Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

6.2 Moties en toezeggingen

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

A.1 In behandeling zijnde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Pieter Heerma: Verzoekt de regering, voorstellen te doen om groeperingen wier doelstellingen onvermijdelijk leiden tot het terzijde schuiven van onze democratische rechtsorde te kunnen verbieden

Kamerdebat 02-07-2015

Notitie antidemocratische groeperingen

De Tweede Kamer zal in het najaar 2015 geïnformeerd worden

De motie van het lid van Dam; Verzoekt de regering, uit te werken hoe op verschillende beleidsterreinen het uit- en overdragen van die gedeelde waarden en het versterken van de onderlinge verbondenheid in de samenleving in het beleid kunnen worden opgenomen of versterkt

Kamerdebat 02-07-2015

Notitie antidemocratische groeperingen

De Tweede Kamer zal in het najaar 2015 geïnformeerd worden

De motie van het lid Veldman c.s.; Roept de regering op, in overleg met Muiden, Bussum, Naarden en de provincie Noord-Holland dit renterisico af te dekken

Kamerdebat 01-04-2015

Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp (34 075)

De motie zal afgehandeld worden via het besluit over de aanvullende uitkering aan Muiden. Dit besluit wordt naar verwachting rond de zomer genomen.

Gewijzigde motie van de leden Schouw en Bisschop; Spreekt uit dat eventuele extra kosten volledig zullen worden vergoed via een verhoging van de aanvullende uitkering, zonder dat de eigen bijdrage wordt verhoogd

Kamerdebat 01-04-2015

Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp (34 075)

De motie wordt afgehandeld via het besluit over de aanvullende uitkering voor Muiden. Dit besluit wordt naar verwachting rond de zomer genomen.

Motie Gesthuizen; Verzoekt de regering te onderzoeken welke verbeterpunten er mogelijk zijn ten aanzien van het compenseren van slachtoffers van fraude en het beleid ten aanzien van hulp bij fraude duidelijk te communiceren richting burgers

Kamerdebat 03-12-2014

DigiD

Het onderzoek is inmiddels gestart en wordt uitgevoerd door BMC. De oplevering staat gepland voor na de zomer waarna de Tweede Kamer in najaar 2015 zal worden geïnformeerd.

De motie van het lid Gerkens; Verzoekt de regering het Rathenau Instituut te vragen een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van een commissie die kan adviseren over de ethische kant van de digitalisering van de samenleving

Kamerdebat 23-09-2014

Over de rol van de overheid bij digitale dataverwerking en – uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Minister BZK is in overleg met het Rathenau Instituut over de uitwerking van de adviesvraag uit de motie Gerkens. De Eerste Kamer zal in zomer 2015 bericht ontvangen over de uitkomst hiervan.

De motie van de leden Veldman en Albert de Vries; Verzoekt de regering, gemeenten in alle gebieden die de officiële krimpstatus hebben, binnen het daarvoor bestaande budget in aanmerking te laten komen voor de tijdelijke krimpmaatstaf in het Gemeentefonds

Kamerdebat 20-05-2015

VAO Bevolkingsdaling/Krimp

De Tweede Kamer ontvangt het definitieve voorstel naar verwachting medio september 2015.

De motie van het lid Schouw; Verzoekt de regering, te stimuleren dat met een publieke taak belaste instellingen reeds vrijgegeven data uit reeds afgehandelde verzoeken om hergebruik publiceren op data.overheid.nl en dat er actief op gestuurd wordt dat de gebruikerskwaliteit van de data verbetert

Kamerdebat 03-06-2015

Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie) (34 123)

In de reeds toegezegde brief over de ambities in het open databeleid welke in het najaar 2015 aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden zal eveneens worden gemeld hoe deze motie zal worden uitgevoerd

De motie van het lid Veldman; Verzoekt de regering, per eind 2016 alle daarvoor geschikte overheidsdata machinaal leesbaar en gestandaardiseerd te ontsluiten, via een nationale informatie-infrastructuur

Kamerdebat 03-06-2015

Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie) (34 123)

In de reeds toegezegde brief over de ambities in het open databeleid welke in het najaar aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden zal eveneens worden gemeld hoe deze motie zal worden uitgevoerd

Motie Schouw en Taverne; Verzoekt de regering bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel in te dienen om de Zondagswet in te trekken

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK

De Tweede Kamer wordt na de zomer 2015 geïnformeerd

Motie Engels c.s.; Verzoekt de Minister een of meer modellen voor een stelsel van financiële verhoudingen tussen rijk en gemeenten te ontwikkelen waarin rekening wordt gehouden met zowel de effecten van de voorgenomen decentralisaties als met voortgaande processen van gemeentelijke herindeling

Kamerdebat 18-06-2013

Inrichting openbaar bestuur

In de kamerbrief groot onderhoud gemeentefonds 2016 is aangeven dat de fondsbeheerders bereid zijn te praten met VNG en Rfv over de toekomst van de financiële verhoudingen en dat de kamer hierover zal blijven worden geïnformeerd

In de kamerbrief belastingherziening is aangeven hoe een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied bij kan dragen aan verlagen van lasten op arbeid

Motie Schouw/Fokke; Verzoekt de regering te faciliteren dat goede praktijken (tav terugdringen bestuurlijke drukte) breder uitgerold worden.

Kamerdebat 06-11-2014 Begrotingsbehandeling BZK 2015

De Tweede Kamer wordt in de tweede helft van 2015 geïnformeerd

Motie Van der Staaij c.s.; Verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat de Kamer voortaan uiterlijk 1 december, voorafgaand aan het jaar waarop het jaarplan van de AIVD betrekking heeft, inzicht ontvangt in de prioriteiten en accenten van de AlVD, de verhouding tot het beschikbare budget en de afstemming met andere veiligheidsdiensten

Kamerdebat 11-02-2015

Over inzet en capaciteit in de veiligheidsketen

De Tweede Kamer wordt uiterlijk 1 december 2015 geïnformeerd

Motie Van Oosten/Recourt; Verzoekt de regering scherp te monitoren dat bij aanwijzing van vertrouwensfuncties buiten de overheid heel kritisch nut en noodzaak worden overwogen en binnen twee jaar de Kamer te informeren welke afname in het aantal vertrouwensfuncties c.q. -onderzoeken door inzet van scherp aanwijsbeleid door de vakministers is bewerkstelligd

Kamerdebat 08-10-2014

Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken in verband met het opnemen van een grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken alsmede enkele andere wijzigingen (33 673)

De Tweede Kamer zal in september 2016 geïnformeerd worden

Motie Taverne c.s.; Verzoekt de regering de mogelijkheid tot het aangaan van lijstverbindingen bij verkiezingen af te schaffen, en de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel ter zake voor te leggen

Kamerdebat 03-12-2014

Evaluatie verkiezingen

Het concept-wetsvoorstel «Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om lijstencombinaties aan te gaan» is eind juni 2015 ter consultatie aan de Kiesraad gestuurd. Tevens is het wetsvoorstel op «www.internetconsulatie.nl» geplaatst. De Tweede Kamer zal eind 2016 geïnformeerd worden

A.2 Uitgevoerde moties

Omschrijving motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie Recourt en Gesthuizen: Verzoekt de regering, een digitaal paspoort te ontwikkelen opdat het contact op internet tussen burger en overheid optimaal beveiligd is.Verzoekt de regering tevens, te onderzoeken voor welke toepassingen dit digitale paspoort eveneens kan worden gebruikt over de ontwikkeling van een digitaal paspoort

Kamerdebat 04–2012

Cyber security en veiligheid overheidswebsites

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 februari 2015 per brief geïnformeerd. (TK 2014–2015, 26 643 nr. 349)

Nader gewijzigde motie Schouw en Voortman; Verzoekt de regering voor behandeling van het wetsvoorstel tot samenvoeging van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland te komen met een nader uitgewerkte visie en een stappenplan voor de overige provincies, bijvoorbeeld door het instellen van een bestuurlijke adviescommissie

Kamerdebat 21-05-2013

Debat over de visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland

Afgedaan. Met het besluit een wetsvoorstel voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (vorming Noordvleugelprovincie) niet in te dienen, wordt aan deze motie geen navolging gegeven. (TK 2014–2015, 33 047 nr. 22)

Motie Voortman en Schouw; Verzoekt de regering om tegelijkertijd met de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer in een apart document inzicht te geven in de inhoudelijke agenda, de taken, bevoegdheden en het budget van de nieuw te vormen provincie

Kamerdebat 21-05-2013

Debat over de visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland

Afgedaan. Met het besluit een wetsvoorstel voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (vorming Noordvleugelprovincie) niet in te dienen, wordt aan deze motie geen navolging gegeven. (TK 2014–2015, 33 047 nr. 22)

Motie Szabo c.s; Verzoekt de regering over te gaan tot introductie van 1 uniforme elektronische identiteitskaart voor alle overheidsdiensten waarvoor authenticatie is vereist, invoering en gebruik van deze kaart voor burgers en bedrijven dient niet later plaats te vinden dan 1 januari 2007

Kamerdebat 04-02-2004 Modernisering van de overheid (brief van 1-12-2003); visie en actieprogramma «Andere Overheid» (29 362, nr. 1)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 februari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 26 643 nr. 349)

Motie Recourt en Schouw; Verzoekt de regering de mogelijkheden voor internationale procedures ter bescherming van internationale klokkenluiders te onderzoeken

Kamerdebat 07-11-2013

AIVD

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 oktober 2014 per brief geïnformeerd. (TK 2014–2015, 33 258 nr. 30)

Motie Toorenburg en Schouw; Verzoekt de regering in de afzonderlijke wetsvoorstellen voor de decentralisatieoperaties uitdrukkelijk in te gaan op de samenhang met elk van de beide andere wetsvoorstellen

Kamerdebat 28-11-2013 Begrotingsbehandeling BZK

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 november 2014 per brief geïnformeerd. (TK 2014–2015, 34 000 VII nr. 28)

Motie Schouw en Voortman; Verzoekt de regering alsnog uitvoering te geven aan de motie-Schouw/Voortman (33 047, nr. 19)

Kamerdebat 28-11-2013 Begrotingsbehandeling BZK

Afgedaan. Met het besluit een wetsvoorstel voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (vorming Noordvleugelprovincie) niet in te dienen, wordt aan deze motie geen navolging gegeven. (TK 2014–2015, 33 047 nr. 22)

Motie Voortman; Verzoekt de Minister in zijn overleg met andere departementen over hoe dit versneld kan worden, uit te gaan van het principe dat definitieve rapporten binnen twee weken naar de Kamer gestuurd worden en de Kamer hier in het voorjaar van 2014 nader over te informeren

Kamerdebat 28-11-2013 Begrotingsbehandeling BZK

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 32 802 nr. 9)

De motie Van Bijsterveld c.s.; Roept op het (wetgevings)proces inzake de vorming van een Noordvleugelprovincie op te schorten

Kamerdebat 10-12-2013 Begrotingsbehandeling

Afgedaan. Met het besluit een wetsvoorstel voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (vorming Noordvleugelprovincie) niet in te dienen, wordt aan deze motie geen navolging gegeven (EK 2014–2015, 33 750-VII nr. E)

Motie Fokke en Taverne; Verzoekt de regering concrete voorstellen te doen om misbruik van de dwangsom-regeling tegen te gaan, daarbij in ieder geval bovenstaande mogelijkheden te overwegen en de Kamer daar voor 1 maart 2014 over te berichten

Kamerdebat 28-11-2013 Begrotingsbehandeling BZK

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 29 279 nr. 201)

Motie Van Toorenburg en Van Raak; Verzoekt de regering voor interim-bestuurders een maximaal per maand te verdienen bedrag te bepalen en de Kamer hierover voor 1 maart 2014 te informeren

Kamerdebat 30-01-2014 Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (33 715)

