Base description which applies to whole site

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 3,045 miljoen bij de uitgaven en en € 0,176 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (€ 2,010 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 ten behoeve van subsidietoezeggingen SUWI-Net en LSI-structuur (€ 2,010 miljoen).

Opdrachten handhaving (–/– € 2,135 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 ten behoeve van SUWI-net en LSI-structuur (–/– € 2,010 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– 0,175 miljoen).

 • 3. Een overboeking ad –/– € 0,150 miljoen naar BZK ten behoeve van toolingkosten ENSIA.

 • 4. Voor overlopende verplichtingen uit 2016 is € 0,200 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd.

Opdrachten overig (€ 1,721 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,765 miljoen).

 • 2. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt.

  Een overboeking van –/– € 0,059 miljoen naar IenM voor MVI en een overboeking van –/– € 1,000 miljoen naar

  VWS voor de bijdrage vast budget SCP 2017. Van BZK is een overboeking van € 0,015 miljoen ontvangen voor onderzoek omtrent grensoverschrijdende mobiliteit (totaal –/– € 1,044 miljoen).

Bekostiging (€ 0,750 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ter dekking van de hogere uitgaven bij Rijksdienst Caribisch Nederland als gevolg van verschillen in de Euro-Dollar-koers (€ 0,750 miljoen).

Agentschap SZW (€ 0,534 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,178 miljoen)

 • 2. Via de Eindejaarsmarge is voor de uitvoeringskosten van de Regeling nabetaling vakantiedagen € 0,171 miljoen aan de begroting 2017 toegevoegd.

 • 3. Het af te romen overschot eigen vermogen van het Agentschap SZW over 2016 wordt overgeboekt naar 2017 ter dekking van extra uitgaven in 2017 (€ 0,176 miljoen).

Bijdrage aan CJIB (€ 0,020 miljoen)

 • 1. Van het overgebleven budget van de Inspectie in 2016 is € 0,020 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2017 toegevoegd.

Ontvangsten (€ 0,176 miljoen)

 • 2. Afroming van het overschot eigen vermogen van het Agentschap SZW over 2016 (€ 0,176 miljoen).

Verplichtingen artikel 98 (–/– € 0,635 miljoen)

 • 1. Op artikel 98 zijn de verplichtingenmutaties –/– 0,635 miljoen lager dan de uitgavenmutaties. Dit verschil wordt voor veroorzaakt op de opdrachten overig. Bij een al verstrekte opdracht wordt nu extra budget beschikbaar gesteld waardoor de uitgaven stijgen. De verplichtingen zijn al bij het verstrekken van de opdracht aangegaan.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2017

Mutaties Amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

621.863

5.000

– 553.963

72.900

– 466.401

– 67.551

– 71.379

– 78.501

Uitgaven:

128.863

5.000

– 60.963

72.900

– 69.401

– 67.551

– 71.379

– 78.501

                 

Overige beleidsuitgaven

128.863

5.000

– 60.963

72.900

– 72.771

– 70.921

– 74.749

– 81.871

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

128.863

5.000

– 60.963

72.900

– 72.771

– 70.921

– 74.749

– 81.871

                 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence