6.826

 

– waarvan bijdrage aan RWS

7.523

0

– 697

0

0

6.826

13.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

20.875

0

– 9.261

– 11.611

– 3

0

 

– Meerjarenprogramma Bodem

20.225

0

– 9.261

– 10.961

– 3

0

 

– Programma Gebiedsgericht instrumentarium

650

0

0

– 650

0

0

13.04.07

Bekostiging

0

0

0

0

0

0

 

– Uitvoering klimaatadaptie

0

0

0

0

0

0

13.05

Eenvoudig Beter

14.761

0

– 3.163

14.312

– 765

25.145

13.05.01

Opdrachten

8.281

0

– 2.771

5.837

– 765

10.582

 

– Eenvoudig Beter

8.281

0

– 2.771

5.837

– 765

10.582

 

– OLO 3

0

0

0

0

0

0

13.05.03

Bijdrage aan agentschappen

6.480

0

– 392

8.475

0

14.563

 

– waarvan bijdrage aan RWS

6.480

0

– 392

8.475

0

14.563

 

Ontvangsten

934

0

7.890

14.007

226

23.057

Verplichtingen

De mutatie ontstaat voornamelijk door vertraging van een aantal subsidietoekenningen in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) waardoor deze niet meer in 2016 zijn verstrekt. Verder is er minder aanspraak gemaakt op de Bedrijvenregeling door gemeenten en provincies voor Bodemsaneringen.

Ten slotte is als gevolg van de afwikkeling van subsidies in het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) budget vrijgevallen; een ten tijde van de najaarsnota geaccordeerde verplichtingenverhoging is hiertoe gecorrigeerd.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

14

Wegen en Verkeersveiligheid

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

28.702

0

5.025

4.833

24.555

63.115

Uitgaven:

33.414

0

1.850

– 446

– 183

34.635

Waarvan juridisch verplicht:

70%

       

14.01

Netwerk

16.033

0

1.263

– 1.386

– 543

15.367

14.01.01

Opdrachten

12.742

0

252

– 1.436

– 533

11.025

 

– Beter Benutten

6.560

0

1.386

– 432

– 269

7.245

 

– BOA wegverkeersbeleid

2.312

0

– 399

– 501

– 92

1.320

 

– Wegverkeersbeleid

2.236

0

– 169

– 515

– 118

1.434

 

– Overige opdrachten

1.634

0

– 566

12

– 54

1.026

14.01.02

Subsidies

722

0

425

– 11

– 10

1.126

14.01.03

Bijdrage aan agentschappen

2.569

0

586

61

0

3.216

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.569

0

586

61

0

3.216

14.02

Veiligheid

17.381

0

587

940

360

19.268

14.02.01

Opdrachten

5.629

0

649

914

406

7.598

14.02.02

Subsidies

8.736

0

– 279

– 250

– 144

8.063

 

– VVN

3.660

0

0

11

– 11

3.660

 

– SWOV

3.958

0

– 110

– 61

– 6

3.781

 

– Overige subsidies

1.118

0

– 169

– 200

– 127

622

14.02.03

Bijdrage aan agentschappen

389

0

187

9

0

585

 

– waarvan bijdrage aan RWS

389

0

187

9

0

585

14.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

0

0

30

0

0

30

14.02.06

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

2.627

0

0

267

98

2992

 

– CBR

2.627

0

0

267

98

2992

 

Ontvangsten

6.782

0

0

– 715

– 2.918

3.149

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door een overboeking van € 30,1 miljoen vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van het vervolgprogramma Beter Benutten: het innovatiepartnership Talking Traffic. De IenM middelen zijn beschikbaar op het Infrastructuurfonds. De verantwoording van deze uitgaven vindt plaats op de begroting van HXII. Met de brief van 8 december 2016 is de Kamer hierover geïnformeerd (Kamerstukken II 2016–2017 34 550, nr. 64). Daarnaast is er bij Slotwet verplichtingenbudget afgeboekt in verband met een correctie inzake de kwalificatie inhuur/uitbesteding. Dit resulteerde dat een deel van de contracten die op uitbesteding waren verantwoord zijn gecorrigeerd naar inhuur (artikel 98).

Ontvangsten

De lagere ontvangsten zijn met name veroorzaakt doordat er minder bestuurlijke boetes zijn uitgeschreven. Daarnaast zijn er minder ontvangsten binnengekomen doordat er uit de Stichting Buisleidingenstraat minder opbrengsten ontvangen zijn dan geraamd. Hieraan ten grondslag liggen bestuurlijke afspraken over het herinvesteren van de inkomsten door de stichting.