Afgedaan. Motie is beantwoord door het indienen van het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT op 1 juli 2014 (TK 2013–2014, 33 978 nr. 2)

Gewijzigde motie Van Raak en Recourt; Spreekt uit dat burgers de zekerheid moeten hebben dat bij het delen van informatie met de Amerikaanse NSA de fundamentele mensenrechten en de wetten van ons land worden gerespecteerd; Spreekt uit dat deze beginselen uitgangspunt moeten zijn in de samenwerking met de Amerikaanse NSA

Kamerdebat 09-04-2014

Het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 30 977 nr. 104)

Motie Schouw en Segers; Verzoekt de regering tot een nadere invulling te komen van samenwerkingscriteria van de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten met buitenlandse diensten; Verzoekt de CTIVD om in de jaarlijkse rapportage in te gaan op de uitvoering van deze motie

Kamerdebat 09-04-2014

Het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 30 977 nr. 104)

Gewijzigde motie Schouw; Verzoekt de regering de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten enkel (meta)data uit te laten wisselen met buitenlandse diensten na vooraf verkregen toestemming van de Minister die het aangaat en dat een overeenkomst met de betreffende veiligheidsdiensten tot voorwaarde wordt gemaakt voor het geven van de eerder genoemde toestemming; Verzoekt de CTIVD om in haar jaarlijkse rapportage over de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in te gaan op de uitvoering van deze motie

Kamerdebat 09-04-2014

Het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 30 977 nr. 104)

Gewijzigde motie Segers c.s.; Verzoekt de regering in overleg te treden met de bondgenoten waarmee de inlichtingen- en veiligheidsdiensten samenwerken om te komen tot nieuwe en expliciete afspraken over de eerbiediging van de mensenrechten bij het optreden van de diensten en de Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 09-04-2014

Het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 30 977 nr. 104)

Gewijzigde motie Bergkamp; Verzoekt de regering in overleg te treden met de Raad voor het openbaar bestuur voor het verrichten van een onderzoek naar de vraag hoe de democratische legitimiteit van de regionale samenwerkingsverbanden waar gemeenten onderdeel van moeten uitmaken voor de uitvoering van de decentralisaties in het sociaal domein kan worden geborgd, en de Kamer over de uitkomsten van dat overleg in september 2014 te informeren

Kamerdebat 24-04-2014 Wetsvoorstel WMO 2015

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 september 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 841 nr. 169)

Motie Litjens c.s.; Verzoekt de regering de diverse modaliteiten van een regeling om de beslissing over het woonplaatsvereiste voor wethouders over te laten aan de afweging van de gemeenteraad te onderzoeken en vervolgens een wetsvoorstel voor te bereiden, waarin recht wordt gedaan aan de lokale autonomie

Kamerdebat 04-06-2014

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen) (33 691)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 691 nr. 19)

Motie Fokke c.s.; Verzoekt de regering een juridisch houdbaar voorstel te onderzoeken om de zelden tot nooit aanwezige lokale en provinciale volksvertegenwoordigers (die hiervoor geen dringende reden hebben) op hun vergoeding te korten en de Kamer hierover voor Prinsjesdag te informeren

Kamerdebat 04-06-2014

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen) (33 691)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 september 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 691 nr. 18)

Motie Van Toorenburg en Taverne; Verzoekt de regering, in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, na te gaan of er grotere transparantie kan worden betracht bij het vaststellen van de tarieven van de paspoorten en identiteitskaarten en tevens na te gaan of kostenreductie mogelijk is

Kamerdebat 28-05-2014

Verantwoordingsdebat 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 25 764 nr. 87)

Gewijzigde motie Schouw en Toorenburg; Verzoekt de regering de Algemene Rekenkamer te verzoeken onderzoek te doen naar de effecten van de opeenvolgende bezuinigingsvoorstellen op de organisatie en het werk van de AIVD

Kamerdebat 03-07-2014

IVD

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 augustus 2014 per brief geïnformeerd (840df926-orl-1.6)

Motie Duthler; Verzoekt de regering tempo te maken met het verbeteren van of het ontwikkelen van alternatieven voor DigiD, en de Kamer voor het einde van het jaar over de voortgang te informeren.

Kamerdebat 23-09-2014

Cyberintelligence en publiek belang

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 27 maart 2015 per brief geïnformeerd (EK 2014–2015, CV III nr. Q)

Motie Slob c.s.; Verzoekt de regering, in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, onwenselijke herverdelingseffecten in kaart te brengen en zowel de ingroeiregeling als het nu voorliggende verdeelmodel daarop aan te passen

Kamerdebat 18-09-2014

Algemene Politieke Beschouwingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 104 nr. 1)

Motie De Vries c.s.; Verzoekt de regering waarborgen te creëren inzake de afweging van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten om geconstateerde kwetsbaarheden op internet al dan niet bekend te stellen en de Kamer over de aard daarvan in te lichten

Kamerdebat 23-09-2014

Cyberintelligence en publiek belang

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 17 december 2014 per brief geïnformeerd (EK 2014–2015, CVIII, N)

Motie Oosenbrug/Segers; Verzoekt de regering bij nieuwe wetgeving met gevolgen voor de verwerking van persoonsgegevens een privacy impact assessment uit te voeren of het ontbreken daarvan te motiveren

Kamerdebat 06-11-2014

Begrotingsbehandeling BZK 2015

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 november 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 26 643 nr. 335)

Motie Segers/Oosenbrug; Verzoekt de regering te expliciteren welke rol de Nationaal Commissaris Digitale Overheid heeft voor deze doelgroep en het tot zijn taak te rekenen dat de toegankelijkheid van de digitale overheid voor allen bevorderd wordt

Kamerdebat 06-11-2014

Begrotingsbehandeling BZK 2015

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 januari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 26 643 nr. 347)

Motie Voortman; Verzoekt de regering te inventariseren welke gemeenten koploper zijn als het gaat om het uitvoeren van de taken in het sociale domein op een wijze waarbij compleet zorgaanbod wordt gerealiseerd, voldoende aandacht is voor de bescherming van de privacy van burgers en er tevens voor eigen zeggenschap en initiatieven van burgers maximale ruimte is, en de Kamer bij de Voorjaarsnota over de uitkomsten van deze inventarisatie te informeren

Kamerdebat 06-11-2014

Begrotingsbehandeling BZK 2015

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 VII nr. 43)

De motie van het lid Bruins Slot; Verzoekt de regering, in overleg met gedeputeerde staten van Noord-Holland en de gemeente Muiden een billijke oplossing te vinden voor de meerkosten van beheer en onderhoud van het KNSF-terrein die direct voortvloeien uit de vaststellingsovereenkomst

Kamerdebat 01-04-2015

Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp (34 075)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 075 nr. 14)

B.1 In behandeling zijnde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een kabinetsreactie naar aanleiding van de resultaten van de consultatie over het concept-wetsvoorstel

Brief d.d. 4 juni 2015 inzake wetsvoorstel splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb

Het streven is de kabinetsreactie medio september 2015 aan de Kamers te doen toekomen.

De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie zeggen de Kamer, naar aanleiding van een vraag de leden Duthler (VVD) en Engels (D66), toe de Kamer te berichten over het standpunt van het kabinet naar aanleiding van de uitkomsten van de consultatie over het conceptwetsvoorstel splitsing Raad van State en opheffing Centrale Raad van Beroep en College van Beroep voor het bedrijfsleven (T02031).

Brief min BZK en min V&J d.d. 10 december 2014 «Splitsing Raad van State»

Het streven is de kabinetsreactie medio september 2015 aan de Kamers te doen toekomen.

De Minister zegt toe zijn standpunt, als bedoeld in artikel 24 Kaderwet adviescolleges, te bepalen en aan de Kamer te zenden nadat het tweede deel van het Rob-advies, gegeven de onderlinge samenhang tussen de beide delen, ontvangen is.

Brief MBZK d.d. 5 februari 2015 «Aanbieding advies Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden»

Het advies van de Rob verschijnt naar verwachting najaar 2015. Daarna kan het advies voorzien van een reactie naar de Kamer worden gezonden.

De Minister zegt toe de reactie op de buurtrechtennotitie van mevrouw Tanamal (na het zomerreces) naar de Tweede Kamer te sturen

Kamerdebat 23-04-2015

Agenda Lokale democratie, Doe-democratie

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces 2015 geïnformeerd.

De Minister zegt toe alle beschikbare relevante informatie, waaronder jurisprudentie, over het doorberekenen van de kosten van de WOB aan de Tweede Kamer beschikbaar te stellen. Dit zal gebeuren voorafgaand aan de bespreking van de nieuwe voorstellen WOB

Kamerdebat 14-11-2011

WGO BZK Begroting (33 000-VII)

Ofschoon de Hoge Raad de langlopende discussie over het heffen van leges heeft beslecht, zal de relevante informatie zomer 2015 aan de Tweede Kamer worden gezonden.

De Minister zegt toe dat een voorstel tot wijziging van de Awgb betreffende het opnemen van een uitzondering inhoudende dat direct onderscheid naar geslacht bij de levering van goederen en diensten niet is verboden, mits daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat, in de eerste helft van 2014 in procedure zal worden gebracht.

Brief Eerste Kamer en Tweede Kamer d.d. 2 december 2013 inzake Reactie op de adviezen van het CRM

Overleg met CRM heeft plaatsgevonden. De verdere uitwerking is nu in voorbereiding. De Tweede Kamer wordt medio september 2015 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe het tussenbericht van de Deskundigengroep naar de Kamer te sturen

Brief d.d. 10 juni 2015 inzake deskundigengroep electronisch stemmen en tellen in het stemlokaal

De Tweede Kamer wordt eind september 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de Kamer medio 2015 te informeren over het onderzoek naar de kosten van het aanvraag-en uitgifteproces voor paspoorten en identiteitskaarten bij de G4-gemeenten en hoe die leiden tot de gewenste kostenbeheersing

Brief MBZK d.d. 16 december 2014 «Transparantie van leges reisdocumenten en mogelijkheden voor kostenbeheersing»

Eind april 2015 is het onderzoeksrapport opgeleverd. Besluitvorming naar aanleiding van de uitkomst is in voorbereiding. De Tweede Kamer wordt hierover na de zomer van 2015 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in mei 2015 te rapporteren over de broncode en gebleken interesse

Kamerdebat 25-06-2014

Digitale overheid

De Minister zal de Tweede Kamer voor het Herfstreces 2015 informeren

De Minister zegt toe de effecten van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen op het punt van de studentenflats en zorginstellingen te volgen in de Periodieke onderhoudsrapporten bij het gemeentefonds. In de tweede fase groot onderhoud wordt bekeken welke (structurele) maatregelen al mogelijk zijn. Hierover zal desgewenst worden gesproken met een delegatie van BAG-gemeenten als er meer duidelijkheid is over het vervolg.

Kamerdebat 04-09-2014 Gemeentefonds

De uitvoering van deze toezegging heeft vertraging opgelopen vanwege technische complicaties. Geprobeerd wordt een oplossing te vinden en die te melden in de septembercirculaire gemeentefonds 2015. De Tweede Kamer is hiervoor geïnformeerd (via een afschrift van de adviesaanvraag over de tweede fase groot onderhoud gemeentefonds)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ten Horn (SP), toe om een Koninklijk Besluit dat ziet op het vervallen van de rijkswet financieel toezicht ook voor te hangen bij de Eerste Kamer (T01220)

Kamerdebat 06-07-2010

Consensus rijkswetsvoorstellen (32 017 t/m 32 020, 32 026, 32 041, 32 178 en 32 179, 32 186, 32 213)

De toezegging gaat pas spelen als op grond van een evaluatie voor 10-10-2015 wordt besloten dat de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten kan vervallen. Een daartoe strekkend ontwerpbesluit zal ook aan de Eerste Kamer worden gezonden.

