Base description which applies to whole site

3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3.1 Inleiding

Sinds 1 januari 2004 is het RIVM een baten-lastenagentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het RIVM bevordert door onderzoek, uitvoering en ondersteuning de publieke gezondheid en een gezonde leefomgeving. Kerntaak van het RIVM is het verrichten van onderzoek en het wereldwijd verzamelen van kennis. De uitkomsten daarvan dienen als beleidsondersteuning voor de overheid. Het RIVM voert onderzoek uit voor de Ministeries van VWS, IenM, EZ, Defensie en SZW, voor diverse inspecties en voor internationale organisaties zoals de Europese Unie, de WHO en de Verenigde Naties. Informatie over de resultaten van het RIVM-onderzoek is te vinden via de thematische ingangen van de website www.rivm.nl. Het RIVM vervult ook regiefuncties en verzorgt de landelijke coördinatie van preventie- en interventieprogramma’s, zoals het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

3.2 Begroting 2016
Begroting van baten-lastenagentschap RIVM voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)
 

2014

Stand Slotwet

2015 Vastgestelde begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Baten

             

Omzet moederdepartement

159.026

241.660

238.595

240.190

239.725

238.295

239.055

Omzet overige departementen

64.229

58.280

60.975

59.760

59.470

59.010

59.010

Omzet derden

115.370

23.516

17.800

17.800

17.800

17.800

17.800

Rentebaten

57

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

740

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

339.422

323.456

317.370

317.750

316.995

315.105

315.865

               

Lasten

             

Apparaatskosten

335.364

321.096

314.410

314.790

314.035

312.145

312.905

– Personele kosten

121.174

116.952

119.760

119.760

119.200

118.655

118.655

waarvan eigen personeel

98.707

99.738

102.500

102.500

102.000

101.500

101.500

waarvan externe inhuur

15.390

11.082

10.760

10.760

10.700

10.655

10.655

waarvan overige p-kosten

7.077

6.132

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

– Materiële kosten

214.190

204.144

194.650

195.030

194.835

193.490

194.250

waarvan apparaat ICT

10.677

5.041

10.075

10.075

10.075

10.075

10.075

waarvan bijdrage aan SSO’s

8.829

4.126

5.550

5.550

5.550

5.550

5.550

waarvan overige m-kosten

194.684

194.977

179.025

179.405

179.210

177.865

178.625

Rentelasten

0

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

2.991

2.360

2.960

2.960

2.960

2.960

2.960

– Materieel

2.953

2.330

2.935

2.935

2.935

2.935

2.935

waarvan apparaat ICT

1.518

1.050

1.622

1.622

1.622

1.622

1.622

– Immaterieel

38

30

25

25

25

25

25

Overige kosten

1.619

0

0

0

0

0

0

– Dotaties voorzieningen

1.619

0

0

0

0

0

0

– Bijzondere lasten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

339.973

323.456

317.370

317.750

316.995

315.105

315.865

Saldo van baten en lasten

– 551

0

0

0

0

0

0

Toelichting begroting van baten en lasten

Baten

De omzetbedragen voor 2016 voor de primaire opdrachtgevers (VWS, IenM, EZ en SZW) zijn ramingen op grond van de verwachte opdrachtvolumes bij ongewijzigd beleid voor de komende jaren, waarin thans bekende ontwikkelingen zijn meegenomen. De overige omzetbedragen zijn gebaseerd op lopende en naar verwachting nog af te sluiten contracten met overige (derden) opdrachtgevers.

De hoogte van de omzet is afhankelijk van overeenstemming tussen opdrachtgevers en het RIVM over aard en omvang van de te verrichten activiteiten en – daarmee samenhangend – de in rekening te brengen kosten (zijnde uren x tarief plus directe projectgebonden kosten). De geraamde omzetbaten van VWS-eigenaar zijn hoofdzakelijk bestemd voor het strategisch onderzoek van het RIVM (SPR) en als aanvullend huisvestingsbudget.

