Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

840.560

0

840.560

27.541

868.101

57.524

– 3.063

209.217

335.956

Uitgaven

536.678

0

536.678

43.294

579.972

– 1.941

56.381

5.500

– 9.600

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

84%

       

1.01 Grote projecten waterveiligheid

373.919

0

373.919

19.353

393.272

0

9.981

10.000

0

1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

226.304

0

226.304

– 13.440

212.864

       

1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten

13.536

0

13.536

3.593

17.129

       

1.01.03 Ruimte voor de rivier

111.035

0

111.035

22.840

133.875

 

9.981

10.000

 

1.01.04 Maaswerken

23.044

0

23.044

6.360

29.404

       

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

153.751

0

153.751

20.146

173.897

– 671

46.400

– 4.500

– 9.600

1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

41.168

0

41.168

2.152

43.320

10.920

15.000

12.500

 

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

401

 

401

4.500

4.901

       

1.02.02 Realisatieprogramma

112.583

0

112.583

17.994

130.577

– 11.591

31.400

– 17.000

– 9.600

1.03 Studiekosten

9.008

0

9.008

3.795

12.803

0

0

0

0

1.03.01 Studie en onderzoekskosten

9.008

0

9.008

3.795

12.803

       

1.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

       

1.04 GIV/PPS

0

0

0

0

0

       

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

186.805

0

186.805

3.999

190.804

3.059

9.981

10.000

0

1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2

159.058

0

159.058

1.534

160.592

       

1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2

0

0

0

3.480

3.480

       

1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP

22.443

0

22.443

– 3

22.440

       

1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP

0

0

0

0

0

       

1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

5.304

0

5.304

– 1.012

4.292

3.059

9.981

10.000

 

01.01 Grote projecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel vinden bij 1e suppletoire begroting in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 19,4 miljoen. Een verhoging ad € 9,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 en desalderingen van in totaal € 10,6 miljoen. Daarnaast een overboeking naar artikel 01.02 ad € 0,5 miljoen ten behoeve van project Monitoring Langsdammen Waal.

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 9,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 9,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Desalderingen:

  • IJsseldelta (Ruimte voor de Rivier) (€ 5,5 miljoen)

    Reden voor hogere ontvangst van in totaal € 25,5 miljoen, waarvan € 5,8 miljoen in 2017 is tweeledig. De Provincie heeft in het verleden een bijdrage Rijk Nota Ruimte van ca. € 22 miljoen ontvangen. Afgesproken is om deze gelden vanuit de Provincie terug te storten. Daarnaast worden hogere ontvangsten verkregen (€ 3,5 miljoen) doordat in verleden grondposities zijn aangekocht, welke nu worden verkocht. Deze middelen worden ingezet voor het Project IJsseldelta, daarbij wordt in 2017 € 0,3 miljoen toegevoegd aan de investeringsruimte daar deze op het project IJsseldelta niet nodig is.

  • Houtribdijk (€ 3,5 miljoen)

    Dit betreft een bijdrage van de provincie Flevoland ten behoeve van het project Houtribdijk.

  • Dijkversterking Spui-West (€ 1,5 miljoen)

    Het betreft de verwerking van het aanbestedingsresultaat in de eindafrekening van dijkversterking Spui-West. Omdat de bevoorschotting hoger was dan de werkelijke omvang van het contract wordt € 1,5 miljoen van het waterschap Hollandse Delta ontvangen. Deze middelen blijven beschikbaar voor het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Overboeking binnen artikel:

Op artikelonderdeel 01.02 ontstaat een tekort op het project monitoring Langsdammen Waal welk hoofdzakelijk wordt veroorzaakt doordat de meeste noodzakelijke meet- en peilwerkzaamheden, inclusief verwerking en analyses, voor de pilot kunnen niet in eigen huis worden gedaan en dienen te worden uitbesteed. Compensatie is gevonden ten laste van artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid Ruimte voor de Rivier.

