Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 De agentschappen

Conform de Rijksbegrotingvoorschriften worden hieronder de exploitatie en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5 procent van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Rijkswaterstaat

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. (Eerste suppletoire begroting 2017) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

1

2

3 = (1) + (2)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet IenM

2.173.987

– 8.593

2.165.394

Omzet nutw

0

347.976

347.976

Omzet overige departementen

28.360

 

28.360

Omzet derden

175.683

 

175.683

Rentebaten

800

 

800

Bijzondere baten

3.000

 

3.000

Vrijval voorziening

     

Totaal baten

2.381.830

339.383

2.721.213

       

Lasten

     

Apparaatskosten

997.445

8.338

1.005.783

 

.-Personele kosten

744.372

8.338

752.710

   

* waarvan eigen personeel

691.030

8.338

699.368

   

* waarvan externe inhuur

51.842

 

51.842

   

* waarvan overige p-kosten

1.500

 

1.500

 

.-Materiele kosten

253.073

0

253.073

   

* waarvan apparaat ICT

30.000

 

30.000

   

* waarvan bijdrage aan SSO's

56.000

 

56.000

 

* waarvan overige M-kosten

167.073

 

167.073

Onderhoud

1.326.662

331.045

1.657.707

Rentelasten

8.748

 

8.748

Afschrijvingskosten

39.975

 

39.975

 

.-materieel

38.500

 

38.500

 

waarvan apparaat ICT

6.000

 

6.000

 

.-immaterieel

1.475

 

1.475

Dotaties

     

Bijzondere lasten

     

Totaal lasten

2.372.830

339.383

2.712.213

Saldo

9.000

0

9.000

Dotatie aan reserve Rijksrederij

– 9.000

 

– 9000

te verdelen resultaat

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De lagere omzet wordt voornamelijk veroorzaakt door: extra bijdrage voor personele inzet Omgevingswet naar aanleiding van nieuwe afspraken met DGMi (+ 10,3 mln.), herschikking van middelen voor Beleidsondersteuning en Advies (BOA) (– 3,2 mln.), de overgang naar realisatiefase voor het project Twentekanalen fase 2 (overheveling naar projectbudget van – 13 mln.), herbestemming van middelen vanuit het programma Beter Benutten (– 1,4 mln.), verdere verduurzaming van het project A2 Maastricht (overheveling naar projectbudget: – 1 mln.), versnelling van het project Ijsseldelta fase 2 (4,5 mln.), een bijstelling van de bijdrage aan KNMI op basis van de geoffreerde prijzen 2017 voor de producten/diensten die RWS bij dit agentschap afneemt, zoals inwinnen weergegevens (– 2,4 mln.) en een overboeking naar Defensie t.b.v de Kustwacht (– 2,8 mln.).

Omzet nutw

Deze post wordt toegelicht onder de toelichtingen van de lasten bij de post onderhoud.

Totaal Baten

De mutaties aan de batenkant hangen samen met de mutaties die worden toegelicht onder de toelichtingen van de lasten bij de posten personele kosten en onderhoud.

Lasten

Personele en materiële kosten

De extra personele uitgaven betreffen een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds voor apparaatsinzet RWS op het gebied van de Omgevingswet. Daarnaast is de inzet vanuit RWS voor BOA lager op basis van de gemaakte afspraken tussen opdrachtgevers en RWS voor het uitvoeringsjaar 2017.

Onderhoud

Dit bedrag heeft hoofdzakelijk betrekking op de post Nog uit te voeren werkzaamheden ad € 348 miljoen. Deze werkzaamheden waren gepland in 2016 maar niet in uitvoering genomen. Deze werkzaamheden worden in 2017 en later uitgevoerd. Daarnaast wordt het project Twentekanalen fase 2 in realisatiefase gebracht. Dit budget is vanuit de post NoMo-AOV (Achterstallig Onderhoud Vaarwegen) uit het agentschap naar het aanlegbudget (programmamiddelen) gebracht en verlaagt daarmee de onderhoudspost met 13 mln. In de instandhoudingsbijlage als onderdeel van de begroting 2018 wordt nader inzicht gegeven in de balanspost «nog uit te voeren werkzaamheden» van Rijkswaterstaat.

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. (Eerste suppletoire begroting 2017) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

1

2

3 = (1) + (2)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2017

250.657

351.277

601.934

2a

Totaal ontvangsten operationele kas

2.376.530

– 8.593

2.367.937

2b

Totaal uitgaven operationele kas

– 2.327.555

8.593

– 2.318.962

2.

Operationele kasstroom

48.975

0

48.975

3a

Totaal investeringen (–/–)

– 29.400

 

– 29.400

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen

     

3.

Totaal investeringskasstroom

– 29.400

 

– 29.400

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

– 32.507

– 32.507

4b

Storting moederdepartement

14.200

 

14.200

4c

Aflossingen op leningen

– 34.000

 

– 34.000

4d

Beroep op leenfaciliteit

33.000

 

33.000

4.

Totaal financieringskasstroom

13.200

– 32.507

– 19.307

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2017

283.432

318.770

602.202

Toelichting

Rekening courant RHB 1 januari 2017

Dit verschil ontstaat voornamelijk bij de operationele kasstroom waar begroot € – 204 miljoen was voor het jaar 2016 en gerealiseerd € 150 miljoen. Voor een uitgebreide toelichting van de oorzaken zie het jaarverslag 2016.