De Minister zegt toe samen met min V&J rondetafelgesprekken met burgemeesters te organiseren over dit onderwerp. Bovendien zal het trainingsprogramma over hoe om te gaan met intimidaties en bedreigingen beschikbaar worden gesteld voor alle burgemeesters. Terugkoppeling naar de Tweede Kamer zal in een gezamenlijke brief met min V&J gebeuren.

Kamerdebat 31-03-2015

Mondelinge vraag van het lid VAN OOSTEN (VVD) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht waarin burgemeesters in Brabant de macht van criminelen zien groeien en zich door criminelen geïntimideerd voelen (Volkskrant, 28 maart 2015)

Aftrapbijeenkomst zal 8 juli plaatsvinden; De vervolgbijeenkomst is in het najaar, in overleg met de Minister van V&J is besloten om daarna te rapporteren hierover. De Tweede Kamer wordt voor het herfstreces 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe voor het eind van 2013 de Kamer informeren over de uitkomsten van het empirisch onderzoek naar de ontwikkeling van het burgemeesterschap en daarbij verslag doen van- Overleg met het NGB over de ondersteuning van (ook ervaren) burgemeesters bij crisissituaties;- Overleg met de CdK’s over het benoemen van waarnemers en de inbreng van gemeenteraden daarbij;- Overleg met het NGB en de CdK’s over de ontwikkeling van herbenoemingprocedures

Kamerdebat 06-06-2013

Taken en verantwoordelijkheden burgemeesters

Deze toezegging wordt inhoudelijk gecombineerd met commissiebrief 201631 en commissiebrief 201672, planning voor herfstreces (Uitstelbericht voor 201631 is aan Tweede Kamer verzonden 15-06-2015)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe voorafgaand aan de behandeling van de begroting in ieder geval de Kamer te informeren over de stand van zaken van het advies van de commissie-Dijkstal over fondsfinanciering Appa-pensioenen

Kamerdebat 18-06-2015

Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa (34 112)

De Kamer wordt in het najaar 2015geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te berichten over de conclusies van het onderzoek en en het oordeel van de minister over de vertrekregeling

Brief d.d. 22 juni 2015 inzake Aanbieding antwoord Kamervragen met kenmerk 2015Z10174

De Kamer wordt in een voortgangsbrief die medio oktober 2015 aan de Kamer zal worden gestuurd over de voortgang geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te informeren over de ambities met betrekking tot publicatie beschikbare datasets

Brief d.d. 21 mei 2015 inzake voortgang in het gebruik van open data

In het najaar van 2015 zal de Nationale Open Data Agenda (NODA) aan de Tweede Kamer worden gezonden.

De Minister zegt toe in overleg met de VNG de Kamer (naar verwachting zomer 2015) te informeren over de bestaande wensen in het veld en de mogelijkheden om experimenten uit te voeren mbt een samenwerkingsbestuurder.

Brief MBZK d.d. 6 november 2014 «Antwoorden vragen Tweede Kamer begroting BZK 2015»

In verband met de samenhang met de experimentenwet wordt de Tweede Kamer na het herfstreces 2015 geïnformeerd

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Sylvester (PvdA), toe om nader onderzoek te verrichten naar de handhaving van wet- en regelgeving in de praktijk door gemeenten. Hij zal tevens overleg voeren met de VNG om te bezien of vooruitlopend op de uitkomsten van het onderzoek het gebruik van reeds bestaande handreikingen en vergelijkbare instrumenten, voorlichting en overlegkaders kan of moet worden geïntensiveerd (T02030)

Brief MBZK d.d. 8 december 2014 «Memorie van antwoord Begrotingsstaten BZK 2015 (34 000 VII

De Eerste Kamer wordt in oktober 2015 geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Kamer nader te informeren over het onderzoek mbt hoe vaak de Zondagswet wordt toegepast en hoe dat wordt ervaren. Ook zal in kaart worden gebracht wat de gevolgen zijn van het intrekken van de wet en hoe dat zal worden ervaren.

Brief MBZK d.d. 16 oktober 2014 «Zondagswet»

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe de klachtbehandeling in het sociaal domein te bespreken tijdens de volgende Regietafel Decentralisaties en de Kamer hiervan op de hoogte te stellen. Daarbij zal in het bijzonder worden ingegaan op eventuele knelpunten die in de praktijk kunnen ontstaan bij klachten ten aanzien van private instanties

Kamerdebat 03-12-2014

Jaarverslagen Nationale ombudsman over 2012 en 2013

De brief zal in het najaar van 2015 aan de Tweede Kamer worden verstuurd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe dat het belang van (het uitdragen van de) kernwaarden van de democratische rechtsstaat wordt meegenomen in het Nationaal Actieplan Discriminatiebestrijding

Kamerdebat 24-06-2015

Notitie antidemocratische groeperingen

De Tweede Kamer wordt in het najaar 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe in het voorjaar van 2015 een kabinetsreactie op het rapport van de Raad voor het openbaar bestuur, «Hoe hoort het eigenlijk», aan de Tweede Kamer te sturen.

Brief MBZK d.d. 6 november 2014 «Antwoorden vragen Tweede Kamer begroting BZK 2015»

De brief zal in het najaar van 2015 aan de Tweede Kamer worden verstuurd

De Minister zegt toe het onafhankelijk oordeel van prof. dr. P.H.M. van Hoesel, die erop toeziet dat het onderzoeksbureau het onderzoek beleidsdoorlichting van artikel 6.1, 6.2 en 6.3 volgens de regels van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) uitvoert, naar de Tweede Kamer te sturen

Brief d.d. 7 april 2015 inzake Beleidsdoorlichting artikel 6.1, 6.2 en 6.3 begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Tweede Kamer wordt voor eind 2015 geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een brief over de stand van zaken GDI – eind van het jaar (monitor digitale overheid)

Kamerdebat 20-05-2015

ICT-aangelegenheden, digitale dienstverlening door de overheid

De Minister informeert de Tweede Kamer eind 2015 over de stand van zaken over de Generieke Digitale Infrastructuur.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een brief over het oplossen van de openstaande ARK bevindingen bij DigiD

Kamerdebat 20-05-2015

ICT-aangelegenheden, digitale dienstverlening door de overheid

De Tweede Kamer ontvangt conform toezegging voor eind 2015 per brief de stand van zaken van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe in het najaar de criteria SMARTER geformuleerd toe te sturen

Brief d.d. 30 juni 2015 inzake Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID Stelsel

De Minister zal de Tweede Kamer in het najaar 2015 informeren

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een gezamenlijke analyse van AIVD en NCTV over het salafisme en een eerder door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegde kabinetsreactie hierop toe te sturen

Brief d.d. 29 juni 2015 inzake Beleidsimplicaties Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 39

De Minister zal eind 2015 de Tweede Kamer informeren

De Minister zegt een overleg met de VNG toe over de kwaliteit van begraafplaatsbeheer, crematoria en uitvaartorganisaties en de eventuele behoeften van gemeenten op het gebied van toezicht hierop

Kamerdebat 16-10-2014

Lijkbezorging

De Minister van BZK zal voor het eind van het jaar (2015) de Kamer informeren over verschillende onderwerpen met betrekking tot de Wet op de lijkbezorging. Ook de invulling van deze toezegging wordt daarin meegenomen.

De Minister zegt toe de Kamer te informeren over:• ethische, veiligheid- en milieu aspecten van resomeren als nieuwe uitvaarttechniek;• brede verkenning andere mogelijke vormen van lijkbezorging;• uitkomsten van bovengenoemd (bestuurlijk) overleg met de VNG

Kamerdebat 16-10-2014

Lijkbezorging

De Minister van BZK zal voor het eind van het jaar (2015) de Kamer informeren over verschillende onderwerpen met betrekking tot de Wet op de lijkbezorging. Ook de invulling van deze toezegging wordt daarin meegenomen.

De Minister zegt toe de crematoriabranche te verzoeken initiatief te nemen tot het opstellen van een handreiking voor de branche en de Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 16-10-2014

Lijkbezorging

De Minister van BZK zal voor het eind van het jaar (2015) de Kamer informeren over verschillende onderwerpen met betrekking tot de Wet op de lijkbezorging. Ook de invulling van deze toezegging wordt daarin meegenomen.

De Minister zegt toe te bevorderen dat er voor uitvaartverzorgers een heldere procedure komt over hoe om te gaan met overledenen die op het moment van overlijden een besmettelijke ziekte hadden en de Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 16-10-2014

Lijkbezorging

De Minister van BZK zal voor het eind van het jaar (2015) de Kamer informeren over verschillende onderwerpen met betrekking tot de Wet op de lijkbezorging. Ook de invulling van deze toezegging wordt daarin meegenomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Meijer (SP) en De Boer (GroenLinks), toe een Agenda Stad te ontwikkelen, waarin ook de in de motie-Meijer c.s. (33 659, J) genoemde knelpunten worden meegenomen (T02047)

Kamerdebat 16-12-2014

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s (33 659)

Beide Kamers worden voor einde jaar 2015 geïnformeerd middels een voortgangsbrief Agenda Stad

De Minister zegt toe de adviezen van de Kiesraad te willen gebruiken om te bezien waar deze aansluiten op de voornemens verbeteringen in de Kieswet aan te brengen en beide Kamers daarover nader te berichten

Brief MBZK d.d. 4 juli 2014 «Aanbieding advies Kiesraad d.d. 18 april 2014»

Met de Kiesraad vindt overleg plaats over deze toezegging. In het vierde kwartaal van 2015 zal de Tweede Kamer over de uitkomsten worden geïnformeerd.

De Minister zegt toe in den brede en niet alleen ten aanzien van de G1000 te onderzoeken of in de Gemeentewet en/of in andere wetgeving een algemene wettelijke basis kan komen voor burgerinitiatieven of, andersom, juist belemmeringen moeten worden weggenomen.

Brief MBZK d.d 6 november 2014 «Antwoorden vragen Tweede Kamer begroting BZK 2015»

Voor december 2015 wordt er een antwoordbrief richting de Kamer gestuurd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de mogelijkheden te verkennen om naar Deens voorbeeld bij wijze van experiment knellende regels buiten werking te stellen. De looptijd van de regeling is een jaar. Na afloop van de regeling wordt de Kamer geïnformeerd over de geleerde lessen en opgedane inzichten.

Brief MBZK d.d. 6 november 2014 «Antwoorden vragen Tweede Kamer begroting BZK 2015»

De Tweede Kamer wordt medio najaar 2015 geïnformeerd.

De Kiesraad heeft in zijn advies van 12 juni 2015 over »Strafbepalingen in het verkiezingsproces» voorgesteld het benaderen van kiezers om een volmacht af te geven strafbaar te stellen. De Minister de Tweede Kamer toe hier voor het einde van het jaar nader op in te gaan

Brief d.d. 1 juli 2015 inzake evaluatie gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen en eilandsraadverkiezingen 18 maart jl.

De Minister zal de Tweede Kamer eind 2015 informeren

De Minister zegt toe samen met de Staatssecretaris van Financiën en de VNG te onderzoeken of en hoe een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied vorm en draagvlak kan krijgen.

Brief MBZK d.d. 6 november 2014 «Antwoorden vragen Tweede Kamer begroting BZK 2015»

De Tweede Kamer zal indien nodig in het najaar 2015 geïnformeerd worden

De Minister zegt toe in gesprek te gaan met de VNG om te bespreken hoe de belasting van stembureauleden omlaag kan gaan

Kamerdebat 13-11-2014

Evaluatie verkiezingen

De Tweede Kamer wordt eind 2015 geïnformeerd

De Minister zegt toe in overleg met de Kiesraad te bezien hoe de Kieswet inzichtelijker kan worden gemaakt

Kamerdebat 13-11-2014

Evaluatie verkiezingen

Er vindt overleg met de Kiesraad plaats over deze toezegging. In het vierde kwartaal van 2015 zal de Tweede Kamer over de uitkomsten worden geïnformeerd.

