Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2016 (Slotwet) (in € mln.)
   

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

 

8.176,0

212,5

Stand vastgestelde begroting 2016

 

8.176,0

212,5

Stand 1e suppletoire begroting 2016

 

8.118,2

241,4

Stand 2e suppletoire begroting 2016

 

7.910,3

206,6

         

– Mutaties Slotwet 2016

     

Kader relevante mutaties

     

1.

GSM-R / NS Sociale Veiligheid

16

– 5,8

 

2.

Onderzoeksopdrachten

97

– 2,6

 

3.

Lagere uitgaven apparaat

98

– 6,0

 

4.

ETS-ontvangsten

19

 

7,6

5.

Clean Development Mechanism

19

 

– 3,9

6.

Diversen

div.

– 4,9

– 0,2

Realisatie 2016

 

7.891,0

210,1

Toelichting

1. GSM-R / NS Sociale Veiligheid

Dit betreffen lagere uitgaven die met name worden veroorzaakt doordat nog te betalen subsidiemiddelen GSM-R (€ 4,3 miljoen) pas in 2017 tot betaling zullen komen. Daarnaast is er een afwijking in het kasritme van het subsidieverzoek NS Sociale veiligheid / beschikking (€ 1,5 miljoen).

2. Onderzoeksopdrachten

De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door vertraagde uitbesteding van onderzoeksopdrachten bij ANVS en PBL (€ 1,3 miljoen). Daarnaast zijn er lagere uitgaven die met name zijn ontstaan door vertragingen in de campagnes Pluk en van AnaarBeter. Ook zijn er minder kosten gemaakt in de uitvoering van de Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) door de directie Kennis, Innovatie en Strategie (KIS) (€ 0,5 miljoen).

3. Lagere uitgaven apparaat

Het overschot op artikel 98 is voornamelijk het gevolg van lagere externe inhuur vertraging bij de (verrekening van) contracten voor de projecten ERTMS, Openbaar Vervoer en Spoor en Eenvoudig Beter. Daarnaast wordt dit overschot mede veroorzaakt doordat het gebouw Koningskade 4 langer in gebruik blijft van het Rijk waardoor de te betalen afkoopsom lager is.

4. ETS-ontvangsten

De emissie veilingopbrengsten in het kader van het Emission Trade System (ETS) zijn met € 7,6 miljoen hoger uitgevallen dan geraamd.

5. Clean Development Mechanism (CDM)

Bij Ontwerpbegroting 2018 is besloten dat vrijvallende middelen van het Clean Development Mechanism (CDM) worden ingezet voor de programma's Carbon Pricing Leadership Coalition en Partnership for Market Readiness. De terugstorting door de Wereldbank van de resterende CDM-middelen heeft echter niet meer in 2016 plaatsgevonden en schuift door naar 2017.

Licence