Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 9 LIJST MET AFKORTINGEN

AIO

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

AKW

Algemene Kinderbijslagwet

AMU

Aanpak Malafide Uitzendbureaus

Anw

Algemene nabestaandenwet

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

AOV

Algemene Ouderdomsverzekering Caribisch Nederland

AOW

Algemene Ouderdomswet

Arbo

Arbeidsomstandigheden

ATW

Arbeidstijdenwet

avv

Algemeen verbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWf

Algemeen Werkloosheidsfonds

AWW

Algemene Weduwen- en Wezenverzekering Caribisch Nederland

BIKK

Bijdragen in de kosten van heffingskortingen

BKWI

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Brzo

Besluit risico’s zware ongevallen

BTW

Belasting Toegevoegde Waarde

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

cao

collectieve arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Cedris

Nederlandse brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie

CEP

Centraal Economisch Plan

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

CPB

Centraal Planbureau

Ctgb

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen

Divosa

Vereniging van directeuren van gemeentelijke sociale diensten

DNB

De Nederlandsche Bank

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

EBB

Enquête Beroepsbevolking

EFMB

Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

EGF

Europees Globalisatiefonds

EMU

Economische en Monetaire Unie

EMVF

Europese Migratie- en VeiligheidsFondsen

ESF

Europees Sociaal Fonds

EU

Europese Unie

EZ

Ministerie van Economische Zaken

fte

fulltime equivalent (=voltijdbaan)

GGD

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

IAU

Incidentele aanvullende uitkering

IB

Inlichtingenbureau

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

ILO

International Labour Organization

IOAOW

Inkomensondersteuning AOW-gerechtigden

IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

IOW

Inkomensvoorziening oudere werklozen

IVA

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

IWI

Inspectie Werk en Inkomen

KOT

Kinderopvangtoeslag

LCR

Landelijke Cliënten Raad

LHBT

Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders

LIV

Lage inkomensvoordeel

LKV

Loonkostenvoordeel

LRKP

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk

MAU

Meerjarige aanvullende uitkering

MEV

Macro-Economische Verkenning

mkb

midden- en kleinbedrijf

MKOB

Mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming voor oudere belastingplichtigen

NCvB

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

NT2

Nederlands als tweede Taal

OBR

Overbruggingsregeling AOW

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OM

Openbaar Ministerie

OOP

Out Of Pocket kosten

OR

Ondernemingsraad

Pgb

Persoonsgebonden Budget

PGVN

Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland

RBG-eng

Rijksbegroting in enge zin

RCSP

Regeling sectorgewijze opleidingen / sectorplannen

RCN

Rijksdienst Caribisch Nederland

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RSO

Rijksschoonmaakorganisatie

RWT

Rechtspersoon met een wettelijke taak

RUS

Raamwerk voor Uitvoering van Rijkssubsidies

SBCM

Stichting Beheer Collectieve Middelen

SER

Sociaal Economische Raad

SSO

Shared Service Organisaties

SUWI

Structuur Uitvoering Werk en Inkomen

SVB

Sociale Verzekeringsbank

Sw

Sociale werkvoorziening

SZA

Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TAS

Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

TK

Tweede Kamer

TOG

Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen

TNO

Instituut voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs

TW

Toeslagenwet

UFO

Uitvoeringsfonds Overheid

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VenJ

Ministerie van Veiligheid en Justitie

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Waadi

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wajong

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

Wamil

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAS

Wet Aanpak Schijnconstructies

WAV

Wet Arbeid Vreemdelingen

WAZ

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

WAZO

Wet arbeid en zorg

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WKB

Wet op het kindgebonden budget

WML

Wettelijk Minimumloon

WOB

Wet Openbaarheid van Bestuur

WR

Ministerie van Wonen en Rijksdienst

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

WW

Werkloosheidswet

WWB

Wet Werk en Bijstand

Wwz

Wet werk en zekerheid

ZBO

Zelfstandige Bestuursorgaan

ZW

Ziektewet

zzp’er

zelfstandige zonder personeel

Licence