De geraamde omzetbaten van VWS-opdrachtgevers betreffen inkomsten die het RIVM op grond van lopende werkprogramma’s en thans bekende ontwikkelingen verwacht te verkrijgen door opdrachtverlening door de beleidsdirecties van VWS en de IGZ. De geraamde baten van IenM, EZ en SZW volgen uit werkzaamheden die op het taakveld milieu in relatie tot volksgezondheid worden uitgevoerd in opdracht van de beleidsdirecties van IenM, de Inspectie Leefomgeving en Transport (IenM), EZ, de NVWA (EZ) en SZW. Omzetbaten van derden verkrijgt het RIVM door het uitvoeren van werkzaamheden voor derden in Nederland en in internationaal verband.

Lasten

De personele kosten bedragen voor 2016 circa € 119,8 miljoen, waarin inbegrepen circa € 102,5 miljoen voor ambtelijk personeel en circa € 10,8 miljoen voor externe inhuur. Ten opzichte van 2015 is rekening gehouden met een indexatie van de loonkosten (eveneens zichtbaar in de tarieven). De externe inhuur maakt 9,5% van de totale loonkosten uit.

De materiële kosten bedragen in 2015 circa € 194,7 miljoen. Een groot deel betreft uitvoeringskosten voor het Rijksvaccinatieprogramma (€ 93 miljoen).

Afschrijvingskosten zijn op basis van het ideaalcomplex van vervanging constant in de tijd en bedragen circa € 3 miljoen (1% totale lasten). In de toekomst zijn investeringen te verwachten in verband met de bouw van een nieuw administratief systeem ter ondersteuning van de uitvoering van het RVP, NHS en PSIE. Gezien de onzekerheid hieromtrent is in de cijfers nog geen rekening gehouden met deze investering en afschrijving.

Eerder opgelegde bezuinigingstaakstellingen waaronder Rutte II zijn in de opgenomen baten en lasten verwerkt.

3.3 Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht RIVM voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

2014

Stand Slotwet

2015 Vastge-stelde begroting

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen

50.795

34.148

32.987

33.148

33.180

33.163

33.051

2.

Totaal operationele kasstroom

5.563

1.199

3.121

2.991

2.943

2.847

3.023

 

– /- totaal investeringen

– 3.997

– 2.360

– 2.960

– 2.960

– 2.960

– 2.960

– 2.960

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

0

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 3.997

– 2.360

– 2.960

– 2.960

– 2.960

– 2.960

– 2.960

 

– /- eenmalige uitkering aan moederdepartement

– 18.213

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

– /- aflossingen op leningen

0

0

0

0

0

0

0

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

0

0

0

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

– 18.213

0

0

0

0

0

0

5.

Rekening-courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

34.148

32.987

33.148

33.180

33.163

33.051

33.115

Toelichting kasstroomoverzicht

Het RIVM investeert jaarlijks in software en licenties, gebouwinstallaties en infrastructuur, laboratoriumapparatuur, vervoermiddelen, IT en audiovisuele apparatuur en facilitaire apparatuur. Dit betreft vervangingsinvesteringen, nodig om de continuïteit te waarborgen. In 2016, 2017 en 2018 zal er waarschijnlijk een investering plaatsvinden in het administratieve systeem ter ondersteuning van de uitvoering van het RVP (Rijks Vaccinatie Programma), NHS (Nationale Hielprik Screening) en PSIE (Prenatale Screening Infectieziekten). Mogelijk wordt hierbij voor de financiering een beroep gedaan op de leenfaciliteit agentschappen.

