Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (in € mln.)
   

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2017

 

5.878,3

5.878,3

Stand vastgestelde begroting 2017

 

5.878,3

5.878,3

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

6.139,4

6.139,4

         

– Mutaties Miljoenennota 2017

 

– 360,2

– 360,2

– Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2017

     
         

Kaderrelevante mutaties

     

1.

Saldo 2017

Alle

– 19,2

– 16,4

2.

Overboekingen naar PF/GF/BCF:

     
 

– Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

14

– 45,0

– 45,0

 

– Logistiek multimodaal knooppunt Venlo

13

– 21,2

– 21,2

 

– Rotterdamsebaan

14

– 11,1

– 11,1

 

– Beter Benutten

12/13

– 9,1

– 9,1

 

– Vleuten-Geldermalsen

13

– 4,2

– 4,2

 

– Parallelstructuur Gouweknoop

14

– 2,0

– 2,0

 

– Overig

13

– 0,4

– 0,4

3.

Afloop subsidieregeling GSM-R

13

12,3

12,3

4.

Vaststelling bijdrage IJ-tram

13

7,8

7,8

5.

Bijdrage EZ Maritiem IV Servicepunt

15

7,5

7,5

6.

Eenvoudig Beter

18

– 4,5

– 4,5

 

Overig

Div.

5,5

5,5

Stand 2e suppletoire begroting 2017

 

5.695,6

5.698,4

Toelichting

1. Saldo 2017

Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 2,8 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 19,2 miljoen aan lagere uitgaven en € 16,4 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds

Dit betreffen diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 45,0 miljoen), Logistiek multimodaal knooppunt Venlo (€ 21,2 miljoen), Rotterdamsebaan (€ 11,1 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 9,1 miljoen), Vleuten-Geldermalsen (€ 4,2 miljoen), A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop (€ 2,0 miljoen) en overige overboekingen (€ 0,4 miljoen). Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

3. Afloop subsidieregeling GSM-R

In 2014 is de Subsidieregeling beheersing GSM-R interferentie gepubliceerd. Hiertoe is destijds € 15 miljoen vanuit het Infrastructuurfonds overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII. Daarnaast heeft het Ministerie van Economische Zaken € 15 miljoen bijgedragen aan de subsidieregeling.

Op de subsidieregeling zijn minder aanvragen binnengekomen dan verwacht. Het IenM-aandeel van de niet-bestede middelen wordt teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds (€ 12,3 miljoen). In afwachting van de eindafrekening is bij de eerste suppletoire begroting 2017 het aandeel van het Ministerie van Economische Zaken op artikel 99 van de begroting Hoofdstuk XII geplaatst.

4. Vaststelling bijdrage IJ-tram

In het verleden heeft IenM een subsidie verstrekt aan de gemeente Amsterdam voor de aanleg van de IJ-tram. Op basis van de definitieve vaststelling van de subsidie wordt € 7,8 miljoen terugbetaald aan IenM.

5. Bijdrage EZ Maritiem IV Servicepunt

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken verzamelt Rijkswaterstaat data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee middels zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Hiertoe wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken € 7,5 miljoen overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

6. Eenvoudig Beter

Bij de begroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Ter uitvoering van het programma wordt bij de tweede suppletoire begroting € 4,5 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

Licence