Base description which applies to whole site

2. Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)

2.1 Inleiding

De maatschappij vraagt om transparantie. Betrouwbare registers zijn steeds belangrijker. Organisaties, mensen en soms zelfs de gezondheid van mensen zijn hiervan afhankelijk. Als agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zorgt het CIBG voor een betrouwbare verzameling, verwerking en koppeling (gegevensknooppunten) van (gecertificeerde) gegevens en uitlevering aan gebruikers. Het CIBG heeft een breed takenpakket zoals onder andere het BIG-register, het Donorregister, Registerleraar en het UZI-register. Meer informatie over de organisatie en taken van het CIBG is te vinden op: www.cibg.nl.

Het CIBG heeft de ambitie om binnen de rijksoverheid op termijn dé organisatie te worden op het gebied van registers voor (gewaarmerkte) identiteiten. De organisatie wil waarde creëren voor opdrachtgevers en de maatschappij door deskundig te zijn en betrouwbare informatie klant- en opdrachtgevergericht te koppelen en ter beschikking te stellen.

Het CIBG staat opnieuw voor een uitdagend jaar waarin er verder focus wordt aangebracht op de taken van de organisatie en er aanzienlijke investeringen in de ICT plaatsvinden om de organisatie up-to-date te brengen.

2.2 Begroting
Begroting van baten-lastenagentschap CIBG voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stand

Slotwet

Vastgestelde begroting

Baten

             

Omzet moederdepartement

22.326

18.200

18.655

18.842

19.030

19.220

19.412

Omzet overige departementen

2.200

5.440

4.088

4.129

4.170

4.212

4.254

Omzet derden

18.338

20.290

22.590

22.816

23.044

23.274

23.507

Rentebaten

18

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal baten

42.882

43.930

45.333

45.786

46.244

46.707

47.174

               

Lasten

             

Apparaatskosten

41.990

41.051

42.758

43.186

43.617

44.054

44.494

– Personele kosten

19.982

18.911

19.348

19.541

19.737

19.934

20.134

waarvan eigen personeel

15.106

17.211

17.370

17.561

17.757

17.954

18.154

waarvan externe inhuur

2.847

1.700

1.978

1.980

1.980

1.980

1.980

waarvan overige personele kosten

2.029

           

– Materiële kosten

22.008

22.140

23.410

23.644

23.881

24.119

24.361

waarvan apparaat ICT

3.391

5.610

6.916

6.985

7.055

7.126

7.197

waarvan bijdrage aan SSO’s

3.689

4.165

3.900

3.939

3.978

4.018

4.058

waarvan overige materiële kosten

14.928

12.365

12.594

12.720

12.847

12.976

13.105

Rentelasten

11

133

100

101

112

113

114

Afschrijvingskosten

1.603

2.746

2.475

2.500

2.515

2.540

2.565

– Materieel

7

16

10

10

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

10

10

0

0

0

– Immaterieel

1.596

2.730

2.465

2.490

2.515

2.540

2.565

Overige kosten

0

0

0

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

               

Totaal lasten

43.604

43.930

45.333

45.786

46.244

46.706

47.174

               

Saldo van baten en lasten

– 722

0

0

0

0

0

0

Toelichting baten en lasten

De omzet moederdepartement bestaat uit de omzet op basis van opdrachten vanuit de beleidsdirecties van VWS. Daarnaast is er bij het CIBG ook sprake van omzet op basis van opdrachten van andere departementen. Een stijgend aandeel van de omzet is afkomstig van derden (burgers en bedrijven). Deze hangt samen met het verrichten van verschillende (wettelijke) registratieactiviteiten, het verstrekken van UZI-passen en -certificaten, het verlenen van vergunningen en ontheffingen tegen door het departement vastgestelde tarieven alsmede met de verkoop van medicinale cannabis.

Door de invoering van tariefheffing bij verschillende activiteiten daalt de omzet moederdepartement en stijgt de omzet derden.

De omzet overige departementen stijgt als gevolg van uitbreiding van bestaande taken zoals het register Leraren en het register Directeuren (OCW) en de uitvoering van nieuwe taken waaronder het Register Screening Kinderopvang (SZW).

De lasten bewegen mee met de verwachte uitbreiding van taken.

Bijdrage per opdrachtgever
(Bedragen x € 1.000)
 

Omzet 2016

MEVA

4.930.000

ESTT

35.000

GMT

3.620.000

PG

1.007.000

LZ

2.780.000

MC

1.400.000

DJ

1.230.000

IGZ

1.387.500

Reeds gefinancierd

495.000

Subtotaal VWS

16.884.500

   

VWS-bijdrage I-Strategie

1.630.000

   

OCW

1.080.000

EZ

490.000

SZW

455.280

Reeds gefinancierd

1.970.000

Subtotaal overige departementen

3.995.280

   

BIG-(her)registratie

6.550.000

Vakbekwaamheid

150.000

UZI-register

11.710.000

Vergunningen

1.220.000

Medische hulpmiddelen

120.900

Opiaten

561.600

BMC

1.830.000

RIN

678.000

Subtotaal bijdrage derden

22.820.500

   

Totaal

45.330.280

2.3 Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht CIBG voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

2014

Stand Slotwet

2015

Vastgestelde begroting

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

20.540

18.290

16.090

10.890

5.290

8.090

5.890

2.