Artikel 15 OV-keten

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

15

OV-keten

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

5.171

0

1.492

– 764

– 333

5.566

Uitgaven:

6.135

0

241

– 1.338

– 293

4.745

Waarvan juridisch verplicht:

64%

       

15.01

OV-keten

6.135

0

241

– 1.338

– 293

4.745

15.01.01

Opdrachten

4.652

0

123

– 1.318

– 292

3.165

15.01.02

Subsidies

485

0

342

– 44

– 1

782

15.01.03

Bijdrage aan agentschappen

998

0

– 224

24

0

798

 

– waarvan bijdrage aan RWS

998

0

– 224

24

0

798

 

Ontvangsten

0

0

0

6.195

12

6.207

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 16 Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

16

Spoor

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

4.573

0

710

23.412

– 591

28.104

Uitgaven:

23.996

0

– 1.608

2.663

– 6.155

18.896

Waarvan juridisch verplicht:

98%

       

16.01

Spoor

23.996

0

– 1.608

2.663

– 6.155

18.896

16.01.01

Opdrachten

2.250

0

– 17

– 935

– 313

985

 

– ERTMS

0

0

47

– 47

0

0

 

– Overige opdrachten

2.250

0

– 64

– 888

– 313

985

16.01.02

Subsidies

21.646

0

– 1.620

1.345

– 5.827

15.544

 

– GSM-R

10.300

0

– 1.675

– 2.287

– 4.324

2.014

 

– Bodemsanering NS percelen

9.076

0

0

0

0

9.076

 

– Overige subsidies

2.270

0

55

3.632

– 1.503

4.454

16.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

44

0

0

44

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

44

0

0

44

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

0

16.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

2.253

– 1

2.252

 

– CLU Betuweroute en HSL

0

0

0

2.253

– 1

2.252

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

0

– 15

0

– 14

71

 

Ontvangsten

0

0

0

0

3

3

16.01 Spoor

Subsidies

Dit betreffen lagere uitgaven die met name worden veroorzaakt doordat nog te betalen subsidiemiddelen in het kader van de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie, die pas in 2017 tot betaling zullen komen. Daarnaast is sprake van lagere subsidieuitgaven dan geraamd bij de 2e suppletoire begroting voor het nemen van extra maatregelen voor de sociale veiligheid.

Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

17

Luchtvaart

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

25.355

0

2.692

5.077

– 2.800

30.324

Uitgaven:

24.985

0

552

3.144

– 1.241

27.440

Waarvan juridisch verplicht:

59%

       

17.01

Luchtvaart

24.985

0

552

3.144

– 1.241

27.440

17.01.01

Opdrachten

13.916

0

– 4.691

626

– 1.264

8.587

 

– Opdrachten GIS

3.023

0

0

577

– 430

3.170

 

– Leefbaarheidsfonds

5.900

0

– 5.900

0

0

0

 

– Overige opdrachten

4.993

0

1.209

49

– 834

5.417

17.01.02

Subsidies

910

0

5.189

2.278

78

8.455

17.01.03

Bijdrage aan agentschappen

8.979

0

– 151

212

0

9.040

 

– waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland)

8.931

0

– 187

211

0

8.955

 

– waarvan bijdrage aan RWS

48

0

22

1

0

71

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

14

0

0

14

17.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.180

0

105

28

– 32

1.281

17.01.06

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

0

0

100

0

– 23

77

 

– LVNL

0

0

100

0

– 23

77

 

Ontvangsten

9.311

0

1.001

– 1.985

65

8.392

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt doordat er minder woningen zijn aangekocht in de veiligheids- en geluidszone dan geraamd in het kader van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB). Daarnaast betreft het lagere aangegane verplichtingen voor de behandeling en uitbetaling van schadeclaims in het kader van Geluidsisolatie Schiphol (GIS).

17.01 Luchtvaart

Opdrachten

De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat minder woningen in de veiligheids- en geluidszone zijn aangekocht dan geraamd. Daarnaast zijn er lagere uitgaven door vertraging bij de uitvoering van een aantal onderzoeksopdrachten die door het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) worden uitgevoerd.

