Base description which applies to whole site

ARTIKEL 3. DE NATIONALE OMBUDSMAN

A Algemene doelstelling

De burger heeft recht op behoorlijke behandeling door de overheid. Meestal gebeurt dat ook, maar het lukt niet altijd. Dan kan de burger terecht bij de Nationale ombudsman, wiens missie is de burger te beschermen tegen onbehoorlijk overheidsoptreden.

De doelstelling van de Nationale ombudsman is, als onafhankelijk orgaan oplossingen te bieden voor individuele klachten van burgers en een bijdrage te leveren aan de oplossing van structurele behoorlijkheidproblemen onder meer door onderzoek op eigen initiatief. Het voorkomen van klachten door bijvoorbeeld het geven van preventief advies speelt hierbij een belangrijke rol.

De Kinderombudsman en de Veteranenombudsman hebben tot doel te bevorderen dat de rechten van respectievelijk jeugdigen en veteranen worden geëerbiedigd door bestuursorganen en door privaatrechtelijke organisaties. De Kinderombudsman en de Veteranenombudsman zijn ondergebracht bij de Nationale ombudsman.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs. De Colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de Colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.5

C Beleidswijzigingen

In 2015 is gestart met een evaluatie van de Wet Kinderombudsman. In 2016 wordt hieraan een vervolg gegeven met een evaluatie naar de organisatorische inbedding van de Kinderombudsman binnen de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman vervult de ombudsfunctie voor de openbare lichamen in Caribisch Nederland. In 2016 wordt verdere invulling gegeven aan deze taak.

D1 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen:

16.676

15.659

15.204

14.908

14.838

14.841

14.851

                 

Uitgaven:

16.361

15.659

15.204

14.908

14.838

14.841

14.851

                 

3.1

Reguliere klachten

13.982

13.486

13.031

12.735

12.665

12.668

12.678

                 

3.2

Klachten van lagere overheden

2.379

2.173

2.173

2.173

2.173

2.173

2.173

                 

Ontvangsten:

2.765

2.189

2.189

2.189

2.189

2.189

2.189

E Toelichting artikelonderdeel

3.1 Reguliere klachten

De Nationale ombudsman beoordeelt op verzoek van burgers de behoorlijkheid van het optreden van de departementen, de zelfstandige bestuursorganen, Caribisch Nederland, en de politie in Nederland. De organisatie gebruikt bij zijn taakuitoefening diverse instrumenten, zoals het adviseren en informeren van burgers, het plegen van interventies, het schrijven van rapporten, het doen van aanbevelingen en het uitvoeren van bemiddelingen. Maar ook het schrijven van artikelen en het geven van lezingen en aandacht in de media zijn belangrijke instrumenten om de doelen te behalen.

Daarnaast voert de Nationale ombudsman uit eigen beweging onderzoek uit naar de behoorlijkheid van overheidsoptreden in individuele en structurele kwesties.

Dit is vaak gebaseerd op klachten of ontvangen signalen. Met dit onderzoek beschermt de ombudsman burgers tegen onbehoorlijk overheidsoptreden wanneer die burgers zelf niet of onvoldoende in staat zijn om klachten in te dienen, of als er door onderzoek structurele verbeteringen kunnen worden geïnitieerd. Jaarlijks wordt een twintigtal onderzoeken uitgevoerd.

De Kinderombudsman bevordert dat de rechten van jeugdigen worden geëerbiedigd door overheidsinstanties en door privaatrechtelijke organisaties, door middel van voorlichting over de rechten van jeugdigen, geven van informatie over de rechten van jeugdigen, het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de regering en de Tweede Kamer over wetgeving en beleid dat de rechten van jeugdigen raakt, het doen van onderzoek naar eerbiediging van de rechten van jeugdigen naar aanleiding van klachten of uit eigen beweging. Ook houdt de Kinderombudsman toezicht op de wijze waarop klachten van jeugdigen of hun wettelijke vertegenwoordigers door de daartoe bevoegde instanties worden behandeld.

De Veteranenombudsman bevordert dat de rechten van veteranen worden geëerbiedigd door overheidsinstanties en door privaatrechtelijke organisaties.

De Nationale ombudsman ontvangt zowel klachten over de rijksoverheid als klachten over de decentrale overheden zowel in Nederland als op Caribisch Nederland.

Tabel 1: Aantal klachten naar ontvangst

Klachten1

2013

2014

2015

Per post

4.550

3.640

 

Digitaal

7.910

7.710

 

Totaal schriftelijk

12.460

11.350

 
       

Mondeling

25.570

24.920

 

Totaal

38.030

36.270

 
1

Deze aantallen zijn exclusief de klachtbehandeling door de Kinderombudsman en Veteranenombudsman.

Het aantal klachten is afgerond op tientallen

De Nationale ombudsman heeft een inspanningsverplichting op zich genomen om de aan de organisatie door het kabinet Rutte I opgelegde bezuiniging te realiseren. Dit wordt uitgevoerd door middel van digitalisering van het primair proces en het geleidelijk aanpassen van de organisatie van de klachtbehandeling. Daarnaast is efficiency bereikt door een andere manier van werken. Wat betreft de inspanningsverplichtingen zoals opgenomen in Rutte II, onderzoekt de organisatie nog waar bezuinigingen mogelijk zijn.

3.2 Klachten van lagere overheden

Naast de provincies, de waterschappen en bijna alle gemeenschappelijke regelingen neemt ruim 70% van de gemeenten deel aan de Nationale ombudsman voor hun klachtbehandeling. Mede door deze hoge dekkingsgraad fungeert de Nationale ombudsman als kenniscentrum voor klachtbehandeling door decentrale overheden.

Ontvangsten

Het betreft voornamelijk betalingen voor activiteiten van de Nationale ombudsman in opdracht van provincies, waterschappen en gemeenten.

5

Comptabiliteitswet 2001, artikel 19.

Licence