Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 5 MOTIES EN TOEZEGGINGEN

B.5.1 Afgehandelde moties

Overzicht van de door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2005–2006

ID1

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

371

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 700 XV, nr. 38

Motie-Ortega-Martijn/Van Hijum over tegengaan van belemmeringen om na het 65e jaar door te werken

Afgehandeld met indiening van wetsvoorstel doorwerken na AOW-leeftijd bij Tweede Kamer d.d. 11-11-2014. (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 073, nrs. 1–3)

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie van de motie binnen het Ministerie van SZW.

Overzicht van de door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2011–2012

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

536

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 815, nr. 43

Motie-Dijkgraaf/Sterk over de uitzondering op de gezinsbijstand

Nu de huishoudinkomenstoets is ingetrokken, heeft deze motie haar grondslag verloren. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd middels de begroting 2015.

(Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000 XV, nr. 1–2)

537

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 815, nr. 37

Motie-Sterk over een regeling voor onvermijdbare kosten voor levensonderhoud

Nu de huishoudinkomenstoets is ingetrokken, heeft deze motie haar grondslag verloren. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd middels de begroting 2015.

(Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000 XV, nr. 1–2)

538

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 815, nr. 45

Motie-Sterk c.s. over een implementatie van de huishoudinkomenstoets in de ICT-systemen

Nu de huishoudinkomenstoets is ingetrokken, heeft deze motie haar grondslag verloren. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd middels de begroting 2015.

(Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000 XV, nr. 1–2)

550

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 149

Motie-Van Gent c.s. over het afschaffen van het urencriterium

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-07-2104, (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 447, nr. 6)

552

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 322, nr. 159

Motie-Van Hijum/Van Gent over facilitering van ouderparticipatiecrèches

Deze motie is meegenomen in de MvT van het wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches dat op 16-07-2015 bij de Tweede Kamer is ingediend. Hierin is de motie verwerkt op pagina 10, met verwijzing naar voetnoot 4

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2012–2013

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

616

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400-XV, nr. 44

Gewijzigde motie-Heerma/Schouten over meer ruimte voor proportionaliteit bij terugvorderingsbeleid participatiebudget

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-09-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 817, nr. 133)

628

Kamerstukken II, 2012–2013, 32 043, nr. 159

Motie-Van Weyenberg inz. aansluiting bij de normen «correct en niet misleidend» uit de Wet op het financieel toezicht mogelijk is voor de wettelijk verplichte informatie-elementen

Afgehandeld met inwerkingtreding van de Wet Pensioencommunicatie (Stb.2015, 193) per 01-07-2015

636

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 544, nr. 443

Motie-Van Weyenberg over ondernemerschap als onderdeel van aanpak jeugdwerkloosheid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-03-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 599)

644

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 566, nr. 24

Motie-Slob over effecten tussen de verschillende generaties

Afgehandeld met wetten van 02-06-2014, Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Staatsblad 196) en Wet tot wijziging Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (Staatsblad 197)

652

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 544, nr. 457

Motie-Hamer/Van Weyenberg over bijzondere aandacht voor jongeren met een niet-westerse achtergrond

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-04-2014, (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 513)

655

Kamerstukken II, 2012–2013, nr. 32 043, nr. 165

Motie-Van Weyenberg over doorrekenen plan voor hervorming pensioenstelsel van een aantal politieke jongerenorganisaties

Afgehandeld met Hoofdlijnenbrief toekomst pensioenstelsel aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 263)

739

Kamerstukken II, 2012–2013, 29 544, nr. 451

Motie-Karabulut overwegende dat volgens de Inspectie SZW gemeenten er slechts in beperkte mate in slagen om uitkeringsgerechtigde die begeleiding nodig hebben passend werk te bieden

Met het aannemen van de Participatiewet in de Tweede en Eerste Kamer en de ruimte die daarin aan gemeenten wordt geboden om uitkeringsgerechtigden naar werk te begeleiden wordt met de inwerkingtreding van deze wet per 01-01-2015 deze motie als afgedaan beschouwd

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2013–2014

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

665

Kamerstukken II, 2013–2014, 32 824, nr. 36

Motie-Yücel over onderzoek naar uitspraken van de rector van de Islamitische Universiteit in Rotterdam

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-03-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 614, nr. 37)

671

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 25

Motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga/Hamer over duidelijkheid over het begrip «normale arbeidsduur'

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer, d.d. 09-02-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 17 050, nr. 499)

674

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 35

Motie-Hamer/Kerstens over spelregels om verdringing van reguliere banen tegen te gaan

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-10-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 558)

676

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 37

Motie-Hamer over bestrijding van armoede onder werkenden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 24 515, nr. 294)

684

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 49

Motie-Klein over een flexibel opneembare AOW

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 16-02-2015 Kamerstukken II, 2014–2015, 32 163, nr.37)

686

Kamerstukken II, 2013–2014, 32 043, nr. 185

Motie-Lodders over meer flexibiliteit bij de aankoop van het pensioen

Afgehandeld met brief van aan Tweede Kamer d.d. 15-07-2014 (Kamerstukken II 2013–2014, 32 043, nr. 221)

687

Kamerstukken II, 2013–2014, 24 515, nr. 271

Motie-Kuzu/Schouten over instrumenten voor bestrijding van armoede onder kinderen

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 19-11-2014 over het onderzoek gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid. (Kamerstukken II, 2014–2015, 24 515, nr. 294)

690

Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 493

Motie-Van Weyenberg/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over het niet uitsluiten van zzp'ers in cao's

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 549)

691

Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 494

Motie-Van Weyenberg/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over het niet benadelen van niet-vakbondsleden in cao's

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 549)

695

Kamerstukken II, 2013–2014, 28 917, nr. 87

Motie-Kerstens/Potters over wegnemen van knelpunten in wet- en regelgeving

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 28 719, nr. 90)

696

Kamerstukken II, 2013–2014, 28 719, nr. 88

Motie-Kerstens/Karabulut over het probleem dat uitzendbureaus bijstandsgerechtigden niet willen inschrijven

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09–02- 2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 17 050, nr. 499)

697

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 801, nr. 48

Motie-Potters/Dijkgraaf over onderzoeken in hoeverre het verzamelinkomen uit de bijstandsuitkering kan worden gemaximeerd tot bijvoorbeeld een modaal inkomen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 30 545, nr. 143)

698

Kamerstukken II, 2013–2014, nr. 33 801, nr. 52

Motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over het minimaliseren van de kans op ontwijking van de kostendelersnorm en te onderzoeken hoe het aantal kostendelers gemonitord kan worden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 30 545, nr. 143)

699

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 818, nr. 41

Gewijzigde motie-Voortman/Pieter Heerma over het onderzoeken van de mogelijkheden van een meerjarig tweede contract

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25–11- 2014. (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 818, nr. 60)

701

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 818, nr. 44

Motie-Van Weyenberg/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over de rol van de Ontslagadviescommissie bij het besluit van het UWV

Is verwerkt in de Regeling UWV ontslagprocedure die per 1 juli 2015 in werking is getreden. (Stcrt. 2015, 12688)

702

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 818, nr. 46

Nader gewijzigde motie-Pieter Heerma over de gevolgen van de aanpassing van het ontslagrecht voor het mkb

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2014

(Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 544)

703

Kamerstukken II, 2013–2014, nr. 33 818, nr. 50

Motie-Klein over de inwerkingtreding van de Wet en werk en zekerheid en van de nieuwe wet werken na AOW-leeftijd op elkaar afstemmen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 073, nrs. 1–3)

711

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 172

Motie-Potters/Pieter Heerma over een pilot met een integrale benadering van de Wmo en de participatiewet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-11-2014, (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 172)

714

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 179

Motie-Kerstens c.s. over het meewegen van het opnamevermogen van het regionale arbeidsmarktbeleid bij het vaststellen van de verdeelmodellen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-05-2014 «verdeelmodel inkomensdeel en participatiebudget vanaf 2015» (Kamerstukken II, 2014–2015, 30 545, nr. 137)

715

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 175

Motie-Heerma over loondispensatie op individuele basis

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-11-2014, (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 161, nr. 196)

716

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 178

Motie-Kerstens over een individueel plan van aanpak

De Staatssecretaris heeft, overeenkomstig haar toezegging tijdens de behandeling van de Participatiewet, in de eerste Verzamelbrief van 2014 van 25 april gewezen op de meerwaarde van een individueel plan van aanpak. De Staatssecretaris heeft gemeenten verzocht om bij de uitwerking van beleid hier aandacht aan te besteden. Daarmee is uitvoering gegeven aan de motie

717

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 716, nr. 23

Motie-Pieter Heerma over een standaard rekenregel bij het vaststellen van kinderalimentatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-04-2915, (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 716, nr. 23)

718

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 716, nr. 27

Motie Van Weyenberg/ Tellegen over het meer lonend maken van meer uren werken

Wordt meegenomen bij de begrotingsbehandeling 3e kwartaal voor Prinsjesdag 2015

719

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 818, nr. 45

Motie-Van Weyenberg over ruimere contractvormen voor werkenden boven de AOW-leeftijd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 073, nrs. 1–3)

721

Kamerstukken II, 2013–2014, 21 501–20, nr. 874

Motie Dijkgraaf c.s. over expliciet agenderen van de aanpak van antisemitisme in Europees verband

Afgedaan met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-02-2015, (Kamerstukken II, 2014–2015, 30 950, nr. 76)

722

Kamerstukken II, 2013–2014, 21 501–20, nr. 876

Motie-Klein over ongemoeid laten van de individuele pensioenstelsels- en regelingen van de individuele lidstaten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-12-2104, (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 931, nr. 81)

723

Kamerstukken II, 2013–2014, 26 448, nr. 512

Gewijzigde-Motie-Schut-Welkzijn/Dijkgraaf over opzegging van het sociale zekerheidsverdrag met Marokko (26 448, nr. 512)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-10-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 052, nr. 5)

724

Kamerstukken II, 2013–2014, 26 448, nr. 513

Motie- Ulenbelt/Van Weyenberg over aanscherpen van de autorisatie-eisen voor Suwinet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-06-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 26 448, nr. 516)

726

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 932, nr. 2

Motie-Omtzigt c.s. over niet instemmen met gedelegeerde regelgeving

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-12-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 931, nr. 8)

727

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 930-XV, nr. 6

Motie-Pieter Heerma c.s. over meer en voldoende informatie per sectorplan

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 566, nr. 71)

729

Kamerstukken II, 2013–2014, 24 515, nr. 284

Motie-Schouten c.s. over respecteren van de beslagvrije voet

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 31 066, nr. 244)

731

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 853, nr. 13

Motie-Schouten/Ulenbelt over een onderzoek naar de consequenties van de tweewoningenregel in de Anw

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 853, nr. 16)

733

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 863, nr. 24

Motie-Lodders/Van Weyenberg over waarborgen dat het percentage van 1,875% kan worden gerealiseerd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-09-2014, Kamerstukken II, 2013–2014, 33 863, nr. 30

734

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 863, nr. 25

Motie-Lodders over duidelijkheid creëren over de 10% werkgeversbijdrage

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01–09- 2014 (Kamerstukken II 2013–2014, 33 863, nr. 30)

736

Kamerstukken II, 2013–2014,

17 050, nr. 481

Gewijzigde motie-Van Weyenberg over meldingen van de Stichting Normering Arbeid

Zie bijlage 3 bij de brief d.d. 08-07-2015 «Stand van zaken uitzendsector». De Kamer is hiermee overeenkomstig motie-Van Weyenberg voor de eerste maal geïnformeerd over aantallen meldingen SNA en inzet Inspectie SZW daarop. (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 641)

737

Kamerstukken II, 2013–2014, 32 824, nr. 72

Motie-Pieter Heerma c.s. over het structureel waarborgen van de waardevolle activiteiten van FORUM binnen andere organisaties

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-10-2014, Kamerstukken II, 2014–2015, 32 824, nr. 76

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde moties, vergaderjaar 2014–2015

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

742

 

Motie-Segers c.s. over in de contacten met de moslimgemeenschap prioriteit geven aan het tegengaan van antisemitisme

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11–02- 2015, (Kamerstukken II, 2014–2015, 30 950, nr. 76)

743

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 928, nr. 15

Motie-Omtzigt/Schut-Welkzijn over onwenselijk hoge aanspraken op sociale zekerheid en toeslagen

Afgehandeld met brief aaKamerstukken II, 2014–2015, 29 754, nr. 262

n de Tweede Kamer d.d. 30-03-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 928, nr. 15

744

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 928, nr. 16

Motie-Van Weyenberg/Vermeij over de voor- en nadelen van het vrijwillig inkopen van AOW over een achterliggende periode

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2015, (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 928, nr. 20)

746

Kamerstukken II, 2014–2015, nr. 33 972, nr. 42

Motie-Van Weyenberg en Lodders over afzien van de bijdrage aan de hersteleis

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 04-12-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 972, nr. 55)

747

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 972, nr. 42

Motie-Van Weyenberg/Dijkgraaf over de zwaktes van de huidige systematiek

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 263)

748

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 972, nr. 44

Motie-Klaver c.s. over rapporteren door pensioenfondsen over hun reële dekkingsgraad

Motie is uitgevoerd door opname van bepaling in het wetsvoorstel pensioencommunicatie waardoor pensioenfondsen in hun jaarverslag informatie moeten opnemen over de reële dekkingsgraad. Wet Pensioencommunicatie is per 01–07- 2015 in werking getreden (Stb. 2015, 193)

749

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 972, nr. 45

Motie-Dijkgraaf/Van Weyenberg over voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 263)

752

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000-XV, nr. 20

Motie-Schut-Welkzijn/ Dijkgraaf over de export van de WGA-uitkering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000 XV, nr. 20)

753

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000, nr. 24

Motie-Vermeij/Van Weyenberg over een aanvullende aanpak van de jeugdwerkloosheid

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-03-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 599)

755

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000, nr. 26

Motie-Vermeij/Lucas over inzicht in de scholingsbehoefte van werknemers in Scandinavische landen

Verkenning naar scholingsbehoefte en beleidsmaatregelen in Scandinavische landen is via bestaande literatuur en contacten bij Ministeries en sociale partners in Scandinavië uitgevoerd.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 30 012, nr. 53)

756

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000-XV, nr. 27

Motie-Kerstens c.s. over herstructurering van bedrijven in de sociale werkvoorziening

Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van SZW is een motie aangenomen (Motie Kerstens c.s.), waarin de regering wordt verzocht binnen de middelen van de Regeling cofinanciering sectorplannen € 30 miljoen toe te wijzen in het kader van de herstructurering van bedrijven in de sociale werkvoorziening. In overleg met Cedris en de VNG is besloten de procedure zodanig vorm te geven dat de betaling van de € 30 miljoen op basis van het Wsw verdeelmodel via een zogenaamde decentralisatie-uitkering plaatsvindt aan de 35 centrumgemeenten. Cedris coördineert op verzoek van SZW het proces (waaronder de afstemming met de VNG en de sociale partners) rond de aanvraag van de sw-sector en toetst de gezamenlijke plannen van de sw-bedrijven, nadat de centrumgemeente akkoord is gegaan met de cofinanciering door de deelnemende gemeenten. De plannen kunnen tot 1 juli bij Cedris worden ingediend. Het betreffende besluit daartoe is op 7 april 2015 door de Minister getekend, na akkoord van de Staatssecretaris. Het besluit heeft terugwerkende kracht tot 1 april 2015

759

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000-XV, nr. 33

Motie-Van Weyenberg/Lodders over de uitwerking van het Witteveenakkoord

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 227, nrs. 1–3). Inwerkingtreding gepland 01-01-2016

760

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000-XV, nr. 34

Motie-Schouten/Potters over de kosten van de indicatie voor beschut werk

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-03-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 26 448, nr. 532)

763

Kamerstukken II, 2014–2015, 30 545, nr. 147

Motie van de leden Van Weyenberg en Karabulut inz. het verbeteren van het verdeelmodel

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-12-2014 (Kamerstukken II, 2014–2014, 30 545, nr. 149)

777

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 20

Motie-Van Weyenberg c.s. waarborgen dat bij inwerkingtreding van de wet de uitvoeringskosten van pensioenfondsen en pensioenverzekeraars niet alleen openbaar worden gemaakt, maar dat daarbij ook één uniforme rekenwijze wordt gebruikt zodat uitvoeringskosten met elkaar kunnen worden vergeleken.

