Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2017. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2017 opgebouwd.

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikelonderdeel op het niveau van de financiële documenten de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingvoorschriften (RBV) zijn opgenomen (de zgn. staffel).

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

In € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

1.Waarborgfunctie

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen / Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

4. Bevorderen sociaal-economische structuur

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen / Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2mln.

5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Verplichtingen / Uitgaven: 1/2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen / Uitgaven: 2/4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

6. Apparaat

Verplichtingen / Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: –

Verplichtingen / Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: -

7. Nominaal en onvoorzien

Verplichtingen / Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: –

Verplichtingen / Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: -

8. Noodhulp en wederopbouw

Bovenwindse eilanden

Verplichtingen / Uitgaven: 1/2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen /Uitgaven: 2/4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

1.BES-fonds

Verplichtingen / Uitgaven: 1 mln.

Ontvansten: 1 mln.

Verplichtingen /Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

Daarnaast worden ook enkele mutaties toegelicht vanuit het oogpunt van transparantie dan wel andere overwegingen.

De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 30 oktober 2017.

De artikelstructuur voor het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV) is aangepast vanwege de orkaan Irma. Het beleidsartikel 8 «Noodhulp en wederopbouw bovenwindse eilanden» is toegevoegd aan de structuur. Dit nieuwe beleidsartikel bestaat uit de onderdelen «8.1 Wederopbouw» en «8.2 Noodhulp».

Met de voorgestelde wijziging wordt beoogd om de kosten voor noodhulp en wederopbouw bovenwindse eilanden op een transparante en eenduidige wijze te presenteren.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat de Kustwacht onderdeel wordt van de begroting van het Ministerie van Defensie. Op een later moment wordt dit budgettair verwerkt. De Minister van BZK tekent nu mede namens de Minister van Defensie.

Licence