Base description which applies to whole site

6.4 Verdiepingshoofdstukken

Artikel 1 Belastingen

Opbouw uitgaven artikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

3.222.131

3.145.770

3.045.293

3.008.763

3.010.021

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

75.138

– 79.985

– 140.710

– 161.473

– 201.119

 
             

Nieuwe mutaties

           

Herverdeling eenheidsprijzen kantoren

 

4.778

– 993

– 7.275

– 7.368

 

Dynamisch monitoren

 

2.000

2.000

2.000

2.000

 

Loon en prijsbijstelling

12.271

11.779

11.475

11.297

11.297

 

Besparingsreeks Investeringsagenda

 

– 38.000

– 110.000

– 183.000

– 255.000

 

Overheveling GDI

7.300

22.800

       

Rationalisatie

 

35.000

       

Overig en Extrapolatie

– 3.944

– 1.377

– 826

– 388

– 96

2.520.535

             

Stand ontwerpbegroting 2016

3.312.896

3.102.765

2.806.239

2.669.924

2.559.735

2.520.535

Opbouw ontvangsten artikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

115.547.130

115.412.328

121.492.629

124.848.310

128.111.934

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

655.120

– 114.807

– 137.757

– 158.307

– 194.457

 
             

Nieuwe mutaties

           

Ramingsbijstelling niet belastingontvangsten

 

3.000

6.000

10.000

13.000

 

Belastingontvangsten

– 756.141

1.146.817

878.088

2.957.661

5.062.010

 

Overig en Extrapolatie

– 1.991

       

138.519.905

             

Stand ontwerpbegroting 2016

115.444.118

116.447.338

122.238.960

127.657.664

132.992.487

138.519.905

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Herverdeling eenheidsprijzen kantoren

De herziening van het rijkshuisvestingsstelsel leidt tot een eenvoudigere en normatievere prijsstelling. Dit leidt vervolgens tot een gewijzigde uitgavenreeks vanaf 2016.

Dynamisch monitoren

In lijn met de uitwerking van de Brede Agenda Belastingdienst en de daar uit voortkomende investeringsagenda, worden er meerjarig middelen voor personele uitgaven ter beschikking gesteld voor de business case «Dynamisch Monitoren».

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling.

Besparingsreeks investeringsagenda

De investeringsagenda omvat maatregelen waarvoor extra middelen benodigd zijn en maatregelen die tot besparingen leiden. De verwachte besparingen die voortvloeien uit de diverse maatregelen in de investeringsagenda zijn nu meerjarig overgeheveld naar het beleidsartikel 1 «Belastingen». De additionele middelen die benodigd zijn om deze besparingen te realiseren (de kosten gaan voor de baten uit) zijn nog niet toegekend. De maatregelen worden nog getoetst, ook wat betreft de kosten en de baten, in het Investment Committee.

Overheveling GDI

In het kader van de generieke digitale infrastructuur ontvangt de Belastingdienst middelen om communicatie met burgers en bedrijven technisch gezien mogelijk te maken.

Rationalisatie

De Belastingdienst ontvangt in 2016 extra middelen voor het robuuster maken van systemen en processen.

Ontvangsten

Ramingsbijstelling niet belastingontvangsten

In het kader van de Investeringsagenda worden extra ontvangsten aan boetes en belasting- en invorderingsrente verwacht.

Belastingontvangsten

Zie de Miljoenennota voor een toelichting op de belastingontvangsten.

Artikel 2 Financiële markten

Opbouw uitgaven artikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

21.500

20.605

18.858

18.855

18.858

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

3.807

1.773

       
             

Nieuwe mutaties

           

Overig en extrapolatie

1

1

1

1

1

18.859

             

Stand ontwerpbegroting 2016

25.308

22.379

18.859

18.856

18.859

18.859

Opbouw ontvangsten artikel 2 (x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

12.515

10.678

10.071

9.891

8.691

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

5.488

– 367

– 200

– 200

   
             

Nieuwe mutaties

           

Overig en extrapolatie

         

8.691

             

Stand ontwerpbegroting 2016

18.003

10.311

9.871

9.691

8.691

8.691

Artikel 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Opbouw uitgaven artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

19.314

19.315

19.315

19.315

19.315

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

9.584

         

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

           
             

Nieuwe mutaties

           

Overig en extrapolatie

86

86

86

86

86

17.757

             

Stand ontwerpbegroting 2016

28.984

19.401

19.401

19.401

19.401

17.757

Opbouw ontvangsten artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

2.929.491

1.230.050

1.110.050

1.033.050

949.050

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

– 604.630

50.845

22.845

9.855

43.586

 
             

Nieuwe mutaties

           

Overboeking stelpost dividend financiële instellingen van onvoorzien (art 10).