Afgehandeld met inwerkingtreding per 1 juli 2015 van de AMvB pensioencommunicatie (Stb.2015, 259)

778

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 21

Motie-Van Weyenberg/Vermeij: voor mensen in het pensioenregister een variant op te nemen gebaseerd op hun verwachte AOW-leeftijd en de Kamer voor 1 mei 2015 over de uitvoering van deze motie te informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 34)

780

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 27

Gewijzigde motie-Krol c.s. over brede voorlichting over de nieuwe communicatiewijze

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 34)

781

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 566, nr. 80

Motie-Voordewind over niet extra bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid

Afgehandeld (zie beleidsagenda onderhavige begroting 2016)

793

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 117, nr. 20

Gewijzigde motie-Klein over het beleggingsgeld van pensioenfondsen in de fossiele brandstofsector

Planning:

De Staatssecretaris heeft deze motie tijdens het debat aangemerkt als overbodig. Er zijn nu immers geen regels die het beleggingsbeleid van pensioenfondsen met betrekking tot de fossiele brandstofsector aan regels onderwerpen. Er hoeft dus geen nadere actie te worden ondernomen om deze motie uit te voeren. Deze motie is afgehandeld

B.5.2 Lopende moties

Overzicht van de door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2008–2009

ID1

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

372

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 802, nr. 2

Motie-Omtzigt/Spekman over aspecten van de Anw en de verhouding tot de herziene Europese Sociale Code; hierin meenemen de rol van gemeentes bij re-integratie van nabestaanden

Planning: 4e kwartaal 2015

394

Kamerstukken II, 2008–2009, 31 780, nr. 34

Motie-Ortega-Martijn c.s. over verruimen van de criteria voor zelfstandigenaftrek voor Wajong'ers

EZ maakt een plan van aanpak voor de evaluatie van de zelfstandigenregelingen, waaronder de zelfstandigenaftrek van arbeidsongeschikten. Streven is de evaluatie in 2015 aan te besteden en deze op z’n laatst begin 2016 af te ronden. Na de afronding van de evaluatie zal de Kamer over de bevindingen en over de uitvoering van de motie worden bericht. Planning: eind 2e kwartaal 2016

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie van de motie binnen het Ministerie van SZW.

Overzicht van de door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2010–2011

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

472

Kamerstukken I, 2010–2011, 32 500 M

Motie-Schuurman c.s. over het versterken van de positie van jonge werknemers en startende gezinnen

Aan de uitwerking van deze motie wordt op dit moment gewerkt. Beoogd wordt de Kamer dit jaar te informeren. Planning: eind december 2015

Overzicht van de door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2011–2012

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

539

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 701, nr. 18

Motie-Peters/Azmani over integratie van de WwiK in het Bbz

Deze motie wordt bezien in het licht van IBO zzp. Planning: 4e kwartaal 2015

573

Kamerstukken II, 2011–2012, 31 929, nr. 17

Motie-Sterk over een kwalitatief onderzoek naar de effecten van het wetsvoorstel huisbezoek

De Staatssecretaris heeft op 13-07-2015 de Inspectie SZW verzocht dit onderzoek 4e kwartaal 2016 uit te voeren

Overzicht van de door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2012–2013

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

605

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 086, nr. 35

Motie-Schouw over prijs en kwaliteit van inburgeringcursussen

Monitoring vindt continu plaats. De Tweede Kamer wordt hierover twee jaar na invoering van de wijzigingen op de Wet inburgering geïnformeerd (zie ook motie 607).

Planning: december 2015

607

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 086, nr. 48

Gewijzigde motie-Dibi over monitoren van de effecten van de gewijzigde wet

Monitoring vindt continu plaats. De Tweede Kamer wordt twee jaar na invoering van de wetswijzigingen op de Wet inburgering (zie ook motie 605) geïnformeerd.

Planning: december 2015

641

Kamerstukken II, 2012–2013, 33 538, nr. 14

Motie-Tellegen/Heerma over verzoek om het functioneren van het systeem van continue screening, alsmede van andere maatregelen in navolging van rapport-Gunning na een periode van drie jaar na inwerkingtreding van de Wijzigingswet kinderopvang 2013 te evalueren en de Kamer te informeren

De werking van het systeem alsmede de andere maatregelen zullen in 2016 worden geëvalueerd. De resultaten daarvan zullen naar de Tweede Kamer worden gestuurd

Overzicht van de door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2013–2014

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

670

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750-XV, nr. 24

Motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over vereenvoudiging van het grote aantal inkomensregelingen

De Tweede Kamer wordt in het 4e kwartaal van 2015 geïnformeerd

681

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 42

Motie-Van Weyenberg/ Van Nieuwenhuizen over modernisering van het avv-beleid

Het onderzoek wordt in de eerste helft van september opgeleverd. Het wordt dan zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer verstuurd, vooruitlopend op het nog te plannen debat

682

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 750 XV, nr. 45

Motie-Schouten c.s. over begeleiding voor nabestaanden

Onderwerp rouwverwerking en werk heeft onderdeel uitgemaakt van een bijeenkomst in het kader van het project Duurzame inzetbaarheid

688

Kamerstukken II, 2013–2014, 24 515, nr. 273

Motie-Schouten over privacyproblemen bij het vroegtijdig signaleren van schulden

Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft met een aantal gemeenten afspraken gemaakt over het uitvoeren van pilots. Beoogd is de Kamer in juli over deze aanpak te informeren. Planning oktober 2015

700

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 818, nr. 43

Motie-Hamer over gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers

Er komt geen advies van de StvdA over driehoeksrelaties. Motie wordt momenteel uitgewerkt in wetgeving. Planning inwerkingtreding: 1 juli 2016

704

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 186

Gewijzigde motie Koşer Kaya over een participatiewet

De Tweede Kamer zal voor het einde van 2015 over de uitvoering van deze motie worden geïnformeerd. Planning december 2015

705

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 153

Gewijzigde motie-Dijkgraaf c.s. over het beschikbaar stellen van aanvullende instrumenten

De motie verzoekt om aanvullende instrumenten indien blijkt dat het instrumentarium van de Participatiewet tekort zou schieten. Uitvoering van de motie wordt betrokken bij de voorgenomen monitoring en evaluatie van de Participatiewet. De evaluatie is voorzien uiterlijk in 2019, daarvoor vinden tussenrapportages plaats in 2016 en 2018. Planning januari 2019

707

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 168

Motie-Potters/Dijkgraaf over één landelijk aanspreekpunt voor werkgevers om plaatsing van arbeidsbeperkten te bevorderen

Het UWV is verzocht een tekst over de afspraken voor een landelijk aanspreekpunt te leveren voor de brief over de banenafspraak. Het blijkt dat UWV, gemeenten en Locus er nog niet uit zijn.

Onderwerp is geagendeerd binnen de Programmaraad.

Planning oktober 2015

709

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 170

Motie-Potters/Schouten over het mogelijk maken van maatwerk voor werkgevers

Deze motie zal afgehandeld worden middels een brief aan de Tweede Kamer vóór het zomerreces 2015 3e kwartaal voor Prinsjesdag 2015

710

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 171

Motie-Potters c.s. over monitoren van de banen voor mensen met een beperking die het wettelijk minimumloon kunnen verdienen

Deze motie zal afgehandeld worden middels een brief aan de Tweede Kamer vóór het voor Prinsjesdag 2015

712

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 174

de motie Van Weyenberg/Pieter Heerma over onderzoek naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie

Motie verzoekt om onderzoek naar effectiviteit loondispensatie en loonkostensubsidie uiterlijk drie jaar na invoering Participatie-wet. Planning januari 2018

720

Kamerstukken II, 2013–2014, 31 322, nr. 237

Motie-Yücel/Tellegen over de onderlinge aansluiting tussen kwaliteitseisen voor basisonderwijs en kinderopvangvoorzieningen

Op 07-07-2015 is een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de stand van zaken uitvoering van de motie is opgenomen. De aangekondigde maatregelen in deze brief worden nu verankerd in een wetsvoorstel, een AMvB en een regeling. Volgens planning worden deze 01-01-2017 gepubliceerd

728

Kamerstukken II, 2013–2104, 29 544, nr. 537

Gewijzigde motie-Kerstens c.s. over monitoren van de nieuwe grens van belastbaarheid van ten minste twee uur per dag

In overleg met UWV wordt bekeken hoe dit gemonitord kan worden. Planning: 4e kwartaal 2016

730

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 853, nr. 8

Gewijzigde motie-Baay-Timmerman/Omtzigt over monitoren van het gebruik van de tweewoningenregeling

Er wordt een plan van aanpak voor het opzetten van de monitor gemaakt.

De Tweede Kamer wordt conform de motie uiterlijk in tweede kwartaal van 2016 geïnformeerd over de uitkomsten van de monitor

732

Kamerstukken II, 2013–2014, 33 863, nr. 23

Gewijzigde motie-Omtzigt/Vermeij over een oplossing voor het probleem van het niet samenvallen van verschillende data

Planning: eind september 2015

Overzicht van de door de bewindspersonen nog af te handelen moties, vergaderjaar 2014–2015

ID

Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

745

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 972, nr. 39

Motie-Vermeij c.s. over aanpassing van het strategisch beleggingsbeleid

Planning: eind september 2015

750

Kamerstukken II, 2014–2015, 31 322, nr. 258

Motie-Van Weyenberg c.s. over een vervolgadvies van de SER

Naar aanleiding van deze motie heeft de SER het verzoek gekregen om een vervolgadvies uit te brengen over de inrichting van de voorzieningen voor jonge kinderen en de sociaaleconomische effecten daarvan in kaart te brengen. De Minister heeft aangegeven dat dit kan worden meegenomen in de bredere adviesaanvraag: «Werken en leven in de toekomst». De SER streeft ernaar de aanbevelingen in het najaar van 2015 op te stellen en het traject af te ronden

751

Kamerstukken II, 2014–2015, 31 322, nr. 259

Motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over vertegenwoordiging van de sector en de wetenschap in het BKK

Dit is verwerkt in de toegezegde kinderbijslagvoorziening BES.

Planning: 4e kwartaal 2015

754

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000, nr. 25

Motie Vermey/Van Oijk over de toegankelijkheid van de kinderopvang voor zzp'ers

De toegankelijkheid van Kinderopvang voor zzp’ers wordt nadrukkelijk meegenomen in de uitwerking van Directe Financiering en de daarbij betrokken vereenvoudigingen.

De Tweede Kamer zal dus hoe dan ook worden geïnformeerd op het moment dat de wetgeving naar de Kamer gaat (juni 2016)

758

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000-XV, nr. 32

Motie-Van Weyenberg c.s. over het bevorderen van intersectorale scholing

Procesbrief over de voortgang van activiteiten is 08-07-2015 aan de Tweede Kamer verzonden. (Kamerstukken II, 2014–2015, 30 012/29 544, nr. 54) N.a.v. brief Stichting van de Arbeid aan de Minister van SZW van 26-06-2015 over bevordering intersectorale mobiliteit vindt na het zomerreces 2015 gesprek plaats met sociale partners. Op basis daarvan volgt definitieve brief aan de Tweede Kamer. Planning najaar 2015, voor Begrotingsbehandeling SZW.

761

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000-XV, nr. 35

Motie-Schouten c.s. over initiatieven om werken over de grens gemakkelijker te maken

Brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 851, nr. 27). Er wordt nog een jaar verder gegaan met een actieteam grensoverschrijdende economie en grensarbeid (toegezegd door Minister van EZ)

764

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 15

Motie-Potters/Kerstens over voorkomen van verdringing

Deze motie zal afgehandeld worden middels een brief aan de Tweede Kamer. Planning eind september 2015

765

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 16

Motie-Potters/Kerstens over deactivering van de quotumheffing

Deactivering is niet opportuun zolang nog niet tot activering van de quotumheffing is overgegaan. Als besloten wordt tot activering zal middels wetswijziging de mogelijkheid tot deactivering worden geregeld. Planning: 1e kwartaal 2017

766

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 33

Motie-Pieter Heerma c.s. over het doorgeven van het quotum bij afnemen van diensten

Deze motie zal afgehandeld worden middels een brief aan de Tweede Kamer 3e kwartaal voor Prinsjesdag 2015

767

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 35

Motie-Kerstens c.s. over cao-afspraken voor mensen met een arbeidsbeperking

Deze motie zal afgehandeld worden middels een brief aan de Tweede Kamer 3e kwartaal voor Prinsjesdag 2015

768

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 36

Motie Kerstens c.s. over een brede prestatieladder sociaal ondernemen

De uitwerking van deze motie hangt samen met de kabinetsreactie op het SER-advies sociaal ondernemen. Planning 1 oktober 2015

769

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 37

Motie-Van Weyenberg c.s. over monitoren of het totaal aantal banen voor de doelgroep toeneemt

Deze motie zal afgehandeld worden middels een brief aan de Tweede Kamer 3e kwartaal voor Prinsjesdag 2015

771

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 40

Motie-Van Ojik/Kerstens over het eventueel verhogen van de heffing

Deze motie vraagt de heffing te verhogen als werkgevers er voor kiezen de heffing te betalen in plaats van meer mensen met een beperking in dienst te nemen. De heffing wordt niet eerder dan 1-1-2017 geactiveerd. Pas in 2018 zal dan voor het eerst blijken of werkgevers ervoor kiezen de heffing te betalen. Als de heffing dan verhoogd moet worden, zal dit niet eerder dan 1-1-2019 aan de orde kunnen zijn. Planning januari 2019

773

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 045, nr. 14

Motie-Yücel c.s. over geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging

Over de uitvoering van deze motie vindt verder overleg plaats met de betrokken veldpartijen en GGD/GHOR-Nederland

774

Kamerstukken II, 2014–2015, 31 322, nr. 72

Motie Van Weyenberg /Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van de ontwikkeling van het aantal oudercommissies

Het voornemen is in het najaar van 2015 een eerste inventariserend onderzoek te doen plaatsvinden naar het aantal oudercommissies

775

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 108, nr. 19

Motie-Van Weyenberg c.s. over de jaarlijkse monitor over het resultaat van de Wet aanpak schijnconstructies

Kabinet zal monitor WAS opstellen en jaarlijks rapporteren over rol publieke opdrachtgevers. Planning: eerste rapportage aan de Tweede Kamer op 1 juli 2016

779

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 23

Motie-Vermeij/Van Weyenberg verzoekt de regering om, communicatiekanalen te verkennen om werknemers meer inzicht te bieden in het absolute bedrag aan pensioenpremie dat de werkgever voor hen betaalt en de Kamer hier voor 1 juli 2015 over te informeren.

In de Planningsbrief van 1 mei 2015 is aangegeven dat de Tweede Kamer in het 4e kwartaal van 2015 wordt geïnformeerd

794

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 117, nr. 29

Motie Ulenbelt/Van Weyenberg over het bewandelen van de staatsrechtelijke juiste route

De Tweede en Eerste Kamer worden geïnformeerd voor de (plenaire) behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer Is nog niet bekend

795

Kamerstukken II, 2014–2015, 34 117, nr. 30

Motie-Omtzigt over te ondernemen acties indien het amendement Lodders/Vermeij wordt aangenomen

De Tweede en Eerste Kamer worden geïnformeerd voor de (plenaire) behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer

Is nog niet bekend

796

Kamerstukken II, 2014–2015,

29 544, nr. 626

Motie-Ulenbelt/Van Weyenberg over in kaart brengen van mogelijkheden om beroepsziekten terug te dringen

De Tweede Kamer ontvangt voor het eind van het jaar 2015 een voorstel

798

Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 630

Motie-Tanamal/Voortman over monitoren van het van het melden van beroepsziekten

De Tweede Kamer wordt binnen 3 jaar geïnformeerd

802

Kamerstukken II, 2014–2015, 32 000-XV, nr. 11

Motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over onderzoeken van de effectiviteit van sectorplannen

De motie verzoekt de regering de Algemene Rekenkamer te vragen de sectorplannen grondig op hun effectiviteit te onderzoeken en de resultaten daarvan voor de Begrotingsbehandeling 2016 aan de Tweede Kamer te rapporteren. Planning: 4e kwartaal 2015

803

Kamerstukken II, 2014–2015, 32 000-XV, nr. 12

Motie-Anne Mulder over de effectiviteit van het reïntegratiebeleid

In het najaar wordt deze motie afgewikkeld met een brief aan de Tweede Kamer. Planning november 2015

804

Kamerstukken II, 2014–2015, 30 545, nr. 164

Gewijzigde motie-Van Weyenberg over gemeenten die de informatiebeveiliging van Suwinet niet op orde hebben

Op 3 september, is bestuurlijk overleg met de VNG gepland. Daarna wordt een brief aan de Tweede Kamer gestuurd

805

Kamerstukken II, 2014–2015, 30 545, nr. 165

Motie-Van Weyenberg/Voortman over een integrale oplossing voor bronnen waarin iemands adres kan worden opgezocht

Dit moet nader worden onderzocht i.s.m. BZK en SUWIpartijen. Reactie zal na Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gaan

807

Kamerstukken II, 2014–2015, 25 883, nr. 252

Motie-Kerstens over de mogelijkheid van één certificerings- en keurings-instelling

Het onderzoek vindt plaats in 2016

808

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 818, nr. 74

Motie-Van Weyenberg over het in dienst nemen van payrollmedewerkers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd

Planning: voor 1 januari 2016

809

Kamerstukken II, 2014–2015, 33 818, nr. 75

Motie-Voortman c.s. over het mogelijk maken van meerjarige contracten

Brief naar de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling 2016

812

Kamerstukken II, 2014–2015, 17 050, nr. 510

Motie-Schouten/Kerstens over beleidsregels voor vrijwilligerswerk bij commerciële activiteiten

De motie loopt mee in de evaluatie van de aanpak van de beleidsregels vrijwilligerswerk WW. Planning: 2e kwartaal 2016

813

Kamerstukken II, 2014–2015, nr. xx

Motie-Kerstens over de wijze waarop lagere overheden omgaan met hun verantwoordelijkheden uit hoofde van de Was

Planning: brief naar de Tweede Kamer december 2015

814

Kamerstukken II, 2014–2015, 29 279, nr. 258

Motie-Pieter Heerma c.s. over een verbod op groeperingen met doelstellingen die in strijd zijn met de democratische rechtsorde

Er volgt een nader internationaal onderzoek. De Tweede Kamer wordt in het 1e kwartaal van 2016 geïnformeerd

815

Kamerstukken II, 2014–2015, 29 797, nr. 259

Motie-Van Dam over gedeelde waarden en onderlinge verbondenheid in de samenleving

Diverse departementen zijn benaderd. Ambtelijk BZK heeft nu het voortouw. De Tweede Kamer wordt in oktober 2015 geïnformeerd

816

Kamerstukken II, 2014–2015,

30 545, nr. 170

Motie van het lid Nijkerken-De Haan

over het onderzoeken of er een financiële sanctie kan worden ingevoerd

Streven is reactie mee te nemen in de brief n.a.v. motie 804 (Kamerstukken II, 2014–2015, 30 545, nr. 164 gewijzigde motie-Van Weijenberg over gemeenten die de informatiebeveiliging van Suwinet op orde hebben.)

