Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.3 Specifieke uitkeringen

Overzicht Specifieke Uitkeringen (bedragen in miljoen euro’s)

Nr. in SiSa bijlage

Toelichting

Rijksbegroting

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A2

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Veiligheidsregio’s

VenJ VI

175,2

175,2

175,2

175,2

175,2

175,2

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Brede doeluitkering Rampenbestrijding

             
 

Besluit Veiligheidsregio’s (Stb. 2010, nr. 255)

36.2

           
                 
 

Vindplaats

             
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0027844

             

A3

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
   

VenJ VI

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten (uitkering vindt alleen plaats in geval van calamiteiten en achteraf. Omvang daarvan vooraf niet te ramen)

             
                 

D1

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten

OCW VIII

32,6

32,6

32,6

32,6

32,6

32,6

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten. De RMC-functie heeft tot taak met de niet meer kwalificatieplichtige dreigende vsv’ers uit VO en MBO contact te leggen en het zoveel mogelijk terug te begeleiden naar school en/of werk. De daarvoor beschikbare middelen worden over de RMC- regio’s verdeeld volgens een verdeelsleutel die is vastgelegd in het «Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten». Het bedrag per regio wordt uitgekeerd aan de RMC-contactgemeente van de regio.

Artikel 4

           
                 
 

Vindplaats

             
 

Artikel 8.3.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs

             

D9

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten die onderwijsachterstandsleerlingen hebben (som schoolgewichten)

OCW VIII

361,6

361,6

351,8

331,8

321,8

311,8

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

a) Onderwijsachterstandenbeleid 2011–2014 (op basis van de Wet Oké). Besluit van 23.08.2010: € 261 miljoen voor gemeenten met onderwijsachterstands-leerlingen (n.a.v. de som van de schoolgewichten in de desbetreffende gemeente).

Artikel 1

           
 

b) Plus de aanvulling door het wijzigingsbesluit van 28.11.2011: € 70 miljoen voor de G37 in 2012; vanaf 2013: € 95 miljoen

             
 

c) Plus de aanvulling door het wijzigingsbesluit van 30.10.2013: € 4,7 miljoen voor G86 vanaf 2013 en de verlenging van de periode tot en met 2015.

             
                 
 

Vindplaats

             
 

a.

Besluit van 23.08.2010

           
 

b.

Besluit van 28.11.2011

           
 

c.

Besluit van 30.10.2013

           

D10

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten

OCW VIII

56,2

56,2

56,2

56,2

56,2

56,2

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Sinds 1 januari 2009 maakte het educatiebudget onderdeel uit van het Participatiebudget, een specifieke uitkering voor gemeenten. Met ingang van 1 januari 2015 wordt het educatiebudget per specifieke uitkering verstrekt aan de samenwerkende gemeenten binnen een regio (via de contactgemeente). Hierbij wordt de verplichte besteding bij roc’s binnen een aantal jaren afgebouwd en wordt het mogelijk voor gemeenten maatwerk te bieden voor de diverse doelgroepen van de volwasseneneducatie.

Artikel 4

           
                 
 

Vindplaats

             
 

Wijzigingswet Wet participatiebudget, enz. (invoeren specifieke uitkering educatie en vervallen verplichte besteding educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra)

             

E02

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten, Provincies en WGR

IenM XII

0

0

0

0

0

0

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Stimuleringsregeling stille wegdekken

20.01.04

           
                 

E03

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten, provincies, WGR

IenM XII

21,09

21,29

22,64

27,91

26,31

26,31

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (incl. bestrijding spoorweglawaai)

20.01.01

           
                 

E05

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten, Provincies en WGR

IenM XII

0

0

0

0

0

0

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Verzameluitkering I&M

97.01.01

           
                 

E06

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten, Provincies en WGR

             
 

IenM XII

15,97

20,23

28,80

40,22

31,82

31,84

 
                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005–2009

13.03.04

           
                 

E07

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten, Provincies en WGR

IenM XII

0

0

0

0

0

0

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (Planstudies)

19.01.02

           
                 

E07a

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten

IenM XII

0

0

0

0

0

0

 

Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (Proefprojecten)

19.01.02

           
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
                 

E10

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten, provincies

IenM XII

1,26

0

0

0

0

0

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Tijdelijke subsidieregeling innovatieprogramma Mooi Nederland

13.01.02

           
                 

