Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

97

Algemeen departement

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

   

(1)

(2)

(1)

(4)

(2)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

43.309

0

43.309

101.008

144.317

11.981

5.386

5.364

5.364

Uitgaven:

50.480

0

50.480

98.105

148.585

5.344

5.364

5.364

5.364

97.01

IenM-brede programmamiddelen

50.480

0

50.480

98.105

148.585

5.344

5.364

5.364

5.364

97.01.01

Opdrachten

22.618

0

22.618

95.594

118.212

5.203

5.223

5.223

5.223

 

– Onderzoeken ANVS

3.696

0

3.696

– 79

3.617

0

0

0

0

 

– Overige opdrachten

18.922

0

18.922

95.673

114.595

5.203

5.223

5.223

5.223

97.01.02

Subsidies

1.430

0

1.430

0

1.430

0

0

0

0

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

21.205

0

21.205

2.511

23.716

141

141

141

141

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

213

0

213

2.370

2.583

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan ILT

12.188

0

12.188

0

12.188

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.422

0

2.422

141

2.563

141

141

141

141

 

– waarvan bijdrage aan RIVM

6.382

0

6.382

0

6.382

0

0

0

0

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

5.227

0

5.227

0

5.227

0

0

0

0

 

– StAB

5.227

0

5.227

0

5.227

0

0

0

0

 

Ontvangsten

2.189

0

2.189

0

2.189

0

0

0

0

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties op dit artikel hangen voor een deel samen met de overdracht van de crisistaken van ILT naar het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van Infrastructuur en Milieu (DCC-IenM) (€ 5,4 miljoen). Daarnaast vindt er een verplichtingenschuif plaats in het kader van het beheer van het Regeringsvliegtuig.

97.01 IenM-brede programmamiddelen

Opdrachten

De crisistaken van de ILT worden overgedragen aan het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van Infrastructuur en Milieu (DCC-IenM). Het DCC-IenM coördineert de bestrijding van crises en rampen. Hiertoe wordt € 5,4 miljoen overgeheveld van artikel 24 Handhaving en toezicht naar artikel 97 Algemeen departement.

Bijdrage aan agentschappen

KNMI

De agentschapbijdrage voor het KNMI wordt opgehoogd met € 2,4 miljoen voor producten en diensten die het KNMI verricht voor de RWS. Het betreft producten en diensten voor taken met betrekking tot het hoofdwegennet (waaronder gladheidsverwachtingen) en het hoofdvaarwegennet (zoals wind en stormwaarschuwingen). De middelen zijn afkomstig uit het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

   

(1)

(2)

(1)

(4)

(2)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

317.847

0

317.847

21.945

339.792

5.513

2.584

4.615

2.589

Uitgaven:

321.827

0

321.827

24.596

346.423

6.683

4.065

5.365

2.765

98.01

Personele uitgaven

218.900

0

218.900

10.284

229.184

7.506

4.849

6.063

3.548

 

– waarvan eigen personeel

192.144

0

192.144

3.385

195.529

4.493

4.057

5.657

3.142

 

– waarvan externe inhuur

17.418

0

17.418

7.058

24.476

3.020

799

413

413

 

– waarvan overige personele uitgaven

9.338

0

9.338

– 159

9.179

– 7

– 7

– 7

– 7

98.02

Materiele uitgaven

102.927

0

102.927

14.312

117.239

– 823

– 784

– 698

– 783

 

– waarvan ICT

19.845

0

19.845

5.283

25.128

– 1.135

– 1.135

– 1.165

– 1.365

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

54.937

0

54.937

5.381

60.318

2.351

2.420

2.655

2.855

 

– waarvan overige materiële uitgaven

28.145

0

28.145

3.648

31.793

– 2.039

– 2.069

– 2.188

– 2.273

 

Ontvangsten

3.530

0

3.530

14.202

17.732

2.000

2.000

2.000

2.000

Verplichtingen

De verplichtingen mutatie is voor een groot deel het gevolg van ontvangsten van agentschappen voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverleningen, een verhoging van uitgaven inhuur en kosten voor de transitie van Prorail. Daarnaast is sprake van financiering van een aantal EU-projecten.

98.01 Personele uitgaven

In het kader van de ZBO-wording van de ANVS wordt de capaciteit uitgebreid met negentien fte om adequaat uitvoering te kunnen geven aan de (nieuwe) taken (€ 2,0 miljoen). Voor de dekking worden vergoedingen ingezet die de ANVS ontvangt op grond van het Besluit Vergoedingen Kernenergiewet. De invulling van de extra capaciteit vindt tranchegewijs plaats.

Hogere uitgaven voor eigen personeel, voornamelijk bij PBL, door de bijdrage van EZ voor de uitvoering van de planbureau functie en een aantal EU-bijdragen voor onderzoeksprojecten, waaronder CD-LINKS, ADVANCE, CLIMA A4, FOOD SECURE, LUC4, PATHWAYS, REINVENT, MONROE EN NATURVATION. Daarnaast betreft het een capaciteitsuitbreiding voor de transitie van Prorail (tijdelijk) en ANVS, als gevolg van de nieuwe taken uit de instellingswet ANVS. De verhoging van de uitgaven externe inhuur is met name het gevolg van de controle door de Auditdienst Rijk (ADR), waarbij is gebleken dat, ten onrechte, op uitbesteding programmamiddelen zijn geboekt die als inhuur moeten worden bestempeld.

98.02 Materiële uitgaven

De toename van uitgaven ICT en Bijdragen SSO’s is met name het gevolg van ontvangsten van agentschappen voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening. Lagere materiële kosten betreft een herschikking van huisvestingskosten PBL naar Bijdragen SSO’s.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten hangen samen met de dekking van de capaciteitsuitbreiding van de ANVS uit de vergoedingen Kernenergiewet.

De toename van de ontvangsten betreft voor een groot deel de ontvangsten van agentschappen voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening. Daarnaast worden onderzoeksopdrachten van PBL gefinancierd uit bijdragen vanuit de EU en de capaciteitsuitbreiding van ANVS uit ontvangsten van de Kernenergiewet.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

   

(1)

(2)

(1)

(4)

(2)

(6)

(7)

(8)

(9)

Verplichtingen

21

0

21

136.801

136.822

124.504

124.185

131.008

133.520

Uitgaven:

21

0

21

136.801

136.822

126.785

126.325

132.945

136.442

Nominaal en onvoorzien

21

0

21

136.801

136.822

126.785

126.325

132.945

136.442

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eindejaarsmarge en loon- en prijsbijstelling

Het voordeling saldo van € 17,8 miljoen wordt via de eindejaarsmarge aan de begroting van IenM toegevoegd op Hoofdstuk XII. Bij Ontwerpbegroting 2018 vindt de overige toedeling van de eindejaarmarge plaats.

Daarnaast bestaat de mutatie op dit artikel uit ontvangsten voor de compensatie voor de herstelopslag van ABP voor 2017 en de loon- en prijsbijstelling tranche 2017. Deze middelen worden bij Ontwerpbegroting 2018 toegedeeld binnen Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

Licence