B.5.3 Afgehandelde toezeggingen

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen vergaderjaar 2009–2010

ID1

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2306

(Kamerstukken II, 2009–2010, 32 037, nr. 6, en Kamerstukken I, 2009–2010, 32 037, C)

Evaluatie uitvoering aanvullende bijstand door SVB. De regering zal de effecten van de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor 65-plussers naar de SVB 5 jaar na inwerkingtreding evalueren. In deze toegezegde evaluatie van de effecten van de overheveling, zal de regering de wijze waarop gemeenten de doelgroep ondersteunen bij de re-integratie en de daarbij benodigde samenwerking tussen SVB en gemeenten betrekken, zodat uiteindelijk een beeld uit de praktijk wordt verkregen. (Kamerstukken I, 2009/10, 32 037, C)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 037, nr. 11)

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie van de toezegging binnen het Ministerie van SZW.

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen vergaderjaar 2011–2012

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2567

23-11-2011

Vervolg AO vaste cie SZW over Kinderopvang en Kindregelingen

De Minister zegt toe dat met de VNG besproken zal worden hoe oudercommissies meer betrokken kunnen worden bij handhavingsadviezen die de gemeente uitschrijft aan ondernemers

Het wetsvoorstel Versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen is 28 april jl. door de Eerste Kamer aangenomen. Toezegging 2567 is onderdeel van het wetsvoorstel. In het wetsvoorstel is een bepaling opgenomen dat in de wet bepaalde gegevens uit onherroepelijke handhavingsbesluiten door de gemeente openbaar zullen worden gemaakt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Over het wetsvoorstel is o.m. afgestemd met de VNG. De toezegging is hiermee afgehandeld

2570

23-11-2011

Vervolg AO vaste cie SZW over Kinderopvang en Kindregelingen

De Minister zegt toe dat er overleg volgt met de VNG over hoe de mogelijkheden in de gemeentelijke praktijk worden benut om kinderopvangtoeslag toe te kennen aan mensen met een sociaal-medische indicatie (smi)

Afgedaan met brief aan de Tweede Kamer, d.d. 03-07-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 31 322, nr. 245)

2582

30-11-2011

AO WWB-onderwerpen

Stand van zaken ICT in verband met nieuwe WWB-maatregelen. De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer over drie maanden (eind februari 2012) per brief informeren over de stand van zaken rond de invoering van de nieuwe ICT-systemen in verband met de nieuwe WWB-maatregelen

De toezegging is afgedaan middels de SZW begroting 2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000 XV, nr. 1–2).

2661

26-01-2012

AO arbeidsmarktbeleid

Tijdens het AO Arbeidsmarktbeleid op 26 januari heeft de Minister toegezegd: Onderdelen van de aanpak leven lang leren in Denemarken, Zweden, Finland en het Verenigd Koninkrijk nader te analyseren op hun bruikbaarheid voor Nederland en hierover de Kamer nader te informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer van OCW en SZW d.d. 31-10-2014

(Kamerstukken II, 2014–2015, 30 012, nr. 41)

2664

(20-12-2011) Handelingen I, 2011–2012, nr. 13 – blz. 13-4-34

De Staatssecretaris van SZW zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Beckers, informeren over het aantal jongeren dat door de huishoudinkomenstoets geraakt wordt, tenzij dit leidt tot een verzwaring van de (bestuurlijke) lasten voor gemeenten

Nu de huishoudinkomenstoets is ingetrokken, heeft deze toezegging haar grondslag verloren. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd middels de begroting 2015.(Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000 XV, nr. 1–2)

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen vergaderjaar 2012–2013

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2809

12-02-2013

Plenaire behandeling van de Wet op de ondernemingsraden in verband met wijziging van de financiering van het scholingssysteem voor leden van de ondernemingsraad en enkele andere wijzigingen van deze wet (Handelingen 2012–2013, nr. 51, item 17)

De Tweede Kamer zal op de hoogte worden gesteld van de uitvoering van het wetsvoorstel en de rol die de SER daarbij krijgt. De SER zal via de Commissie Bevordering Medezeggenschap de ontwikkelingen volgen. Zodra daar relevante informatie uitkomt, zal dat met de Tweede Kamer worden gedeeld. Dan kan worden bezien of het moet leiden tot een reactie

Afgehandeld met brief van 13-04-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 818, nr. 39)

2833

17-04-2013

Plenaire behandeling van de Herziening van de Wet arbeid Vreemdelingen (33 475)

De Minister zegt toe in contact te treden met de waterbouw om eventuele misverstanden op te lossen. Dat betekent overigens niet dat regelgeving zal worden aangepast

Gesprek met de sector heeft plaatsgevonden. Daarmee is de toezegging afgehandeld

2837

17-04-2013 N.a.v. de RvW van 9 april jl. in de week van 16 april 2013 een debat aan de MP en Minister SZW inz. stand van zaken sociaal akkoord (Handelingen 2012–2013, nr. 76, item 6)

De Minister heeft toegezegd dat er een nulmeting in 2013 komt i.v.m. de extra te realiseren banen voor mensen met een arbeidsbeperking in de jaren daarna

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 19-12-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 981, nr. 46)

2853

Kamerbrief van 02-04-2013 inzake toezeggingen AO Armoede- en schuldenbeleid (Kamerstukken II, 2012–2013, 24 515, nr. 254)

De Staatssecretaris zegt toe dat er voor 31-12-2014 een monitor betalingsachterstanden plaatsvindt en vervolgens een derde meting van «huishouden in de rode cijfers'

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 19-12-2014, Kamerstukken II, 2014–2015, 24 515, nr. 298)

2871

05-06-2013

AO WWB-onderwerpen

Nader overleg gemeenten over flexibilisering van de WWB en terugkoppeling inzichten. Er zal verder worden gesproken met gemeenten over flexibilisering van de WWB. Na de zomer zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden over de inzichten die hierbij worden opgedaan

21-02-2015 Op 11 november 2014 is een brief naar de Tweede Kamer gestuurd (Kamerstukken II, 2014–2015, 28 719, nr. 90)

2872

30-05-2013

AO Pensioenonderwerpen

In het kader van de herziening van de pensioencommunicatie wordt bezien of digitale communicatie van «kruimelpensioenen» mogelijk is. Het wetsvoorstel over pensioencommunicatie kan de Tweede Kamer eind 2013 tegemoet zien

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-02-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 34 008, nr. 1–3)

2883

10-04-2013

plenaire behandeling Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 538, nr. 73)

Minister zegt toe nog dit jaar (2013) een wetsvoorstel over de positie van ouders aan de Tweede Kamer toe te sturen waarin ook de positie van de oudercommissies zal worden betrokken

Het wetsvoorstel Versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen is in de tweede helft van 2014 aan de Tweede Kamer aangeboden. De behandeling van het wetsvoorstel heeft inmiddels plaatsgevonden. Het wetsvoorstel is op 28 april jl. aangenomen door de Eerste Kamer. De toezegging is hiermee afgehandeld

2900

19-06-2013

AO Armoede- en schuldenbeleid

Staatssecretaris Teeven zal de KBvG verzoeken of het preadvies over de beslagvrije voet met enige snelheid kan verschijnen en samen met de Staatssecretaris van SZW de Kamer over de uitkomsten van dit gesprek informeren

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 16-06-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 24 515, nr 281)

2906

10-04-2013

plenaire behandeling Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 538, nr. 73)

Besluit over de wettelijke positie van de ouderparticipatiecrèches per uiterlijk 31 december 2014.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-04-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 31 322, nr. 232)

2909

10-07-2013

Uitgaande brief d.d. 10-07-2013, Pilot ID12 in champignonsector (Kamerstukken II, 2012–2013, 29 407, nr. 173)

De Minister heeft mede namens de Staatssecretaris van Financiën toegezegd om de Tweede Kamer na afloop van de evaluatie (Pilot ID12 in champignonsector) te informeren over de uitkomsten en de mogelijke vervolgstappen

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 29 juni 2015. (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 636)

3078

Uitgaande brief [05-02-2013] – Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de pakketdienstensector (Kamerstukken II 2012–2013, 25 883, nr. 217)

ARBO Nederlandse pakketdienstsector: De Minister zegt toe in 2013 een verkenning uit te voeren naar de arbeidsomstandigheden in de sector n.a.v. een FNV-rapport over werkdruk bij postpakketbezorgers

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-09-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 25 883, nr. 244)

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen vergaderjaar 2013–2014

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2961

25-09-2013

Algemene Politieke Beschouwingen Tweede Kamer (25 en 26 september 2013)

Het kabinet wil bekijken of er met de sociale partners valt te praten over eerdere invoering van de quotumregeling met structurele en zekerdere afspraken

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 03-02-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 161, nr. 116)

2965

13-11-2013

AO ESF (Europees Sociaal Fonds)

Staatssecretaris zal bij de eindafrekening begin 2015 van de huidige ESF periode de resultaten vergelijken met andere EU-landen en de Tweede Kamer hierover informeren

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 24-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 26 642, nr. 129)

2977

04-12-2013 Begroting SZW 2014

De Minister zegt toe het voorstel van de heer Heerma om te komen tot een Integratieakkoord te bezien en daarover te rapporteren aan de Kamer. Minister zegt toe te proberen met alle partijen om tafel te zitten mits het de juiste vertegenwoordiging betreft, d.w.z. vertegenwoordigers die respect hebben voor het individu

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11-03-2014, (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 824, nr. 51)

2991

27-11-2013 AO Armoede- en schuldenbeleid

In het najaar van 2014 informeert de Staatssecretaris de Tweede Kamer over het armoede- en schuldenbeleid van gemeenten en de versterking daarvan sinds juli 2013

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 19-11-2014 over het onderzoek gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid (Kamerstukken II, 2014–2015, 24 515, nr. 294)

2995

03-12-2013 Begrotingsbehandeling SZW 2013

Minister zegt toe de Tweede Kamer van tijd tot tijd te rapporteren over voortgang en uitvoering van de plannen inzake de JWL, waaronder de sectorplannen en wat het oplevert

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 31-03-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 599)

2996

03-12-2013 Begrotingsbehandeling SZW 2013

Minister zegt toe het gesprek voort te zetten met de sectoren om de bestaande informatie en de websites over de mogelijkheden die er zijn zoals sectorplannen en premiekortingsregelingen, nogmaals onder hun aandacht te brengen. Dit zodat de sectoren vervolgens de ondernemers op deze mogelijkheden gaan wijzen

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 31-03-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 599)

3001

03-12-2013- Begrotingsbehandeling SZW 2013

De Staatssecretaris vindt het belangrijk samen met de Staatssecretaris van VWS, collega Van Rijn, goed inzicht te bieden in hetgeen er nu geregeld is voor mantelzorgers

Afgehandeld met de Memorie van Antwoord van de WWB-maatregelen (Kamerstukken I, 2013–2014, 33 161, nr. E)

3005

12-09-2013

dertigledendebat over bekostigen van Moskeeën vanuit het buitenland(RvW d.d. 28-05-2013 aanvraag door het lid Van Klaveren)

De Minister zegt toe dat de motie Segers cs. tijdig zal worden uitgevoerd in gezamenlijk opdrachtgeverschap SZW/V&J en dat in dit onderzoek zowel instrumentarium als beleidsreactie zal worden opgenomen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-03-2015.

(Kamerstukken II, 2014–2015, 29 614, nr. 37)

3006

Verslag plenair debat d.d. 12-09-2013 Buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland

De Minister zegt toe een aanvraag voor een onafhankelijk advies om aanvullend overheid instrumentarium te verkennen om onwenselijke buitenlandse financiering van moskeeën tegen te gaan

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-09-2014 (Kamerstukken II,

2014–2015, 29 614, nr. 35)

3040

05-03-2014

Plenaire behandeling wetsvoorstel hervorming kindregelingen (33 716) 1e termijn

De Tweede Kamer per brief informeren over de verkenning naar de kinderbijslag in Caribisch Nederland na de zomer 2014

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 25-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000 XV, nr. 54)

3047

12-03-2014

AO integratieonderwerpen

De Minister zegt toe met werkgevers en werknemers in gesprek te gaan over het integratieakkoord

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 11–11- 2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 824, nr. 77)

3048

12-03-2014

AO integratieonderwerpen

De Minister zegt toe dat het onderzoek naar triggerfactoren van antisemitisme begin 2015 komt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-06-2015, (Kamerstukken II, 2014–2015, 39 050, nr. 78)

3056

12-03-2014

AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister zal in een brief over reshoring aandacht schenken aan de rol van het UWV

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-08-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 553)

3074

12-03-2014 AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister zal de Tweede Kamer schriftelijk informeren over het gebruik van de no-riskpolis (inclusief uitkering n.a.v. de polis)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2014 (Kamerstukken 2013–2014, 29 544, nr. 540)

3076

15-05-2014

AO Arbeidsomstandigheden

CKI's asbest: De Minister informeert de Kamer – na afloop van de juridische procedure – schriftelijk over zijn besluit over het niet heraanwijzen van twee certificerende en keurende instellingen op het terrein van asbest

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-04-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 25 834, nr. 95)

3106

21-05-2014

AO discriminatieonderwerpen

De Minister zegt toe de Tweede Kamer voor 15-10-2014 te informeren over de invulling van het burgerschapsonderwijs (uitvoering motie Yücel)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 824, nr. 79)

3107

21-05-2014-

AO discriminatieonderwerpen

De Minister zegt toe om samen met de Minister van VenJ terug te komen op de cijfers over aangiftes in de voortgangsbrief discriminatie van eind 2014

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-03-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 30 950, nr. 76)

3108

21-05-2014

AO discriminatieonderwerpen

De Minister zegt toe de Tweede Kamer voor 01-10-2014 te informeren over de voortgang bij de invulling van het integratie akkoord werk

Afgehandeld met brief aan deTweede Kamer d.d. 17-11-2014, (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 824, nr. 77)

3109

5-06-2014

AO Inburgering

De Minister zegt toe terug te komen op de relatie van de arbeidsmarktmodule (na afronding door de inburgeraar) met de praktijk. Het gaat om daadwerkelijke stappen naar werk, hoe kan worden aangesloten op reguliere trajecten (re-integratie, sectorplannen), waarbij ook aandacht is voor persoonlijk actieplan. Dit n.a.v. de bijdragen van Yücel, Azmani, Karabulut

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 824, nr. 79)

3118

18-06-2014

AO Raad WSBVC (Raad WSBVC 19 juni 2014)

AO Europa/sociale dumping: De Minister heeft toegezegd over de uitkomsten van de bilaterale afspraken in het kader van de bestrijding van sociale dumping te rapporteren voorafgaand aan het volgend AO Europa. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal hij het toelichten tijdens dat AO

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 005, nr. 5)

3125

26-06-2014

AO WWB-onderwerpen en Participatiewet

Bekendmaking studieregeling medisch urenbeperkten. De Staatssecretaris zal de studieregeling medische urenbeperkten onder de aandacht brengen in de verzamelbrief gemeenten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-02-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 988, nr.12). De gemeenten zijn geïnformeerd middels de Verzamelbrief d.d. 16 juli 2014

3127

25-06-2014

AO Arbeidsongeschiktheid

Informeren over gelijk speelveld. De Minister zegt toe de Tweede Kamer na de zomer of begin van het najaar te informeren over het overleg met het Verbond van Verzekeraars over het gelijk speelveld in de WGA indien hier aanpassingen uit voortkomen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 22-06-2015, (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 716, nr. 18)

3129

Uitgaande brief 28-05-2014 Memorie van antwoord bij wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten).

