Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Inhoudsopgave

   

blz.

     
 

Leeswijzer

2

     

1.

Het beleid

2

 

Overzicht beleidsmutaties

2

 

Toelichting op de beleidsmutaties

3

     

2.

Het beleidsartikel

8

 

Toelichting

8

     

3.

Integratie-uitkeringen

11

     

4.

Decentralisatie-uitkeringen

11

LEESWIJZER

Bij een suppletoire begroting ligt de nadruk niet op de beleidsprioriteiten, zoals in de ontwerpbegroting 2017, maar op de mutaties ten opzichte van deze ontwerpbegroting. De terugkoppeling over het gevoerde beleid in relatie tot de beleidsprioriteiten, zal centraal staan in de financiële verantwoording over 2017.

De indeling van deze suppletoire begroting is als volgt. Paragraaf 1. start met het beschrijven van de beleidsmutaties. Kort zal worden toegelicht wat de omvang en de reden is van de beleidsmutaties, die nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingshoofdstuk. Vervolgens wordt in paragraaf 2. («het beleidsartikel»), ingegaan op de «budgettaire gevolgen van beleid». Deze paragraaf geeft inzicht in de integrale uitgaven die samenhangen met de hoofdbeleidsdoelstelling. Hierin worden de veranderingen op artikelonderdeel-niveau belicht. In deze paragraaf worden ook de mutaties in de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven vanaf Ontwerpbegroting 2018. Tot slot wordt in de paragrafen 3. en 4. ingegaan op respectievelijk de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen.

Licence