 

400.000

400.000

400.000

400.000

 

Renteopbrengsten als gevolg van continueren kredietfaciliteit

20.608

         

Bijstellling winstafdracht DNB

 

150.955

56.455

38.945

– 33.286

 

Bijstelling dividend ABN AMRO/ASR

238.900

         

Overig en extrapolatie

644

       

1.286.206

             

Stand ontwerpbegroting 2016

2.585.013

1.831.850

1.589.350

1.481.850

1.359.350

1.286.206

Toelichting belangrijkste mutaties

Ontvangsten

Dividend Financiële Instellingen

De stelpost op artikel 10 in verband met de moeilijk te ramen dividenden van financiële instellingen is overgeboekt naar artikel 3.

Rente overbruggingskrediet SNS

Het door de staat aan SNS REAAL N.V. bij de nationalisatie verstrekte overbruggingskrediet is in 2015 doorgerold. Vanwege het doorrollen betaalt SNS REAAL een hogere vergoeding over het door de staat verstrekte overbruggingskrediet.

Bijstellling winstafdracht DNB

De toename van de winst in 2016 wordt grotendeels verklaard door verkopen die hebben plaatsgevonden in de aandelenportefeuille van DNB (vermogenswinsten). Daarnaast zijn de rekeningen-courant en de deposito’s in omvang gestegen waardoor, dankzij de negatieve depositorente, de verwachte renteopbrengsten zijn toegenomen. Meerjarig wordt de winst bijgesteld vanwege extra inkomsten uit het Extended Asset Purchase Program van de ECB.

Bijstelling dividend ABN AMRO / ASR

De dividendraming voor 2015 is geactualiseerd, de raming voor ABN AMRO en ASR is naar boven bijgesteld met respectievelijk € 14 mln. en € 225 mln.

Artikel 4 Internationale financiële betrekkingen

Opbouw uitgaven artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

384.077

445.510

317.007

313.691

304.692

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

176

74.471

36.793

36.842

36.842

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

           
             

Nieuwe mutaties

           

Aanpassing IDA betaalschema

80.000

– 80.000

       

Technische assistentie

   

1.500

1.500

1.500

 

Overig en extrapolatie

         

276.817

             

Stand ontwerpbegroting 2016

464.253

439.981

355.300

352.033

343.034

276.817

Opbouw ontvangsten artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

24.579

72.133

87.848

87.848

87.848

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

665

         
             

Nieuwe mutaties

           

Hogere ontvangsten financieel internationale instellingen (IFI's)

4.687

         

Aanpassing rente Griekenland

– 1.594

– 49.141

– 1.571

– 1.571

– 1.571

 

Overig en extrapolatie

         

88.440

             

Stand ontwerpbegroting 2016

28.337

22.992

86.277

86.277

86.277

88.440

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Aanpassing IDA Betaalschema

Het IDA betaalschema is aangepast met € 80 mln. Door te schuiven met IDA betalingen kan er in het kalenderjaar 2016 € 80 mln. worden vrijgespeeld. Dit bedrag zal in 2015 als extra betaling worden verricht

Technische assistentie

Er zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor technische assistentie voor een periode van drie jaar.

Ontvangsten

Hogere ontvangsten financieel internationale instellingen (IFI's)

De hogere IFI ontvangsten ontstaan doordat de terugbetalingen van leningen door de Europese Investeringsbank (EIB) hoger zijn dan geraamd. Het gaat om leningen aan landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) en de Europese landen en gebieden overzee (LGO) onder het Europees Ontwikkelingsfonds in het kader van de verdragen van Lomé en Cotonou.

Aanpassing rente Griekenland

Door een nieuwe (lagere) rekenrente van het CPB dalen de geraamde rente-inkomsten van de bilaterale leningen aan Griekenland.

Artikel 5 Exportkredietverzekeringen,-garanties en investeringsverzekeringen

Opbouw uitgaven artikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

88.058

88.056

88.058

88.055

88.057

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

           
             

Nieuwe mutaties

           

Overig en extrapolatie

         

88.057

             

Stand ontwerpbegroting 2016

88.058

88.056

88.058

88.055

88.057

88.057

Opbouw ontvangsten artikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

103.250

101.750

101.750

89.250

77.717

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

90.000

145.202

116.542

151.172

152.055

 
             

Nieuwe mutaties

           

Overig en extrapolatie

         

207.622

             

Stand ontwerpbegroting 2016

193.250

246.952

218.292

240.422

229.772

207.622

Artikel 6 BTW-Compensatiefonds

Opbouw uitgaven artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

2.901.122

2.901.122

2.901.122

2.901.122

2.901.122

0

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

           
             

Nieuwe mutaties

           

Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn

2.550

         

Aanpassing BCF

– 52.787

– 51.322

– 49.396

– 49.396

– 49.396

 

Overig en extrapolatie

841

1.926

     

2.851.726

             