Verzamelbrief en gegevens kostendelersnorm. De regering zal in de Verzamelbrief extra aandacht besteden aan de kostendelersnorm in relatie tot privacy: welke gegevens van medebewoners mogen worden vastgelegd en hoe Suwinet mag worden geraadpleegd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16–07- 2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 988, nr. 3)

3138

03-07-2014

VAO Armoede en Schuldhulpverlening

De Staatssecretaris van SZW zal in het najaar samen met de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Ministers van Financiën en Economische Zaken een brief naar de Tweede Kamer sturen over de schuldenaanpak. In deze brief zal per instrument aangegeven worden wat de stand van zaken is en wanneer welke vervolgstappen volgen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-12-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 24 515, nr. 297)

3139

03-07-2014] – VAO Armoede en Schuldhulpverlening

De Staatssecretaris van SZW stuurt de Tweede Kamer eind 2014 een actueel overzicht van projecten op het terrein van armoede die lopen op de BES

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 24 515, nr. 296)

3141

03-07-2014 VAO WWB-onderwerpen en Participatiewet n.a.v. het AO 26 juni jl.

De Staatssecretaris zal de studieregeling voor mensen met een medische urenbeperking netjes regelen in de wet alsmede communiceren richting gemeenten zoals eerder toegezegd in het AO

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-02-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 988, nr.12). De gemeenten zijn geïnformeerd middels de Verzamelbrief d.d. 16-07-2014

3151

26-06-2014

AO WWB-onderwerpen en Participatiewet

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer na de zomer informeren over de besproken maatregelen voor Oost-Groningen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 30 545, nr. 141)

3152

26-06-2014

AO WWB-onderwerpen en Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe een onderzoek naar de individuele toepassing van het middel loondispensatie n.a.v. de motie Heerma voor de begrotingsbehandeling van SZW naar de Tweede Kamer te sturen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 161, nr. 196)

3158

26-06-2014

AO WWB-onderwerpen en Participatiewet

De Staatssecretaris zegt toe om te laten onderzoeken of het een probleem is dat mensen die in de bijstand komen vier weken op vakantie gaan.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-02-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 30 545, nr. 143)

3159

03-07-2014

VAO WWB onderwerpen en Participatiewet n.a.v. het AO 26 juni jl.

De Staatssecretaris zal de studieregeling voor mensen met een medische urenbeperking netjes regelen in de wet, alsmede communiceren richting gemeenten, zoals eerder toegezegd in het AO.

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 21-02-2015 Kamerstukken II, 2014–2015, 33 988, nr.12). De gemeenten zijn geïnformeerd middels de Verzamelbrief d.d. 16-07-2014

2927

Uitgaande brief 13-09-2013 EU-arbeidsmigratie (Kamerstukken II, 29 407, nr. 175)

Een onderzoek naar verdringing als gevolg van arbeidsmigratie en het in kaart brengen van maatregelen om verdringing tegen te gaan. «Om de reikwijdte en omvang van bovengenoemde verdringingseffecten te bepalen, laat ik hiernaar komend najaar een onderzoek uitvoeren»

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2014, (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 78)

2966

13-11-2013

AO ESF (Europees Sociaal Fonds)

De Staatssecretaris informeert de Tweede Kamer in de loop van 2014 over de afwikkeling van de terugvordering van de voorschotten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 24-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 26 642, nr. 129)

2967

07-11-2013

AO ontslagen thuiszorg Sensire

De Minister brengt de suggestie om de zorg expliciet mee te nemen, over aan de Stichting van de Arbeid.NB. Deze toezegging heeft betrekking op de afspraak uit het sociaal overleg van 11 april 2013: «Kabinet en sociale partners zullen bezien of er aanleiding is tot het aanpassen van de regels inzake overgang van ondernemingen, in relatie tot aanbestedingen.»

De Minister heeft de suggesties om de zorg expliciet mee te nemen overgebracht aan de Stichting van de Arbeid per 30 april 2014. De Stichting heeft aangegeven dat zij deze discussie in eigen kring verder wenst te voeren. Daarmee afgehandeld

2976

Uitgaande brief 04-11-2013 Evaluatie regeling Pensioenknip (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 043, nr. 178)

Toegezegd is om in overleg met FIN en marktpartijen te bezien of de overgang naar de uitkeringsfase langs een andere weg kan worden vormgegeven. De betreffende marktpartijen zullen door het Ministerie van Financiën en het Ministerie van SZW worden verzocht om een analyse te maken en om -voor zover daaraan behoefte bestaat- met voorstellen te komen tot een andere vormgeving van de overgang naar de uitkeringsfase bij premie- en kapitaalovereenkomsten

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 15-07-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 043, nr. 221)

2984

04-12-2013

begroting SZW 2014

Minister zegt toe in de gaten te houden in hoeverre de lessen die geleerd kunnen worden uit de code voor verantwoordelijk aanbesteden van de StvdA ook kunnen worden toegepast in andere ketens zoals de champignonketen teneinde miststanden zoals uitbuiting zo effectief mogelijk tegen te kunnen gaan

Afgehandeld met derde voortgangsrapportage schijnconstructies, d.d. 09-02-2015 naar beide Kamers is gestuurd (Kamerstukken II, 2014–2015, 17 050, nr. 499)

2985

04-12-2013

begroting SZW 2014

Minister zegt toe een brede effectrapportage inzake misstanden rond arbeidsmigratie aan de Kamer toe te zenden waarin wordt ingegaan op wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de aanpak daarvan. Daarbij zal worden ingegaan op welke maatregelen er inmiddels genomen zijn en wat deze tot nu toe hebben opgeleverd

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 20-11-2014, (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 198)

3014

22-01-2014N.a.v. de RvW 10 september jl. verzoek van dhr. Potters (VVD) om debat inz. het bericht «Werklozen worden nauwelijks ingezet bij seizoenarbeid'

De staatsecretaris zal samen met de Minister bekijken of in de arbeidsmarktrapportage van SZW een beschouwing gegeven kan worden over een schatting van hoeveel Oost-Europeanen er daadwerkelijk in de tuinbouw aan de slag zijn of mensen met een bijstandsuitkering daardoor niet aan de slag komen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2014, (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 198)

3018

16-01-2014 N.a.v. RvW 3 september 2013 verzoek van het lid Graaf om een dertigledendebat inz. vrij verkeer werknemers

De Minister zal de Tweede Kamer regelmatig informeren over de aantallen EU-burgers die zich registreren in de RNI

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2014, (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 407, nr. 198)

3026

16-01-2014 N.a.v. RvW 3 september 2013 verzoek van het lid Graaf om een dertigledendebat inz. vrij verkeer werknemers

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over de eerste ervaringen rondom pilot in Rotterdam

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2014, (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 407, nr. 198)

3028

Uitgaande brief 04-03-2014 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 623, nr. 11)

De Minister zal voor het zomerreces 2014 een brief over de Wml de Tweede Kamer doen toekomen waarin hij in zal gaan op de beleidsmatige ontwikkelingen inzake de toepassing van de Wml

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-09-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 623, nr. 12)

3030

23-01-2014

AO Verzuimbegeleiding

Gedragscode bescherming persoonsgegevens CBP. De Minister zal het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) vragen naar hun bereidheid om de gedragscode met betrekking tot het uitwisselen van persoonsgegevens te actualiseren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 802, nr. 16)

3031

23-01-2014-

AO Verzuimbegeleiding

Overleg met Verbond van Verzekeraars over privacy. De Minister zal in gesprek gaan met het Verbond van Verzekeraars over suggesties ter verbetering van het re-integratieproces, waarbij privacy voorop blijft staan

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 10-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 802, nr. 16)

3034

13-03-2014

AO arbeidsmigratie

Er zal een ambtelijk gesprek plaatsvinden over het tewerkstellingsvergunningenbeleid voor de Aziatische koks met een zo breed mogelijke delegatie en hierover zal de Tweede Kamer voor de zomer een brief ontvangen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-10-2014, (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 861, nr. 37)

3035

17-03-2014

Plenaire behandeling wijziging Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (33.623)

De Minister zal de Eerste Kamer en de Tweede Kamer voor het zomerreces 2014 een brief over de Wml doen toekomen waarin hij in zal gaan op de beleidsmatige ontwikkelingen inzake de toepassing van de Wml

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-09-2014, (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 623, nr. 12)

3041

05-03-2014

Plenaire behandeling wetsvoorstel hervorming kindregelingen (33 716 1e termijn)

Zo spoedig mogelijk een oplossing zoeken voor verbetering van de aansluiting AKW en stufi. De Tweede Kamer hierover per brief informeren

 

3049

Uitgaande brief 04-04-2014 Maatschappelijke dialoog over toekomst pensioenstelsel. (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 043, nr. 204)

De Staatssecretaris is van plan de Tweede Kamer ten minste twee keer per jaar te rapporteren over de voortgang en opbrengsten van de dialoog toekomst pensioenstelsel en de Tweede Kamer, als dat opportuun is, er uiteraard ook bij betrekken

Afgehandeld met de Hoofdlijnenbrief toekomst pensioenstelsel aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2015, (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 263)

3054

26-03-2014

AO Kinderopvang 2014

De Minister van SZW heeft toegezegd het gezamenlijk inspectiekader van OCW en SZW mee te nemen in de brief over het Nieuwe Toezicht die hij in de tweede helft van 2014 aan de Tweede Kamer zal toezenden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 31 322, nr. 263)

3065

Uitgaande brief 11-04-2014 Schriftelijk overleg vaste commissie voor SZW over diverse pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 043, nr. 206)

De Staatssecretaris heeft toegezegd zich te oriënteren op de casus Alcatel-Lucent pensioenfonds, met als doel om de aspecten die een rol van betekenis kunnen spelen bij «verweesde» pensioenfondsen (fondsen zonder sponsor) helder te krijgen als het repercussies heeft voor de regelgeving. Over de uitkomsten van die oriëntatie zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-12-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 232)

3066

Uitgaande brief 11-04-2014 Schriftelijk overleg vaste commissie voor SZW over diverse pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 043, nr. 206)

«De doorsneepremiesystematiek heeft voordelen, maar leidt als gevolg van diverse ontwikkelingen steeds vaker tot effecten die vroeger niet optraden en die bij de invoering niet waren voorzien. In vervolg op het rapport van het CPB zal het kabinet onderzoeken hoe omgegaan kan worden met de doorsneepremie. Het kabinet zal daarbij verschillende modaliteiten verkennen

Afgehandeld met de Hoofdlijnenbrief toekomst pensioenstelsel aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2015, (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 263)

3067

16-04-2014

AO Pensioenonderwerpen

Staatssecretaris zegt toe in overleg te gaan met Staatssecretaris Wiebes, Pensioenfederatie en SVB over afkoop kleine pensioenen. De Kamer wordt over de uitkomst voor de zomer 2014 geïnformeerd.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 043, nr. 220)

3068

Uitgaande brief 11-04-2014 Schriftelijk overleg vaste commissie voor SZW over diverse pensioenonderwerpen (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 043, nr. 206)

Oriënteren op de casus van het pensioenfonds voor uitzendkrachten (StiPP), met als doel om de aspecten die een rol van betekenis kunnen spelen helder te krijgen als het repercussies heeft voor de regelgeving. Over de uitkomsten van die oriëntatie zal de Kamer nader geïnformeerd worden

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 07-07-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 32 043, nr. 224)

3070

13-03-2014

AO arbeidsmigratie

Minister heeft toegezegd in zijn reactie op het SER-advies, dat na de zomer van 2014 uitkomt, ook aandacht te besteden aan de arbeidsmigratie van hoger opgeleiden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 30 950, nr. 78)

3080

Uitgaande brief

12-05-2014

Aanpak malafide uitzendbureaus en zelfregulering. (Kamerstukken II, 2013–2014, 17 050, nr. 473)

AMU/Maatregelen zelfregulering: De Minister heeft toegezegd toe te zien op snelle invoering van de maatregelen in het kader van zelfregulering en tussentijds de voortgang te monitoren. Over een jaar wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van het pakket aan maatregelen betreffende zelfregulering

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 08-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 641)

3082

16-05-2014 Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en kabinetsreactie SER advies «Discriminatie werkt niet!» (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 523)

De Ministeries van SZW en OCW gaan aan het CBS de opdracht verstrekken voor een update van het CBS onderzoek «Gelijk loon voor gelijk werk» (2012). Hierbij zal rekening worden gehouden met de invloed van achtergrondkenmerken en zal daarom worden gecorrigeerd voor verschillen in onder andere geslacht, herkomst, leeftijd, opleidingsniveau, arbeidsduur, werkervaring en sector of bedrijfstak. Bezien wordt nog of er eveneens onderzoek verricht zal worden naar verschillen in secundaire arbeidsvoorwaarden

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 27 099, nr. 22)

3084

25-09-2013

Algemene Politieke Beschouwingen Tweede Kamer (25 en 26 september 2013)

Het kabinet is bereid te spreken over het versnellen van onderdelen van het sociaal akkoord, maar ziet slechts beperkte ruimte. Het kabinet ziet beperkte mogelijkheden op het terrein van WW (m.u.v. inkomstenverrekening) en ontslagrecht, maar meer op het gebied van pensioenen en Participatiewet

Toezegging uitgevoerd. Versnellingen op onderdelen ontslag en flex zijn afgesproken bij begrotingsakkoord 2014 (Herfstakkoord)

3096

13-02-2014

Plenair debat Wet werk en zekerheid (33 818) Voortzetting

Monitoren ontwikkelingen werkgelegenheid in het mkb als gevolg van de transitievergoeding. De Minister zegt toe dat hij de komende jaren de effecten van de transitievergoeding voor het mkb zal monitoren, waarbij de vraag betrokken zal worden of het mkb reserveringen heeft aangelegd. Daarbij zal specifiek aandacht zijn voor het onderscheid tussen echt kleine bedrijven (minder dan 25 werknemers) en die van 25 werknemers of meer. Naast de jaarlijkse cijfers van het CBS wordt er een beroep gedaan op het online panel van ongeveer 2000 mkb-bedrijven, dat beheerd wordt door onderzoeksbureau Panteia.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2014, (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 544)

3111

Uitgaande brief 03-04-2015 Maatregelen tegen dubbele certificaten, aanbieding rapport «Een goede start» en informatie over het niet aanwijzen van twee CKI's.

De Minister informeert de Tweede Kamer – na afloop van de juridische procedure – schriftelijk over zijn besluit over het niet heraanwijzen van twee certificerende en keurende instellingen op het terrein van asbest

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-04-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 25 834, nr. 95)

3120

25-06-2014

AO Handhaving

In de eerstvolgende rapportage over de aanpak van schijnconstructies aan de Tweede Kamer ingaan op:- de mogelijkheden voor een «three-strikes-out» systeem, en- de mogelijkheid tot invoeringen van ketenaansprakelijkheid in het domein van gezond en veilig werken

Afgehandeld met derde Voortgangsrapportage die op 09–02-i 2015 naar de Tweede Kamer is gestuurd (Kamerstukken II, 2014–2015, 17 050, nr. 499)

3121

25-06-2014

AO Handhaving

In de brief die na de zomer 2014 naar de Tweede Kamer gaat over de WAS de Tweede Kamer een update geven over de realisatie in 2014 van de doelstellingen van de Inspectie SZW tot dan toe, en- de verschillen in cijfers tussen het jaarverslag van Inspectie SZW en jaarverslag van SZW verklaren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-10-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, nr. 17 050, nr. 488)

3122

25-06-2014

AO Handhaving

De Tweede Kamer na de zomer 2014 (en indien mogelijk eerder) informeren of het praktijk is voor de rijksoverheid om alleen gebruik te maken van gecertificeerde uitzendbureaus

Afgehandeld met derde Voortgangsrapportage aan beide Kamers d.d. 09-02-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 17 050, nr. 499)

3144

03-07-2014

Plenaire behandeling van de Verzamelwet pensioenen 2014 (33 863)

De Staatssecretaris zal de mogelijkheden en voorwaarden voor dispensatie op grond van het vrijstellings- en boetebesluit toelichten in de brief i.v.m. voorhang van de amvb nettolijfrente.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-09-2014,

(Kamerstukken II, 2014–2015, 33 863, nr. 30)

3146

03-07-2014

Plenaire behandeling van de Verzamelwet pensioenen 2014 (33 863)

De Staatssecretaris heeft in reactie op het verzoek van de heer Omtzigt toegezegd om inzage te geven in de interne toets naar de verhouding tussen de verplichtstelling van nettopensioen en het Europees recht.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-09-2014 i.v.m. voorhang Ontwerpbesluit nettopensioen (Kamerstukken II, 2013–2014, 33 863, nr. 30)

3147

03-07-2014

Plenaire behandeling van de Verzamelwet pensioenen 2014 (33 863)

De Staatssecretaris heeft in reactie op een verzoek van de heer Van Weyenberg toegezegd de Kamer inzicht te bieden in hoe de gover-nance bij beroepspensioenfondsen gestalte krijgt en daarbij aandacht te schenken aan de gepensioneerden in het bestuur

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 863, nr. 33)

Overzicht van door de bewindspersonen afgehandelde toezeggingen vergaderjaar 2014–2015

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3166

13-10-2014 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) (33 972)

In mei 2015 zal ik u de hoofdlijnennotitie over de uitkomsten van de nationale pensioendialoog doen toekomen.