Totaal operationele kasstroom

2.406

– 2.000

– 4.000

– 3.000

6.000

1.000

1.000

 

– /- totaal investeringen

– 7.150

– 5.000

– 6.000

– 4.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

3.

Totaal investeringskasstroom

– 7150

– 5000

– 6.000

– 4.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

 

– /- eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 697

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

697

0

0

0

0

0

0

 

– /- aflossingen op leningen

– 278

– 200

– 1200

– 2.600

– 3.200

– 3.200

– 3.200

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

5.000

6.000

4.000

1.000

1.000

1.000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 278

4.800

4.800

1.400

– 2.200

– 2.200

– 2.200

5.

Rekening-courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

15.518

16.090

10.890

5.290

8.090

5.890

3.690

Toelichting

De operationele kasstroom fluctueert als gevolg van de instroom van inschrijfgelden periodieke herregistratie in 2016 en 2018.

De investeringen hebben vrijwel geheel betrekking op ICT en behoren tot de immateriële activa. Er is uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 5 jaar.

2.4 Doelmatigheidsindicatoren
Overzicht doelmatigheidsindicatoren CIBG voor het jaar 2016
 

2014

Stand Slotwet

2015

Vastgestelde begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Omschrijving generiek deel

             

1. Kostprijzen per product (groep)

             

– Beschikking BIG-register

168,00

156,92

96,61

96,61

96,61

96,61

96,61

– Beschikking herregistratie BIG

 

85,00

96,61

96,61

96,61

96,61

96,61

– Vakbekwaamheidsverklaring

5.465

5.458

5.255

5.255

5.255

5.255

5.255

– Vergunning Farmatec

2.538

2.978

2.769

2.769

2.769

2.769

2.769

– UZI-pas/certificaat

 

335,26

290,51

290,51

290,51

290,51

290,51

– Wilsbeschikking Donorregister

15,00

12,00

11,90

11,90

11,90

11,90

11,90

2. Omzet per productgroep (x 1.000)

             

– BIG-register

4.496

2.040

6.550

6.550

6.550

6.550

6.550

– Herregistratie BIG

 

4.090

         

– Vakbekwaamheid

2.445

2.620

2.890

2.890

2.890

2.890

2.890

– Farmatec

1.475

1.340

1.240

1.240

1.240

1.240

1.240

– UZI-register

Nvt

11.600

11.940

11.940

11.940

11.940

11.940

– Donorregister

2.351

2.400

2.380

2.380

2.380

2.380

2.380

3. Saldo van baten en lasten (%)

– 1,68

0%

0%

0%

0%

0%

0%

4. Aantal fte totaal (excl. Ext inhuur)

209,3

236

238,4

238,4

238,4

238,4

238,4

Omschrijving specifiek deel.

             

1. productievolume

             

– Beschikkingen BIG register

13.305

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

13.000

– Beschikking herregistratie BIG

31.122

7.500

54.000

54.000

54.000

54.000

54.000

– Vakbekwaamheidverklaringen

497

480

550

550

550

550

550

– Vergunningen Farmatec

806

450

450

450

450

450

450

– UZI-pas/certificaat

23.850

34.600

41.100

41.100

41.100

41.100

41.100

– Wilsbeschikkingen donorregister

174.434

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

               

2. Aantal klachten / bezwaar en beroep

             

– vakbekwaamheidverklaringen

19

10

10

10

10

10

10

– wilsbeschikkingen donorregister

8

5

5

5

5

5

5

3. Doorlooptijden (dagen)

             

– wilsbeschikking donorregister

16

16

16

16

16

16

16

Toelichting

Het overzicht doelmatigheidsindicatoren bevat een selectie van de belangrijkste producten uit het takenpakket van het CIBG die op basis van prijs maal hoeveelheid worden afgerekend.

Omzet per productgroep

Bij de BIG-herregistraties is de omzet niet gelijk aan het volume x kostprijs omdat de kostprijs is gebaseerd op een meerjarig gemiddelde en het volume per jaar sterk fluctueert. Daarom wordt de omzet ook op basis van het aantal ingeschrevenen in het register gespreid geboekt over 5 jaar.

Aantal fte totaal

Het totaal aantal fulltime-equivalenten (fte) werkzaam bij de baten-lastenagentschap per 31 december van het jaar, exclusief externe inhuur. Voor het jaar 2016 zijn voor zover bekend de personele uitbreidingen opgenomen.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten.

Aantallen per productgroep

De genoemde producten hebben met uitzondering van de herregistratie een vrij stabiele instroom.

Aantal klachten/bezwaar en beroep

Aantal afgehandelde klachten en gegronde bezwaren.

Doorlooptijden

De gemiddelde netto doorlooptijd in dagen.

Licence