Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 

Art.nr.

2017

Stand ontwerpbegroting 2017

 

291.862

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

13.806

     

Nieuwe mutaties:

 

120.872

Mutaties OW 2018

 

11.707

lopende inschrijving Sint Maarten

5

10.300

RCN pensioenen

4

400

Bijdrage wederopbouw Saba, Sint Eustatius

4

4.000

Noodhulp

8

55.000

Liquiditeitssteun Sint Maarten

8

41.000

     

Overige mutaties

 

– 1.535

Stand 2e suppletoire 2017

426.540

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 

Art.nr.

2017

Stand ontwerpbegroting 2017

 

36.475

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

16.033

     

Nieuwe mutaties:

 

5.836

Mutaties OW 2018

 

4.416

opheffing Nederlandse Participatiemaatschappij Nederlandse

Antillen N.V. (NPMNA)

4

1.400

     

Overige mutaties

 

20

Stand 2e suppletoire 2017

 

58.344

Toelichting

Uitgaven

Lopende inschrijving

Sint Maarten heeft eind augustus een lening ontvangen via de lopende inschrijving van € 10,3 mln. ten behoeve van kapitaaluitgaven aan diverse projecten, waaronder de gevangenis en de belastingdienst.

RCN pensioenen

Bij de overdracht van de pensioenadministratie van APNA aan PCN is gebleken dat een deel van de werknemers die was toebedeeld aan PCN, niet (goed) in de pensioenadministratie van APNA was opgenomen. Daarop hebben APNA en PCN een oproep gedaan aan (voormalig) werknemers om zich te melden. BZK/RCN zal als werkgever voor haar werknemer die het betreft alsnog de verplichte pensioenpremies (inclusief wettelijke rente) compenseren.

Met de 2e suppletoire begroting 2016 was hiervoor reeds € 1,7 mln. vrijgemaakt. In 2017 volgt nog een restbetaling van € 0,7 mln.

Wederopbouw Saba en Sint Eustatius

Voor de openbare lichamen Saba en Sint Eustatius is € 4 mln. beschikbaar voor de wederopbouw als gevolg van de orkanen Irma en Maria. Dit wordt gebruikt om de eerste schade op de eilanden te herstellen. Deze bijdrage staat los van de € 67 mln. reservering op de aanvullende post bij het Ministerie van Financiën voor de wederopbouw van Saba en Sint Eustatius.

Noodhulp

De gevolgen van Orkaan Irma voor St. Maarten, St. Eustatius en Saba zijn enorm. In de afgelopen periode is door verschillende departementen noodhulp geleverd. De afspraak is dat de kosten voor noodhulp centraal gefinancierd worden vanuit de KR-begroting. Daarom is bij najaarsnota € 55 mln. toegevoegd. De meeste kosten zijn gemaakt in het kader van inzet van personeel en materieel van Defensie. Daarnaast hebben I&W, VWS, J&V en de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten een aanzienlijke bijdrage geleverd in het kader van noodhulp. I&W heeft schoon drinkwater geleverd, hulp bij afvalverwerking en noodingrepen bij zee- en deltawerken. VWS heeft medische hulp geleverd en J&V heeft kosten gemaakt in het kader van inzet van politie- en DJI-personeel. De vertegenwoordiging heeft lokale benodigdheden ingekocht.

Liquiditeitssteun Sint Maarten

Er is € 41 mln. beschikbaar ten behoeve van eventuele liquiditeitssteun aan Sint Maarten voor 2017. Dit bedrag komt uit de € 550 mln. dat gereserveerd staat op de aanvullende post bij het Ministerie van Financiën voor de wederopbouw van Sint Maarten.

Ontvangsten

Meerontvangsten

Een bedrag van € 1,4 mln. valt vrij als gevolg van de opheffing van de Nederlandse Participatiemaatschappij voor de Nederlandse Antillen N.V. (NPMNA).

Licence