Afgehandeld met de Hoofdlijnenbrief toekomst pensioenstelsel aan de Tweede Kamer d.d. 06-07-2015, (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 263)

3167

13-10-2014 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) (33 972)

Eind 2015 zal ik u informeren over de uitkomsten van het onderzoek van DNB naar de ontwikkeling van de pensioenpremies

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-03-2015, (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 255)

3170

13-10-2014 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) (33 972)

In november 2014 zal ik u schriftelijk informeren over het onderzoek naar de mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen premieovereenkomsten.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-12-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 240)

3171

13-10-2014 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) (33 972)

Tijdens het wetgevingsoverleg op 13 oktober jl. over het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen (33 972) heb ik over een aantal onderwerpen aanvullende informatie toegezegd.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-10-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 972, nr. 29)

3173

01-10-2014

Vervolg AO Kinderopvang

Voor begrotingsbehandeling een brief aan de Tweede Kamer over systeem omkering financiering op hoofdlijnen en antwoord op vraag bij wie het risico op terugvordering n.a.v. fouten of fraude komt te liggen (ouders of ondernemers)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 31 322, nr. 262)

3175

01-10-2014 Vervolg AO Kinderopvang

Voor de begrotingsbehandeling een brief aan de Tweede Kamer over de samenhang tussen lopende projecten (kwaliteit BKK, Het Nieuwe Toezicht, regeldruk, peuters, omkering financiering en positie van ouders)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 31 322, nr. 265)

3177

01-10-2014

Vervolg AO Kinderopvang

De Tweede Kamer wordt met brief geïnformeerd over resultaat onderzoek curator Estro.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 14-01-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 31 322, nr. 266)

3178

01-10-2014

Vervolg AO Kinderopvang

Voor de begrotingsbehandeling wordt de Tweede Kamer met brief geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek van Panteia naar de regeldruk in de kinderopvangsector

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 20-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 31 322, nr. 263)

3181

24-09-2014

AO Kinderopvang

Minister zal onderzoek doen naar de positie van werknemers in faillissement

Afgehandeld met brief van 26-08-2015

3183

15-10-2014

AO Arbeidsmarktbeleid

Minister neemt in de volgende voortgangsrapportage Actieplan 50+ analyse over de uitstroom van ouderen uit de WW mee

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 617)

3184

15-10-2014

AO Arbeidsmarktbeleid

Minister doet voor de begrotingsbehandeling SZW verslag van gesprek met de AWVN over reshoring

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 30-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 24 515, nr. 295)

3188

15-10-2014

AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister zegt toe om schriftelijk specifieke voorbeelden te geven van situaties waarin in relatie tot het avv’en van cao’s dispensatie om bedrijfsspecifieke redenen wordt verleend.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 17-11-2014, (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 573)

3189

05-11-2014

AO Pensioenonderwerpen

Planningsbrief voor 18 november 2014 naar Tweede Kamer, waarin o.m. wetsvoorstel zzp-bijstand, verdere evaluatie PPI en bilaterale verdragen (AOW)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 18-11-2014. (Kamerstukken II, 2014–2015, 23 043, nr. 231)

3190

05-11-2014

AO Pensioenonderwerpen

Voor eind november 2014 richtinggevende brief naar Tweede Kamer over risicodragende uitkeringen in DC-regelingen, incl. nadere appreciatie over rapport LCP

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 20-12-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 240)

3191

05-11-2014

AO Pensioenonderwerpen

Brief met contouren aanpak zzp + bijstand voor kerst 2014 naar Tweede Kamer. Ook voor de kerst overleg met VNG over uitvoeringspraktijk.

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 18-12-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 239)

3192

05-11-2014

AO Pensioenonderwerpen

Binnen twee weken NNAVV pensioencommunicatie naar Tweede Kamer

Afgehandeld met brief aan TK d.d. 19-12-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 6)

3193

05-11-2014

AO Pensioenonderwerpen

Concept-amvb waardeoverdracht voor 15 januari 2015 naar Tweede Kamer

Voorhang concept amvb bij Tweede Kamer en Eerste Kamer d.d. 13-02-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 252)

3194

05-11-2014

AO Pensioenonderwerpen

In voorjaar 2015 onderzoek naar Tweede Kamer over gepensioneerden in bestuur beroepspensioenfondsen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 863, nr. 33)

3195

05-11-2014 AO Pensioenonderwerpen

Overleg met overheidswerkgevers over verlenging termijn voor vrijwillige voortzetting bij ABP van 3 naar 10 jaar. Voor 15 januari 2015 Tweede Kamer informeren over stand van zaken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 23-01-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 232)

3211

12-11-2014

AO integratieonderwerpen

De Minister heeft toegezegd dat voor de begrotingsbehandeling een update van het integratiebeleid en -proces aanwezig is (Voortgangsbrief Agenda Integratie)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 21-11-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 824, nr. 79)

3212

12-11-2014

AO integratieonderwerpen

De Minister heeft toegezegd binnen drie weken een verdere inhoudelijke uitwerking van het plan voor een kwalitatief vervolgonderzoek onder migrantenjongeren aan de Kamer toe te sturen

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 27-01-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 824, nr. 87)

3213

12-11-2014

AO integratieonderwerpen

De Minister heeft aangegeven dat er eind januari/begin februari een brief bij de Kamer ligt met daarin:- een uitleg over de invulling van de maatregel om Turkse organisaties te monitoren;- een verslag van hoe het contact met Duitse collega's is verlopen;- een verslag van de uitkomsten van het gesprek met de Turkse organisaties

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-06-2015, (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 824, nr. 94)

3215

Uitgaande brief d.d. 24-10-2014 (Kamerstuknummer volgt)

Brief over de effecten van de technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (robotisering).

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-12-2014 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 581)

3218

26-11-2014- Begrotingsbehandeling SZW Tweede Kamer

Onderzoek loondoorbetaling bij ziekte De Minister zegt toe het onderzoek loondoorbetaling bij ziekte vóór het eind van 2014 naar de Kamer te sturen (Schut-Welkzijn, VVD)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-02-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 586)

3220

26-11-2014] – Begrotingsbehandeling SZW Tweede Kamer

Contouren wetsvoorstel verzilveringsproblematiek premiekorting De Minister zegt toe begin 2015 een brief naar de Kamer te sturen met daarin de contouren van het wetsvoorstel waarmee de verzilveringsproblematiek premiekorting opgelost dient te worden. (Dijkgraaf, SGP)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-02-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 28 719, nr. 588)

3221

26-11-2014- Begrotingsbehandeling SZW Tweede Kamer

Onderzoek risque social, risque professionel naar de Kamer sturen. De Minister zegt toe vóór Kerst 2014 het onderzoek over risque social, risque professionel met zijn appreciatie naar de Kamer te zenden (Schut-Welkzijn, VVD)

09-01-2015 Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-01-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 580)

3222

26-11-2014 Begrotingsbehandeling SZW Tweede Kamer

Informeren van de Kamer over onderzoek effectieve vormen van re-integratie bij ziekte. De Minister zal (in overleg met het CPB) binnen een week een brief aan de Kamer sturen om te melden wanneer precies nader vernomen zal worden over het onderzoek over effectieve vormen van re-integratie bij ziekte (Schut-Welkzijn, VVD)

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 07-01-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 580)

3223

09-10-2014

Plenaire behandeling wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof (32 855)

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel «Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (38 255) op 9 oktober 2014 heeft de Minister toegezegd dat hij de Kamer zal informeren over de uitkomsten van de literatuurstudie «Mannen, zorg en werk». Daarna debat of resultaten nopen tot aanvullend beleid

Afgehandeld met toezending rapport «mannen, zorg en werk» naar Tweede Kamer d.d. 20-05-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 855, nr. 32)

3225

AO Handhaving 17-12-14:

Taken zorgfraude: De VVD constateert dat de Inspectie SZW met 35 fte activiteiten voor derden verricht. De Minister licht toe dat dit zorgfraude betreft, gefinancierd door VWS. De VVD wil hierover meer informatie. De Minister zegt dit toe.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-02-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 17 050, nr. 497)

3233

31-10-2013

AO Handhaving

De Minister zegt duidelijkheid over mogelijkheden en onmogelijkheden van juridisch onverplicht herzien van onherroepelijk boetebesluiten toe.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-04-2015, (Kamerstukken II, 2014–2015, 17 050, nr. 504)

3234

31-10-2013

AO Handhaving

De Minister zegt toe voor het volgende AO Handhaving inzicht te geven in de resultaten van Syri

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 29-06-2015, (Kamerstukken II, 2014–2015, 17 050, nr. 508)

3235

31-10-2013

AO Handhaving

De Minister zegt brief toe die ingaat op aanbevelingen Ombudsman m.b.t. schuldhulpverlening

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-04-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 17 050, nr. 504)

3238

22-01-2015

AO Inburgering

De Minister zegt toe om eind februari een brief te sturen naar de Tweede Kamer met schriftelijke beantwoording van aantal vragen. Hierin:PVV: Definitie betaald werk (valt 0-urencontract daar ook onder?), definitie van werkloosheid (oude nationale definitie of de nieuwe internationale definitie), bij huwelijks/gezinsmigratie: in hoeveel gezinnen is de overheid de enige kostwinner?PvdA: alternatieve mogelijkheden voor inzagerecht examens.SP: hebben «kinderpardonners» geen recht op kwijtschelding lening? VVD: overleg met BZ over informatieverstrekking over inburgering door ambassade aan Turkse migranten. En verder: invulling van de toezegging om inburgeraars vier weken na examen te bellen over werk en zo nodig verder te helpen.

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 30-03-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 824, nr. 90)

3246

28-01-2015

AO Pensioenonderwerpen

De brief over de AMvB waardeoverdracht ontvangt de Kamer volgende week.

Afgehandeld met voorhang amvb aan de Tweede Kamer d.d. 13-02-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 252)

3247

28-01-2015

AO Pensioenonderwerpen

De rapportage van DNB over de effecten van de lagere belastingvoordelen voor pensioenpremies op de daadwerkelijke hoogte van die premies gaat eind maart naar de Kamer.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 06-03-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 255)

3248

28-01-2015

AO Pensioenonderwerpen

Wetsvoorstel optimalisering premieovereenkomsten gaat voor de zomer naar de Kamer, als dat niet lukt, krijgt de Kamer tijdig een brief.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-05-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 047, nr. 257)

3253

28-01-2015

AO Pensioenonderwerpen

Er zal voorts in de context van de hoofdlijnennota toekomstvisie met de pensioensector worden gesproken over doorontwikkeling premieovereenkomsten in relatie tot bedrijfstakpensioenfondsen.

Afgehandeld met Hoofdlijnenbrief toekomst pensioenstelsel naar de Tweede Kamer d.d. 06-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 265)

3254

28-01-2015

AO Pensioenonderwerpen

De Staatssecretaris duikt in de communicatie over pensioenopbouw tijdens WW, alsmede over nabestaandenpensioen op risicobasis en stuurt daarover voor eind maart een brief naar de Tweede Kamer

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 05-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 258)

3262

25-02-2015

Plenair debat Tweede Kamer Wetsvoorstel Pensioencommunicatie

(34 008)

Artikel met link naar instrument voor financiële planning wordt uit de concept amvb pensioencommunicatie gehaald

Afgehandeld met AMvB pensioencommunicatie die per 01 -07–2015 in werking is getreden. (Stb. 2015, 259)

3268

25-02-2015

Plenair debat Tweede Kamer Wetsvoorstel pensioencommunicatie (34 008)

Binnen twee maanden ontvangt de Kamer een brief waarin de gemaakte keuzes t.a.v. de reële dekkingsgraad worden toegelicht.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 28-05-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 32)

3269

25-02-2015

Plenair debat Tweede Kamer Wetsvoorstel Pensioencommunicatie (34 008)

Met het Pensioenregister wordt besproken hoe en wanneer de levensverwachting kan worden ingebouwd bij de weergave van het te bereiken pensioeninkomen.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 13-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 34)

3273

11-02-2015

AO Arbeidsmarktbeleid

Binnen 2 weken brief over wat de Kamer wanneer kan verwachten op het onderwerp grensoverschrijdende samenwerking (GROS), inclusief de stand van zaken rond de p-wet en grensproblematiek. Deze brief zal, naast toezending aan de commissie SZW ook doorgeleid worden naar de commissie VWS

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-03-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 851, nr. 18)

3280

AO WWB-onderwerpen en Participatiewet 04-03-2015

De Tweede Kamer wordt in het voorjaar 2015 door de Minister geïnformeerd over de belemmeringen en eventuele oplossingen bij grensoverschrijdende arbeid. De Staatssecretaris blijft verantwoordelijk voor de bijstand

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 30-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 31 851, nr. 18)

3281

04-03-2015

AO WWB-onderwerpen en Participatiewet

De Staatssecretaris informeert de Kamer in het najaar over de tussenstand van het aantal extra banen uit hoofde van de baanafspraak sociaal akkoord, inclusief aantal extra banen in 2014

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 03-7-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 640)

3282

04-03-2015

AO WWB-onderwerpen en Participatiewet

Stand van zaken verbetertraject verdeelmodel Eind april 2015 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het verbetertraject voor het verdeelmodel van de bijstandsbudgetten.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 19-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 30 545, nr. 162)

3286

11-03-2015

AO Arbeidsmigratie

De Minister informeert de Tweede Kamer voor de zomer over het standpunt inzake het Duitse minimumloon, inclusief de vraag of het Nederlandse WML ook voor internationaal transport door in het buitenland gevestigde transportondernemingen zou moeten gelden.

Afgehandeld met brief aan Tweede Kamer d.d. 08-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 861, nr. 39)

3292

05-03-2015

2e Termijn AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister stuurt de Kamer binnen 4 weken reactie aangaande de Besloten Busvervoer Cao, met betrekking tot de vraag van D66 dat de cao die voorligt voor avv een artikel met betrekking tot inzet van zzp-ers zou bevatten waartegen de rechter zich heeft uitgesproken.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-04-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 600)

3293

25-03-2015

AO Armoede- en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris van SZW zal voor eind april de Tweede Kamer een brief sturen met daarin de resultaten van de specifieke uitvoeringstoets van de Belastingdienst op de invoering van de kostendelersnorm in de berekening van de beslagvrije voet die voorzien is per 1 juli 2015.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 09-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 24 515, nr. 307)

3294

25-03-2015

AO Armoede- en Schuldenbeleid

De Staatssecretaris van SZW zal voor het zomerreces een brief naar de Tweede Kamer sturen met daarin de volgende punten: De uitkomst van gesprekken die de Staatssecretaris gaat voeren met banken over preventie en vroegsignalering van schulden. Een reactie op het onderzoek Inkomenseffecten landelijke en gemeentelijke minimaregelingen van KWIZ, uitgevoerd in opdracht van de SP. In samenspraak met OCW zal de Staatssecretaris de Kamer informeren over het kader rondom (dak(loze) jongeren, schuldhulpverlening en studiefinanciering. In samenspraak met Financiën een toelichting op het partnerbegrip in een aantal specifieke situaties inzake het aanvragen van de alleenstaande ouderenkop

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 24 515, nr. 310)

3308

AO Arbeidsmarktbeleid

23-04-2015

De vragen over het gebruik van het doelgroepenregister zal de Staatssecretaris beantwoorden voor 1 juli

30-06-2015 Deze toezegging is afgedaan met een brief aan de Tweede Kamer van 8 mei 2015 over de indicaties doelgroep banenafspraak (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 614)

3317

21-05-2015

AO Loondoorbetaling bij ziekte

Problematiek vrijwillige brandweer en vrijwillige politie. De Minister koppelt richting de Tweede Kamer terug over de mogelijke problematiek rondom de vrijwillige brandweer/politie en verantwoordelijkheden van gemeenten bij ongevallen / loondoorbetaling bij ziekte

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-07-2015, (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 637)

3318

21-05-2015-

AO Loondoorbetaling bij ziekte

Brief overgangsrecht aanpassing Schattingsbesluit. Minister heeft de Kamer een brief gestuurd over het overgangsrecht bij de aanpassing van het Schattingsbesluit naar aanleiding van vragen vanuit de Kamer. Tegelijkertijd zou de brief gebruikt worden om in te gaan op het alternatieve voorstel van Kamerlid Ulenbelt om de huidige systematiek in de inkomstenverrekening WAO, WAZ, Wajong te behouden en de gewenste geautomatiseerde uitvoering mogelijk te maken door van werkgevers te verlangen dat zij het aantal gewerkte uren registreren.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 02-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 29 544, nr. 620)

3320

Verslag d.d. 5 juni 2015 inzake AO Integratie 4 juni 2015

De Minister zegt toe dat voor 1 juli 2015 het onderzoek van Labyrint naar de kwaliteit van het Motivaction-onderzoek aan de Kamer wordt verstuurd

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 30-06-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 32 824, nr. 101)

3337

24-06-2015

AO WWB-onderwerpen en Participatiewet

Zodra deze consequenties voor de verdeling (verdeelmodel) duidelijk zijn zal de Staatssecretaris de Kamer hierover vóór 1 augustus 2015 informeren

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 16-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 30 545, nr. 186)

xxxx

25-06-2015

Wetgevingsoverleg Verantwoordingsstukken en Slotwet

Toelichting geven op OBR-bedragen en of de voorwaarden voor inkomensverrekening niet te streng zijn

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-07-2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 200-XV, nr. 15)

B.5.4 Lopende toezeggingen

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 1996–1997

ID1

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3

Uitgaande brief 29-10-1996

Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie)(Kamerstukken II, 1996–1997, 25 478, nr. 4)

Kabinetsstandpunt over bekrachtiging van protocol bij ILO-verdrag nr. 81 (Arbeidsinspectie)

Er is een samenhang met een klacht van de Nederlandse vakcentrales over naleving van ILO-verdrag 81. Nadat het thans nog lopende ILO-traject daarover is afgerond zal een kabinetsstandpunt voorbereid worden over het Protocol bij dit verdrag. Naar verwachting zal dit in de tweede helft van 2016 het geval zijn.