De Minister zegt toe in 2015 samen met de VNG opnieuw de aantallen samenwerkingsverbanden te inventariseren.

Brief MBZK d.d. 6 november 2014 «Antwoorden vragen Tweede Kamer begroting BZK 2015»

Naar verwachting kan eind 2015 een overzicht opgeleverd worden.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe om het wetsvoorstel fonds-financiering Appa (volledige inhoudelijke gelijktrekking Appa- en ABP-regeling) in het najaar van 2015 in te dienen

Kamerdebat 18-06-2015

Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa (34 112)

De Kamer wordt in het najaar 2015 over de voortgang geïnformeerd.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over de reactie van de VNG en IPO op de ontwerphandreiking

Brief d.d. 8 juli 2015 inzake voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector

De Eerste Kamer zal eind 2015 geïnformeerd worden

De Minister zegt toe dat de invoeringskosten die gepaard gaan met het initiatiefwetsvoorstel niet ten koste zullen gaan van de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren

Kamerdebat 23-01-2014 Initiatiefvoorstel Van Weyenberg/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32 550)

De Tweede Kamer wordt medio december 2015 geïnformeerd.

De Minister zegt toe na het opstellen van het wetsvoorstel waarmee pensioenaanspraken van politieke ambtsdragers gelijk worden getrokken aan de aanspraken van overheidswerknemers, in het Kabinet een voorstel voor de waardeoverdracht bespreken en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk informeren.

Brief MBZK d.d. 6 november 2014 «Antwoorden vragen Tweede Kamer begroting BZK 2015»

De Kamer wordt in een voortgangsbrief die op of rond 1 december 2015 aan de Kamer zal worden gestuurd over de voortgang geïnformeerd.

De Minister zegt toe de uitkomsten van het onderzoek (verruiming van het gemeentelijke belastinggebied) aan de Tweede Kamer toe te zenden.

Brief d.d. 4 mei 2015 inzake verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om een reactie op een brief van het Rfv met betrekking tot uitbreiding van het lokaal belastinggebied

De Tweede Kamer zal indien nodig in het najaar 2015 geïnformeerd worden

De Minister zegt de Tweede Kamer toe er naar te streven om in december 2015 de Kamer te informeren over de uitkomst van de eerste stap die nu gezet gaat worden om na te gaan of er leveranciers zijn van reeds (bij verkiezingen) gebruikte internetstemdiensten die bereid zijn hun stemdienst te onderwerpen aan de test

Brief d.d. 19 mei 2015 inzake Test met internetstemmen kiezers buitenland

Het streven is de Tweede Kamer in december 2015 te informeren.

De Minister zal een uitgewerkt voorstel betreffende het beëindigen van de krimpstaf per 2016 en het toekennen van de betreffende middelen via een decentralisatieuitkering aan 8 gemeenten binnen de door het kabinet aangewezen krimpregio’s ná weging van de adviezen van de VNG en de Rfv aan de TK sturen.

Brief min W&R d.d. 25 maart 2015 «Beantwoording Kamervragen van de Commissie Wonen en Rijksdienst over de Beleidsdoorlichting van het Programma Bevolkingsdaling (kenmerk 2014Z23805

De Tweede Kamer ontvangt het definitieve voorstel naar verwachting medio september 2015.

De Minister zegt toe de toepassing van het toetsmodel (PIA) voor de zomer van 2015 te evalueren, waaronder met betrekking tot mogelijke gevallen van en redenen voor het niet toepassen ervan, alsmede de wijze van verslaglegging over de resultaten in de toelichting.

Brief MBZK d.d. 10 november 2014 «Motie Segers/Oosenbrug»

De Tweede Kamer zal voor eind 2015 geïnformeerd worden

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Van Bijsterveld, Ester, Engels en De Boer, toe dat hij binnen twee jaar met de evaluatie van de effecten van de wet zal komen, en daarbij aandacht zal besteden aan:– de effecten op de zorgsector;– het sanctieregime;– de kwaliteit van nieuw aangetrokken topfunctionarissen;– het effect op het loongebouw.(T01603)

Kamerdebat 06-11-2012

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32 600)

De Eerste Kamer wordt voor 31 december 2015 geïnformeerd

De Ministers van BZK en SZW zeggen de Tweede Kamer toe te komen met een onderzoek naar de wijze waarop in verschillende landen in de praktijk invulling wordt gegeven aan in het bijzonder het voormelde criterium dat aannemelijk moet zijn gemaakt dat het gevaar van een beleid ter realisering van antidemocratische doelstellingen voldoende naderend is (vgl. einde van de kabinetsnotitie)

Kamerdebat 24-06-2015

Notitie antidemocratische groeperingen

De Minister zal de Tweede Kamer eind 2015 informeren

De Minister zegt, mede namens de Minister van OCW, de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koffeman (PvdD), toe te monitoren of scholen na aanname van het wetsvoorstel vaker een beroep doen op verstoorde verhoudingen, terwijl daar feitelijk helemaal geen sprake van is (T02071)

Kamerdebat 03-03-2015

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver Annuleren enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (32 476)

De Eerste Kamer wordt voor het einde jaar 2015 geïnformeerd.

De Minister zegt toe in de volgende voortgangsrapportage van Operatie BRP (gepland voor april 2015) de Kamer te informeren over de impact op Operatie BRP (qua planning en financiën) van het opnemen van het buitenlands persoonsnummer in de BRP.

Kamerdebat 25-02-2015

Legale identiteitswisselingen en reisdocumenten

In de voortgangsrapportage Operatie BRP die op 24 april 2015 naar de Tweede Kamer is gezonden meldt de Minister dat de impact op Operatie BRP niet eerder dan eind 2015 zal worden bepaald en in de planning verwerkt, omdat het onwenselijk is nu de voortgang van de bouw te belemmeren. De Tweede Kamer wordt eind 2015 opnieuw per brief geïnformeerd over de voortgang van Operatie BRP. Daarin zal ook deze toezegging opnieuw worden behandeld.

De Minister van Veiligheid & Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Broekers-Knol en Lokin-Sassen, toe om samen met de Minister van BZK deskundigen te benoemen die nog in 2013 in goed overleg een breed gedragen handleiding zullen maken voor de omgang met verzoeken tot nadeelcompensatie (T01662)

Kamerdebat 29-01-2013

Wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met bepalingen over nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige overheidsdaad (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten) (32 621)

In overleg met de betrokken overheidsorganisaties, deskundigen en het bedrijfsleven is een handleiding wegafsluitingen in voorbereiding die meer tijd vergt. Alle partijen hechten aan deze zorgvuldige voorbereiding. Gestreefd wordt naar een oplevering van de handleiding eind 2015.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een analyse van de kosten en baten toe te sturen van overheidsdata en de resultaten daarvan

Brief d.d. 3 juni 2015 inzake kabinetsreactie op het eerste en tweede trendrapport van de Algemene Rekenkamer

In het voorjaar van 2016 zal de Tweede Kamer de resultaten van het onderzoek naar kosten en baten van het openstellen van overheidsdata ontvangen.

De Minister zegt de Eerste Kamer naar aanleiding van een vraag van het lid Thom de Graaf (D66), toe de motie over het binnen een jaar toesturen van een beschouwing over het doorberekenen van kosten, met daarin opgenomen een aanzet van een afwegingskader, uit te voeren (T02108)

Kamerdebat 14-04-2015

Grondslag voor het doorberekenen van kosten verbonden aan het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken (33 673)

De Minister zal de Eerste Kamer voor juni 2016 informeren

De Minister van V&J zegt namens de Minister van BZK toe over een jaar (door min BZK) indien mogelijk in het openbaar, of er onderzoeken hebben plaatsgevonden naar de buitenlandse financiële en personele steun aan moskeeën en organisaties waarbij het ernstige vermoeden is van antidemocratische invloeden, en wat in algemene zin daar de conclusie van is geweest

Kamerdebat 11-06-2015

Over de bouw van een nieuwe moskee in Gouda

De Minister zal de Tweede Kamer voor de zomer 2016 informeren

De Minister zegt de Tweede Kamer toe medio 2016 te zullen informeren over de conclusies, de aanbevelingen voor de vervolgstappen en de mogelijk daaruit voortvloeiende aanpassingen in het ontwerp van Idensys respectievelijk de publieke eID-middelen

Brief d.d. 30 juni 2015 inzake pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID Stelsel

De Minister zal de Tweede Kamer medio 2016 informeren

De Minister zegt toe met een voorstel te komen om invulling te geven aan art. 12a Statuut; regering streeft naar 1 januari 2011 (toezegging gedaan door MinJus Hirsch Ballin)

Kamerdebat 12-04-2010

Staatkundige verhoudingen Koninkrijk

De Tweede Kamer wordt medio 2016 geïnformeerd.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe de werknemersorganisaties te betrekken bij de uitvoering van de onderdelen van het regeerakkoord over maximering van salarissen (T01604)

Kamerdebat 06-11-2012

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32 600)

De Eerste Kamer zal medio 2016 geïnformeerd worden

De Minister zegt de Eerste Kamer een integrale evaluatie in 2016 toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen, van de effecten van de eerdere wijzigingen van de Appa-uitkeringsaanspraken uit 2010 (verkorting uitkeringsduur en invoering sollicitatieplicht) voor alle Appa-gerechtigden (T01602)

Kamerdebat 11-09-2012

Wet aanpassing uitkeringsduur Appa (33 298)

De evaluatie van de Appa maatregelen vindt plaats eind 2015. De Kamer zal in het voorjaar van 2016 worden geïnformeerd.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe volgend jaar te informeren over nadere voorstellen, onder meer op het gebied van «privacy by design»

Brief d.d. 30 juni 2015 inzake Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID Stelsel

De Minister zal de Tweede Kamer voor het zomerreces van 2016 informeren

De Minister zegt toe over 3 jaar (in 2016) weer een Metamonitor uit voeren, waarbij gegevens uit de sectoren centraal komen te staan, aangevuld met gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

Brief TK d.d. 12 december 2013 «Aanbieding Rapport Metamonitor Veilige Publieke Taak 2013»

De Tweede Kamer zal eind 2016 geïnformeerd worden

De MP zegt toe, op een voorstel van lid Hermans, dat het kabinet bereid is om de instelling van een staatscommissie te faciliteren, ten behoeve van een staatsrechtelijke bezinning op het parlementaire stelsel. De MP heeft de EK geadviseerd om met MBZK in overleg te treden over de taakopdracht en samenstelling van zo’n staatscommissie.

Kamerdebat 14-10-2014

Algemene Politieke Beschouwingen Eerste Kamer

De Eerste Kamer zal worden geïnformeerd over de uitvoering van de toezegging nadat overleg is gevoerd tussen de EK en de Minister van BZK over de taakopdracht en de samenstelling van de staatscommissie, of anders eind 2016.

De Minister zegt toe op het daartoe geëigende moment, dus na een eventuele aanvaarding van dit wetsvoorstel door de Staten-Generaal, over de wijze van invoering en uitvoering van die wet in overleg treden met de bonden

Kamerdebat 23-01-2014

Initiatiefvoorstel Van Weyenberg/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (32 550)

Het wetsvoorstel ligt ter behandeling in de Eerste Kamer.

Op de vraag van de heer Heijnen over een protocol voor ambtenaren, stelt de Minister dat als het gaat om een code of een andere nog nader te vinden vorm, hij dat toezegt.

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK

In februari 2014 is het wetsvoorstel aanvaard in de Tweede Kamer. Het voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamer.