E11

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten, Provincies en WGR

IenM XII

0

0

0

11,62

0

0

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

20.01.04

           
                 

E12

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten, Provincies en WGR

IenM XII

0

0

0

0

0

0

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Nieuwe Sleutel Projecten (NSP)

13.03.04

           
                 

E17

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten

IenM XII

0

0

0

0

0

0

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Nota Ruimte project Maastricht Belvedere

13.03.04

           
                 

E18

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten

IenM XII

0

0

0

0

0

0

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Nota Ruimte project Nijmegen Waalfront

13.03.04

           
                 

E21

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten

IenM XII

0

0

0

0

0

0

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Nota Ruimte project Den Bosch Spoorzone

13.03.04

           
                 

E22

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten

IenM XII

0

0

6,2

0

0

0

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Nota Ruimte project Rotterdam Stadshavens

13.03.04

           
                 

E24

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

WGR

IenM XII

0

0

0

0

0

0

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Nota Ruimte project Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas Zuidplaspolder

13.03.04

           
                 

E25

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Provincies

IenM XII

2,30

4,32

1,38

6,80

0

0

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

13.03.04

           
                 

E26

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten, Provincies en WGR

IenM XII

0

0

0

0

0

0

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Spoorse doorsnijdingen

IF 13.03.01

           
                 

E27

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Provincies

IenM XII

1,80

0,85

0,85

0,85

0,85

0,86

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

25.01.04

           
                 

E28

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Provincies, WGR

IenM XII

0

0

0

0

0

9,11

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Regionale Mobiliteitsfondsen

IF 14.02

           
                 

E29

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten, Provincies en WGR

IenM XII

0

1,53

0,74

0

0

0

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Tijd.reg. eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water

12.01.04

           
                 

E30

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten, provincies, WGR

IenM XII

5,0

2,0

1,0

0

0

0

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Quick Wins binnenvaart

IF 15.03.01

           
                 

E34

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Provincies

IenM XII

0

0

0

0

0

0

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Bijdrage hoofdvaarwegen Fryslân en Groningen

IF 15.02.01

           
                 

E37

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Provincies

IenM XII

0

0

0

0

   
 

3,0

0

           
                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Regeling Wilhelminasluis

IF 15.03.01

           

F3

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Provincies

EZ XIII

1,5

1,5

       
                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Kennisprogramma Duurzaam Door Verzameluitkeringen

             
                 

F4

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Provincie Zuid-Holland

EZ XIII

7,27

7,41

7,56

7,70

7,86

8,02

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Deelprojecten 750 hectare Natuur en Recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

U1820.311300

           
 

Op korte termijn niet omzetten naar DU. Op langere termijn opnieuw bezien.

             
                 

F7

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Bedrijven, organisaties en een klein deel aan gemeenten

EZ XIII

10,82

6,26

       
                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de Delta)

U.1810.300800

           
   

U.1810.300900

           
                 

F10

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeente Veldhoven

EZ XIII

4,75

4,75

       
                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Nota Ruimte Project Eindhoven Brainport

U.1910.301100

           
 

Deze € 9,5 mln is bestemd voor de gemeente

=Veldhoven tbv de herstructurering van bedrijventerrein

=De Run Oost en de verbetering van de ontsluitende weg-infrastructuur. Deze bedragen zullen middels de Najaarsnota 2015 en Voorjaarsnota 2016 worden overgeheveld naar het Gemeentefonds BZK als DU.

             
                 

F15

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

verdeling onbekend

EZ XIII

37,43

12,39

       
                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Doelstelling 2 programma’s van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

U.1810.301100

           
 

Uitfinancieringsperiode 2007–2013

             
                 
                 

F15

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

verdeling onbekend

EZ XIII

17,12

17,12

31,16

31,57

35,54

 
                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Doelstelling 2 programma’s van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

U.1810.301100

           
 

Uitfinancieringsperiode 2014–2020

             
                 
                 

H1

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten

VWS XVIII

14,1

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Artikel 1

           
                 
 

Vindplaats

             
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020561

             

H3

Ontvangende partij(en)

Hoofdstuk

           
 

Gemeenten

VWS XVIII

32,6

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

                 
 

Korte omschrijving uitkering

Artikelonderdeel

           
 

Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding

Artikel 1

           
                 
 

Vindplaats

             
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018743

             
Licence