1

Dit is een identificatienummer voor de administratie van de toezegging binnen het Ministerie van SZW.

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 2007–2008

ID1

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2032

Uitgaande brief 19-05-2008 Memorie van antwoord wijzigingswet Pensioenwet (Kamerstukken I, 2007–2008, 31 226, D)

Toezegging dat de regering zal bezien of de in de artikelen 85 en 87 Pensioenwet opgenomen voorwaarde voor waardeoverdracht naar het buitenland, namelijk dat de afkoopmogelijkheid niet ruimer mag zijn dan in Nederland, niet ook moet gelden voor de artikelen 88 en 89 van de Pensioenwet

Planning: voorjaar 2016

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 2008–2009

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2120

03-03-2009

Plenaire behandeling Tweede Kamer wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van de kans op werk van langdurig werklozen (Passende arbeid) (31 767)(Handelingen 2008–2009, nr. 58, Tweede Kamer, pag. 4716–4747)

De Minister zegt toe dat hij het samenstel van regelingen zal evalueren. Het tijdstip van die evaluatie wet verbetering kansen langdurig werklozen wordt nader bezien in verband met de economische omstandigheden

Planning: brief naar de Tweede Kamer 4e kwartaal 2015

2538

Uitgaande brief

27-03-2009 rapportage incidenten Brzo «99 bedrijven over het kalenderjaar 2007 (Kamerstukken II, 2008–2009, 25 884, nr. 144)

Incidentenrapportage MHC/Brzo: De Minister heeft toegezegd om met ingang van 2008 in een driejaren cyclus de Tweede Kamer incl. bedrijfsleven te informeren over de onderzochte ongevallen en de resultaten van de MHC/Brzo-onderzoeken

De incidentenrapportage wordt onderdeel van de Staat van de Veiligheid en die gaat op 15 september 2015 naar de Tweede Kamer

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 2010–2011

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2382

06-10-2010

Plenaire behandeling Wetsvoorstel (Aanpassing Wet arbeid vreemdelingen; introductie van de referent in de Vreemdelingenwet 2000 en verkorting van de wachttermijn voor seizoenswerkers) (32 287) (Handelingen 2010–2011, nr. 8, Tweede Kamer, pag. 47–53)

De Tweede Kamer ontvangt een brief over de beleidsregels UWV inzake de nieuwe weigerings/intrekkingsgrond, binnen een half jaar nadat het wetsvoorstel door beide Kamers is aanvaard

Planning brief naar Tweede Kamer voor 1 oktober 2015. Deze brief zal ook antwoord geven op toezegging 2831 (het aantal verleende twv's en in hoeverre deze repeterend worden toegekend)

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 2011–2012

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2531

07-09-2011

AO Arbeidsmarktbeleid

Uitvragen suggesties aan werkgevers verlichting administratieve lasten na afschaffing kleinebanenregeling. Ten aanzien van administratieve lastenverlichting in verband met afschaffing van de regeling kleine banen zal de Minister werkgevers vragen welke mogelijkheden ze daartoe concreet zien, suggesties oppikken en desgewenst met de Tweede Kamer communiceren

Meenemen in reactie op advies van de SER. De toezegging loopt mee in de uitwerking van het Sociaal Akkoord.

Planning: 3e kwartaal 2015, na Prinsjesdag

2569

23-11-2011-

Vervolg AO Kinderopvang en Kindregelingen

De Minister zegt toe overleg te plegen met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over dagarrangementen en speciaal onderwijs met betrekking tot kinderopvang

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 12-08-2015

2681

06-06-2012 Dertigledendebat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer) (na ontvangst van een brief) (Minister SZW) (verzoek van mw. Hamer bij de regeling van werkzaamheden 08-11-2011) (Handelingen 2011–2012, nr. 92 item 11)

De Minister doet zijn best om, op verzoek van de PVV, vóór het zomerreces een brief aan de Tweede Kamer te sturen met informatie over een aantal, dat reorganisaties hebben aangekondigd: hoeveel mensen hebben hun arbeidsplaats daadwerkelijk verloren, hoeveel werknemers zijn intern en extern aan een andere baan geholpen en voor hoeveel mensen is een ontslagvergunning aangevraagd

Wordt meegenomen in de volgende monitor arbeidsmarkt. Planning: eind september 2015 na Prinsjesdag 2015

3145

19-06-2012

Plenaire behandeling wetsvoorstel (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen en

in dienst houden van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers) (33 284)

Evaluatie mobiliteitsbonussen. De mobiliteitsbonussen voor oudere werklozen en arbeidsgehandicapten dient te worden geëvalueerd. Deze toezegging is ook opgenomen in de evaluatieagenda

Planning opleveren evaluatie: 4e kwartaal 2019

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 2012–2013

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2772

23-10-2012

Plenaire behandeling Wet vereenvoudiging regeling UWV (33 327)

Monitoring en evaluatie wet vereenvoudiging regelingen UWV. De uitvoering van de starterregeling zal vanaf 1 januari gemonitord worden, onder meer om te bezien of het gebruik van de regeling afneemt. De resultaten daarvan worden na 1 jaar aan de Kamer gerapporteerd. De toepassing van de wijziging in de dagloonregels die uit het wetsvoorstel voortvloeit, zal eveneens worden gemonitord en hierover zal na 2 jaar worden gerapporteerd aan de Kamer. In zijn brief van 29-10-2012 heeft de Staatssecretaris toegelicht dat UWV de nieuwe berekening zal monitoren. Dit heeft mede betrekking op de consequenties van het werken met het loon uit de laatste dienstbetrekking en het gebruik van de dagloongarantieregeling. De Staatssecretaris zal de Kamer informeren over de resultaten van deze monitoring. De hele evaluatie van het wetsvoorstel inclusief de andere maatregelen die daarin voorliggen, gebeurt na 2 jaar

De planning van de evaluatie zal in overleg met UWV gebeuren. Planning informeren Kamer: 4e kwartaal 2015

2822

03-04-2013

AO Beleidsdoorlichting Algemene nabestaandenwet (Anw)

De Staatssecretaris zal d.m.v. de Verzamelbrief gemeenten oproepen zich actiever in te zetten om nabestaanden te ondersteunen

Planning: 4e kwartaal 2015

2831

17-04-2013

Plenaire behandeling van de Herziening van de Wet arbeid Vreemdelingen (33 475)

De Minister zegt op verzoek van D66 toe na een te jaar kijken naar het aantal verleende twv's en in hoeverre deze repeterend worden toegekend

Planning brief naar Tweede Kamer 1 oktober 2015. Deze brief zal ook antwoord geven op toezegging 2382 (beleidsregels UWV inzake nieuwe weigerings/intrekkingsgrond)

2843

25-04-2013

AO Arbeidsmigratie

De Minister zal de Tweede Kamer halfjaarlijks informeren over de voortgang van de aanpak van schijnconstructies

Derde voortgangsrapportage verzonden naar de Kamer op 9 februari 2015 (Kamerstukken II, 2014–2015, 17 050, nr. 499) De vierde volgt in september 2015

2847

23-05-2013

AO arbeidsomstandigheden

Minister informeert de Tweede Kamer over voorstel(len) om nationale kop(pen) te schrappen, op moment dat dit aan de orde is

De Minister heeft aangegeven het overleg met de sociale partners hierover voortvarend voort te zetten en nog dit jaar af te ronden

2866

22-05-2013

AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister zegt toe dat het advies van de Stichting van de Arbeid over driehoeksrelaties zo mogelijk al gaat meelopen in wetsvoorstel ontslag flex, zo nodig bij nota van wijziging

Er is nog geen advies van de Stichting van de Arbeid over driehoeksrelaties ontvangen

2868

22-05-2013

Vervolg plenaire behandeling wetsvoorstel Versterking Bestuur Pensioenfondsen (33 182)

In de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen worden ook de onderwerpen visitatiecommissie, diversiteit en de bevindingen van DNB over onder meer bestuursleden zonder stemrecht meegenomen

Planning: Start van de evaluatie is drie jaar na inwerkingtreding van de organisatiebepalingen van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en dat is 1 juli 2017. De resultaten van de evaluatie inclusief de monitoring kunnen vervolgens in 4e kwartaal 2017 aan beide kamers gemeld worden

2870

Uitgaande brief 17-03-2013 Voortgangsbrief aanpak malafide uitzendbureaus

G-rekening voor uitzendbureaus

Er komt een amvb waardoor niet-gecertificeerde uitzendbureaus een g-rekening moeten openen. Amvb treedt in werking m.i.v. 01-01-2016

2878

30-05-2013

AO Pensioenonderwerpen

De Staatssecretaris neemt in het traject pensioenopbouw voor zelfstandigen de PPI en de verlenging van de vrijwillige voortzetting mee

Planning: De Tweede Kamer wordt eind september 2015 geïnformeerd

Overzicht van door de bewindspersonen nog af te handelen toezeggingen vergaderjaar 2013–2014

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

2951

Uitgaande brief 01-11-2013 Registratieplicht zelfstandigen op grond van de Waadi

De beleidsregels boeteoplegging Waadi zullen gepubliceerd worden in de Staatscourant. Over twee jaar zal ik onderzoeken of deze regeling tot misbruik heeft geleid. Als dat niet het geval is, kan zo nodig een wettelijke uitzondering van de registratieplicht voor deze groep zelfstandigen in de Waadi worden opgenomen

De Beleidsregel is op 21-02-2014 in werking getreden. (Stcrt. 2014, 5048). Evaluatie 2 jaar na dato

3003

05-09-2013

Debat over het bericht «In deel Schilderswijs is sharia wet» (Van Klaveren)

De Minister zegt toe ander wijken in een onderzoek te betrekken, waarbinnen zich een vergelijkbare samenspel van factoren voortdoet als in de Schilderswijk

De rapportage wordt meegestuurd met de voortgangsbrief integratie (begin december 2015)

3011

20-01-2014 Waardeoverdracht (Kamerstukken II 2013–2014, 32 043, nr. 197)

De Staatssecretaris streeft er naar de Tweede Kamer voorjaar 2014 van de uitkomst van het onderzoek op de hoogte te stellen, evenals van het tijdstip waarop de beoogde wetswijziging tot aanpassing van het wettelijk systeem van waardeoverdracht bij de Tweede Kamer kan worden ingediend

Planning: in het eerste kwartaal van 2016 brief naar Tweede Kamer met uitkomst onderzoek

3024

23-01-2014

AO Arbeidsomstandigheden (Arbo)

De Minister zal de Tweede Kamer in mei informeren over de uitkomsten van het overleg met de sociale partners over de verbetering van de positie van de preventiemedewerker

De Tweede Kamer wordt hierover binnenkort geïnformeerd

3025

23-01-2014

AO Arbeidsomstandigheden (Arbo)

De Minister zal samen en in overleg met werkgevers en werknemers voorlichting organiseren over de certificering van arbodiensten (maatwerkregeling). Hierover wordt de Tweede Kamer na de zomer geïnformeerd

De Tweede Kamer wordt hierover binnenkort geïnformeerd

3043

05-03-2014

Verslag plenair debat Tweede Kamer wetsvoorstel hervorming kindregelingen

Jaarlijks monitoren van fraude mbt alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget

Dit wordt meegenomen in de reguliere halfjaarrapportage van de Belastingdienst. Eerste cijfers verschijnen in de rapportage over het eerste half jaar van 2015.

Planning: 16 september 2015

3072

16-04-2014 – AO Pensioenonderwerpen

Staatssecretaris gaat in gesprek met de pensioensector over hoe pensioenfondsen omgaan met vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw voor ex-werknemers die na ontslag zzp-er zijn geworden. In dat verband verzoekt de Staatssecretaris de Minister van BZK daarover in gesprek te gaan met ABP

Planning: De Tweede Kamer wordt eind september 2015 geïnformeerd

3075

23-01-2014

AO Arbo

Brand windturbine: De Minister zegt toe de Kamer te informeren over de resultaten van de onderzoeken naar aanleiding van de brand in een windturbine met dodelijke slachtoffers

Door Min V&J en SZW in april aan Kamer gemeld. Onderzoeken van OM, NFI, Inspectie SZW en Veiligheidsregio lopen nog. Daarna besluitvorming over eigen (SZW) bestuursrechtelijk of met OM strafrechtelijk vervolgtraject. Kamer wordt eind 2015 nader geïnformeerd

3079

Uitgaande brief 6-05-2014 – Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en kabinetsreactie SER advies «Discriminatie werkt niet!» (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 523)

Arbeidsdiscriminatie/PSA:- De Inspectie SZW analyseert de bij het College Rechten vd Mens beschikbare informatie over discriminatie op de arbeidsmarkt en start indien daartoe aanleiding is een nalevingsonderzoek op grond van de arbo-wet. De Inspectie SZW richt nog dit jaar een programma PSA in. Hiervoor worden eind 2014, begin 2015 verkenningen uitgevoerd. Op basis van deze verkenningen worden mogelijke interventies geprogrammeerd. En rapporteert de Kamer hierover bij voortgangsbrief 2015.In het AO Arbeidsdiscriminatie van 21-5-14 heeft de Min aanvullend toegezegd om zo mogelijk in de voortgangsbrief (najaar van 2014) een stand van zaken te geven van het overleg tussen de Inspectie en het College van de Rechten van de Mens. Dit overleg richt zich op de analyse die de Inspectie doet van de beschikbare informatie bij het College over discriminatie op de arbeidsmarkt

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-09-2015

3081

Uitgaande brief 16-05-2014

Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en kabinetsreactie SER advies «Discriminatie werkt niet!» (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 523)

Het kabinet gaat, in die gevallen waarin dat juridisch mogelijk is, in de nieuwe contracten een clausule opnemen waarin is vastgelegd dat het contract zal worden beëindigd als bedrijven, of de leiding van bedrijven, onherroepelijk strafrechtelijk zijn veroordeeld voor discriminatie. Tevens gaat het kabinet, opnieuw in die gevallen waarin dat juridisch mogelijk is, in de aanbestedingsdocumenten een clausule opnemen dat, als bedrijven of de leiding van bedrijven onherroepelijk strafrechtelijk zijn veroordeeld voor discriminatie in de vier jaren voorafgaande aan een aanbestedingsprocedure, deze bedrijven uitgesloten worden bij aanbestedingsprocedures van het Rijk. Generieke toepassing van deze clausules is niet mogelijk gebleken

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-09-2015

3083

Uitgaande brief 16-05-2014

Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en kabinetsreactie SER advies «Discriminatie werkt niet!» (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 523)

Het kabinet zal in 2014 starten met aanvullend onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie. Momenteel verkent het kabinet de haalbaarheid en opzet van een onderzoek om middels online sollicitatieplatforms te achterhalen hoe werkgevers op CV’s met verschillende persoonskenmerken reageren. Hierbij zal ook worden bekeken hoe discriminatie bij het zoeken van stages en leerbanen in beeld gebracht kan worden. Het kabinet is voornemens om het onderzoek na twee jaar te herhalen om te zien of er een verschil is met de resultaten van het eerste onderzoek. Met de toezegging om nieuw onderzoek te doen geeft het kabinet invulling aan de motie Van Weyenberg c.s.