De Minister zegt de Tweede Kamer toe in het najaar van 2016 te zullen informeren over de uitkomsten van de evaluatie van de pilots

Brief d.d. 24 juni 2016 inzake actieve openbaarmaking onderzoeksrapporten

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2016 geïnformeerd

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe de mogelijkheid van een instrumentondersteuning voor lokale politieke partijen ten behoeve van financiële rapportage te betrekken bij de voorbereiding van het wetsvoorstel dat de financiering van deze partijen regelt (T01688)

Kamerdebat 26-02-2013

Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen) (32 752)

De Eerste Kamer wordt medio 2016 geïnformeerd

De Minister zegt toe oog te houden op uitvoering van de Verordening Europese politieke partijen (inwerkingtreding: 2017), en de Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 11-09-2014

Verkiezingsaangelegenheden

De verordening treedt op 1 januari 2017 in werking. De Kamer zal nadat de eerste ervaringen met de verordening zijn opgedaan worden geïnformeerd. Het ligt in de rede dat dit medio 2017 zal zijn.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Schouwenaar (VVD), Koole (PvdA), Van Bijsterveld (CDA), De Boer (GroenLinks), Kuiper (ChristenUnie) en Holdijk (SGP), toe om bij de volgende evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling een voorstel te doen om artikel 5, lid 2, onderdeel d te schrappen (T01970)

Kamerdebat 27-05-2014

Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling (33 344)

De eerstvolgende evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling zal in 2017 plaatsvinden (op grond van artikel 22 Wet College voor de rechten van de mens vindt er iedere 5 jaar een evaluatie plaats. De wet op het College van de rechten van de mens is op 1 oktober 2012 in werking getreden).

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Schrijver (PvdA), toe te evalueren of de gelijkebehandelingsfunctie goed is ingebed bij het College voor de Rechten van de Mens (T01421)

Kamerdebat 15-11-2011

Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

26-06-2015 De Eerste Kamer zal vijf jaren na de oprichting van het College voor de rechten van de mens, in 2017 door middel van een evaluatie worden geïnformeerd over de inbedding van de gelijke behandelingsfunctie bij het College.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Engels (D66), De Boer (GroenLinks) en Kox (SP), dat bij de evaluatie over 5 jaar wordt meegenomen of het College voor de Rechten van de Mens oordeels- en de procesbevoegdheid moet krijgen (T01422)

Kamerdebat 15-11-2011

Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

26-06-2015 De Eerste Kamer zal vijf jaren na de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens, in 2017 door middel van een evaluatie worden geïnformeerd over een mogelijke oordeels- en procesbevoegdheid van het College.

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), dat bij de evaluatie over vijf jaar wordt beoordeeld of de balans van grondrechten daadwerkelijk is gerealiseerd (T01424)

Kamerdebat 15-11-2011

Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

26-06-2015 De Eerste Kamer zal vijf jaren na de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens, in 2017 door middel van een evaluatie worden geïnformeerd over de eventuele realisatie van een balans van grondrechten.

De Minister zegt toe als onderdeel in de evaluatie van de wet mee te nemen in hoeverre de toezichthouders sectorspecifieke instructies en meetlatten, eventueel onder een andere benaming, alsnog toepassen.

Kamerdebat 14-09-2011

Wet revitalisering generiek toezicht (32 389)

18-06-2015 De Minister van BZK neemt deze toezegging mee in de eindevaluatie van de Wet revitalisering generiek toezicht die gepland staat in de tweede helft van 2017

De Minister zegt de Tweede Kamer toe eind 2017 te rapporteren over de daadwerkelijke kosten en baten van het beschikbaar stellen van overheidsdata

Brief d.d. 3 juni 2015 inzake kabinetsreactie op het eerste en tweede trendrapport van de Algemene Rekenkamer

In het najaar van 2017 zal conform toezegging een rapportage van het onderzoek naar de werkelijke kosten en baten van het openstellen van overheidsdata aan de Tweede Kamer worden gezonden

De Minister zegt toe de werking van de wet, binnen de jaarschijven die het indienen van jaarverslagen en de controle daarop van accountants met zich meebrengen, na de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen te evalueren

Kamerdebat 25-01-2012

Wet financiering politieke partijen (32 752) + Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906)

De Minister van BZK neemt de toezegging mee in de evaluatie van de wet, die naar verwachting eind 2017 zal worden afgerond.

De Minister zegt toe dat de evaluatie aandacht zal schenken aan de aanwijzing van lokale afdelingen als neveninstellingen en het eventueel doorsluizen van giften aan lokale afdelingen naar landelijke partijen.

Kamerdebat 25-01-2012

Wet financiering politieke partijen (32 752) + Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies (31 906)

De Minister van BZK neemt de toezegging mee in de evaluatie van de wet, die naar verwachting eind 2017 zal worden afgerond.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe bij de evaluatie over vijf jaar het principe van gelijkheid van kansen mee te wegen en te bezien of dit tot een giftenmaximum moet leiden (T01682)

Kamerdebat 26-02-2013

Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen) (32 752)

De Eerste Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), toe de keuze voor het sanctiestelsel te betrekken bij de evaluatie van de wet (T01686)

Kamerdebat 26-02-2013

Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen) (32 752)

De Eerste Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid De Graaf (D66), toe de lacune van kandidaten die zich hebben afgesplitst, zich niet als vereniging organiseren en daardoor niet (direct) onder de wet vallen, bij een volgende gelegenheid te dichten, wanneer dit in de praktijk voorkomt (T01687)

Kamerdebat 26-02-2013

Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen) (32 752)

De Eerste Kamer wordt eind 2017 geïnformeerd. De toezegging zal worden meegenomen bij de evaluatie van de wet, die voor over enkele jaren voorzien is. De Eerste Kamer wordt verzocht de deadline te verschuiven naar 1 januari 2018

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen (CDA), toe de formulering van de artikel 93 en 94 Grondwet te betrekken in een meer integrale grondwetsherziening (31 570) (T01443)

Kamerdebat 07-02-2012

Kabinetsreactie van 24 oktober 2011 (TK 31.570, nr. 20) op het advies van de Staatscommissie Grondwet (31 570)

Deze toezegging heeft betrekking op een algehele herziening van de Grondwet. De uitvoering van deze toezegging wordt op langere termijn meegenomen.

B.2 Uitgevoerde toezeggingen

Omschrijving

Vindplaats

Stand van zaken

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Duthler (VDD) en Engels (D66), toe voor 1 april 2014 een brief naar de Kamer te sturen met het standpunt van de regering over herziening van de organisatie van de bestuursrechtspraak in hoogste instantie, inclusief het beoogde tijdpad. In de brief zal aandacht worden besteed aan het advies van de Raad voor de rechtspraak en de reactie daarop van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (T01905)

Kamerdebat 11-03-2014

Staat van de rechtsstaat

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 10 december 2014 per brief geïnformeerd (EK 2014–2015, 30 585 nr. M)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer op korte termijn, in ieder geval voor 1 maart 2014 te informeren over de maatregelen mbt tot misbruik van de Wet dwangsom

Kamerdebat 28-11-2013 Begrotingsbehandeling BZK

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 29 279 nr. 201)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe te bezien of er een publieksversie van de Kieswet gemaakt kan worden

Kamerdebat 06-03-2013

33 268 Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 268 nr. 23)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de provincies uit te nodigen om zelf een inhoudelijke agenda te formuleren, desgewenst met ondersteuning van BZK, die tegelijk met het herindelingsvoorstel in de Kamer kan worden gepresenteerd. In dat geval krijgt de Kamer zowel het voorstel tot herindeling als een inhoudelijke agenda

Kamerdebat 21-05-2013

Debat over de visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland

Afgedaan. Met het besluit een wetsvoorstel voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (vorming Noordvleugelprovincie) niet in te dienen, wordt aan deze toezegging geen navolging gegeven. (TK 2014–2015, 33 047 nr. 22)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe, op verzoek van het lid Bosma (PVV), te reageren op de frictiekosten. De Minister zal in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel van de Noordvleugelprovincie ingaan op de businesscase, inclusief de kosten

Kamerdebat 21-05-2013

Debat over de visie op de bestuurlijke inrichting van Nederland

Afgedaan. Met het besluit een wetsvoorstel voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (vorming Noordvleugelprovincie) niet in te dienen, wordt aan deze toezegging geen navolging gegeven (TK 2013–2014, 33 047 nr. 22)

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Thom de Graaf (D66), toe de Kiesraad om advies te vragen over het belang en de vormgeving van een integrale herziening van de Kieswet en de Eerste Kamer een afschrift van dit advies te sturen (T01708)

Kamerdebat 25-06-2013

Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen (33 268)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 4 juli 2014 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, 33 268 nr. N)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Koole (PvdA), toe de resultaten van de uitvoering van de motie-Schouw/Voortman over een stappenplan voor de vijf landsdelen ook aan de Eerste Kamer te doen toekomen (T01720)

Kamerdebat 18-06-2013

Inrichting openbaar bestuur

Afgedaan. Met het besluit een wetsvoorstel voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (vorming Noordvleugelprovincie) niet in te dienen, wordt aan deze toezegging geen navolging gegeven (EK 2013–2014, 33 750-VII nr. E)

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Swagerman (VVD), diens suggesties inzake horizontale werking en notificatieplicht te betrekken bij het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 Grondwet (31 570) (T01442)

Kamerdebat 07-02-2012 Kabinetsreactie van 24 oktober 2011 (TK 31.570, nr. 20) op het advies van de Staatscommissie Grondwet (31 570)

Afgedaan. Het wetsvoorstel is op 16 juli 2014 ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken 33 989)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe volwaardige wetten in te dienen met betrekking tot het einddoel van vijf landsdelen

Kamerdebat 19-12-2012

Begroting BZK

Afgedaan. Met het besluit een wetsvoorstel voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (vorming Noordvleugelprovincie) niet in te dienen, wordt aan deze toezegging geen navolging gegeven. (TK 2013–2014, 33 750-VII nr. E)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe op verzoek van de heer Schouw (D66) om in de 2deconsultatieperiode met de provincies die betrokken zijn bij de vorming van het nieuwe landsdeel Randstad ook een inhoudelijke economische agenda te bespreken

Kamerdebat 19-12-2012 Begroting BZK

Afgedaan. Met het besluit een wetsvoorstel voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (vorming Noordvleugelprovincie) niet in te dienen, wordt aan deze toezegging geen navolging gegeven. (TK 2013–2014, 33 750 VII nr. E)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe om voor 1 april de Kamer schriftelijk te informeren over hoe het kabinet de motie Taverne (33 000-VII, nr. 54) wél gaat uitvoeren

Kamerdebat 28-11-2013

Begrotingsbehandeling BZK

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 29 279 nr. 200)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren of er nog aanvullende maatregelen in de operationele taakuitvoering nodig zijn om tot een besparing van in totaal € 11 mln. te komen mbt de tweede tranche bezuinigingsmaatregelen (2017/2018)

Brief TK d.d. 22 november 2013 inzake nota van wijziging ontwerpbegroting 2014

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 30 977 nr. 104)

De Minister van BZK komt – zo mogelijk voor de zomer van 2014 – met een notitie die een inventarisatie bevat van de verschillende opties voor de verhouding tussen de Eerste en Tweede Kamer. Ook zal daarin een internationale vergelijking met verschillende stelsels worden opgenomen. Ook de suggesties die in het debat zijn gedaan, zullen bij de notitie worden betrokken

Kamerdebat 29-10-2013

Algemene Politieke Beschouwingen

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 26 september 2014 per brief geïnformeerd (EK 2014–2015, 34 000 nr. C) (TK 2014–2015, 34 000 VII nr. 4)

De Minister zegt toe in het voorjaar van 2014 (na het Bofv) de Tweede Kamer te informeren over de BTW-compensatie

Kamerdebat 30-10-2013

Decentralisatieproject

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750 VII nr. 59)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe met medeoverheden een gezamenlijke roadmap op weg naar 2017 vast te stellen in de Bestuurlijke Regiegroep, en de roadmap daarna namens het kabinet aan de kamer te presenteren

Brief min BZK «Visiebrief Digitale overheid 2017» d.d. 23 mei 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 26 643 nr. 316)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer bij de indiening van het wetsvoorstel te informeren over de discussie die het kabinet momenteel voert met de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht over het instrumentarium van de nieuw te vormen Noordvleugelprovincie.

