Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties IXB

In onderstaande tabel worden de belangrijkste uitgavenmutaties weergegeven.

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2017

Vastgestelde begroting 2017

 

6.568.021

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

6.676.017

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1) Bijdrage aan agentschap programma

1

15.000

2) Afdrachten Staatsloterij

3

102.000

3) Loonbijstelling

10

– 57.524

4) Prijsbijstelling

10

– 13.511

Overige mutaties

 

75.575

Stand 2e suppletoire begroting 2017

 

6.797.557

Toelichting

  • 1. Dit betreft een hogere bijdrage aan Logius voor de ICT-dienstverlening. Logius is het agentschap dat zorgt voor producten en diensten voor de digitale overheid.

  • 2. Op basis van de Wet op de Kansspelen komen de opbrengsten van de Staatsloterij toe aan de Staat. Op basis van de fusieovereenkomst met de Lotto worden deze verrekend met de afdrachten van de Lotto, waarna 63% van het totaal toekomt aan de Staat. De verrekening is opgenomen als technische post bij de uitgaven en ontvangsten. Tegenover deze uitgave staat een even grote ontvangst, zie hiervoor punt 5 van de tabel met de belangrijkste ontvangstenmutaties.

  • 3. De loonbijstelling is uitgekeerd aan de begrotingsartikelen 1 en 8 (apparaat) van Financiën.

  • 4. De prijsbijstelling is toegevoegd aan de post «Onvoorzien».

In onderstaande tabel worden de belangrijkste ontvangstenmutaties weergegeven.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2017

Vastgestelde begroting 2017

 

133.079.000

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

138.703.095

Belangrijkste suppletoire mutaties:

 

1) Belastingontvangsten1

1

624.163

2) Kosten vervolging

1

13.500

3) Opbrengst verkoop vermogenstitels

3

4.748.853

4) Dividend en afdrachten staatsdeelnemingen

3

322.375

5) Afdrachten Staatsloterij

3

102.000

6) Schade-restituties EKV

5

– 14.542

Overige mutaties

 

102.363

Stand 2e suppletoire begroting 2017

 

144.601.807

1

Artikel 1 bevat ook ontvangsten voor het inkomstenkader.

Toelichting

  • 1. In de Najaarsnota 2017 worden de mutaties van de belastingontvangsten toegelicht.

  • 2. Aan belastingschuldigen worden de kosten doorberekend van invorderingsresultaten (aanmaning, dwangbevel, beslaglegging, etc.). Er hebben meer invorderingsmaatregelen plaatsgevonden dan verwacht, waardoor meer kosten zijn doorberekend.

  • 3. Vanwege de verkoop aandelen ABN Amro en a.s.r. in juni en september 2017 is er meer opbrengst dan begroot.

  • 4. De realisatie voor 2017 valt hoger uit dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door het in september van ABN Amro ontvangen interim-dividend.

  • 5. Zie de toelichting bij punt 2 van de tabel met de belangrijkste uitgavenmutaties.

  • 6. Bij het verhalen van uitgekeerde schade op andere landen worden minder schaderestituties gerealiseerd dan geraamd. Daarom moet de begrotingsraming naar beneden worden bijgesteld.

Licence