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-09-2015

3090

13-02-2014

Plenair debat Wet werk en zekerheid (33 818)

De Minister zegt toe nauwlettend te zullen volgen of de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie in de WWZ er, gezien de precedentwerking, toe leidt dat het aantal zaken bij de rechter op termijn zal afnemen. Minister zegt ook toe scherp in de gaten te houden of het middel niet misbruikt wordt (in die zin dat het een onderhandelpunt wordt), en of dit al dan niet leidt tot een toename van hogere vergoedingen in vaststellingsovereenkomsten dan de wettelijke transitievergoeding. Dit zal te zijner tijd onderzocht worden door een enquête onder werkgevers en werknemers te houden, om na te gaan hoe de vaststellingsovereenkomsten eruit zien. De Tweede Kamer zal over de resultaten worden geïnformeerd

Eerste stappen worden gezet in opzetten monitoring/evaluatie van deze wet

3092

13-02-2014

Plenair debat Wet werk en zekerheid (33 818) Voortzetting

De Minister zegt toe om de komende tijd ook breder de vinger aan de pols te houden met betrekking tot de positie van het mkb. Het gaat dan om een agenda voor het mkb, samen met de Minister van Economische Zaken en het mkb zelf over o.a. administratieve lasten, ondersteuning bij sectorplannen en de loondoorbetaling bij ziekte (hoe kun je samen de premie drukken, want het risico is groot). Minister zal binnen een jaar in het bredere kader van de mkb-agenda terugkoppelen wat daar aan de orde komt over cumulatie van de transitievergoeding en loondoorbetaling tijdens ziekte

Na de zomer 2015 gaat er een gezamenlijke brief van SZW en EZ naar de Tweede Kamer

3093

13-02-2014

Plenair debat Wet werk en zekerheid (33 818) Voortzetting

De Minister zegt toe dat hij de jurisprudentie over de uitwerking van het criterium «billijke vergoeding» bij «ernstig verwijtbaar handelen of nalaten» in de WWZ op de voet zal volgen en zal analyseren. Daarmee wacht hij niet op de evaluatie van de totale WWZ in 2020. Als het misgaat, als het uit de hand loopt, komt de Minister terug naar de Kamer met voorstellen

De jurisprudentie zal worden gevolgd. In de MvT bij de WWZ is opgenomen dat dit uiterlijk in 2017 zal worden geëvalueerd, waarna het kabinet in samenspraak met de StvdA conclusies zal trekken en die aan de Tweede Kamer zal voorleggen

3098

27-05-2014

Verzoek mw. Karabulut tijdens de RvW 5 maart 2013 om een dertig-ledendebat inz. de gevolgen fraudewet in de sociale zekerheid

Toegezegd om voor 01-01-2014 te komen met een concrete uitwerking van de maatregelen die in de brief van 26-05-2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 17 050 nr. 474) zijn aangekondigd en daarbij de overweging over de mogelijke aanpassing van de wet Wav/Waadi) te betrekken

Er volgt een brief aan de Tweede Kamer na Prinsjesdag 2015

3112

04-06-2014

AO Arbeidsmarktbeleid

In de volgende reguliere jaarrapportage over de cao-afspraken wordt aandacht besteed aan het monitoren van bovenwettelijke aanvullingen op de WW

Planning: brief aan Tweede Kamer over jaarrapportage cao-afspraken 2014 voor Prinsjesdag 2015

3135

Uitgaande brief [02-07-2014] – Antwoorden nader schriftelijk overleg wijziging Schattingsbesluit.

Toezenden herziene richtlijn «Verminderde arbeidsduur». Vanaf 1 januari 2015 zal een herziene richtlijn «Verminderde Arbeidsduur» van kracht zijn. Deze herziene richtlijn zal te zijner tijd eveneens aan de Tweede Kamer worden gestuurd

De Tweede Kamer zal in het 3e kwartaal geïnformeerd worden, na Prinsjesdag 2015

3140

03-07-2014

VAO Armoede en Schuldhulpverlening

De Staatssecretaris van SZW stuurt voor 01-07-2016 de evaluatie van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening naar de Tweede Kamer

De Tweede Kamer zal uiterlijk 01-06-2016 worden bericht over de evaluatie wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Planning begin juni 2016

3142

03-07-2014

VAO WWB onderwerpen en Participatiewet n.a.v. het AO 26 juni jl.

De Staatssecretaris zal het UWV vragen om Wajongers die niet worden opgeroepen voor een beoordeling (omdat zij bijvoorbeeld in een instelling zitten) zo spoedig mogelijk te informeren. Zij zal de Tweede Kamer informeren over de wijze van beoordeling

Het proces wordt besproken met UWV, vervolgens wordt de Tweede Kamer bericht.

Planning: 3e kwartaal 2015, na Prinsjesdag 2015

3143

25-06-2014

AO Arbeidsongeschiktheid

Juridische procedures beroepsziekten:de Minister zegt toe dat hij dit jaar een brief stuurt over het bekorten van de duur van juridische procedures met betrekking tot het verhalen van werkgerelateerde schade

De Kamer wordt voor 1 oktober 2015 geïnformeerd

3157

03-07-2014

VAO WWB onderwerpen en Participatiewet n.a.v. het AO 26 juni jl.

De Staatssecretaris zal het UWV vragen om Wajongers die niet worden opgeroepen voor een beoordeling (omdat zij bijvoorbeeld in een instelling zitten) zo spoedig mogelijk informeren. Zij zal de Kamer informeren over de wijze van beoordeling.

Het proces wordt besproken met UWV, vervolgens wordt de Tweede Kamer bericht.

Planning: 3e kwartaal 2015, na Prinsjesdag 2015

3258

Verslag VAO Nederlandse inkomens- en vermogensongelijkheid.d. 04-02-2014

In reactie op de vraag van Nijboer en Koolmees, is een kabinetsreactie toegezegd op het rapport van SCP (sociaal en cultureel rapport 2014), over ongelijkheid in Nederland

Planning brief naar de Tweede Kamer na Prinsjesdag 2015

Overzicht van door de bewindspersonen lopende toezeggingen vergaderjaar 2014–2015

ID

Datum/Vindplaats

Omschrijving

Stand van zaken

3168

13-10-2014 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) (33 972)

Zodra EIOPA – in het kader van Solvency II – een UFR vaststelt voor de waardering van verplichtingen van verzekeraars, zal de Staatssecretaris onderzoeken of het wenselijk is de UFR die voor Nederlandse pensioenfondsen geldt, te stroomlijnen met de UFR voor verzekeraars

Planning: eind 2015

3169

13-10-2014 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing van het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen (Wet aanpassing financieel toetsingskader) (33 972)

In november 2014 zal ik u schriftelijk informeren over de verkenning van het voorstel van de RMU om pensioenpremies, respectievelijk pensioenaanspraken, te kunnen benutten voor de aflossing van woningschulden.

Planning: Onderzoeksrapport naar verkenning voor Prinsjesdag 2015 naar de Tweede Kamer

3174

01-10-2014

Vervolg AO Kinderopvang

Vraag of kinderopvang onder WNT valt, wordt meegenomen in de nadere uitwerking van de omkering die aankomend voorjaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden

Vraag of Kinderopvang onder WNT valt wordt meegenomen in de nadere uitwerking van directie financiering van Kinderopvang

3179

01-10-2014

Vervolg AO Kinderopvang

Minister zal de door BKK geselecteerde trainingen voor het verbeteren van taal- en interactievaardigheden monitoren en de Tweede Kamer medio 2016 informeren over de effecten van deze trainingen.

Planning: medio 2016

3180

01-10-2014

Vervolg AO Kinderopvang

Naar aanleiding van de uitkomst van de verkenning naar kinderen met diabetes in het onderwijs, zal de Minister de Tweede Kamer informeren over de maatregelen die hij (eventueel) zal nemen in de kinderopvangsector voor deze kinderen

SZW wacht op resultaten van het onderzoek in het onderwijs

3201

19-11-2014

AO Dienstverlening aan huis, inclusief de kabinetsreactie

Voor het zomerreces 2015 informeert de Minister de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheid van omzetting van het dagencriterium in een urencriterium in de Regeling dienstverlening aan huis

Het onderzoeksrapport en de aanbiedingsbrief zullen begin september 2015 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

3204

26-11-2014

Begrotingsbehandeling SZW Tweede Kamer

Minister zegt toe de praktische belemmeringen t.a.v. de sollicitatieverplichtingen voor oudere werklozen te bezien

Aan de uitwerking van deze toezegging wordt gewerkt. Beoogd is de Kamer eind 2015 te informeren. Planning 4e kwartaal 2015

3210

26-11-2014 Begrotingsbehandeling SZW Tweede Kamer

Dekking kinderbijslag BES De Staatssecretaris herhaalt de eerdere toezegging mbt verzilveringsproblematiek van de kinderbijslag op de BES-eilanden en zal zich inspannen voor het vinden van een dekking (zie begroting 2015 motie Schouten/Van Laar, stuknr 36)

Planning: eind 2015

3216

09-12-2014

Stemmingen n.a.v. ingediende moties bij het VAO Pensioenen van 9 december jl. motie Omtzigt c.s. over niet voor 1 februari 2015 agen-deren van het IORP-2 voorstelmotie Omtzigt c.s. over niet instemmen met de IORP-2 pensioenrichtlijn

De Staatssecretaris is bereid om de Kamer te informeren als uit de onderhandelingen en de trialoog over de IORP-richtlijn blijkt dat de uitkomst afwijkt van datgene wat nu voorligt

Behandeling in EP zal worden gevolgd. Voortgangsrapportage verzonden 27 januari 2015.(Kamerstukken II, 2014–2015, 33 931, nr. 9) Volgende rapportage 1e kwartaal 2016

3217

Uitgaande brief 16-05-2014 Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie en kabinetsreactie SER advies «Discriminatie werkt niet!» (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 544, nr. 523)

De Minister zal in 2015 rapporteren over het actieplan arbeidsmarktdiscriminatie

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 01-09-2015

3227

Verslag debat Nasleep aanslag Parijs

Minister zegt toe dat hij in de eerst volgende voortgangsrapportages rondom het actieplan jihadisme in te gaan op de punten van Kamerlid Van Oijk (Groen links), die verzoekt de Minister om na te gaan of er voldoende expertise wordt opgebouwd bij de gemeenten en of er voldoende gebeurd in de eerste lijn omtrent jihadisme

De quickscan is gereed, in juli vindt de analyse plaats en de resultaten worden in de voortgangsrapportage die eind september 2015 aan de Tweede Kamer wordt verzonden meegenomen

3230

xxx

In de eerste helft van 2015 informeert de Minister de kamer over het overleg met de sociale partners over de beeldschermrichtlijn

Voor het eind van het jaar 2015 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de implementatie van de beeldschermrichtlijn

3236

22-01-2015

AO Inburgering

De Minister zegt toe vóór de zomer een brief naar de Tweede Kamer te sturen over resultaten pilot participatieverklaring: daarin zal ook worden ingegaan op de «verdieping» van KNS (grondrechten, vrijheden, normen en waarden) in het inburgeringsexamen

De Kamer wordt na Prinsjesdag 2015 hierover geïnformeerd (brief inburgering)

3237

22-01-2015

AO Inburgering

De Minister zegt toe om eind 2015 een brief naar de Tweede Kamer te sturen, waarin inzicht wordt geboden in prijs en kwaliteit inburgeringcursussen

Deze toezegging is conform de motie – Schouw (ID 605). Monitoring vindt continu plaats. De Tweede Kamer wordt hierover twee jaar na invoering van de wijzigingen op de Wet inburgering geïnformeerd. (Zie ook motie 607) Planning: dec.2015

3239

22-01-2015

AO Inburgering

De Minister zegt toe om een brief aan de Tweede Kamer te sturen over Europese procedures zodra infractieprocedure EC over Wib officieel binnen is

Tot op heden is er nog geen reactie van de EC op de uitspraak van het Hof bekend

3240

22-01-2015

AO Inburgering

De Minister zegt toe na de zomer brief aan de Tweede Kamer te sturen met update inburgeringexamens en leningen

Planning: eind 2015

3241

22-01-2015

AO Inburgering

De Minister zegt toe vóór zomer de Tweede Kamer te informeren over wat gedaan is aan de knelpunten in het overgangsrecht n.a.v. brief BVNT2: verzilveren gehaalde examenonderdelen, berekening aantal uren voor ontheffing en eis van gekeurmerkte instellingen

Het onderzoekje is nog niet gestart. De Kamer zal begin september 2015 worden geïnformeerd

3242

22-01-2015

AO Inburgering

De Minister zegt toe de Kamer te informeren over de resultaten van het onderzoek naar leesvaardigheid die eind maart beschikbaar zijn

De censuur van het leesexamen zal volgens planning in september aangepast worden. Dan zal de Kamer voor Prinsjesdag 2015 hierover worden geïnformeerd

3256

Uitgaande brief [05-02-2015] – Nota n.a.v. Verslag en nota van wijziging Wet aanpak schijnconstructies (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 108, nrs. 6–7)

De inhoud en strekking van de amvb (bij openbaarmaking inspectiegegevens) zal worden gedeeld met de Tweede Kamer.

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor 10 september 2015

3261

11-02-2015

AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister stuurde op 1 april 2015 een brief samen met OCW aan de Tweede Kamer over het vervolg van de Aanpak Jeugdwerkloosheid en zegt daarin toe de Kamer periodiek te informeren over de voortgang.

De Minister zal de Tweede Kamer periodiek informeren over voortgang aanpak jeugdwerkloosheid, en dan loopt dat tot eind project. Planning eind 2016

3263

25-02-2015

Plenair debat Tweede Kamer Wetsvoorstel Pensioencommunicatie (34 008)

Binnen half jaar ontvangt de Kamer een analyse van de rechten die kunnen worden ontleend aan het UPO

Planningsbrief 1 mei 2015: 4e kwartaal 2015

3264

25-02-2015

Plenair debat Tweede Kamer Wetsvoorstel Pensioencommunicatie

(34 008)

Binnen een half jaar ontvangt de Kamer nadere informatie over de mogelijkheden voor uitbreiding van het pensioenregister met derdepijlerproducten

Planningsbrief 4e kwartaal 2015

3265

25-02-2015

Plenair debat Tweede Kamer Wetsvoorstel Pensioencommunicatie

(34 008)

Tijdens de Pensioen3daagse wordt publieksaandacht gevraagd voor het Pensioenregister

Pensioen 3-daagse is 03-11-2015

3266

25-02-2015

Plenair debat Tweede Kamer Wetsvoorstel Pensioencommunicatie

(34 008)

De Pensioenkijker wordt geactualiseerd en andere websites worden tegen het licht gehouden

Toezegging deels afgedaan wat betreft website pensioenkijker (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 34) Planning eind 2015 brief over andere websites

3267

25-02-2015

Plenair debat Tweede Kamer Wetsvoorstel Pensioencommunicatie

(34 008)

Voor de zomer wordt de Kamer geïnformeerd hoe het best kan worden gecommuniceerd over het werkgeversdeel in de pensioenpremie

Planningsbrief 1 mei 2015: 4e kwartaal 2015

3283

Uitgaande brief 02-03-2015 n.a.v. Wetsvoorstel pensioencommunicatie (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 30)

De Staatssecretaris zal hierover contact opnemen met de pensioenuitvoerders, omdat zij op basis van de huidige wetgeving nog de UPO-modellen vaststellen. Daarbij zal ik onder meer aan de orde stellen of het niet mogelijk is uit te gaan van de actuele rekenrente, die de betrokken pensioenuitvoerder hanteert bij de aankoop van pensioen

Planning: eind september 2015

3284

11-03-2015

AO Arbeidsmigratie

Minister informeert de Kamer als afspraken uit het Convenant Aziatische Horeca niet worden nagekomen of zaken niet goed gaan

Planning: elk half jaar het nakomen van de afspraken beoordelen

3285

05-03-2015

2e Termijn AO Arbeidsmarktbeleid

De Minister stuurt de Tweede Kamer 6 en 12 maanden na inwerkingtreding van de Wwz een beeld over de effecten van het overgangsrecht transitievergoeding voor seizoenswerkers op basis van contacten met organisaties van werkgevers en werknemers.

Brieven naar Tweede Kamer in december 2015 en in juli 2016

3287

11-03-2015

AO Arbeidsmigratie

De Minister stuurt de Tweede Kamer voor 1 mei 2015 een brief over de waarschuwing Wav en stand van zaken Fair Produce

Minister zal na Prinsjesdag 2015 een brief naar de Tweede Kamer sturen.

