Base description which applies to whole site

4.8 Dienst Vastgoed Defensie (DVD)

Inleiding

Het agentschap Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is per 1 januari 2015 over gegaan van het Ministerie van Defensie (X) naar de begroting van Wonen & Rijksdienst (XVIII). Een deel van de dienstverlening, waaronder de servicedienst, is achtergebleven bij Defensie.

De Dienst Vastgoed Defensie (DVD) is verantwoordelijk voor het doelmatige en maatschappelijk verantwoorde beheer en inrichting van het defensievastgoed. De DVD geeft adviezen en treedt op als intermediair voor de waarborging van de ruimtelijke belangen van Defensie. De DVD staat Defensie bij in hun zorg voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid van het vastgoed.

Staat van baten en lasten

Begroting van baten-lastenagentschap DVD voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)
 

2014

Stand Slotwet

2015

1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Baten

             

Omzet moederdepartement

70.240

0

0

0

0

0

0

Omzet overige departementen

145.138

201.891

194.969

195.261

186.513

178.950

177.639

Omzet derden

 

0

0

0

0

0

0

Rentebaten

156

0

0

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

 

0

0

0

0

0

0

Bijzondere baten

1.450

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

216.984

201.891

194.969

195.261

186.513

178.950

177.639

               

Lasten

             

Apparaatskosten

66.966

60.913

63.750

61.568

59.820

59.457

59.346

– personele kosten

57.452

52.852

52.000

51.318

49.570

49.207

49.096

– waarvan eigen personeel

50.780

49.052

47.739

47.117

45.447

45.140

45.079

– waarvan externe inhuur

4.239

3.800

         

– waarvan overige personele kosten

2.433

 

4.261

4.201

4.123

4.067

4.017

– materiële kosten

9.514

8.061

11.750

10.250

10.250

10.250

10.250

– waarvan apparaat ICT

149

2.902

5.500

4.000

4.000

4.000

4.000

– waarvan bijdrage aan SSO's

4.822

           

– waarvan overige materiële kosten

4.543

4.709

6.250

6.250

6.250

6.250

6.250

Rentelasten

889

0

0

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

472

0

0

0

0

0

0

– materieel

472

0

0

0

0

0

0

– waarvan apparaat ICT

 

0

0

0

0

0

0

– immaterieel

 

0

0

0

0

0

0

Onderhoud

142.583

138.685

134.593

133.693

126.693

119.493

118.293

Overige kosten

497

1.050

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

   

0

0

0

0

0

– bijzondere lasten

497

1.050

0

0

0

0

0

Totaal lasten

211.407

200.648

198.343

195.261

186.513

178.950

177.639

               

Saldo van baten en lasten

5.577

1.243

– 3.374

0

0

0

0

Toelichting

Baten

De DVD ontvangt voor de producten en diensten die het levert een bijdrage van het Ministerie van Defensie. Defensie is de enige opdrachtgever van de DVD. De omzet moederdepartement is als gevolg van de overgang naar Wonen en Rijksdienst op nul gesteld. De omzet is nu onder «Overige departementen» opgenomen.

De dekking voor het product «verwerving & afstoting» (nieuwbouw) is gehandhaafd op het bestaande niveau.

Het instandhoudingbudget is verhoogd ten opzichte van de begroting 2015, omdat Defensie extra werkzaamheden voor de DVD voorziet vanuit onder andere uit het Defensie Investeringsplan (DIP) en de compensatie voor de vertraging van het programma Herbelegging Vastgoed Defensie.

De programmagelden voor instandhouding zijn conform de afspraken in het Opdrachtgeverconvenant Defensie gebaseerd op de door Defensie beschikbaar gestelde meerjarige budgetreeks.

Lasten

De personele en materiële lasten zijn gebaseerd op het uitgangspunt van de werkanalyse die is voorafgegaan aan de overgang naar BZK. Het aantal fte’s neemt vervolgens evenredig af met de bij Defensie beschikbare budgetten en de daaruit voor de DVD te behalen dekking.

Saldo van baten en lasten

Het agentschap DVD start in 2016 met een negatief resultaat, dat in de loop van de 2017 terug loopt naar nul. Dit is evenwel afhankelijk van een aantal extra maatregelen die moeten leiden tot een verhoogde productiviteit, een toename van de efficiency en flexibiliteit.