3.4 Overzicht doelmatigheidsindicatoren
Overzicht doelmatigheidsindicatoren RIVM voor het jaar 2016
 

2014

Stand Slotwet

2015 Vastge-stelde begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Omschrijving generiek deel

             

1. Uurtarieven:

             

– Gewogen uurtarief in €

98,5

104,3

105,4

104,5

103,7

103,7

103,7

– Labopslag in €

42,0

– Ontwikkeling uurtarief

(2015 = 100)

 

100

101

100

99

99

99

2. Aantal fte totaal (exclusief externe inhuur)

1.380

1.408

1.398

1.400

1.396

1.388

1.391

3. Saldo van baten en lasten (%)

– 0,16%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

               

Omschrijving specifiek deel

             

1. Liquiditeit

(current ratio; norm: > 1,5)

1,26

1,26

1,27

1,26

1,27

1,27

1,27

2. Solvabiliteit (debt ratio)

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

3. Rentabiliteit eigen vermogen

– 3,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

4. Percentage externe inhuur t.o.v. totale personele kosten

13,5%

9,5%

9,5%

9,5%

9,5%

9,5%

9,5%

5. Percentage facturen betaald binnen 30 dagen

94,9%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

90,0%

6. Declarabiliteit % primair proces

63,2%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

7. Fte overhead als % totaal aantal fte

19,3%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

8. Ziekteverzuim

3,3%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

9. % F-gesprekken gevoerd

60,6%

80,0%

8,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

Toelichting overzicht doelmatigheidsindicatoren

Generieke indicatoren

 • 1. Uurtarieven: het RIVM hanteert als indicator voor de doelmatigheid het gemiddeld gewogen uurtarief. De uurtarieven worden jaarlijks door de eigenaar vastgesteld. De hoogte van de tarieven wordt onder meer bepaald door de ontwikkeling van de loonkosten, de materiële kosten (waaronder huisvestingslasten) en het aantal te declareren uren per medewerker evenals efficiencytaakstellingen.

 • 2. Aantal fte: opgenomen is het aantal fulltime equivalenten werkzaam bij het RIVM per 31 december van het jaar, exclusief externe inhuur. Het percentage externe inhuur 2016 bedraagt 9,5%. De ontwikkeling van het aantal verwachte fte is gekoppeld aan de verwachte ontwikkeling van de orderportefeuille van het RIVM.

 • 3. Saldo van baten en lasten: het saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten.

Specifieke indicatoren

 • 1. Liquiditeit: de kortlopende vorderingen ten opzichte van de kortlopende schulden.

 • 2. Solvabiliteit: het totaal van de schulden ten opzichte van het balanstotaal.

 • 3. Rentabiliteit eigen vermogen: het onverdeeld resultaat als percentage van het totaal eigen vermogen.

 • 4. Percentage externe inhuur: zie tevens personele kosten.

 • 5. Percentage facturen betaald binnen 30 dagen: voor dit percentage sluit het RIVM qua norm aan bij de Rijksbrede afspraken hierover.

 • 6. Declarabiliteit % primair proces: norm binnen het RIVM is 65%. De declaribiliteit geeft enig inzicht in de productiviteit die binnen het RIVM wordt behaald.

 • 7. Percentage overhead.

 • 8. Ziekteverzuim: gehanteerde norm voor het RIVM is de Verbaan-norm van 4%.

 • 9. % F-gesprekken gevoerd.

Voor wat betreft de specifieke doelmatigheidsindicatoren steunt het RIVM op de gangbare bedrijfseconomische indicatoren, zoals vermeld in bovenstaande tabel. Over de geleverde prestaties legt het RIVM systematisch verantwoording af richting de opdrachtgevers. Voor de primaire opdrachtgevers VWS en IenM gebeurt dat in periodieke voortgangsrapportages die door deze opdrachtgevers worden vastgesteld. Voor de overige opdrachtgevers gebeurt dat via de tijdige levering van de afgesproken producten en diensten en de daarop volgende tijdige betaling door de opdrachtgevers van de overeengekomen opdrachtsom.

Audits en benchmarkonderzoeken vinden periodiek plaats. Over de (wetenschappelijke) audits op onderdelen van de primaire processen wordt gerapporteerd aan de Commissie van Toezicht.

Licence