3288

26-02-2015

Plenaire behandeling Tweede Kamer Wet aanpak schijnconstructies

(34 108)

Minister zal Tweede Kamer voor 1 juni 2015 een brief sturen met de voors en tegens van het verbod op inhoudingen voor kosten van huisvesting en zorgverzekering op het wettelijk minimumloon

Op 02-06-2015 is een uitstelbrief naar de Tweede Kamer gestuurd.(Kamerstukken II, 2014–2015, 34 108, nr. 23)

3289

26-02-2015 Plenaire behandeling Tweede Kamer Wet aanpak schijnconstructies (34 108)

Minister zegt toe te bezien of het, bijvoorbeeld in het geval waarin er sprake is van overeengekomen tarieven, in het licht van de strijd tegen schijnzelfstandigheid in de rede zou kunnen liggen om de ketenaansprakelijkheid open te stellen

Meenemen in de voortgangsbrief over schijnconstructies die voor 10 september 2015 naar de Tweede Kamer gaat.

3290

12-03-2015-

Plenaire behandeling Wet werken na de AOW (34 073)

Minister zal de werking van de WAA-maatregel uit het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd betrekken bij de evaluatie van de wet (of dit inderdaad als antiverdringingsmaatregel werkt en AOW-gerechtigden niet juist aantrekkelijker maakt als werknemer)

Planning: Betrekken bij evaluatie over de werking van de wet over de eerste twee jaar na inwerkingtreding, najaar 2018 gereed

3291

12-03-2015

Plenaire behandeling Wet werken na de AOW (34 073)

Minister zegt toe om in overleg met de Staatssecretaris nader onderzoek te doen naar hoe pensioenopbouw bij werken na de AOW in pensioenregelingen is geregeld. Daarbij zal de vraag worden betrokken hoe dat het beste geregeld kan worden voor AOW-gerechtigden, en zal het belang van werknemers worden meegewogen. Minister merkt op dat het wel een zaak van sociale partners is om hier afspraken over te maken.

Planning: Voorjaar 2016 gereed

3302

Uitgaande brief [19-12-2014] – Wetsvoorstel pensioencommunicatie. (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 008, nr. 6)

Drie jaar na inwerkingtreding van het (volledige) wetsvoorstel nagaan of de maatregelen hebben bijgedragen tot een beter pensioenbegrip van de deelnemer en daarbij ook na te gaan of er sprake is geweest van een verlaging van de regeldruk.

01-07-2015 Wet Pensioencommunicatie is 1 juli 2015 in werking getreden. Onderzoek in 2018.

3303

31-03-2015

Mondelinge vraag van het lid Ulenbelt (SP) aan de Minister van SZW over de uitspraken van de Minister inzake pakketbezorgers bij de actie voor het Ministerie van SZW (eigen waarneming) (Zie ook MV Mei Li Vos)

De Minister kondigt aan voor de zomer te komen met een concrete aanpak voor de pakketsector. Hij is bereid in gesprek te gaan met de Minister van EZ, zonder belofte daarover. Hij zal met EZ/ACM kijken naar de mogelijkheden voor zzp’ers om gezamenlijk te onderhandelen over prijzen. Het resultaat neemt de Minister mee in de brief over de verkenning. De Minister gaat ook in gesprek met de sector. De resultaten gaan mee in de brief over de verkenning.

Inmiddels hebben gesprekken plaatsgevonden. Thans vindt interdepartementale afstemming plaats. Daarna zal een brief naar de Tweede Kamer worden gestuurd

3304

14-04-2015 Mondelinge vraag van het lid KROL (50PLUS) aan de Staatssecretaris van SZW over het bericht «Kabinet prikkelt langer werken én straft af»

Staatssecretaris zal het verzoek m.b.t. het fiscale doorwerkvereiste overbrengen aan de Staatssecretaris van Financiën. De Tweede Kamer zal voor 15 mei a.s. een gezamenlijke brief ontvangen. NB Regeling van werkzaamheden d.d. 15 april: De vaste commissie voor SZW zal nog een inventarisatie van de vragen over het fiscale doorwerkvereiste toesturen aan SZW ten behoeve van de brief die is toegezegd

De vaste commissie voor SZW zal nog een inventarisatie van de vragen over het fiscale doorwerkvereiste toesturen aan SZW ten behoeve van de brief die is toegezegd. Deze inventarisatie is nog niet ontvangen. Planning: brief naar Tweede Kamer eind september 2015

3305

14-04-2015 Mondelinge vraag van het lid KROL (50PLUS) aan de Staatssecretaris van SZW over het bericht «Kabinet prikkelt langer werken én straft af»

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen, die verzoekt in overleg met sociale partners en pensioenuitvoerders te komen met voorstellen om de data voor pensioen, ontslag en AOW te laten samenvallen. De Tweede Kamer zal voor de zomer in kennis worden gesteld van de resultaten van het overleg met sociale partners en pensioenuitvoerders

Planning: brief naar Tweede Kamer eind september 2015

3306

Uitgaande brief 23-04-2015 schriftelijk overleg n.a.v. Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies en schijnzelfstandigheid. (Kamerstukken I 2014–2015, 34 108, D)

De Minister zal de sociale partners in de pakketdienstensector uitnodigen om in gesprek te gaan over de vraag hoe tot een duurzaam stelsel van arbeidsrelaties kan worden gekomen. Afhankelijk van de ontwikkelingen en bevindingen in de loop van 2015, zal hij aan het eind van dit jaar bezien of aanvullende (wettelijke) maatregelen nodig zijn

Inmiddels hebben gesprekken plaatsgevonden. Thans vindt interdepartementale afstemming plaats. Daarna zal een brief naar de Tweede Kamer worden gestuurd

3319

Verslag d.d. 5 juni 2015 AO Integratie 4 juni 2015

De Minister zegt toe dat, met de eerste voortgangsrapportage van het Actieprogramma Integrale aanpak jihadisme na de zomer, een toelichting wordt gegeven op de invulling van het actiepunt «tegengeluid'

Wordt opgenomen in de voortgangsrapportage die eind september aan de Tweede Kamer wordt gezonden

3321

Verslag d.d. 5 juni 2015 inzake AO Integratie 4 juni 2015

De Minister zegt toe dat de Kamer in oktober 2015 het kwalitatieve onderzoek van SCP naar de opvattingen van o.a. Turks-Nederlandse jongeren ontvangt

De Kamer wordt in oktober 2015 geïnformeerd

3322

Verslag d.d. 5 juni 2015 inzake AO Integratie 4 juni 2015

De Minister zegt toe dat het Survey Integratie Minderheden (SIM) in januari 2016 aan de Kamer wordt aangeboden

04-07-2015 De Kamer wordt in januari 2016 geïnformeerd

3328

Uitgaande brief

17-06-2015 Brief n.a.v. Amendement Lodders/Vermeij: ringfencing bij fusie tussen verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 117, nr. 35)

De Staatssecretaris voert momenteel onderzoek uit naar de mogelijkheid het algemeen pensioenfonds open te stellen voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen met alle bijbehorende waarborgen. Als het onderzoek tot een positieve uitkomst leidt, dan kan op die manier de gewenste schaalvergroting bewerkstelligd worden. Het onderzoek wordt deze zomer opgeleverd. Het onderzoek en de analyse van het kabinet stuur ik in het najaar 2015 naar uw Kamer

Planning: onderzoek wordt in de zomer opgeleverd. In het najaar wordt het onderzoek en de reactie daarop naar de Tweede Kamer gestuurd

3329

28-05-2015

AO Arbeidsongeschiktheid en Beroepsziekten

Minister zal Tweede Kamer voor 1 augustus 2015 informeren over de regeling voor verlof wegens een vruchtbaarheidsbehandeling en dit thema ook betrekken in de SER adviesaanvraag «Werken en leren in de toekomst»

Afgehandeld met brief aan de Tweede Kamer d.d. 31-08-2015

3330

09-10-2014

Plenaire behandeling wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof 32 855

Minister zal een arbeid en zorgbijeenkomst organiseren en daarna een brief met de visie van het kabinet over arbeid en zorg naar de Tweede Kamer sturen

Planning: Bijeenkomst wordt begin 2016 gehouden, brief volgt daarna.

Op 20 mei 2015 is de Tweede Kamer over deze planning geïnformeerd

3331

16-06-2015

Tweede Kamer Plenaire behandeling Wet Algemeen Pensioenfonds

(34 117)

De Staatssecretaris doet de Tweede en Eerste Kamer het advies van de Raad van State als dat beschikbaar is, en het kabinetsstandpunt daarover, zo snel mogelijk toekomen

De Tweede en Eerste Kamer worden geïnformeerd voor de (plenaire) behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer

3332

16-06-2015

Tweede Kamer Plenaire behandeling Wet Algemeen Pensioenfonds (34 117)

De Staatssecretaris bericht in het najaar de Tweede Kamer over wat het voor deelnemers betekent als een pensioenregeling naar België verhuist

Planning: Samen met het Ministerie van Financiën en DNB zal na het zomerreces 2015 een brief aan de Tweede Kamer worden opgesteld

3333

16-06-2015

Tweede Kamer Plenaire behandeling Wet Algemeen Pensioenfonds (34 117)

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer in het najaar informeren over hoe de Nederlandsche Bank om denkt te gaan met pensioenfondsen die te maken zouden kunnen krijgen met punten van aandacht rond gesloten boekjaren in relatie tot de vergunningverlening van het algemeen pensioenfonds

Planning: De vraag wordt uitgezet bij DNB. Op basis van de analyse van DNB zal samen met het Ministerie van Financiën worden bezien wat de mogelijke oplossingen zijn. De Tweede Kamer wordt daar in het najaar 2015 over geïnformeerd

3334

16-06-2015

Tweede Kamer Plenaire behandeling Wet Algemeen Pensioenfonds (34 117)

De Staatssecretaris stuurt de Tweede Kamer een inventarisatie van wat er moet gebeuren om het algemeen pensioenfonds voor internationale regelingen werkbaar te maken

Planning: Na het zomerreces 2015 zal in overleg met het Ministerie van Financiën en DNB een conceptbrief worden opgesteld

3335

16-06-2015

Tweede Kamer Plenaire behandeling Wet Algemeen Pensioenfonds (34 117)

Het keuzerecht rond de ingang van de pensioendatum wil ik snel nader bestuderen. Als het enigszins kan neem ik het in de beantwoording van de Kamervragen van de heer Omtzigt over de kleine pensioenen mee

Planning: voor 1 oktober 2015 wordt een brief naar de Tweede Kamer gestuurd

3336

16-06-2015

Tweede Kamer Plenaire behandeling Wet Algemeen Pensioenfonds (34 117)

De Staatssecretaris zal de Tweede Kamer op de hoogte stellen van de juridische analyse over de mogelijkheden om het overdragen van het pensioenkapitaal bij een verzekeraar aan een lopende pensioenregeling bij een pensioenfonds mogelijk te maken

Na zomerreces 2015 brief naar de Tweede Kamer

3338

24-06-2015

AO WWB-onderwerpen en Participatiewet -

De Staatssecretaris zegt toe in het najaar te komen met de eerder genoemde monitorgegevens (beschut werk) en een overzicht te gaan maken van gemeenten, die geen beschut werk inrichten

De Inspectie SZW is verzocht een onderzoek in te stellen

3339

06-07-2015

Uitgaande brief

Hoofdlijnen van een toekomstig pensioenstelsel

(Kamerstukken II, 2014–2015, 32 043, nr. 263)

De Staatssecretaris zegt toe in het najaar van 2015 een werkprogramma naar de Tweede Kamer te sturen waarin uitgezet zal worden welke stappen het Kabinet de komende tijd gaat nemen

Planning: oktober 2015

3340

13-07-2015

Uitgaande brief

Onderzoek gepensioneerden in besturen beroepspensioenfondsen (Kamerstukken II, 2014–2015, 33 863, nr. 33)

Er zijn vele ontwikkelingen gaande bij de beroepspensioenfondsen die de Staatssecretaris de komende jaren zal blijven bezien. De Staatssecretaris is voornemens de Tweede Kamer over 2 jaar te informeren over hoe die ontwikkelingen zijn verlopen en welke conclusies daaruit zouden kunnen volgen

Ontwikkelingen monitoren en na 2 jaar (in 2017) resultaten in een brief naar de Tweede Kamer

3341

18-06-015

AO Raad WSB

Als de Minister in het najaar ihkv herziening minimumloon zal ingaan op de discussie over de hoogte en het bestaan van een jeugdminimum zal de Minister de Tweede Kamer ook gegevens verstrekken over de hoogte van het jeugdminimum tov het minimumloon voor volwassenen in de landen om ons heen

Planning: najaar 2015

3342

08-04-2015

AO SUWI-onderwerpen

De Minister zeg toe om voor de begrotingsbehandeling een brief aan de Tweede Kamer te sturen met daarin een eerste beeld over de werking van de WWZ

Planning: voor de begrotingsbehandeling 2016

3343

16-04-2015

Plenair debat WWZ

De Minister zegt toe om in een brief voor de begrotingsbehandeling naar de Tweede Kamer te sturen over een eerste beeld van de werking van de WWZ en dan ook in te gaan op de opzet van de evaluatie van de WWZ in het algemeen en de ketenbepaling in het bijzonder

Planning: voor de begrotingsbehandeling 2016

3344

02-07-2015

Plenair debat WWZ

Minister nodigt FNV en LTO uit voor een overleg in augustus om te horen wat er uit hun overleg t.a.v. seizoenswerk is gekomen. Aan het begin van het parlementair jaar stuurt de Minister een verslag van dit overleg naar de Tweede Kamer

Planning: brief aan de Tweede Kamer, planning eind september 2015

3345

02-07-2015

Plenair debat WWZ

Minister zal sociale partners vragen naar hun visie op een wijziging van de ketenbepaling die inhoudt dat een tweede langdurig contract kan worden aangegaan zonder dat een vast contract tussentijds kan worden opgezegd

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor begrotingsbehandeling 2016

3346

02-07-2015

Plenair debat WWZ

De Minister zal de Tweede Kamer in brief over het eerste beeld van de WWZ ook informeren voor welke sectoren een uitzondering op de ketenbepaling is getroffen

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor begrotingsbehandeling 2016

3347

28-10-2014

Uitgaande brief

Voorstel wet banenafspraak + quotum arbeidsbeperkten

De regering zal de Tweede Kamer voor de zomer van 2015 informeren over de voortgang van de uitwerking voor inleenverbanden tijdens de quotumheffing

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor begrotingsbehandeling 2016

3348

08-04-2015

AO SUWI-onderwerpen

Eerste beeld werking WWZ. De Minister zegt toe om vóór de begrotingsbehandeling in december 2015 een brief aan de Kamer te sturen met een eerste beeld over de werking van de WWZ.

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor begrotingsbehandeling 2016

3349

01-07-2015

AO Handhaving

Geven van een nadere toelichting op de antwoorden op Kamervragen van Kamerlid Schouten over vrijwilligerswerk

Planning: brief naar de Tweede Kamer voor Prinsjesdag 2015

3350

25-06-2015

Wetgevingsoverleg Verantwoordingsstukken 2014 en Slotwet

Beeld en redenen van de onderrealisatie van de sectorplannen en of en hoe de eventuele onderuitputting kan worden ingezet.

De Tweede Kamer ontvangt als onderdeel van de halfjaarlijkse quick-scan over sectorplannen in november (d.w.z. vóór de begrotingsbehandeling 2016) een gefundeerd beeld van het kasritme en uitputting van de 3e tranche sectorplannen, de onderrealisatie van het eerste en tweede aanvraagtijdvak en de redenen voor deze onderrealisatie en of en hoe de (eventuele) onderuitputting kan worden ingezet.

De Tweede Kamer ontvangt de gevraagde gegevens vóór de begrotingsbehandeling 2016 van SZW.

Planning: 4e kwartaal 2015 vóór SZW-begrotingsbehandeling 2016

3351

25-06-2015

Wetgevingsoverleg Verantwoordingsstukken 2014 en Slotwet

Brug-WW los van de sectorplannen.

De Minister heeft toegezegd te bezien of het mogelijk is om de brug-WW ook open te stellen voor sectoren en werkgevers zonder sectorplan.

Planning: 4e kwartaal 2015 vóór SZW-begrotinsgbehandeling 2016

3352

18-06-2015

AO Raad WSB

De Minister zal de Tweede Kamer te zijner tijd informeren over de uitspraak van de Raad van State inzake tewerkstellingsvergunningen voor Japanners in relatie tot de toelating van Kroaten tot de Nederlandse arbeidsmarkt

Planning brief naar de Tweede Kamer uiterlijk december 2015

3353

25-06-2015

Wetgevingsoverleg Verantwoordingsstukken 2014 en Slotwet

Zorgen voor een beperkte set indicatoren in de beleidsagenda en het beleidsverslag om inzicht te verbeteren en betere oordeelsvorming Tweede Kamer mogelijk te maken

Planning: brief in 4e kwartaal 2015 voor de SZW-begrotingsbehandeling 2016

Licence