01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Op dit artikelonderdeel vinden bij 1e suppletoire begroting een aantal mutaties plaats die leiden tot een verhoging van € 20,1 miljoen. Een verhoging ad € 87,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016, overboekingen naar het Provinciefonds, BCF en min BZK ad € 9,6 miljoen, een verlaging in verband met kasschuiven ad € 68,4 miljoen, een verhoging in verband met het project IJsseldelta Kampen ad € 10 miljoen. Daarnaast is er sprake van een desaldering van hogere ontvangsten ad € 0,6 miljoen.

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 87,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 87,5 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Overboekingen:

Bijdrage aan Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds: Vismigratierivier Afsluitdijk (€ 3,5 miljoen)

Dit betreft een overboeking vanuit het project ambitie Afsluitdijk naar het Provinciefonds en het BTW- compensatiefonds vanwege een bijdrage aan de provincie Friesland ten behoeve van het project vismigratierivier.

Bijdrage aan Provinciefonds en BCF: IJsseldelta fase 2 (€ 6,1 miljoen)

Overboeking naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds ten behoeve van een bijdrage aan de Provincie Overijssel voor de planuitwerking van het project Ijsseldelta fase 2.

Project IJsseldelta Kampen:

Binnen de programmaruimte (artikel 05.03) is een reservering van € 50 miljoen opgenomen omdat in de voorbereiding naar de planfase voor IJsseldelta fase II is gebleken dat er een tekort van ca. € 50 miljoen wordt geraamd. Dit bedrag wordt nu in 2029 onttrokken aan de programmaruimte en met een kasschuif naar de periode 2017–2020 overgeheveld naar de reservering voor de uitvoering van het project IJsseldelta Kampen. Voor 2017 betreft dit € 10 miljoen.

Kassenschuiven:

Kasschuiven binnen het Deltafonds:

Binnen de programmaruimte (artikel 05.03) is een reservering van € 50 miljoen opgenomen omdat in de voorbereiding naar de planfase voor IJsseldelta fase II is gebleken dat er een tekort van ca. € 50 miljoen wordt geraamd. Dit bedrag wordt nu in 2029 onttrokken aan de programmaruimte en met een kasschuif naar de periode 2017–2020 overgeheveld naar de reservering voor de uitvoering van het project IJsseldelta Kampen. Voor 2017 betreft dit € 10 miljoen.

Voor onderzoek, pilots meetstrategie en uitwerking strategische aanpak is ca. € 1,5 miljoen per jaar nodig. Hiervoor wordt een bedrag van € 7,5 mln. overgeheveld naar het MIRT Onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit in de periode in de periode 2017–2021. Prioriteit van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater is medicijnresten uit water. Hiervoor is een Ketenaanpak geneesmiddelen voor hotspotanalyse en haalbaarheidsstudies gestart, onder regie van het rijk. Hiervoor wordt een bedrag van € 30 miljoen overgeheveld vanuit de programmaruimte naar het MIRT Onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit in de periode in de periode 2017–2023. Hiervoor wordt een kasschuif vanuit 2029 uitgevoerd. Voor het jaar 2017 betreft deze boeking € 1,5 miljoen.

Een bedrag van € 9 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII waar de uitgaven met betrekking tot BRO worden verantwoord.

De financiering van deze overboekingen is mogelijk gemaakt middels kasschuiven, gefaciliteerd door artikel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid.

Kasschuiven over het generale beeld:

Daarnaast wordt vanuit 2017 € 50 miljoen naar 2019 verschoven omdat middelen niet in 2017 maar in latere jaren nodig zijn. Hier liggen diverse wijzigingen in de programmering aan ten grondslag, voornamelijk het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2).

Desaldering:

Deze mutatie ad € 0,6 miljoen betreft bijdragen van derden, met name een bijdrage van € 3,9 miljoen waarvan € 0,9 miljoen in 2017, van de provincie Zeeland, aan het project Roggeplaat.

Verplichtingen

De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget voor de HWBP-2 met € 110 miljoen verhoogd en de budgetten voor Ruimte voor de rivier en de Zandmaas worden met respectievelijk € 50 en € 37 miljoen verlaagd.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

52.358

0

52.358

– 4.005

48.353

– 13.307

– 1.145

– 1.351

14.337

Uitgaven

38.973

0

38.973

5.944

44.917

0

– 500

– 500

0

Waarvan juridisch verplicht

80%

     

23%

       

2.01 Aanleg waterkwantiteit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

0

0

0

0

0

       

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

0

0

0

0

0

       

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

36.928

0

36.928

5.334

42.262

0

– 500

– 500

0

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

9.500

0

9.500

0

9.500

 

– 500

– 500

 

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

0

0

0

 

0

0

 

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

27.428

0

27.428

5.334

32.762

       

2.03 Studiekosten

2.045

0

2.045

610

2.655

0

0

0

0

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.045

0

2.045

610

2.655

       

2.03.02 Overige studiekosten

0

0

0

0

0

       

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

0

0

0

1

1

       

2.09.02 Overige ontvangsten

0

0

0

0

0

       

02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 5,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 5,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Verplichtingen

De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn meerjarig bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget voor het Besluit Beheer Haringvlietsluizen met € 13 miljoen en Luwtemaatregelen Hoornse Hop met € 5 miljoen verlaagd. Het verplichtingenbudget voor Zoetwatermaatregelen Water en Bodem en Innovatie KRW wordt respectievelijk met € 9 en 5 miljoen verhoogd.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

132.041

 

132.041

6.891

138.932

– 8.577

664

– 632

13.205

Uitgaven

169.466

 

169.466

3.187

172.653

50

     

Waarvan juridisch verplicht

90%

     

100%

       

3.01 Watermanagement

7.031

 

7.031

 

7.031

       

3.01.01 Watermanagement

7.031

 

7.031

1

7.032

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.031

 

7.031

1

7.032

       

3.02 Beheer en Onderhoud

162.435

 

162.435

3.187

165.622

50

     

3.02.01 Waterveiligheid

109.178

 

109.178

113

109.291

50

     

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

109.178

 

109.178

113

109.291

50

     

3.02.02 Zoetwatervoorziening

11.636

 

11.636

3.074

14.710

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

11.636

 

11.636

 

11.636

       

3.02.03 Vervanging

41.621

 

41.621

 

41.621

       

3.09 Ontvangsten

                 

3.09.01 Ontvangsten

                 

03.02 Beheer en onderhoud

Op dit artikelonderdeel vinden bij 1e suppletoire begroting een aantal mutaties plaats die leiden tot een verhoging van € 3,2 miljoen. De belangrijkste is een verhoging ad € 3,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016.

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 3,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 3,1 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Verplichtingen

De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget 2016 verhoogd met € 7 miljoen. Dit betreft het project stroomlijnen en het project vervanging en renovatie welke respectievelijk met € 9 en 2 miljoen worden verhoogd. Het project Groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek wordt verlaagd met € 4 miljoen. De aanbestedingsprocedure is voorspoedig doorlopen.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

133.414

 

133.414

– 1.060

132.354

238

– 198

2.772

2.970

Uitgaven

133.415

 

133.415

– 977

132.438

– 198

– 198

– 198

 

Waarvan juridisch verplicht

70%

     

100%

       

5.01 Apparaat

218.112

 

218.112

383

218.495

       

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.813

 

1.813

383

2.196

       

5.01.02 Apparaatskosten RWS

216.299

 

216.299

 

216.299

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

216.299

 

216.299

 

216.299

       

5.02 Overige uitgaven

63.703

 

63.703

– 1.500

62.203

– 198

– 198

– 198

 

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

61.729

 

61.729

– 1.147

60.582

– 198

– 198

– 198

 

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

61.729

 

61.729

– 1.147

60.582

– 198

– 198

– 198

 

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.974

 

1.974

– 353

1.621

       

5.02.03 Overige uitgaven

                 