Artikel 18 Scheepvaart en Havens

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

18

Scheepvaart en Havens

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

33.737

0

3.591

– 15.313

– 526

21.489

Uitgaven:

24.997

0

1.145

– 3.108

– 301

22.733

Waarvan juridisch verplicht:

96%

       

18.01

Scheepvaart en havens

24.997

0

1.145

– 3.108

– 301

22.733

18.01.01

Opdrachten

17.966

0

946

– 4.208

– 142

14.562

 

– Topsector logistiek

16.013

0

0

– 4.099

40

11.954

 

– Overige opdrachten

1.953

0

946

– 109

– 182

2.608

18.01.02

Subsidies

4.587

0

200

1.099

40

5.926

 

– Topsector logistiek

4.337

0

0

800

– 35

5.102

 

– Overige subsidies

250

0

200

299

75

824

18.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.408

0

– 151

33

0

1.290

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.408

0

– 151

33

0

1.290

18.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

1.036

0

150

– 32

– 199

955

 

Ontvangsten

0

0

0

0

254

254

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 19 Klimaat

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

19

Klimaat

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

54.747

0

15.823

7.365

– 5.981

71.954

Uitgaven:

57.761

0

13.139

4.040

– 2.934

72.006

Waarvan juridisch verplicht:

80%

       

19.01

Tegengaan klimaatverandering

14.026

0

– 1.200

2.974

– 610

15.190

19.01.01

Opdrachten

2.352

0

– 634

1.463

– 500

2.681

19.01.02

Subsidies

102

0

350

650

– 110

992

19.01.03

Bijdrage aan agentschappen

11.572

0

– 916

861

0

11.517

 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

220

0

589

0

0

809

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

4.178

0

– 1.487

0

0

2.691

 

– Waarvan bijdrage aan Nea

7.174

0

– 18

861

0

8.017

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en

           
 

samenwerking

43.735

0

14.339

1.066

– 2.324

56.816

19.02.01

Opdrachten

6.649

0

5.121

– 7.693

– 763

3.314

 

– Interreg

1.805

0

– 1.590

– 100

– 7

108

 

– Overige opdrachten

4.844

0

6.711

– 7.593

– 756

3.206

19.02.02

Subsidies

500

0

715

800

– 577

1.438

 

– Interreg

500

0

715

0

– 577

638

 

– Overige subsidies

   

0

800

0

800

19.02.03

Bijdrage aan agentschappen

34.212

0

8.003

1.409

– 600

43.024

 

– waarvan bijdrage aan RIVM

29.802

0

3.315

812

– 735

33.194

 

– waarvan bijdrage aan RWS

354

0

– 16

0

0

338

 

– waarvan bijdrage aan RVO

4.056

0

4.704

597

135

9.492

19.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

2.374

0

500

6.550

– 384

9.040

 

Ontvangsten

189.000

0

5.900

– 53.415

3.989

145.474

Verplichtingen

De onderschrijding van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt doordat verplichtingen in het kader van de klimaatagenda niet meer in 2016 zijn aangegaan en door de afwikkeling van afgelopen subsidies op het vlak van duurzame mobiliteit.

19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

De lagere uitgaven op artikelonderdeel Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking is voornamelijk het gevolg van een vertraging in de bouw van het Galileo Reference Centre. Voorts zijn op het opdrachtenbudget voor RIVM en op de subsidieregeling Interreg in 2016 minder uitgaven zijn gedaan dan geraamd.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de veilingopbrengsten in het kader van het Emission Trade System (ETS) hoger zijn uitgevallen dan de vastgestelde raming.

Artikel 20 Lucht en geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

20

Lucht en Geluid

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

25.758

0

4.703

120

– 14.376

16.205

Uitgaven:

30.983

0

1.624

– 3.980

242

28.869

Waarvan juridisch verplicht:

98%

       

20.01

Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

30.983

0

1.624

– 3.980

242

28.869

20.01.01

Opdrachten

4.697

0

3.757

– 1.363

140

7.231

 

– Verkeersemissies

2.038

0

0

950

175

3.163

 

– Geluid- en luchtsanering

2.659

0

3.757

– 2.313

– 35

4.068

20.01.02

Subsidies

2.000

0

0

– 1.950

0

50

 

– Euro 6 en Euro-VI

2.000

0

0

– 2.000

0

0

 

– Overige subsidies

0

0

0

50

0

50

20.01.03

Bijdrage aan agentschappen

2.127

0

188

0

0

2.315

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.127

0

188

0

0

2.315

20.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

21.285

0

– 2.608

– 667

0

18.010

 