De belangrijkste oorzaken van de verliesgevende beginsituatie zijn met name:

  • het feit dat de genoemde extra maatregelen nog verder moeten worden ingevuld, met name in het verder verloop van de begrotingsperiode;

  • de kosten voor dienstverlening (in de meest brede zin van het woord) worden in de situatie bij BZK wel doorbelast naar de DVD in tegenstelling tot bij Defensie waar kosten niet volledig werden doorbelast. Denk hierbij aan kosten voor P&O-ondersteuning, communicatie etc.

In het batenlasten overzicht wordt geen rekening gehouden met eventuele kosten die door Defensie worden doorbelast voor bedrijfsvoering en facilitaire dienstverlening.

Materiële kosten apparaat ICT

In 2015 belast het Ministerie van Defensie rechtstreeks de kosten voor ICT door aan de DVD. Vanaf 2016 wordt de dienstverlening gedaan door SSO ICT. Door een structurele besparing dalen de ICT kosten vanaf 2017 naar € 4 mln.

Bijzondere lasten

Het betreft eenmalige transitiekosten in verband met de eerste- en tweedelijns personeledienstverlening vanuit BZK.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht van baten-lastenagentschap DVD voor het jaar 2016
(Bedragen x € 1.000)
   

2014 Stand Slotwet

2015 1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2016 + depositorekeningen

40.103

23.629

42.226

37.352

35.852

35.852

35.852

2.

Totaal operationele kasstroom

– 13.553

1.234

– 3.374

0

0

0

0

 

– /– totaal investeringen

– 18.742

 

– 1.500

– 1.500

   

– 1.500

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

161.446

           

3.

Totaal investeringskasstroom

142.704

0

– 1.500

– 1.500

0

0

– 1.500

 

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

             
 

+/+ eenmalige storting door het moederdepartement

 

17.363

         
 

– /– aflossingen op leningen

– 145.625

           
 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

           

4.

Totaal financieringskasstroom

– 145.625

17.363

0

0

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december 2016 + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

(noot: maximale roodstand 0,5 miljoen euro)

23.629

42.226

37.352

35.852

35.852

35.852

34.352

Toelichting

Het kasstroomoverzicht geeft aan hoeveel kasmiddelen beschikbaar zijn gekomen of naar verwachting zullen komen en op welke wijze gebruik (is/of) zal worden gemaakt van deze middelen.

De investeringen in 2016, 2017 en 2020 hangen samen met de aanschaf van dienstvoertuigen.

Doelmatigheid

Doelmatigheid
(Bedragen x € 1.000)
 

2014

Slotwet

2015

1e suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Omschrijving Generiek Deel

             

Vte'n totaal

854,1

736

733

707

704

703

706

– waarvan inhuur

36,1

35

         

– waarvan in eigen dienst

818

701

733

707

704

703

706

Saldo van baten en lasten (%)

2,5%

0,3%

– 1,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Servicelevels (norm = 80%)

 

83%

83,4%

83,8%

84,3%

84,7%

85,1%

Productiviteit (omzet K€ per directe medewerker)

100,8

90

90

90

90

90

90

Projecttevredenheid (norm = 90%)

98%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

               

Omschrijving specifiek deel

             
               

Kostprijzen per product(groep) DVD

             

Expertise & advies

80,3

72

72

72

72

72

72

Verwerving & Afstoting excl. COVO

74,1

67

67

67

67

67

67

COVO

65,7

60

60

60

60

60

60

Instandhouding

62,1

58

58

58

58

58

58

Gemiddelde kostprijs product

67,3

62

62

62

62

62

62

Tarieven

             

Omzet per productgroep (pxq) in K€

2014 Slotwet

2015 1e Suppletoire begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Expertise & advies

5.794

5.610

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Verwerving & Afstoting excl. COVO

16.791

17.000

18.000

18.484

17.636

17.473

16.962

COVO

2.443

1.900

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Instandhouding

42.219

37.356

32.200

32.200

30.700

30.100

30.000

Categoriemanagement Energie & Water

700

700

700

700

700

700

700

PPS

390

340

340

340

340

340

340

Overig

1.062

300

1.036

844

844

844

844

Totaal

69.399

63.206

59.276

59.568

57.220

56.457

55.846

Toelichting

Het aantal fte is gebaseerd op de werklastanalyse voorafgaand aan de integratie van de DVD in het Rijksvastgoedbedrijf. De externe inhuur wordt in de planperiode teruggebracht ten gunste van de vulling met ambtelijk personeel.

De gemiddelde kostprijzen worden vooralsnog op het niveau van de begroting 2015 geraamd. Door veranderingen in de tijdschrijfmethodiek en werkprocessen is een verdere specificatie eerst dan te maken wanneer realisatie 2015 bekend is.

Licence