Base description which applies to whole site

13. LESGELD

Artikel

Algemene doelstelling

Het genereren van inkomsten voor de financiering van het onderwijs.

Rol en verantwoordelijkheid

Financieren: De Minister financiert een groot deel van de kosten voor het volgen van kwalitatief goed onderwijs, omdat de maatschappij baat heeft bij geschoolde burgers. Het individu heeft echter ook profijt van scholing en betaalt daarom lesgeld.

Indicatoren/kengetallen

In de Les- en cursusgeldwet is vastgelegd voor wie, wanneer en op welke wijze het lesgeld wordt vastgesteld. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de algemene prijsontwikkeling. In onderstaande tabel staan de lesgeldbedragen (vastgesteld tot en met 2015/16) aangegeven.

Tabel 13.1 Lesgeldbedrag (bedragen x € 1)
 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

Lesgeld

1.118

1.131

1.131

1.131

1.131

1.131

1.131

Beleidswijzigingen

Er zijn voor dit artikel geen beleidswijzigingen voorzien.

Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 13.2 Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit artikel 13 (bedragen x € 1.000)
     

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

7.116

7.563

7.071

6.619

6.332

6.303

6.301

Totale uitgaven

7.116

7.563

7.071

6.619

6.332

6.303

6.301

Waarvan juridisch verplicht (%)

   

100%

       
               

Bijdrage aan agentschappen

7.116

7.563

7.071

6.619

6.332

6.303

6.301

 

Dienst Uitvering Onderwijs

7.116

7.563

7.071

6.619

6.332

6.303

6.301

Ontvangsten

224.407

242.600

249.135

247.661

249.431

254.003

257.933

Budgetflexibiliteit

De geraamde DUO-uitgaven zijn volledig benodigd voor de uitvoering van de Les- en cursusgeldwet.

Bijdrage aan agentschappen

Toelichting op de financiële instrumenten

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. De geraamde uitgaven betreffen het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Ontvangsten

Door het betalen van lesgeld leveren deelnemers en leerlingen van 18 jaar en ouder een bijdrage in de kosten van het onderwijs.

Tabel 13.3 Aantal lesgeldplichtigen (raming afgerond)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

bol/vo

230.916

235.400

230.700

225.900

224.100

224.700

224.700

Bron 2014: realisatiegegevens DUO; Bron 2015 – 2020: ramingsmodel SF

Toelichting:

Bovenstaande tabel geeft een beeld van het bereik van de regeling. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld, omdat het aantal lesgeldplichtigen een afgeleide is van de demografische ontwikkelingen en de keuze van opleiding door de deelnemers/leerlingen.

Artikel

Licence