Base description which applies to whole site

BIJLAGE 8 HORIZONTALE OVERZICHTCONSTRUCTIE INTEGRATIEBELEID ETNISCHE MINDERHEDEN

Tabel B.8 Overzichtconstructie Integratiebeleid etnische minderheden

Nr. hoofdstuk

Ministerie

Artikel

Onderdeel

Doelstelling

Inburgering

XV

SZW

13

Faciliteren dat inburgeringsplichtigen hun inburgeringsexamen halen.

Arbeid en werkgelegenheid

XVIII

WR

2

2.3

Kwaliteit woon- en leefomgeving; integrale, gebiedsgerichte aanpak in wijken en regio’s met ruimte voor initiatieven van bewoners en andere partijen.

VI

VenJ

31

31.2

Overheid als werkgever.

VII

BZK

7

7.1

Mede zorgen voor een voldoende aanbod van goed geschoold overheidspersoneel en voor een betrouwbare, herkenbare overheid door het bevorderen van integriteit, diversiteit, transparantie en kostenbewustzijn van overheidsorganisaties.

Kwaliteit woon- en leefomgeving; integrale, gebiedsgerichte aanpak in wijken en regio’s met ruimte voor initiatieven van bewoners en andere partijen, bv. via programma Rotterdam-Zuid.

XVIII

WR

3

3.1

Kwaliteit Rijksdienst.

Jeugd (en veiligheid)

XVIII

WR

2

2.3

Kwaliteit woon- en leefomgeving; integrale, gebiedsgerichte aanpak in wijken en regio’s met ruimte voor initiatieven van bewoners en andere partijen, bv. via programma Rotterdam-Zuid.

XV

SZW

13

 

Het versterken van maatschappelijke en economische zelfredzaamheid, zodat de maatschappelijke samenhang toeneemt en tegenstellingen worden tegengegaan.

Onderwijs

       

XVIII

OC&W

8

2.5

Het versterken van maatschappelijke zelfredzaamheid van bi-culturele LHBT’s en bijdragen aan de sociale acceptatie op grond van seksuele oriëntatie en/of gender-identiteit in bi-culturele kringen.

Cultuur

       
 

     

Participatie

       

XV

SZW

13

 

Het versterken van maatschappelijke en economische zelfredzaamheid, zodat de maatschappelijke samenhang toeneemt en tegenstellingen worden tegengegaan.

VII

BZK

7

7.2

Uitvoeren van pensioenregelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de overzeese gebiedsdelen.

XVIII

WR

1

1.1

Een vrij toegankelijke, vraaggerichte woningmarkt met steun voor degenen die dat nodig hebben.

Toelichting

In het interdepartementaal overzicht integratiebeleid etnische minderheden zijn doelstellingen opgenomen uit de begrotingen met specifieke maatregelen en algemene maatregelen, waarbij expliciete beleidsdoelstellingen op het terrein van het integratiebeleid etnische minderheden zijn geformuleerd in de begroting, in beleidsnota’s of in de integratiemonitor. Het overzicht is ingedeeld naar een aantal beleidsterreinen om de samenhang tussen de beleidsmaatregelen van de verschillende ministeries inzichtelijker te maken: Inburgering, Arbeid en werkgelegenheid, Jeugd (en veiligheid), Onderwijs, Cultuur en Participatie.

Voor elk beleidsterrein is weergegeven waar de specifieke en algemene maatregelen zijn te vinden in de Rijksbegroting. Weergegeven zijn:

  • begrotingshoofdstuk;

  • Ministerie;

  • nummer artikel;

  • onderdeel artikel (indien in de desbetreffende begroting nader uitgesplitst);

  • omschrijving doelstelling waar de maatregel deel van uitmaakt.

De maatregelen op andere begrotingshoofdstukken dan die van SZW worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van bewindspersonen van andere departementen.

Licence