Operationele kasstroom

De mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door: extra bijdrage voor personele inzet Omgevingswet (+ 10,3 mln.), herschikking van middelen voor Beleidsondersteuning en Advies (BOA) (– 3,2 mln.), de overgang naar realisatiefase voor het project Twentekanalen fase 2 (– 13 mln.), herbestemming van middelen vanuit het programma Beter Benutten (– 1,4 mln.), verdere verduurzaming van het project A2 Maastricht (– 1 mln.), versnelling van het project Ijsseldelta fase 2 (4,5 mln.), een bijstelling van de bijdrage aan KNMI op basis van de geoffreerde prijzen 2017 voor de producten/diensten die RWS bij dit agentschap afneemt, zoals inwinnen weergegevens (– 2,4 mln.) en een overboeking naar Defensie t.b.v. de Kustwacht (– 2,8 mln.).

Financieringskasstroom

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus van het eigen vermogen aan de eigenaar.

Nederlandse Emissie autoriteit

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Nederlandse Emissieautoriteit. (Eerste suppletoire begroting 2017) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

1

2

3 = (1) +(2)

 

Vastgestelde begroting

Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

     

Omzet IenM

7.002

1.178

8.180

Omzet overige departementen

106

– 106

0

Omzet derden

     

Rentebaten

     

Bijzondere baten

     

Totaal baten

7.108

1.072

8.180

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

– Personele kosten

5.423

271

5.694

 

* waarvan eigen personeel

4.586

250

4.836

 

* waarvan externe inhuur

517

82

599

 

* waarvan overige personele kosten

320

– 61

259

– Materiële kosten

1.170

966

2.136

 

* waarvan apparaat ICT

448

368

816

 

* waarvan bijdrage aan SSO’s

502

215

717

 

* waarvan overige materiële kosten

220

383

603

Rentelasten

8

 

8

Afschrijvingskosten

507

– 165

342

– materieel

 

2

2

 

*waarvan apparaat ICT

     

– immaterieel

507

– 167

340

Overige lasten

     

– dotatie voorziening

     

– bijzondere lasten

     

Totaal lasten

7.108

1.072

8.180

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De opdracht van KLG voor 2017 is door diverse aangepaste Europese regelgeving hoger dan vooraf was ingeschat.

Omzet overige departementen

Door de grotere opdracht van KLG heeft de NEa afgezien van het aannemen van nieuwe opdrachten buiten die van KLG.

Lasten

Personele kosten: eigen personeel

Door de (structurele) grotere opdracht van KLG zal structureel meer personeel nodig zijn.

Personele kosten:externe inhuur

Door de (structurele) grotere opdracht van KLG zal structureel meer personeel nodig zijn, maar omdat de omvang daarvan nog niet geheel duidelijk is, wordt er tijdelijk met externe inzet gewerkt.

Personele kosten: overige personele kosten

De overige personeelskosten zijn voor de VJN vergeleken met de gerealiseerde overige personeelskosten over 2016 en de verwachting is dat in 2017 de kosten hoger zijn dan in 2016, maar lager dan de schatting die in de Ontwerpbegroting 2017 was opgenomen. Namelijk, in de kosten van 2016 zaten een paar verrekeningen die de kosten in 2016 omlaag haalden. In 2017 zijn deze verrekeningen nauwelijks te verwachten.

Materiële kosten: apparaat ICT

De kosten voor het beheer en onderhoud van het register EV en de kosten voor de licenties zijn hoger dan ingeschat.

Materiële kosten: bijdrage aan SSO’s

De bijdragen aan SSO’s is toegenomen doordat de kosten van de DVO ICT hoger zijn en het beheer van het informatiesysteem PAN is nu ondergebracht bij DICTU.

Materiële kosten: overige materiële kosten:

Door de grotere opdracht van KLG vindt er meer uitbesteding van werkzaamheden plaats.

Afschrijvingskosten materieel:

Dit betreft de afschrijving van de in het vorige jaar aangeschafte laptops.

Afschrijvingskosten immaterieel:

Het Register voor vervoer fase 2 wordt per 1-1-2018 opgeleverd en zal vanaf dat tijdstip afgeschreven gaan worden.

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Nederlandse Emissieautoriteit. (Eerste suppletoire begroting 2017) (Bedragen x € 1.000)
   

1

2

3 = (1) +(2)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting

stand 1e suppletoire begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

1.510

203

1.713

         

2.a

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

7.108

– 6.766

342

2.b

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

6.601

– 6.601

0

2.

Totaal operationele kasstroom

507

– 165

342

         

3.a

Totaal investeringen (–/–)

– 750

 

– 750

3.b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 750

0

– 750

4.a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

 

– 639

– 639

4.b

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

   

0

4.c

Aflossingen op leningen (–/–)

– 340

 

– 340

4.d

Beroep op leenfaciliteit (+)

 

750

750

4.

Totaal financieringskasstroom

– 340

111

– 229

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

927

149

1.076

Toelichting

Rekening Courant RHB

Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2017

Operationele kasstroom (ontvangsten en uitgaven)

Bij de begroting 2017 zijn voor het eerst de ontvangsten en uitgaven benoemd. Er is toen per abuis de totale ontvangsten als de totale uitgaven van de bankafschriften geschat gecorrigeerd met de afschrijvingen. Aangezien de NEa de indirecte methode hanteert voor het kasstroomoverzicht, was het voldoende geweest om hier het bedrag van de afschrijvingen (en tevens saldo van de ontvangsten en uitgaven) van € 507 vermeld te worden. De mutatie is hierboven bij het exploitatieoverzicht beschreven.

Eenmalige uitkering aan het moederdepartement

Uit de jaarrekening 2016 is gebleken dat het eigen vermogen van de NEa boven de 5% norm uitkomt. Het overtollige vermogen wordt afgedragen aan het moederdepartement.

Beroep op de leenfaciliteit

Het beroep op de leenfaciliteit is bedoeld om de bouw van het Register voor vervoer fase 2 te financieren.

Licence