Beantwoording KV 2014Z01172 «Een brief van de provincie Noord-Holland» d.d. 3 februari 2014

Afgedaan. Met het besluit een wetsvoorstel voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (vorming Noordvleugelprovincie) niet in te dienen, wordt aan deze toezegging geen navolging gegeven. (TK 2013–2014, 33 750 VII nr. E)

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Vos (GroenLinks), toe de evaluaties van het Adviespunt Klokkenluiders en de Onderzoeksraad Integriteit Overheid beschikbaar te stellen voor eenieder, waaronder de Eerste Kamer (T01949)

Kamerdebat 20-05-2014 Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein Wet Huis voor klokkenluiders (33 258)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 24 juli 2014 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, 33 258 nr. G)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe snel aandacht te wijden aan de motie Van Toorenburg/Van Raak en te kijken of de huidige regelgeving in de WNT stricter moet. Het is belangrijk om te bezien welke termijn én welke bezoldiging gewenst is. Verder moet uitgezocht worden wat eventuele effecten kunnen zijn van deze nieuwe wetgeving

Kamerdebat 30-01-2014

Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (33 715)

Afgedaan. De toezegging is beantwoord door het indienen van het wetsvoorstel Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT op 1 juli 2014 (TK 2013–2014, 33 978 nr. 1)

De Minister zegt toe voor de zomer het wetsvoorstel, waarbij de norm van 130 procent naar 100 procent van een ministersalaris verlaagd, bij de Tweede Kamer in te dienen

Kamerdebat 30-01-2014 Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (33 715)

Afgedaan. De toezegging is voldaan door het op 1 juli 2014 gestuurde wetsvoorstel en memorie van toelichting. (TK 2013–2014, 33 978 nr. 1)

De Minister zegt toe voor de zomer van 2014 het wetsvoorstel dat de verlaging van de WNT-norm van 130% naar 100% van een ministersalaris zal regelen naar de Tweede Kamer te sturen

Brief min BZK d.d. 1 november 2013 inzake eerste ervaringen WNT

Afgedaan. De toezegging is voldaan door het op 1 juli 2014 gestuurde wetsvoorstel en memorie van toelichting. (TK 2013–2014, 33 978 nr. 1)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer vóór de zomer in een brief te informeren over de inrichting van de transitiecommissie en de uitwerking die er met de VNG aan wordt gegeven

Kamerdebat 28-05-2014

Verantwoordingsdebat 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750 VII nr. 65)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe in overleg te treden met de Minister van Veiligheid en Justitie om zero tolerance beleid tav intimidatie lokale bestuurders te bespreken

Kamerdebat 18-02-2014

Mondelinge vraag van het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Honderden raadsleden overwogen opstappen»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 24 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 684 nr. 408)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe een vervolgrapportage van het CPB in voorjaar 2014 de Kamer te doen toekomen

Brief d.d. 4 oktober 2013 inzake CPB rapportage decentralisaties sociaal domein en overleg met de VNG terzake

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 juli 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750 B nr. 19)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer voor de zomer 2014 met een brief over DigiD te informeren, met o.a. de mogelijke samenwerking tussen gemeenten

Kamerdebat 25-06-2014

Digitale overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 juli 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 26 643 nr. 323)

De Minister van VWS zegt de Tweede Kamer toe aan zijn collega van BZK de toezegging over te dragen de Kamer, vóór behandeling van de wet, door middel van een brief te informeren over hoe de monitoring op de drie deelterreinen zodanig kan worden gesynchroniseerd dat het niet tot een optelsom van monitors leidt

WGO Jaarverslag VWS 2013 d.d. 10 juni 2014

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750 VII nr. 65)

De Minister zegt toe de Kiesraad om advies te vragen over het belang én de eventuele vormgeving van een integrale herziening van de Kieswet en de Eerste Kamer een afschrift van dit advies te sturen.

Brief min BZK d.d. 25 oktober 2013 inzake reactie op de brief van 25 september jl. van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning, betreffende toezegging T01708

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 4 juli 2014 per brief geïnformeerd (EK 2013–2014, 33 268 nr. N)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren gedurende de looptijd van het programma eID over een tijdelijke governance voor het eID Stelsel waarin publieke en private partijen samenwerken

Kamerdebat 05-03-2014

DigiD

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 juli 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 26 643 nr. 323)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de releasekalender leveranciers (waarin is aangegeven op welke momenten aan welke webrichtlijnen moet zijn voldaan) digitaal beschikbaar te maken

Kamerdebat 07-11-2013

Digitale overheid 2017/Basisregistratie Personen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 juni 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 26 643 nr. 316)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer voor de zomer van 2014 een voorstel voor de uitvoeringsagenda Aanpak Identiteitsfraude te sturen

Brief TK d.d. 20 december 2013 «Kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude «Slim voorkomen, vlot herstellen»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 14 juli 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 17 050 nr. 485)

Het Kabinet neemt de suggestie over van de ARK om voor het hele sociale domein een transitiecommissie in het leven te roepen. De commissie wordt nog deze zomer ingesteld, zodat zij na de zomer van start kan gaan

Kamerdebat 28-05-2014 Verantwoordingsdebat 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juli 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750 VII nr. 65)

De Minister zegt toe na afloop van de verlengde aanstelling (1 juli 2014) van de ambassadeurs de Tweede Kamer opnieuw te informeren over de uitkomsten van het werk van de ambassadeurs

Brief MBZK «Gemeentelijke samenwerkingsverbanden sociaal domein en ambassadeurs regionale samenwerking» d.d. 3 februari 2014

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 25 augustus 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 31 839 nr. 409)

De Minister zegt toe de Kamer vóór 25 september a.s. per brief te informeren waarin wordt uitgewerkt hoe er een test kan worden gedaan naar de betrouwbaarheid van internetstemmen

Kamerdebat 11-09-2014

Verkiezingsaangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 september 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 829 nr. 4)

Het Kabinet neemt ook de suggestie over de ARK voor een meer gestroomlijnde en gedeelde informatievoorziening

Kamerdebat 28-05-2014

Verantwoordingsdebat 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 juli 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 33 750 VII nr. 67)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe bij de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 het onderzoek naar de toegankelijkheid van stemlokalen te herhalen om te meten wat de vorderingen zijn

Brief aan TK d.d. 17 januari 2013 inzake wijziging van de experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 september 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 142 nr. 46)

De Minister zegt toe na het zomerreces een kabinetsreactie naar aanleiding van het rapport «Evaluatie Klokkenluidersregelingen, Onderzoeksraad Integriteit Overheid en Adviespunt klokkenluiders» aan de Tweede Kamer te zenden

Brief MBZK d.d. 24 juli 2014 «Toezending evaluatierapport klokkenluiders»

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 24 oktober 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 258 nr. 131)

De Minister zegt toe de huidige risico’s en kansen op het terrein van integriteit te verkennen

Brief MBZK d.d. 14 mei 2014 «Aanbieding beleidsevaluatie Integriteitbeleid»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 oktober 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 28 844 nr. 79)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe bij de Begrotingsbehandeling 2015 de voortgang van de webrichtlijnen te melden

Kamerdebat 25-06-2014

Digitale overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 november 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, nr. 21 item 13)

De Minister zegt toe door middel van halfjaarlijkse rapportages de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van de voorbereiding op de decentralisaties in het sociale domein tot aan invoering per 2015. Deze voortgang geschiedt in samenhang met inhoudsspecifieke informatie van de betrokken departementen en de rapportage van het CPB

Brief TK d.d. 18 oktober 2013 inzake Beeld ontwikkeling, ondersteuning en monitoring decentralisaties

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 november 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 VII nr. 28)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer na de zomer te informeren over het beleidsstandpunt over kabelgebonden ongerichte interceptie

Brief MBZK en MDEF d.d. 30 juni 2014 «Diverse toezeggingen en moties AIVD»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 21 november 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 820 nr. 4)

De Minister zegt toe, vanwege de uitbreiding van de gemeentelijke taken voor het sociaal domein per begrotingsjaar 2015, de komende jaren opnieuw in kaart te laten brengen wat de aard van de afgegeven accountantsverklaringen is. De Tweede Kamer zal over de uitkomsten dit najaar, wanneer de resultaten over begrotingsjaar 2013 beschikbaar zijn, worden geïnformeerd

Brief MBZK d.d. 24 april 2014 «Beantwoording Kamervragen over de berichten «Stadsbestuur let onvoldoende op de centen» en «We zijn geen applausmachine van het college» «

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 oktober 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 B nr. 12)

Het kabinet zegt toe voortgangsrapportages over zowel de uitvoering van de integratieagenda als het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme in november aan de Tweede Kamer te sturen. Daarbij zal ook worden gemeld op welke termijn de nieuwe wetgeving ter bestrijding van jihadisme te verwachten is

Kamerdebat 18-09-2014 Algemene Politieke Beschouwingen

De eerste voortgangsrapportage is op 12-11-2014 door Ministers VenJ en SZW aan de Kamer gezonden (kenmerk: 2014D41401), waarmee de verantwoordelijkheid bij VenJ ligt

De Minister zegt toe om voor het kerstreces de bewindslieden V&J aan de Tweede Kamer te laten weten wat er aan de klachten op het terrein van V&J wordt gedaan

Kamerdebat 03-12-2014 Jaarverslagen Nationale ombudsman over 2012 en 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 876 nr. 5)

De Minister zegt toe de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden -VPT 2014 (NEA) aan de Tweede Kamer te sturen. Bij die gelegenheid zal de Kamer worden geïnformeerd over de uitkomsten van het gesprek van MinBZK met de CdK’s over de veiligheid van burgemeesters

Kamerdebat 28-10-2014

Veilige Publieke Taak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 28 684 nr. 428)

De Minister zegt toe met CdK’s te zullen spreken over agressie en geweld tegen burgemeesters en de Tweede Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 04-06-2014 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen) (33 691)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 28 684 nr. 428)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over de overige punten van uitwerking, zoals de indexatie van het deelfonds, de nadere uitwerking van de aanwijzing (aanwijzingsbevoegdheid Rijk met als extra waarborg de mogelijkheid tot opschorting van de uitbetaling uit het deelfonds sociaal domein) en de informatieverstrekking van gemeenten aan het Rijk

Brief TK d.d. 9 oktober 2013 inzake Vormgeving deelfonds sociaal domein

Afgedaan. Aan deze toezegging is invulling gegeven door indiening bij de Tweede Kamer van het voorstel voor de Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein d.d. 24 juni 2014. (TK 2013–2014, 33 935 nr. 5)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe CdK’s en burgemeesters van handelingsperspectief inzake bestuurlijke integriteit te voorzien en de Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 04-06-2014 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen) (33 691)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 augustus 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 844 nr. 78)

Het Kabinet zal – als onderdeel van het opendataproject – de verantwoording over subsidies («subsidieregister») openbaar maken, met inachtneming van de privacy (Van Hijum trekt hierop zijn motie 33 930, nr. 5 in)

Kamerdebat 28-05-2014 Verantwoordingsdebat 2013

Afgedaan. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering is op 14 juli 2014 overgedragen aan min FIN

De Minister zegt toe eind 2014 de Tweede Kamer de voortgang te rapporteren over de website www.wiekrijgtmijngegevens.nl

Kamerdebat 25-06-2014

Digitale overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 16 oktober 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 27 859 nr. 73)

