Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5. EVALUATIE- EN ONDERZOEKSOVERZICHT

In deze bijlage bij de begroting wordt een overzicht van al het evaluatie- en overig onderzoek voor het Ministerie van VWS opgenomen.

Artikel 1 – Volksgezondheid

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Gezondheidsbescherming

2016

2017

       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Interdepartementaal Beleidsonderzoek Gezonde Leefstijl

2015

2016

 

Evaluatie DHW (Drank- en Horecawet)

2016

2017

 

Voedingsaanbod in schoolkantines (Gezonde Schoolkantine monitor RIVM)

2015

2016

 

Evaluatie Jongeren Op Gezond Gewicht

2016

2017

 

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

2017

2018

 

Embryowet

2017

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

     
Artikel 2 – Curatieve Zorg

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Kwaliteit en Veiligheid

2015

2016

 

Toegankelijkheid en betaalbaarheid

2016

2017

       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Subsidie Nederlandse Transplantatiestichting

2016

2016

 

Subsidieregeling Donatie bij leven

2015

2016

 

Effectonderzoek campagne orgaandonatie

2016

2016

 

Herhaalstudie naar ziekenhuisopnames door verkeerd geneesmiddelengebruik

2014

2016

 

Effectonderzoek publiekscampagne vervalsingen

2015

2016

 

Marktscan extramurale farmacie

2016

2016

 

Evaluatie pilot prijsarrangementen geneesmiddelen

2015

2016

 

Evaluatie Wet inzake de bloedvoorziening

2016

2017

 

Marktscan zorgverzekeringsmarkt

2015

2016

 

Kwantitatieve evaluatie risicoverevening

2015

2016

 

Monitor Zorginkoop

2015

2016

 

Evaluatie Topinstituut Pharma (VWS-deel)

2016

2016

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

Monitor Zvw-pgb heel 2015

2015

2016

 

Monitoren overstapseizoen

2015

2016

 

Collectiviteiten

2015

2016

 

Kennis van de rollen in het stelsel

2015

2016

Artikel 3 – Langdurige zorg en ondersteuning

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

   
 

Hervorming langdurige zorg (HLZ)

2018

2019

       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Efectiviteit aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) – 2e evaluatie

2015

2016

 

Quickscan naar het gebruik verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

2015

2016

 

Eindevaluatie experiment regelarme instellingen

2016

2016

 

Voortgangsrapportage GIA

2015

2015

 

Evaluatie Wmo 2015

2017

2017

 

Evaluatie Wlz

2017

2017

 

Vervolgonderzoek beleidsevaluatie afbouw meerbedskamer

2015

2015

 

Onderzoek regeling palliatieve terminale zorg (PTZ)

2015

2015

 

Inventarisatie naar vernieuwende vormen van dagbesteding

2015

2015

 

Onderzoek CIZ aanscherping toezicht en handhaving

2014

2015

 

Onderzoek CIZ monitoring indicatiemelding

2014

2015

 

Onderzoek SCP groei zorgvraag mensen met licht verstandelijke beperking

2014

2015

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

MKBA Geweld in afhankelijkheidsrelaties

2015

2017

       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Onderzoek toegang tot Valys

2015

2016

       

3. Overig onderzoek

     
 

Monitor plan van aanpak G4

jaarlijks

jaarlijks

 

Monitor stedelijk kompas

jaarlijks

jaarlijks

 

Onderzoek aard en omvang ouderenmishandeling

2014

2015

 

Onderzoek aard en omvang huiselijk geweld en kindermishandeling

2015

2015

 

Onderzoek meerderjarigen met een verstandelijke beperking en tijdelijke behoefte aan beschermde woonomgeving

2015

2015

 

Cohortstudie daklozen in de vier grote steden

2015

2015

 

Onderzoek SCP naar informele zorg

2015

2015

 

Onderzoek eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo 2015

2015

2015

 

Keuzes in de Langdurige Zorg – SCP-CPB onderzoek naar prikkels in de langdurige zorg

2015

2015

Artikel 4 – Zorgbreed beleid

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Versterking van de positie van de client

2015

2015

 

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

2015

2016

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie artikel 36A Wet BIG Klinisch Technoloog

2017

2018

 

Monitor Sectorplannen

2016

2016

 

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Monitor

2016

2016

       

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     

     

3. Overig onderzoek

Onderzoek mededingingswet en eerstelijnszorg

2015

2016

 

Casusonderzoek disfunctionele bureaucratie in de zorg

2015

2016

 

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW)

2016

2016

 

Werkwijzer MKBA's in het sociaal domein

2015

2016

 

De staat van volksgezondheid en zorg (RIVM) o.a. Jaarlijks samenvattende rapportage, themarapporten en de Volksgezondheid toekomst verkenningen (VTV)

2016

2016

 

Advies Commissie Innovatie, Zorgberoepen en Opleidingen

2015

2016

Artikel 5 – Jeugd

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Noodzakelijke en passende zorg

2017

2018

       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Evaluatie subsidieregeling opvang kinderen van ouders met een varend of trekkend bestaan

2015

2016

 

Evaluatie Jeugdwet

2017

2018

       
       

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

     
Artikel 6 – Sport

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

Sportbeleid

2016

2017

       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

Effectmeting Buurtsportcoaches

2017

2017

       

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

Sport Toekomstverkenningen

2015

2016

 

Rapportage Sport

2017

2018

 

Monitoring kernindicatoren sport; digitale actualisering via Vzinfo

2016

2016

Artikel 7 – Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Beleid rond uitkeringen en pensioenen oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers, en de herinnering aan WOII

   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

Onderzoek versterking infrastructuur WOII

   
 

Commissie Cohen: versterking infrastructuur WOII – van ambitie naar realisatie, een uitvoeringsagenda

   
Artikel 8 – Tegemoetkoming specifieke kosten

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

     
Licence