– NSL

0

0

0

0

0

0

 

– Wegverkeerlawaai

21.285

0

– 2.608

– 667

0

18.010

 

– Overige bijdrage medeoverheden

0

0

0

0

0

0

20.01.07

Bekostiging

874

0

287

0

102

1.263

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

236

Verplichtingen

De onderschrijding van het verplichtingenbudget wordt met name veroorzaakt door de afwikkeling van de Euro 6-subsidies. Daarnaast is in 2016 minder verplichtingenbudget aangewend doordat de compensatieregeling milieuzonering geen doorgang heeft gevonden (Kamerstukken II 2016–2017 31 209, nr. 204).

Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

21

Duurzaamheid

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

21.842

0

– 4.213

432

925

18.986

Uitgaven:

23.564

0

– 4.569

– 904

968

19.059

Waarvan juridisch verplicht:

87%

       

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

1.164

0

– 415

– 43

30

736

21.04.01

Opdrachten

969

0

– 220

– 43

30

736

21.04.03

Bijdrage aan agentschappen

195

0

– 195

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

195

0

– 195

0

0

0

21.05

Duurzame Productketens

18.118

0

– 2.850

– 337

1.247

16.178

21.05.01

Opdrachten

12.418

0

– 4.041

– 441

1.096

9.033

 

– Uitvoering Duurzame productketens

12.418

0

– 4.041

– 441

1.096

9.032

 

– Caribisch Nederland afvalbeheer

0

0

0

0

0

0

21.05.02

Subsidies

582

0

913

104

150

1.749

21.05.03

Bijdrage aan agentschappen

5.118

0

278

0

0

5.396

 

– waarvan bijdrage aan RWS

5.118

0

278

0

0

5.396

21.06

Natuurlijk kapitaal

4.282

0

– 1.304

– 524

– 309

2.145

21.06.01

Opdrachten

1.975

0

117

– 524

– 237

1.331

21.06.02

Subsidies

359

0

– 287

0

– 72

0

21.06.03

Bijdrage aan agentschappen

1.948

0

– 1.134

0

0

814

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.948

0

– 1.134

0

0

814

 

Ontvangsten

0

0

0

2.170

28

2.198

21.05 Duurzame productketens

De hogere uitgaven zijn met name het gevolg van onvoorziene noodzakelijke investeringen in de afvalketen op Saba. Voorts heeft op het programma Realisatie van Acceleratie naar een Circulaire Economie (RACE) een aantal betalingen eerder plaatsgevonden dan geraamd. Tot slot is op het artikelonderdeel 21.05 Duurzame Productketens bij een aantal opdrachten hogere voorschotten betaald dan geraamd.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

22

Omgevingsveiligheid en Milieurisico's

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

33.309

0

– 4.253

25.602

576

55.234

Uitgaven:

34.012

0

– 2.338

2.279

710

34.663

Waarvan juridisch verplicht:

97%

       

22.01

Veiligheid chemische stoffen

7.620

0

– 6

– 1.962

1.090

6.742

22.01.01

Opdrachten

4.574

0

– 462

– 639

503

3.976

22.01.02

Subsidies

973

0

1.199

– 1.323

587

1.436

 

– NANoREG

698

1.129

1.129

– 1.323

596

1.100

 

– Overige subsidies

275

70

70

0

– 9

336

22.01.03

Bijdrage aan agentschappen

2.073

0

– 743

0

0

1.330

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.073

0

– 743

0

0

1.330

22.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

22.02

Veiligheid biotechnologie

3.602

0

0

– 2.000

19

1.621

22.02.01

Opdrachten

3.602

0

0

– 2.000

19

1.621

22.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

22.03

Veiligheid bedrijven en transport

22.790

0

– 2.332

6.241

– 399

26.300

22.03.01

Opdrachten

5.587

0

– 1.254

– 1.186

301

3.448

 

– Omgevingsveiligheid

1.537

0

– 1.537

0

868

868

 

– Uitvoering veiligheid inrichtingen en basisnetten

2.263

0

– 841

– 798

– 279

345

 

– Overige opdrachten

1.787

0

1.124

– 388

– 288

2.235

22.03.02

Subsidies

10.490

0

0

7.387

– 704

17.173

 

– Asbest en safety deals

10.000

0

0

5.275

– 79

15.196

 