De Minister zegt toe dat als uit nieuwe voorbeelden blijkt dat het minimumbedrag van 500.000 euro ontoereikend is, dit bedrag zou kunnen worden herzien bij de behandeling van de Wnt 2 (normverlaging)

Kamerdebat 30-01-2014 Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (33 715)

Afgedaan. De voorbeelden hebben zich niet aangediend. Dit geldt voor de gehele schriftelijke en mondelinge behandeling van de WNT-2 door en met de Tweede Kamer. De TK-behandeling is afgerond; het wetsvoorstel ligt bij de EK. (TK 2014–2015, 33 978 nr. 23)

De Minister zegt toe nieuwe informatie met betrekking tot gemeenten die de artikel 12 – status hebben of hebben aangevraagd, of onder preventief toezicht staan of komen te staan aan de Kamer zenden. Tevens wordt nader onderzoek gedaan naar de grondposities van gemeenten, de risico’s en PPS – constructies waarover de Tweede Kamer in het najaar van 2014 zal worden geïnformeerd

Kamerdebat 16-04-2014 Ruimtelijke Ordening

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 B nr. 18)

De Minister zegt toe onderzoek te doen naar de relatie tussen schaalgrootte (bijvoorbeeld als gevolg van een herindeling) en het opkomstpercentage bij verkiezingen en de Tweede Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 15-04-2014 Herindeling van de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss (33 786) + Samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen (33 787) + Samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse (33 789) + Samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer (33 790) + Samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist (33 788)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 augustus 2014 per brief geïnformeerd (TK 2013–2014, 28 750 nr. 59)

De Minister zegt toe de tussenrapportage over de uitvoering van het Nationaal Actieplan Mensenrechten eind 2014 aan de Tweede Kamer te verzenden

Kamerdebat 10-04-2014 Mensenrechten

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 826 nr. 7)

De Minister zegt toe het belang van mensenrechten in het onderwijs onder de aandacht te brengen bij stas OCW

Kamerdebat 10-04-2014 Mensenrechten

Afgedaan. OCW heeft op 25 juli 2014 per e-mail bevestigd dat begin juni 2014 er een nota richting hun Staatssecretaris is gegaan waarin is aangegeven dat Minister BZK opnieuw aandacht wil vragen voor het onderwerp mensenrechteneducatie.

De Minister zegt toe de CTIVD te vragen onderzoek te doen naar het handelen van de AIVD na 2 november 2004. De nadere inrichting van het onderzoek zal, met in achtneming van haar onafhankelijke positie, met de CTIVD worden vastgesteld. Over het resultaat hiervan wordt de Tweede Kamer zo snel mogelijk geïnformeerd

Brief MBZK d.d. 9 oktober 2014 «Vervolgreactie op uitzending EenVandaag over moord op Theo van Gogh d.d. 22 september 2014

Afgedaan. De CTIVD heeft de Tweede Kamer op 17 november 2014 geïnformeerd over de invulling van het onderzoek (kenmerk: 2014/0188)

De Minister zegt toe in de kabinetsreactie op de motie Slob, die aan het einde van dit jaar aan de Tweede Kamer wordt verzonden, stil te staan bij de wijze waarop het kabinet de gemeenten ondersteunt om de lokale regeldruk terug te dringen

Brief MBZK d.d. 6 november 2014 «Antwoorden vragen Tweede Kamer begroting BZK 2015»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 29 538 nr. 173)

De Minister zegt toe de opdracht aan de Studiegroep Openbaar Bestuur, met daarin opgenomen het doel, tijdpad en de leden, binnen afzienbare tijd aan de Kemer te sturen

Brief MBZK d.d. 6 november 2014 «Antwoorden vragen Tweede Kamer begroting BZK 2015»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 26 november 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 490 nr. 162)

De Minister zegt toe eind van dit jaar de Tweede Kamer een overzicht te doen toekomen van de bestaande en nieuwe artikel 12-gemeenten, alsmede van de gemeenten die in 2015 onder zogenaamd preventief financieel toezicht van de provincie komen te staan

Brief MBZK d.d. 6 november 2014 «Antwoorden vragen Tweede Kamer begroting BZK 2015»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 B nr. 18)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer de rapportage van de waarnemingsmissie van de Raad van Europa die het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft geobserveerd en in oktober 2014 wordt verwacht, te doen toekomen

Brief MBZK d.d. 12 september 2014 «Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezing van het Europees Parlement»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 10 november 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 142 nr. 48)

De Minister zegt toe te onderzoeken:• hoe een kiescollege kan worden ingericht waarvan de leden worden gekozen door Nederlanders in Caribisch Nederland, en dat tot taak heeft mede de leden van de Eerste Kamer te kiezen;• hoe een apart kiescollege voor Nederlandse kiezers in het buitenland kan worden ingericht;• hoe die kiescolleges eventueel kunnen worden samengevoegd

Kamerdebat 24-09-2014 Wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandsraadsverkiezingen (33 900)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 19 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 900 nr. 10)

De Minister zegt een ruimere overgangsregeling voor gemeenten met kazernes en gevangenissen toe (2015–2017): de negatieve herverdeeleffecten worden gedurende deze drie jaar gemitigeerd (afbouwregeling) zodat de betreffende gemeenten 3 jaar de tijd krijgen om adequate maatregelen te treffen

Kamerdebat 04-09-2014 Gemeentefonds

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 B nr. 16)

De Ministers van BZK en V&J zeggen toe het wetsvoorstel waarin het voornemen om de Raad van State te splitsen en de hoogste bestuursrechtspraak te concentreren is uitgewerkt dit jaar in consultatie te doen

Brief MBZK en MV&J d.d. 26 juni 2014 «Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters»

Afgedaan. Het wetsvoorstel is op 18 december 2014 in consultatie gedaan. (EK 2014–2015, 30 585 nr. M)

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Scholten, toe in het kader van de privacy impact assessments ook te laten onderzoeken welk risico de zorgvrager loopt als zijn omgeving niet wil meewerken (T01996)

Kamerdebat 08-07-2014 Voortzetting behandeling van het wetsvoorstel Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) (33 841)

Afgedaan. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de toezegging is overgedragen aan de Minister VWS

De initiatiefnemers en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zeggen de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Thom de Graaf (D66), toe met elkaar in overleg te treden over vorm en inhoud van het wetsvoorstel (T01948)

Kamerdebat 20-05-2014 Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein Wet Huis voor klokkenluiders (33 258)

Afgedaan. De novelle (TK 2014–2015, 34 104 nr. 1–3) is ingediend bij de Tweede Kamer en de Raad van State en zal daarna het reguliere parlementaire traject ingaan. Er hoeft geen nader overleg meer plaats te vinden. De Eerste Kamer is verzocht deze toezegging als afgedaan te beschouwen (is reeds gebeurd)

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Engels (D66), toe de voorliggende grondwetsherzieningen op een rij te zetten en ze in hun samenhang aan de Kamer te presenteren, inclusief de opvatting, voor zover zij die op dit moment heeft, van de regering (T01904)

Kamerdebat 11-03-2014

Staat van de rechtsstaat

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 1 december 2014 per brief geïnformeerd (EK 2014–2015, 31 570 nr. L)

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid De Boer (GroenLinks), bij de evaluatie na twee jaar te onderzoeken wat het College voor de Rechten van de Mens niet heeft kunnen uitvoeren vanwege beperkingen in de financiële capaciteit, en daarbij te bepalen wat de structurele financieringsbehoefte is (T01423)

Kamerdebat 15-11-2011 Wetsvoorstel 32 467 Wet College voor de rechten van de mens

Afgedaan. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de toezegging is overgedragen aan min VenJ. De Eerste Kamer is akkoord. Zie korte aantekeningen d.d. 23 september 2014

De Minister zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Bijsterveld (CDA), dat het gebruik van het wettelijke inlichtingenrecht door het College voor de Rechten van de Mens wordt geëvalueerd (T01425)

Kamerdebat 15-11-2011 Wetsvoorstel 32467 Wet College voor de rechten van de mens

Afgedaan. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de toezegging is overgedragen aan min VenJ. De Eerste Kamer is akkoord. Zie korte aantekeningen d.d. 23 september 2014

De Minister zegt toe in september een evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen 2014 aan de Tweede Kamer te sturen. In de evaluatie zal specifiek aandacht worden besteed aan het commissieverzoek over de verhouding tussen de omvang van gemeenten en het opkomstpercentage en aan de relatie tussen opkomstpercentage en gemeentelijke herindelingen

Brief min BZK d.d. 4 april 2014 «Uw verzoek naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 januari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 VI nr. 136)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in het najaar te berichten over de mogelijkheden om in samenwerking met alle betrokken partijen de lokale democratie te versterken. Hierin wordt ook ingegaan op de interpretatie van opkomstcijfers voor het vertrouwen in de democratie, en op de vraag welke factoren van invloed zijn op de opkomst bij lokale verkiezingen

Brief min BZK d.d. 4 april 2014 «Uw verzoek naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 januari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 VI nr. 30)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe in de agenda lokale democratie in te gaan op het vraagstuk van de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen

Kamerdebat 13-11-2014 Evaluatie verkiezingen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 januari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 VI nr. 30)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe in de Agenda Lokale Democratie, die nog dit jaar aan de Kamer wordt aangeboden, met concrete plannen te komen mbt ruimte geven, stimuleren en faciliteren. Bovendien zal een bredere aanpak voor experimenteerruimte worden gepresenteerd

Brief MBZK d.d. 6 november 2014 «Antwoorden vragen Tweede Kamer begroting BZK 2015»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 januari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 VI nr. 30)

De Minister zegt toe op zo kort mogelijke termijn de Tweede Kamer een overzicht te doen toekomen met de verschillende (mogelijke) maatregelen om het gebruik van DigiD nog veiliger te maken

Brief MBZK d.d. 16 oktober 2014 «Aanhoudingen fraude met DigiD»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 november 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 26 643 nr. 332)

De Minister zegt toe in de jaarrapportage de «stand still», de arbeidsmobiliteit van topfunctionarissen, aan bod te zullen laten komen.

Kamerdebat 16-10-2014

Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (33 978) + Reparatiewet WNT (34 017)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 december 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 30 111 nr. 74)

De Minister zegt toe de (decentrale) overheden te zullen wijzen op kwetsbaarheden voor integriteit in inkoop en aanbestedingsprocedures

Brief MWenR en MBZK d.d. 7 oktober 2014 «Reactie op uitzending Zembla 2 oktober 2014»

Afgedaan. Met de brief van Minister BZK van 16 oktober 2014 is aan deze toezegging voldaan (2014-0000545657)

De Minister van Veiligheid en Justitie zegt toe de Tweede Kamer te informeren over maatregelen die zijn genomen om mogelijk misbruik van vluchtelingenstromen door ISIS of andere jihadistische organisaties te herkennen en om maatregelen te kunnen nemen

Mondelinge vraag van het lid De Graaf (PVV) nav het bericht «Tarnen sich ISIS-terroristen als Flüchtlinge?» d.d. 7 oktober 2014

Afgedaan. Antwoordbrief is verzonden door Minister VenJ, namens Minister BZK, d.d. 31 oktober 2014 (TK 2014–2015, 29 754 nr. 269)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer een afschrift van de reactie aan de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl te sturen op het advies van de Webrichtlijnen Expert Groep mbt de aanbevelingen die de Stichting gedaan heeft omtrent het toepassingskader van de webrichtlijnen

Brief MBZK d.d. 28 oktober 2014 «Afschrift brief Stichting Waarmerk drempelvrij.nl aan Minister van BZK»

Afgedaan. De Minister heeft de toezegging mondeling uitgevoerd tijdens de Begrotingsbehandeling BZK d.d. 6 november jl

De Minister zegt de Tweede Kamer een tussentijdse voortgangsrapportage van Operatie BRP toe, met daarin een reactie op alle aanbevelingen van de commissie Elias

