Base description which applies to whole site

1. Het beleid

Overzicht beleidsmutaties

Tabel B1: Beleidsmutaties (x € 1.000)
   

2017

     

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2018 als Voorlopige Uitkomsten 2017:

 

Nieuw verdeelmodel provinciefonds (algemene-uitkering)

1.791.931

Nieuw verdeelmodel provinciefonds (decentralisatie-uitkering)

– 1.791.931

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT-projecten) (decentralisatie-uitkering)

12.028

Zoetwatermaatregelen (decentralisatie-uitkering)

9.373

Groei op het spoor (decentralisatie-uitkering)

717

Restauratie Domtoren (decentralisatie-uitkering)

4.000

Innovatie landbouw Veenkoloniën (decentralisatie-uitkering)

65

Regionale verkenning Utrecht (decentralisatie-uitkering)

29

RSP Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

105.104

Vierkant voor Werk (decentralisatie-uitkering)

3.500

Erfgoed en Ruimte (decentralisatie-uitkering)

165

Accres tranche 2017 (algemene uitkering)

– 10.108

Totaal

124.873

     

Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk:

 

1)

Actualiseren Motorrijtuigenbelasting 2016 (algemene-uitkering)

23.630

2)

Actualiseren Motorrijtuigenbelasting 2016 (decentralisatie-uitkering)

– 23.630

3)

Vismigratie Ambitie Afsluitdijk (decentralisatie-uitkering)

3.900

4)

Programma Smartwayz.nl (decentralisatie-uitkering)

364

5)

Zoetwatermaatregelen (decentralisatie-uitkering)

70

6)

Na-ijlende effecten mijnbouw (decentralisatie-uitkering)

3.553

7)

Agri meets Design (decentralisatie-uitkering)

83

8)

Maak verschil (decentralisatie-uitkering)

41

9)

Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

8.055

10)

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum (decentralisatie-uitkering)

5.204

11)

Jaarconferentie Techniekpact (decentralisatie-uitkering)

40

12)

Smart Mobility challenge (decentralisatie-uitkering)

75

13)

Limburg Makers 2.0 (decentralisatie-uitkering)

375

14)

Programma Eems-Dollard (decentralisatie-uitkering)

83

15)

Hydrologische Maatregelen (decentralisatie-uitkering)

4.285

16)

Amendement cofinanciering opruiming drugsafval (decentralisatie-uitkering)

1.000

17)

Asbest II problematiek (decentralisatie-uitkering)

5.500

18)

Herontwikkeling EMK-terrein Krimpen aan de Ijssel (decentralisatie-uitkering)

350

19)

Pilot altijd actuele vergunning (decentralisatie-uitkering)

128

20)

Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling (decentralisatie-uitkering)

13.510

21)

Green Deal Publiek Toegankelijke Laadinfrastructuur (decentralisatie-uitkering)

300

22)

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (decentralisatie-uitkering)

12.600

23)

Eems estuarium (decentralisatie-uitkering)

83

24)

MIRT onderzoek Lob van Gennep (decentralisatie-uitkering)

182

25)

MIRT Trade Port Noord, Venlo (decentralisatie-uitkering)

21.150

26)

Richtlijn EED (algemene-uitkering)

62

27)

Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) (decentralisatie-uitkering)

5.000

28)

Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) (decentralisatie-uitkering)

41

29)

Restbudget randstadspoor (decentralisatie-uitkering)

4.215

30)

RegioSpecifiekPakket ZuiderZeeLijn (decentralisatie-uitkering)

44.991

31)

Programma Jong Leren Eten EZ (decentralisatie-uitkering)

450

32)

Programma DuurzaamDoor EZ (decentralisatie-uitkering)

100

33)

Groei op het spoor (decentralisatie-uitkering)

215

34)

Onderzoeksbudget provinciefonds (algemene-uitkering)

100

35)

Onderzoeksbudget provinciefonds (onderzoeksartikel)

– 100

36)

Plafond BTW Compensatiefonds (algemene uitkering)

23.462

     

Totaal nieuwe mutaties

159.467

     

Totaal mutaties

284.340

Toelichting op de beleidsmutaties

1 en 2) Actualiseren Motorrijtuigenbelasting 2016 (algemene en decentralisatie-uitkering)

Zoals vermeld in het jaarverslag 2016 van het provinciefonds (TK 34 725-C, nr. 1) heeft na afloop van het boekjaar 2016 een herberekening plaats gevonden binnen het provinciefonds, op basis van actuele gegevens met betrekking tot de Motorrijtuigenbelasting. Hierdoor werd een herschikking van de Decentralisatie-uitkering Ontwikkel/OEM variabel naar de Algemene uitkering noodzakelijk. Deze aanpassing kon financieel technisch niet meer in 2016 verwerkt worden, doordat het boekjaar reeds was afgesloten.