5.03 Investeringsruimte

– 148.400

 

– 148.400

140

– 148.260

       

5.03.01 Programmeerruimte

– 148.400

 

– 148.400

140

– 148.260

       

5.03.02 Beleidsruimte

                 

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

                 

5.09.01 Overige ontvangsten

                 

5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

     

127.032

127.032

       

5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds

     

127.032

127.032

       

05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2017 € 127 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2017 geheel ten gunste gebracht van de het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Artikel 6 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Ontvangsten

717.851

 

717.851

– 68.719

649.132

– 3.298

49.002

– 998

 

6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

717.851

 

717.851

– 68.719

649.132

– 3.298

49.002

– 998

 

6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

717.851

 

717.851

– 68.719

649.132

– 3.298

49.002

– 998

 

06.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Ontvangsten:

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar het Provinciefonds, BTW-compensatiefonds en de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie

2018

Mutatie

2019

Mutatie

2020

Mutatie

2021

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

20.495

 

20.495

32.993

53.488

– 43.212

9.337

– 18.592

– 22.094

Uitgaven

26.124

 

26.124

11.089

37.213

1.850

3.300

4.200

9.600

Waarvan juridisch verplicht

100%

     

55%

       

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

24.850

 

24.850

9.885

34.735

       

7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

24.850

 

24.850

9.885

34.735

       

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

279

 

279

– 231

48

       

7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

279

 

279

– 231

48

       

– waarvan bijdrage aan agentschap RWS

279

 

279

 

279

       

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

995

 

995

1.435

2.430

1.850

3.300

4.200

9.600

7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit

995

 

995

1.435

2.430

1.850

3.300

4.200

9.600

7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit

     

224

224

       

7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

     

224

224

       

07.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 9,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 15,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

07.03 Studiekosten waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel vinden bij 1e suppletoire begroting een aantal mutaties plaats die leiden tot een verhoging van € 1,4 miljoen. Een verhoging ad € 1,4 miljoen in verband met een overboeking vanuit artikel 1 ten behoeve van MIRT-onderzoek, een verhoging saldo 2016 € 0,3 miljoen en een verlaging ad € 0,3 miljoen in verband met een bijdrage aan hoofdstuk XII.

Overboeking:

Voor onderzoek, pilots meetstrategie en uitwerking strategische aanpak is ca. € 1,5 miljoen per jaar nodig. Hiervoor wordt een bedrag van € 7,5 mln. overgeheveld naar het MIRT Onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit in de periode in de periode 2017–2021. Prioriteit van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater is medicijnresten uit water. Hiervoor is een Ketenaanpak geneesmiddelen voor hotspotanalyse en haalbaarheidsstudies gestart, onder regie van het rijk. Hiervoor wordt een bedrag van € 30 miljoen overgeheveld vanuit de programmaruimte naar het MIRT Onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit in de periode in de periode 2017–2023. Hiervoor wordt een kasschuif vanuit 2029 uitgevoerd.

De financiering van deze overboekingen is mogelijk gemaakt middels een kasschuif binnen het Deltafonds, gefaciliteerd door artikel 1 Waterveiligheid.

Saldo 2016:

De begrotingstand in 2017 wordt met € 0,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 € 0,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig.

Bijdrage aan hoofdstuk XII:

Dit betreft het aandeel (€ 0,3 miljoen per jaar in de periode 2017–2020) dat het Deltafonds bijdraagt in de te verstrekken subsidie aan het International Groundwater Resources Assessment Centre (IGRAC) welke via het RVO wordt verstrekt.

Verplichtingen

De verplichtingen verhoging in 2017 betreft met name Kaderrichtlijn 2e en 3e tranche. Vanwege de opstartfase van het programma Kaderrichtlijn 2e en 3e tranche was de planning van de maatregelen over de jaren heen nog niet helemaal duidelijk. Inmiddels is het globale beeld helder en is hier de verplichtingenprognose op aangepast.

Licence