Kamerdebat 27-11-2014 Basisregistratie personen

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 maart 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 27 859 nr. 77)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in het najaar 2014 te rapporteren over gesprekken met de markt over de ontwikkeling van eID, incl. een internationale vergelijking

Kamerdebat 25-06-2014

Digitale overheid

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 februari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 26 643 nr. 349)

De Minister zegt toe de vraag van de Tweede Kamer om aandacht te besteden aan het onderwerp «pesten door collega’s» door te geleiden aan Min SZW

Kamerdebat 28-10-2014

Veilige Publieke Taak

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 18 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 28 684 nr. 428)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren met enige feitelijke informatie over stemmen op zondag

Kamerdebat 11-09-2014 Verkiezingsaangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 15 december 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 142 nr. 49)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe tijdens de volgende regietafel het onderwerp aantal monitoren naast de centrale monitor te agenderen

Kamerdebat 06-11-2014 Begrotingsbehandeling BZK 2015

Afgedaan. Tijdens de regietafel van 11 november jl. heeft MBZK aan de orde gebracht dat het kabinet streeft naar 1 monitor in het sociaal domein en een gegevensuitvraag. De VNG gaf aan het kabinetsbeleid op dit punt te steunen

De Minister zegt toe om bij een volgend bestuurlijk overleg met het IPO te informeren of het verzoek van het lid Van Oosten daar is geland en de termijn van anderhalf jaar te noemen

Kamerdebat 06-11-2014 Begrotingsbehandeling BZK 2015

Afgedaan. Op 26 januari 2015 heeft Minister BZK het desbetreffende bestuurlijk overleg gevoerd met dhr. Remkes (voorzitter IPO) en daar het verzoek van Dhr. van Oosten overgebracht, inclusief termijn van anderhalf jaar.

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Duthler, toe dat hij de Kamer voor eind 2014 zal informeren over de stand van zaken van het verbetertraject van DigiD (T01999)

Kamerdebat 23-09-2014 Cyberintelligence en publiek belang

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 27 maart 2015 per brief geïnformeerd (EK 2014–2015, CV III nr. Q)

De Minister zegt toe de aard en omvang van de mogelijke publieke beschikbaarheid van de persoonskaarten in de archieven van FamilySearch in Utah nader te verifiëren, en op basis daarvan, indien nodig, tot een duurzame oplossing te komen om veilig te stellen dat toegang tot deze persoonsgegevens ook in de toekomst beperkt blijft. De Tweede Kamer zal hierover begin 2013 worden geïnformeerd

Antwoorden op Kamervragen van lid Oosenbrug (PvdA) d.d. 10 december 2012

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 maart 2015 per brief geïnformeerd (2015-0000139537) (AH-TK 2014–2015, 1697)

De Minister zegt toe voor het einde van 2014 de aanbevelingen van de commissie uit te werken en waar nodig verder te onderzoeken, waarbij ook externe experts worden betrokken en de Tweede Kamer hierover te informeren

Brief min BZK d.d. 21 maart 2014 «Kabinetsstandpunt over rapport elektronisch stemmen in het stemlokaal en internetstemmen voor kiezers in het buitenland»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 februari 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 829 nr. 6)

De Minister zegt de Eerste Kamer toe dat ter uitvoering van de motie Lokin-Sassen c.s. de voorbereidende werkzaamheden die reeds gaande zijn te laten resulteren in een concept wetsvoorstel tot wijziging van de Grondwet dat in (internet)consultatie kan worden gegeven. Bovendien zal het proefschrift van de heer Leeuw betrokken worden bij de formulering van een grondwetsartikel over het recht op een eerlijk proces en het recht op toegang tot de rechter (T01776)

Brief EK d.d. 25 september 2013 inzake Procedure uitvoering moties Grondwet

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 17 maart 2014 (EK 2013–2014, 31 570 nr. J) over de tijdsplanning geïnformeerd. Over het conceptwetsvoorstel tot het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet stond van augustus t/m december 2014 (internet)consultatie open. Hiermee is voldaan aan de toezegging. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in de eerste helft van 2015 bij de Tweede Kamer ingediend.

De Minister zegt toe de Tweede Kamer te informeren zodra informatie van de VNG over de mogelijkheden die gemeenten zien om met betrekking tot de gemeentelijke website tot een grotere samenwerking te komen, is ontvangen

Brief MBZK d.d. 6 november 2014 «Antwoorden vragen Tweede Kamer begroting BZK 2015»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 20 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 26 643 nr. 357)

De Minister zegt toe de Kamer voor de zomer van 2015, rekening houdend met alle onderzoeken die er dan liggen, een bredere notitie te doen toekomen over de taken en bevoegdheden van burgermeesters. In de notitie wordt ook ingegaan op de relatie tussen taken en bevoegdheden van burgermeesters en de wijze waarop burgermeesters worden benoemd (dan wel zouden kunnen worden benoemd).

Brief MBZK d.d 6 november 2014 «Antwoorden vragen Tweede Kamer begroting BZK 2015»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 570 nr. 29)

De Minister zegt toe de verkenning, gedaan door Rijk en gemeenten hoe het gemeentelijk toezicht, het Rijkstoezicht en het beleid elkaar zo goed mogelijk kunnen aanvullen, medio april 2015 aan de Tweede Kamer te zenden

Brief d.d. 2 april 2015 inzake Transformatie in het sociaal domein

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 VII nr. 45)

De Minister zegt toe in overleg met de provincies te bezien hoe het komt dat er zulke grote verschillen in externe inhuur zijn en de Tweede Kamer hierover te informeren

Kamerdebat 06-11-2014 Begrotingsbehandeling BZK 2015

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 9 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 C nr. 7)

De Minister zegt toe twee jaar na inwerkingtreding een eerste tussenevaluatie van de Wet revitalisering generiek toezicht uit te zullen voeren en de Tweede Kamer daarover te informeren

Kamerdebat 14-09-2011

Wet revitalisering generiek toezicht (32 389)

De Tweede Kamer is op 21 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 32 389 nr. 17)

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Engels (D66), toe dat hij in zijn aan de Kamer te sturen beschouwing over een aantal elementen uit de visienota ook aandacht zal besteden aan heel Hoofdstuk 7 van de Grondwet, met name aan de in de motie-Engels c.s. genoemde elementen (T01721)

Kamerdebat 18-06-2013 Inrichting openbaar bestuur

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 17 april 2015 per brief geïnformeerd (EK 2014–2015, CII nr J)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer een notitie over de mogelijkheden voor tussentijdse raadsontbinding te sturen

Kamerdebat 12-03-2009

Staat van dualisering

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 570 nr. 28)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe dat hij bij de uitwerking van de monitor sociaal domein zal bezien hoe het goede van de monitor jeugd behouden kan blijven

Kamerdebat 12-11-2014

Decentralisatieproject

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 VII nr. 43)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de uitkomsten van een komend bestuurlijk overleg met de VNG waarin besproken zal worden of het mogelijk is om van (een aantal) gemeenten te weten hoeveel uit-voeringskosten gemeenten ramen voor de decentralisaties en of ze ook reserves hebben aangelegd (en waar die dan vandaan komen).

Kamerdebat 12-11-2014

Decentralisatieproject

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 VII nr. 43)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe de mogelijkheid om te komen tot een integrale modelverordening te bespreken met de VNG

Kamerdebat 12-11-2014 Decentralisatieproject

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 VII nr. 45)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer (mei 2015) te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de test met internetstemmen voor kiezers in het buitenland

Kamerdebat 22-04-2015 Kiesrechtaangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 mei 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 829 nr. 9)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer voor de zomer van 2015, rekening houdend met alle onderzoeken die er dan liggen, een bredere notitie te doen toekomen over de taken en bevoegdheden van burgermeesters. In de notitie wordt ook ingegaan op de relatie tussen taken en bevoegdheden van burgermeesters en de wijze waarop burgermeesters worden benoemd (dan wel zouden kunnen worden benoemd)

Brief MBZK d.d. 6 november 2014 «Antwoorden vragen Tweede Kamer begroting BZK 2015»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 31 570 nr. 29)

De Minister zegt toe dat voor de zomer een novelle in consultatie gaat die in het huidige grondwetsvoorstel een kiescollege voor Caribisch Nederland regelt

Kamerdebat 17-03-2015 Opportuniteit van een Kiescollege

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 131 nr. 17)

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Flierman, toe zich in te zetten voor bestuurlijke ondersteuning van gemeenten waar zich bestuurlijk-politieke complicaties voordoen (T01992)

Kamerdebat 08-07-2014 Voortzetting behandeling van het wetsvoorstel Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) (33 841)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 28 april 2015 per brief geïnformeerd (EK 2014–2015, 33 841 nr. T)

De Minister zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Schouwenaar (VVD), Koole (PvdA), Van Bijsterveld (CDA), De Boer (GroenLinks), Kuiper (ChristenUnie) en Holdijk (SGP), toe alle gemeenten ervan op de hoogte te stellen dat het niet gewenst is dat zij van buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voor één dag een verklaring vragen dat deze alle huwelijken zullen sluiten. Hij zal tevens gemeenten erop wijzen dat het niet de bedoeling is dat dezelfde persoon keer op keer tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag wordt benoemd, mocht deze praktijk zich voordoen (T01969)

Kamerdebat 27-05-2014

Voorstel van wet van de leden Dijkstra en Schouw tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling met betrekking tot ambtenaren van de burgerlijke stand die onderscheid maken als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling (33 344)

Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn op 30 oktober 2014 per brief geïnformeerd (EK 2014–2015, 33 344 nr. G) (TK 2014–2015, 33 344 nr. 10)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer in het voorjaar 2015 te informeren over de evaluatie van de krimpmaatstaf

Kamerdebat 04-09-2014 Gemeentefonds

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 29 mei per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 B nr. 25)

De Minister zegt de Tweede Kamer toe dat hij zal bezien waar het tijdpad inzake het wetsvoorstel over lijstverbindingen kan worden bekort

Kamerdebat 22-04-2015 Kiesrechtaangelegenheden

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 33 268 nr. 29)

De Minister zegt toe vanaf het najaar van 2012 een jaarlijkse discriminatiebrief aan de Tweede Kamer te sturen waarin het kabinet zal rapporteren over de ontwikkelingen bij de bestrijding van discriminatie en over de concrete acties om discriminatie terug te dringen (motie Van der Staaij, 30 950, nr. 25).

Brief TK d.d. 18 december 2012 Discriminatiebrief

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 11 februari 2015 per brief geinformeerd. Maakt nu deel uit van staand beleid.

Het Kabinet zegt toe de notitie waarin de verschillende opties worden geïnventariseerd voor verandering van de positie van de Eerste Kamer (inclusief de afschaffing ervan) in het najaar aan beide Kamers te zenden

Kamerdebat 18-09-2014 Algemene Politieke Beschouwingen

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 26 september 2014 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 34 000 nr. C)

De Minister zegt toe om jaarlijks, tot en met 2016, de gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden te gebruiken om de Tweede Kamer te informeren over het algemene beeld mbt ontwikkelingen op het gebied van de Veilige Publieke Taak

Brief TK d.d. 12 december 2012 «Aanbieding Rapport Metamonitor Veilige Publieke Taak 2013»

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 december 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 28 684 nr. 428)

De Minister zegt toe de Tweede Kamer regelmatig te informeren gedurende het programma dat de BRP bouwt en voorwaarde is voor het slagen van de modernisering GBA. Dit informeren gebeurt in ieder geval bij alle faseovergangen en minimaal twee maal per jaar

Brief TK d.d. 28 oktober 2013

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 23 april 2015 per brief geïnformeerd (TK 2014–2015, 27 859 nr. 78). Toezegging wordt meegenomen in het reguliere BZK beleid

Licence