3) Vismigratie Ambitie Afsluitdijk (decentralisatie-uitkering)

Voor de vismigratie Ambitie Afsluitdijk (deel 2) maakt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu € 3,9 miljoen over aan de provincie Fryslân.

4) Programma Smartwayz.nl (decentralisatie-uitkering)

De provincie Noord-Branbant ontvangt € 364.000 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu inzake «werkbudget programma SmartwayZ.NL.»

5) Zoetwatermaatregelen (decentralisatie-uitkering)

Betreft een budgetoverheveling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van € 70.000 voor Zoetwatermaatregelen in de provincie Zeeland voor 2017. Het onderzoek heeft tot doel het vergroten van de beschikbaarheid van zoetwater door ondergrondse opslag.

6) Na-ijlende effecten mijnbouw (decentralisatie-uitkering)

Het Ministerie van Economische Zaken levert een bijdrage van € 3,55 miljoen aan de kosten die de Provincie Limburg maakt voor de na-ijlende effecten van de mijnbouw in Limburg.

7) Agri meets Design (decentralisatie-uitkering)

De provincie Noord-Brabant ontvangt € 83.000 van het Ministerie van Economische Zaken voor Agri meets Design. Dit is het platform waar boeren en ontwerpers samenwerken aan maatschappelijke opgaven in de Agri & Food sector.

8) Maak verschil (decentralisatie-uitkering)

De provincie Zeeland ontvangt in 2017 € 41.000 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van het versterken van de regionale samenwerking langs de lijnen van het rapport Maak Verschil. De focus van de versterking ligt op het intensiever betrekken van gemeenteraadsleden en provinciale staten bij de regionaal economische vraagstukken in de provincie, het vergroten van de inzichten in de onderlinge afhankelijkheden van de Zeeuwse gemeenten en het versterken van de netwerkorganisatie.

9) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering)

Deze mutatie betreft bijdragen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vanuit het programma Beter Benutten aan een aantal projecten in acht provincies.

10) Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum (decentralisatie-uitkering)

Bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van € 5,2 miljoen aan de provincie Limburg voor de voorbereiding- en uitvoeringskosten van de gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum. Ooijen Wanssum is een gebiedsontwikkeling waarin een aantal doelen wordt gecombineerd. Het project draagt bij aan de waterveiligheidsdoelstelling van het noordelijke Maasdal voor de korte en de lange termijn.

11) Jaarconferentie Techniekpact (decentralisatie-uitkering)

De provincie Noord-Holland ontvangt van het Ministerie van Economische Zaken € 40.000 voor de organisatie van de jaarconferentie Techniekpact.

12) Smart Mobility challenge (decentralisatie-uitkering)

Het Ministerie van Economische Zaken draagt € 75.000 bij aan de provincie Utrecht voor het opzetten van een Smart Mobility challenge. Met deze challenge worden maatschappelijke vraagstukken opgehaald, gepresenteerd en wordt de markt uitgedaagd om hier oplossingen voor te vinden. De beste oplossingen ontvangen een geldprijs waarmee de oplossing daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

13) Limburg Makers 2.0 (decentralisatie-uitkering)

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu levert een bijdrage aan het stimuleringsprogramma voor het midden- en kleinbedrijf, Limburg Makers.

14) Programma Eems-Dollard (decentralisatie-uitkering)

De provincie Groningen ontvangt € 83.000 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het programma Eems-Dollard. Dit programma is een samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en de provincie Groningen.

15) Hydrologische Maatregelen (decentralisatie-uitkering)

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt € 4,3 miljoen beschikbaar voor hydrologische maatregelen door provincies.

16) Amendement cofinanciering opruiming drugsafval (decentralisatie-uitkering)

De provincie Noord-Brabant ontvangt € 1 miljoen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ter invulling van het amendement cofinanciering opruiming drugsafval.

17) Asbest II problematiek (decentralisatie-uitkering)

De provincie Overijssel ontvangt van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een bijdrage van € 5,5 miljoen voor de aanpak van de meest urgente asbestproblematiek in de gemeente Hof van Twente. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van een programmatische aanpak in de periode tot en met 2022.

18) Herontwikkeling EMK-terrein Krimpen aan de IJssel (decentralisatie-uitkering)

De provincie Zuid-Holland ontvangt van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu € 0,35 miljoen in 2017 ten behoeve van het EMK-terrein in Krimpen aan de IJssel. Deze bijdrage bekostigt enkele no regret bodemsaneringsmaatregelen en de regievoering door DCMR tot april 2018.

19) Pilot altijd actuele vergunning (decentralisatie-uitkering)

Het Ministerie van Economische Zaken draagt € 128.000 bij aan de provincie Zuid-Holland voor de pilot altijd actuele vergunning.

20) Investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling (decentralisatie-uitkering)

Voor het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling is door het Rijk een bijdrage toegezegd van € 25 miljoen. Hiervan wordt nu € 13,5 miljoen door het Ministrie van Economische Zaken uitgekeerd aan de Provincie Zeeland. Daarnaast maakt het Ministerie van Economische Zaken € 10.000 over voor de verlening van de opdracht aan de Zeeland-coördinator tot 1-4-2018.

21) Green Deal Publiek Toegankelijke Laadinfrastructuur (decentralisatie-uitkering)

In het kader van de uitvoering van de Green Deal Publiek Toegankelijke Laadinfrastructuur wordt een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld aan de Provincie Noord-Holland. Met deze Green Deal beogen de partijen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een dekkende laadinfrastructuur door middel van innovatie, beperking van de kosten en aanpassing van de wetgeving.»

22) MKB Innovatiestimulering Topsectoren (decentralisatie-uitkering)

De provincies ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken in totaal € 12,6 miljoen ten behoeve van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren.

23) Eems estuarium (decentralisatie-uitkering)

In het kader van de Natuurambitie Grote Wateren draagt het Ministerie van Economische Zaken € 82.645 bij aan de provincie Groningen. Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van pilots gericht op onttrekking van slip uit de Eems Dollard.

24) MIRT-onderzoek Lob van Gennep (decentralisatie-uitkering)

De provincie Limburg ontvangt € 182.000 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van het MIRT-onderzoek Lob van Gennep.

25) MIRT Trade Port Noord, Venlo (decentralisatie-uitkering)

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt € 21,15 miljoen beschikbaar aan de provincie Limburg ten behoeve van Trade Port Noord, Venlo. Het bedrag is voor de aansluiting van de railterminal op het hoofdspoor.

26) Richtlijn EED (decentralisatie-uitkering)

De Provincies ontvangen € 62.0000 van het Ministerie van Economische Zaken voor het toezicht op de vierjaarlijkse uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Deze verplichting vloeit voort uit de implementatie van de Energy Efficiency Directive (EED).

27) Regionale Investeringssteun Groningen (RIG) (decentralisatie-uitkering)

In het kader van de regeling Regionale Investeringssteun Groningen draagt het Ministerie van Economische Zaken € 5 miljoen bij aan de provincie Groningen. De regeling heeft tot doel investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de Zernike-campus.

28) Grensoverschrijdende samenwerking (GROS) (decentralisatie-uitkering)

De provincie Overijssel ontvangt € 41.000 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de versterking van de regionale samenwerking in de grensregio met Nieder Saksen. Deze bijrage heeft als doel het opzetten van een governance tussen Nederland en Nieder Saksen.

29) Restbudget Randstadspoor (decentralisatie-uitkering)

De provincie Utrecht ontvangt € 4,2 miljoen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uit het restbudget Randstandspoor voor de knooppuntontwikkeling station Utrecht Vaartsche Rijn en overige stations in Utrecht.

30) RegioSpecifiekPakket ZuiderZeeLijn (decentralisatie-uitkering)

De provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland ontvangen in totaal € 44,99 miljoen van het Ministerie van Infrastructuur en milieu in het kader van het RegioSpecifiekPakket ZuiderZeeLijn. Dit betreft een overboeking voor het Regionaal Economisch Programma (REP). De noordelijke provincies gebruiken deze middelen voor versterking van de regionale economie.

31) Programma Jong Leren Eten EZ (decentralisatie-uitkering)

Negen provincies ontvangen een bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken voor het programma Jong Leren Eten EZ. De betreffende provincies ondernemen hiervoor netwerkactiviteiten.

32) Programma DuurzaamDoor EZ (decentralisatie-uitkering)

De provincie Fryslân en Flevoland ontvangen elk € 50.000 van het Ministerie van Economische Zaken voor het programma DuurzaamDoor. De genoemde provincies zullen in het kader van het programma coördinerende en verbindende activiteiten gaan ondernemen.

33) Groei op het spoor (decentralisatie-uitkering)

De provincie Limburg ontvangt het € 215.000 ten behoeve van «Groei op het spoor» voor de pilot Vindbaarheid en bekendheid P+R’s Zuid-Limburg».

34 en 35) Onderzoeksbudget provinciefonds (algemene-uitkering en onderzoeksartikel)

Het verplichtingenbedrag voor onderzoek en bijdragen in het kader van de Financiële verhoudingswet van € 100.000 komt in 2017 niet tot besteding. Om die reden wordt het gehele bedrag teruggeboekt naar de algemene-uitkering.

36) Plafond BTW-compensatiefonds (algemene uitkering)

De ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds en het bijbehorende plafond leiden conform het Financieel Akkoord Rijk/VNG/IPO met ingang van 2015 tot een toename of afname van de algemene uitkering van de fondsen. Voor 2017 is sprake van ruimte onder het plafond, met als gevolg een toevoeging aan de algemene uitkering van € 23,5 miljoen.

Licence