Base description which applies to whole site

1. Inleiding

In het Financieel Beeld Zorg (FBZ) staat de ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) centraal. Hierin worden de financiële ontwikkelingen binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), Jeugdwet en de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven afzonderlijk toegelicht.

Het FBZ bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1. Inleiding

 • 2. Zorguitgaven in vogelvlucht

  • 2.1. Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven

  • 2.2. Horizontale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector

  • 2.3. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten

 • 3. Uitgaven Budgettair Kader Zorg

  • 3.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

  • 3.1.1. Algemene doelstelling

  • 3.1.2. Rol en verantwoordelijkheid Minister

  • 3.1.3. Kerncijfers

  • 3.1.4. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten

  • 3.2. Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en Jeugdwet

  • 3.2.1. Algemene doelstelling

  • 3.2.2. Rol en verantwoordelijkheid Minister

  • 3.2.3. Kerncijfers

  • 3.2.4. Verticale ontwikkeling van de Wlz, Wmo en Jeugdwet-uitgaven en -ontvangsten

  • 3.3. Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven

 • 4. Financiering van de zorguitgaven

  • 4.1. Totaalbeeld

  • 4.2. De financieringssystematiek

  • 4.3. De financiering in 2016

  • 4.3.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

  • 4.3.2. Wet langdurige zorg (Wlz)

  • 4.3.3. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

  • 4.4. Wat betaalt de gemiddelde burger aan zorg

 • 5. Meerjarige ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten

  • 5.1. Actuele stand van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2012–2014

  • 5.2. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2006–2016

 • 6. Verdieping Financieel Beeld Zorg

  • 6.1. Verdieping in de BKZ-deelsectoren

  • 6.1.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

  • 6.1.2. Wet langdurige zorg (Wlz)

In het verdiepingshoofdstuk «Verdieping Financieel Beeld Zorg» wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de ontwikkelingen binnen het Budgettair Kader Zorg op het niveau van de deelsectoren binnen de Zvw en de Wlz.

Het Budgettair Kader Zorg

De BKZ-uitgaven bestaan uit de zorguitgaven op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Een deel van de begrotingsuitgaven wordt ook toegerekend aan het BKZ. Tot deze categorie hoort een deel van de uitgaven aan de zorgopleidingen, de uitgaven van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de uitgaven voor zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland en de subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg. Deze uitgaven worden op de VWS-begroting verantwoord. Tot slot zijn er BKZ-uitgaven die via andere begrotingshoofdstukken beschikbaar komen. Het gaat hierbij om de middelen die via het Gemeentefonds worden uitgekeerd aan gemeenten voor uitgaven in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Tabel 1 De bruto-BKZ-uitgaven en -ontvangsten.

Tabel 1 Samenstelling van de bruto-BKZ-uitgaven en -ontvangsten naar financieringsbron (bedragen x € 1 miljard)1

Omschrijving

2016

Bruto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2016

72,9

Premiegefinancierd

65,8

waarvan Zvw

45,9

waarvan Wlz

19,9

Begrotingsgefinancierd

7,1

waarvan Wmo en Jeugdwet

6,7

waarvan overig begrotingsgefinancierd2

0,4

BKZ-ontvangsten standontwerpbegroting 2016

5,0

waarvan eigen bijdrage Zvw

3,2

waarvan eigen bijdrage Wlz

1,8

Netto-BKZ-uitgaven stand ontwerpbegroting 2016

67,8

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

2

Onder de post «overig begrotingsgefinancierd» zijn opgenomen de subsidieregeling overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg, zorgopleidingen, Wtcg, zorg Caribisch Nederland, subsidieregeling abortusklinieken en loon- en prijsbijstelling.

Figuur 1 De bruto-BKZ-uitgaven per sector als aandeel in de totale BKZ-uitgaven.

Figuur 1 De bruto-BKZ-uitgaven per sector als aandeel in de totale BKZ-uitgaven.
Licence