Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2017(Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Suppletoire mutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2017

 

904,7

904,7

Stand vastgestelde begroting 2017

 

904,7

904,7

         

– mutaties 1e suppletoire begroting 2017

     
         

Kaderrelevante mutaties

     

1.

Saldo 2016

5.10

 

127,0

 

Verwerking saldo 2016 op de artikelen

div

120,0

– 7,0

         

2.

Overboekingen

     
 

Bijdrage aan BZK en BCF: Vismigratierivier

1/6

– 3,5

– 3,5

 

Bijdrage aan Provinciefonds: Ijsseldelta fase 2

1/6

– 6,1

– 6,1

 

Bijdrage aan Hoofdstuk XII: BRO

1/6

– 9,0

– 9,0

 

Overige overboekingen

div

– 0,1

– 0,1

         

3.

Desalderingen

     
 

IJsseldelta (Ruimte voor de Rivier)

1

5,8

5,8

 

Houtribdijk

1

3,5

3,5

 

Dijkversterking Spui-West

1

1,5

1,5

 

Overige desalderingen

1

0,4

0,4

         

4.

Kasschuif Deltafonds

1/6

– 50,0

– 50,0

     

967,2

967,2

Toelichting

Ad 1. Saldo 2016

De begroting van het Deltafonds laat over het jaar 2016 een voordelig saldo van ca. € 127,0 miljoen zien. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2017 als een verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.

Ad 2. Overboekingen

Bijdrage aan het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds: Vismigratierivier Afsluitdijk

Dit betreft een overboeking vanuit het project ambitie Afsluitdijk naar het Provinciefonds en het BTW- Compensatie fonds vanwege een bijdrage aan de provincie Friesland ten behoeve van het project vismigratierivier.

Bijdrage aan Provinciefonds en BTW-compensatiefonds: IJsseldelta fase 2

Overboeking naar het Provinciefonds en BTW-compensatie fonds ten behoeve van een bijdrage aan de Provincie Overijssel voor de planuitwerking van het project Ijsseldelta fase 2.

Bijdrage aan Hoofdstuk XII: BRO

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De wet BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren. Een bedrag van € 9 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waar de uitgaven met betrekking tot BRO worden verantwoord.

Ad 3. Desalderingen

IJsseldelta (Ruimte voor de Rivier)

Reden voor hogere ontvangst van in totaal € 25,5 miljoen, waarvan € 5,8 miljoen in 2017 is tweeledig.

De Provincie heeft in het verleden een bijdrage Rijk Nota Ruimte van ca. € 22 miljoen ontvangen. Afgesproken is om deze gelden vanuit de Provincie terug te storten. Daarnaast worden hogere ontvangsten verkregen (€ 3,5 miljoen) doordat in verleden grondposities zijn aangekocht, welke nu worden verkocht. Deze middelen worden ingezet voor het Project IJsseldelta.

Houtribdijk

Dit betreft een bijdrage van de provincie Flevoland ten behoeve van het project Houtribdijk.

Dijkversterking Spui-West

Het betreft de verwerking van het aanbestedingsresultaat in de eindafrekening van dijkversterking Spui-West.

Omdat de bevoorschotting hoger was dan de werkelijke omvang van het contract wordt € 1,5 miljoen van het waterschap Hollandse Delta ontvangen. Deze middelen blijven beschikbaar voor het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Ad 4. Kasschuif Deltafonds

Er vindt een kasschuif plaats op het Deltafonds omdat middelen naar verwachting niet in 2017 maar in latere jaren nodig zijn. Hier liggen diverse wijzigingen in de programmering aan ten grondslag, voornamelijk het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2).

Licence