Base description which applies to whole site

BIJLAGE 6 SUBSIDIEOVERZICHT

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de subsidies van het Ministerie van SZW.

Binnen deze bijlage wordt onderscheid gemaakt tussen subsidies uit hoofde van subsidieregelingen en incidentele subsidies uit hoofde van de Kaderwet SZW. Subsidieregelingen zijn regelingen die door het Ministerie van SZW zijn ingesteld. De Kaderwet SZW is een algemene titel op grond waarvan partijen een subsidieverzoek kunnen indienen bij het Ministerie van SZW.

Definitie subsidie

In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Tabel B.6.1 Subsidies uit hoofde van subsidieregelingen (x € 1.000)

Artikel

Naam subsidie (met hyperlink naar vindplaats)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verle-ningen 2014

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (jaartal)

1

Kwaliteit arbeidsverhoudingen

247

300

300

0

0

0

0

5

2013

2018

2017

2

Tegemoetkoming pensioenverevening

139

0

0

0

0

0

0

divers

2007

2

Sectorplannen

73.525

107.000

182.250

197.225

30.000

0

0

63

2016

2015

2

Armoede en schulden

859

5.800

1.100

300

0

0

0

14

2018

2015

4

Scholing jonggehandicapten1

12.330

13.300

13.300

13.300

0

0

0

6

2013

2017

2017

5

Scholing en plaatsing oudere werklozen

5.000

15.500

15.500

5.000

0

0

0

divers

2016

2016

7

Versterking vaardigheden

0

3.300

3.400

3.400

3.400

0

0

0

 

nnb

2018

13

Subsidiëring overleg minderheden

295

1.373

0

0

0

0

0

4

 

20162

2014

98

Verlenging bewaartermijn ESF

6

0

0

0

0

0

0

2

 

2013

                         
 

TOTAAL

92.401

146.573

215.850

219.225

33.400

0

0

94

     
1

De regeling Scholing jonggehandicapten wordt steeds voor een periode opengesteld en toegekend en daarna via een in het Staatsblad te publiceren wijziging verlengd.

2

De opdrachtverlening neemt meer tijd in beslag dan verwacht.

Tabel B.6.2 Beschikbare middelen incidentele subsidies uit hoofde van de Kaderwet (x € 1.000)

Artikel

Naam subsidie (met hyperlink naar vindplaats)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Aantal verleningen 2014

Laatste evaluatie (jaartal, met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (zie toelichting)

1

Arbeidsmarkt

1.704

3.307

2.496

3.109

3.020

2.325

2.445

 

2013

2020

 
 

subsidies algemeen

1.704

3.307

2.496

3.109

3.020

2.325

2.445

15

     

2

Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

5.735

7.841

6.067

5.334

5.084

5.056

2.800

 

nvt

2018

 
 

subsidies algemeen

2.887

5.024

1.011

278

28

0

0

17

     
 

re-integratie BES

48

17

2.256

2.256

2.256

2.256

0

01

     
 

SBCM

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

1

     

7

Kinderopvang

4.150

2.412

4.112

1.495

1.206

4.600

4.600

7

nvt

2015

 

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

9.911

5.619

5.940

5.940

5.032

5.032

5.032

 

nvt

2016

 
 

opbouw kennisfunctie integratie

5.546

3.240

3.240

3.240

3.250

3.250

3.250

1

     
 

vluchtelingenwerk

1.030

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

1.032

1

     
 

overig

3.335

1.347

1.668

1.668

750

750

750

19

     

98

Algemeen

238

100

0

0

0

0

0

2

     
                         
 

TOTAAL

21.738

19.279

18.615

15.878

14.342

17.013

14.877

63

     
1

In 2014 zijn geen nieuwe subsidies verleend. De in 2014 betaalde bedragen zijn nabetalingen op eerder verleende subsidies.

Incidentele subsidies worden vanwege het ad-hoc-karakter en de veelal kleine bedragen niet afzonderlijk geëvalueerd. In tabel B.6.2 wordt onder de laatste en volgende evaluatie verwezen naar de beleidsdoorlichtingen op het desbetreffende beleidsartikel. In een beleidsdoorlichting kan het gehele beleidsterrein aan de orde komen. In 2013 is de begroting van SZW opnieuw ingedeeld. Artikel 2 is gevormd uit diverse andere artikelen. Dit houdt in dat er nog geen beleidsdoorlichting van artikel 2 is geweest. Omdat artikel 7 Kinderopvang (2011) en Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (2013) pas sinds kort op de begroting van SZW staan, heeft hier nog niet eerder een beleidsdoorlichting plaatsgevonden.

Tabel B.6.2 geeft een overzicht van de in de begroting 2016 onder het financiële instrument subsidies beschikbare middelen. Deze middelen zijn beschikbaar voor aanvragen voor incidentele subsidies (looptijd in de regel niet meer dan vier jaar). Op voorhand kan niet worden aangegeven welke subsidies zullen worden aangevraagd en wat de einddatum zal zijn. Omdat daarnaast de middelen structureel op de begroting staan, wordt de einddatum in deze tabel niet ingevuld.

Licence