Stand ontwerpbegroting 2016

2.851.726

2.851.726

2.851.726

2.851.726

2.851.726

2.851.726

Opbouw ontvangsten artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

2.901.122

2.901.122

2.901.122

2.901.122

2.901.122

0

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

           
             

Nieuwe mutaties

           

Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn

2.550

         

Aanpassing BCF

– 52.787

– 51.322

– 49.396

– 49.396

– 49.396

 

Overig en extrapolatie

841

1.926

     

2.851.726

             

Stand ontwerpbegroting 2016

2.851.726

2.851.726

2.851.726

2.851.726

2.851.726

2.851.726

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven en ontvangsten

Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn

Voor een aantal projecten binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult Noord Nederland de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort het Ministerie van Infrastructuur en Milieu delen van het budget in het Provinciefonds. Het aandeel compensabele BTW in dit bedrag wordt naar het BCF overgemaakt.

Aanpassing BCF

De mutatie betreft een bijstelling van de raming van het BCF op basis van de beschikking van het afgelopen jaar, aangevuld met het voorschot van het vierde kwartaal van het afgelopen jaar en driemaal het voorschot van het eerste kwartaal uit het lopende jaar.

Artikel 7 Beheer materiële activa

Opbouw uitgaven Artikel 7 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

306

306

306

306

306

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

           
             

Nieuwe mutaties

           

Extrapolatie

         

306

             

Stand ontwerpbegroting 2016

306

306

306

306

306

306

Opbouw ontvangsten artikel 7 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

           
             

Nieuwe mutaties

           

Extrapolatie

         

1.800

             

Stand ontwerpbegroting 2016

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Artikel 8 Centraal Apparaat

Opbouw uitgaven artikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

236.162

228.103

225.064

221.369

221.380

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

9.156

9.531

6.741

6.930

7.118

 
             

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling raming DRZ

– 2.800

         

Herverdeling eenheidsprijzen kantoren

 

2.884

2.816

2.752

2.678

 

Uitgaven verhuur FM Haaglanden

 

2.150

2.150

2.150

2.150

 

Overig en extrapolatie

1.670

317

305

292

292

233.620

             

Stand ontwerpbegroting 2016

244.188

242.985

237.076

233.493

233.618

233.620

Opbouw ontvangsten Artikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

55.903

51.545

53.648

51.498

51.498

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

16.519

7.323

6.949

7.131

7.317

 
             

Nieuwe mutaties

           

Bijstelling raming DRZ

– 2.800

         

Uitgaven verhuur FM Haaglanden

 

2.150

2.150

2.150

2.150

 

Overig en extrapolatie

         

60.965

             

Stand ontwerpbegroting 2016

69.622

61.018

62.747

60.779

60.965

60.965

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven en ontvangsten

Bijstelling raming DRZ

Bij Domeinen Roerende Zaken is mogelijk sprake van een verwachte vertraagde investering (– € 2,8 mln.). De verwachting is dat de investering in 2016 zal plaatsvinden. De ontvangsten zijn € 2,8 mln. lager als gevolg van een technische correctie in de raming.

Herverdeling eenheidsprijzen kantoren

De herziening van het rijkshuisvestingsstelsel leidt tot een eenvoudigere en normatievere prijsstelling. Dit leidt vervolgens tot een gewijzigde uitgavenreeks vanaf 2016. Structureel voor het kerndepartement betreft het + € 2,7 mln.

Uitgaven verhuur FM Haaglanden

Bij de huisvesting vindt een desaldering plaats van + € 2,15 mln. Een deel van de taakstelling Rutte II wordt ingevuld door verhuur aan FM Haaglanden. Dit betreft extra ontvangsten. De taakstelling was verwerkt op de uitgaven. Deze desaldering zorgt voor de juiste verwerking van de taakstelling.

Artikel 10 Nominaal en onvoorzien

Opbouw uitgaven artikel 10 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

50.043

51.422

50.280

50.280

51.977

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

– 36.327

– 3.160

– 2.353

– 25.234

– 20.612

 
             

Nieuwe mutaties

           

Investeringsagenda Belastingdienst werkbedrijf

63.000

91.000

120.000

138.000

 

Verdelen loonbijstelling

– 10.816

– 10.369

– 10.128

– 9.986

– 9.994

 

Verdelen prijsbijstelling

– 2.909

– 2.839

– 2.749

– 2.700

– 2.704

 

Rationalisatie Belastingdienst

 

– 35.000

       

Overig en extrapolatie

481

485

472

472

484

139.942

             

Stand ontwerpbegroting 2016

472

63.539

126.522

132.832

157.151

139.942

Opbouw ontvangsten artikel 10 (bedragen x € 1.000)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

0

400.000

400.000

400.000

400.000

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

           
             

Nieuwe mutaties

           

Overboeking dividend financiële instellingen

 

– 400.000

– 400.000

– 400.000

– 400.000

 

Overig en extrapolatie

         

0

             

Stand ontwerpbegroting 2016

0

0

0

0

0

0

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Investeringsagenda Belastingdienst werkbedrijf

Dit bedrag is gereserveerd voor kosten behorende bij het werkbedrijf Switch (onderdeel van de Investeringsagenda).