– Overige subsidies

490

0

0

2.112

– 625

1.977

22.03.03

Bijdrage aan agentschappen

3.707

0

– 1.078

0

0

2.629

 

– waarvan bijdrage aan RWS

3.707

0

– 1.078

0

0

2.629

22.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

60

60

 

– Bijdragen asbestsanering

0

0

0

0

0

0

 

– Bijdragen programma Externe Veiligheid

0

0

0

0

60

60

 

– Overige bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

22.03.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

22.03.09

Inkomensoverdracht

3.006

0

0

40

– 56

2.990

 

Ontvangsten

928

0

1.129

0

– 28

272

22.01 Veiligheid chemische stoffen

De hogere uitgaven op artikelonderdeel 22.01 Veiligheid chemische stoffen worden veroorzaakt doordat de vergoedingen ter uitvoering van de programma's ProSafe en NaNoReg hoger zijn uitgevallen dan geraamd. Daarnaast werd een interdepartementale bijdrage verwacht op artikelonderdeel 22.01 Veiligheid chemische stoffen. De bijdrage is echter niet in 2016 ontvangen, maar volgt pas in 2017.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

23

Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

32.566

0

6

3.380

4

35.956

Uitgaven:

33.433

0

164

3.380

4

36.981

Waarvan juridisch verplicht:

100%

       

23.01

Meteorologie en seismologie

25.059

0

171

3.330

4

28.564

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

24.192

0

13

3.330

0

27.535

 

– Meteorologie

23.726

0

12

2.907

0

26.645

 

– Seismologie

466

0

1

423

0

890

23.01.04

Bijdrage aan internationale organisaties

867

0

158

– 1.025

0

0

 

– Contributie WMO (HGIS)

867

0

158

– 1.025

0

0

23.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

0

0

0

1.025

4

1.029

 

– Contributie WMO (HGIS)

0

0

1.025

– 1.025

4

1.029

23.02

Aardobservatie

8.374

0

– 7

50

0

8.417

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

8.374

0

– 7

50

0

8.417

 

– Aardobservatie

8.374

0

– 7

50

0

8.417

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

24

Handhaving en Toezicht

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

110.655

0

3.329

4.986

0

118.970

Uitgaven:

110.655

0

3.329

4.986

0

118.970

Waarvan juridisch verplicht:

100%

       

24.01

Handhaving en toezicht

110.655

0

3.329

4.986

0

118.970

24.01.03

Bijdrage aan het agentschap ILT

110.655

0

3.329

4.986

0

118.970

 

– Afval, Industrie en bedrijven

25.264

0

592

1.285

0

27.141

 

– Rail en wegvervoer

23.167

0

2.444

2.286

0

27.897

 

– Scheepvaart

21.640

0

239

493

0

22.372

 

– Luchtvaart

17.983

0

24

408

0

18.415

 

– Water, producten en stoffen

22.601

0

30

514

0

23.145

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 25 Brede doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

25

Brede Doeluitkering

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

854.242

0

2.749

44.543

21.875

923.409

Uitgaven:

852.688

0

29.263

11.985

0

893.936

Waarvan juridisch verplicht:

100%

       

25.01

Brede Doeluitkering

852.688

0

29.263

11.985

0

893.936

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door een verplichting van € 13,7 miljoen die is aangegaan om de bijdrage aan BDU regio’s te kunnen verstrekken in 2017 t.b.v. het programma Beter Benutten. De dekking is voorzien op het Infrastructuurfonds vanuit artikel 12. Teneinde de bijdrage BDU voor 2017 op prijspeil 2016 te kunnen verplichten is verplichtingen- ruimte naar voren gehaald ter hoogte van € 11,8 miljoen. Omdat er te veel verplichtingen was geraamd dan benodigd voor de definitieve beschikking is een bedrag van 3,6 miljoen afgeboekt.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2016 (Bedragen x € 1.000)

26

Bijdrage Investeringsfondsen

Stand

Mutaties via

Mutaties 1e

Mutaties 2e

Mutaties

Realisatie

   

ontwerp

NvW en

suppletoire

suppletoire

Slotwet

2016

   

begroting

amendement

begroting

begroting

   
   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)

Verplichtingen

6.375.221

0

– 184.353

– 164.569

0

6.026.299

Uitgaven:

6.375.221

0

– 184.353

– 164.569

0

6.026.299

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.355.569

0

– 171.387

– 157.416

0

5.026.766

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

1.019.652

0

– 12.966

– 7.153

0

999.533

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence