Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

12. TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN

Artikel

Algemene doelstelling

De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zorgt ervoor dat (ouders van) leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo), deelnemers in de beroepsopleidende leerweg (bol) en studenten aan een lerarenopleiding de financiële mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.

Financieren: De Minister financiert het stelsel waarbij de financiële toegankelijkheid is gewaarborgd. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun minderjarige kind onderwijs volgt. De overheid financiert een tegemoetkoming indien ouders, gezien hun inkomen, niet draagkrachtig genoeg zijn om de kosten van hun schoolgaande minderjarige kinderen (middelbaar beroepsonderwijs) alleen te dragen. Hiermee borgt de overheid de toegankelijkheid van het onderwijs. Vanaf 18 jaar ligt de verantwoordelijkheid voor het volgen van onderwijs primair bij de leerling (voortgezet onderwijs) of student (lerarenopleiding) zelf. Hij/zij kan dan zelf in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bestaande uit een maandelijkse basistoelage en een eventuele bijdrage in de schoolkosten.

Indicatoren/kengetallen

Voor indicatoren over onderwijsbijdrage en schoolkosten wordt verwezen naar Trends in Beeld 2015.

Tabel 12.1 Normbedragen WTOS in euro’s (per maand, tenzij anders vermeld)
 

Schoolkosten

Les- of cursusgeld

Basistoelage thuiswonend

Basistoelage uitwonend

TS 18+ (vanaf 18 jaar):

       

vo onderbouw

78,63

 

111,53

260,03

niet bekostigd vo onderbouw

107,67

94,25

111,53

260,03

vo bovenbouw

86,10

 

111,53

260,03

niet bekostigd vo bovenbouw

115,17

94,25

111,53

260,03

vso

52,24

 

111,53

260,03

vavo

115,17

94,25

111,53

260,03

           

Vo 18+ deeltijd en vavo 18+ deeltijd:1

       

bij 540 of meer lesminuten per week

309,94

360,00

   

tussen 270 en 540 minuten per week

208,81

240,00

   
           

Lerarenopleidingen1

724,40

567,23

 

1

bedragen per schooljaar

Peildatum schooljaar 2015/2016

Toelichting:

De normbedragen zijn gedifferentieerd naar schoolsoort en naar fase (boven- en onderbouw) op basis van kostenverschillen. Havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 worden tot de vo bovenbouw gerekend, de andere schoolsoorten in het vo tot de onderbouw.

De tegemoetkoming in les- of cursusgeld wordt alleen uitgekeerd als de scholier les- of cursusgeldplichtig is. In het bekostigd onderwijs is dit vanaf 18 jaar, in het aangewezen onderwijs is dit vanaf 16 jaar.

Beleidswijzigingen

In het Regeerakkoord is besloten de WTOS 17- budgettair neutraal onder te brengen in het kindgebonden budget voor ouders van kinderen van 16–17 jaar.

Het wetsvoorstel «Wet hervorming kindregelingen» is op 24 juni 2014 in de Eerste Kamer aangenomen. Vanaf schooljaar 2015/2016 zijn daarom geen normbedragen meer opgenomen voor deze groep.

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 12.2 Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit artikel 12 (bedragen x € 1.000)
     

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

102.472

95.270

88.307

87.358

86.316

85.812

83.959

Totale uitgaven

102.472

95.270

88.307

87.358

86.316

85.812

83.959

Waarvan juridisch verplicht (%)

   

100%

       
               

Inkomensoverdracht

85.476

77.525

71.686

71.687

71.220

70.728

68.880

TS 17-

15.888

6.600

500

0

0

0

0

 

Minderjarige deelnemers bol (R)

15.888

6.600

500

0

0

0

0

TS 18+

5.900

5.900

5.900

5.900

5.900

5.900

5.900

 

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

3.955

3.955

3.955

3.955

3.955

3.955

3.955

 

Deeltijd vo (R)

1.945

1.945

1.945

1.945

1.945

1.945

1.945

VO 18+

63.688

65.025

65.286

65.787

65.320

64.828

62.980

 

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

5.882

5.549

5.678

5.763

5.761

5.654

5.270

 

Meerderjarige scholieren vo (R)

51.245

53.510

53.694

54.049

53.516

53.136

51.819

 

Meerderjarige scholieren vso (R)

5.613

5.018

4.966

5.027

5.095

5.090

4.944

 

STOEB/ALR (NR)

948

948

948

948

948

948

947

                   

Bijdrage aan agentschappen

16.996

17.745

16.621

15.671

15.096

15.084

15.079

Dienst Uitvoering Onderwijs (R)

16.996

17.745

16.621

15.671

15.096

15.084

15.079

Ontvangsten

3.645

3.288

3.034

3.034

3.013

2.990

2.906

 

TS 17- (R)

693

288

22

0

0

0

0

 

TS 18+ (R)

96

96

96

96

96

96

96

VO 18+ (R)

2.856

2.904

2.916

2.938

2.917

2.894

2.810

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant

Budgetflexibiliteit

Alle programmamiddelen zijn 100 procent verplicht op basis van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Alternatieve aanwending vereist wijziging van wet- en regelgeving. De geraamde DUO-uitgaven zijn volledig benodigd voor de uitvoering van de Wet.

Inkomensoverdrachten

Toelichting op de financiële instrumenten

Onderstaande aantallen geven een indicatie van het gebruik van de diverse regelingen. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld. Uitgangspunt is dat de WTOS wordt benut door de groepen voor wie ze bedoeld is.

Tabel 12.3 Aantal gebruikers per regeling (vanaf 2015 afgeronde raming)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal gebruikers TS 17-

26.800

27.400

0

0

0

0

0

Aantal gebruikers TS 18+

6.676

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

6.700

Aantal gebruikers VO 18+

34.328

34.100

34.200

34.500

34.200

34.000

33.000

Bron 2014: realisatiegegevens DUO; Bron 2015 – 2020: ramingsmodel SF

Bijdrage aan agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Ontvangsten:

De geraamde ontvangsten hebben betrekking op te veel of ten onrechte uitgekeerde WTOS-uitkeringen.

Artikel

Licence