Verdelen loon- en prijsbijstelling

De jaarlijkse loon- en prijsbijstelling is verdeeld binnen de begroting.

Rationalisatie Belastingdienst

De gereserveerde middelen voor het programma ICT-rationalisatie zijn overgeheveld naar artikel 1.

Ontvangsten

Overboeking dividend financiële instellingen

Betreft de overboeking van de stelpost dividenden van financiële instellingen naar artikel 3 Financieringsactiviteiten Publiek Private Sector.

Artikel 11 Financiering staatsschuld

Opbouw uitgaven Artikel 11 (bedragen x € 1 mln.)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

50.474

40.415

57.070

43.046

42.508

0

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

– 1.578

– 3.760

317

4.241

– 2.128

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rente vaste schuld

11

113

108

– 10

– 212

 

Rente vlottende schuld

91

86

– 7

14

14

 

Uitgifte en aflossing vaste schuld

1.528

– 626

– 894

3.265

   

Extrapolatie

         

41.425

             

Stand ontwerpbegroting 2016

50.526

36.228

56.594

50.556

40.182

41.425

Opbouw ontvangsten Artikel 11 (bedragen x € 1 mln.)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

55.364

45.725

61.780

43.696

45.103

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

– 2.181

– 11.498

– 239

3.502

– 1.963

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rente derivaten lang

1.949

– 67

– 245

– 199

– 108

 

Rente derivaten kort

– 7

– 17

– 41

0

0

 

Uitgifte en aflossing vaste schuld

0

4.360

– 5.786

– 994

– 10.425

 

Mutatie vlottende schuld

– 1.226

0

0

0

0

 

Extrapolatie

         

31.575

             

Stand ontwerpbegroting 2016

53.899

38.503

55.468

46.005

32.607

31.575

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven en ontvangsten

Door een nieuw kastekort en realisaties zijn de ramingen voor rente en uitgifte schuld bijgesteld.

Artikel 12 Kasbeheer

Opbouw uitgaven Artikel 12 (x € 1 mln.)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

4.359

4.870

5.937

4.269

5.958

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

– 1.048

– 6.666

1.308

1.289

1.246

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rentelasten

18

20

– 1

72

155

 

Mutaties in rekening-courant en deposito

– 1.360

2.977

– 5.771

– 4.049

– 5.671

 

Verstrekte leningen

4.986

         

Extrapolatie

         

1.791

             

Stand ontwerpbegroting 2016

6.956

1.201

1.473

1.581

1.688

1.791

Opbouw ontvangsten Artikel 12 (x € 1 mln.)
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand ontwerpbegroting 2015

2.732

3.576

3.181

3.204

3.261

 

Mutatie NvW 2015

           

Mutatie amendement 2015

           

Mutatie 1e suppletoire begroting 2015

253

– 248

– 171

– 155

– 383

 
             

Nieuwe mutaties

           

Rentebaten

– 120

– 174

– 388

– 458

– 582

 

Ontvangen aflossingen

4.331

– 827

– 535

– 606

– 342

 

Mutaties in rekening-courant en deposito

3.060

3.297

3.522

3.754

 

Extrapolatie

         

5.108

             

Stand ontwerpbegroting 2016

7.196

5.388

5.383

5.507

5.709

5.108

Toelichting belangrijkste mutaties

Uitgaven

Rentelasten

De veranderingen van de rentelasten komen voort uit meerdere effecten. Het belangrijkste effect, dat zich met name manifesteert in 2018 en 2019, is dat bij de sociale fondsen een aanzienlijke instroom van middelen wordt verwacht.

Mutaties in rekening-courant en deposito

De mutatie van de verwachte afname van rekening-courantsaldi wordt veroorzaakt door ontwikkelingen bij sociale fondsen.

Verstrekte leningen

Er zijn in 2015 nieuwe leningen verstrekt aan het RVB.

Ontvangsten

Rentebaten

De raming van de te ontvangen rente is naar beneden bijgesteld. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van het opnieuw afsluiten van leningen door het RVB tegen gunstigere voorwaarden. Daarnaast worden minder baten verwacht doordat de sociale fondsen minder rood gaan staan.

Ontvangen aflossingen

Het RVB heeft oude leningen afgelost in 2015. Door het totaal aantal deelnemers wordt naar verwachting minder afgelost op leningen in 2016 en verder.

Mutaties in rekening-courant en deposito

De mutatie wordt veroorzaakt door ontwikkelingen bij sociale fondsen.

Licence