Base description which applies to whole site

2.2 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties IXA

In de onderstaande tabel worden de belangrijkste uitgavenmutaties weergegeven.

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2017

Vastgestelde begroting 2017

 

48.444

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

56.395

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

1) Rentelasten vaste schuld

11

– 67

2) Aflossing vaste schuld

11

1.804

3) Mutatie vlottende schuld

11

– 2.228

Overige mutaties

 

– 3

Stand 2e suppletoire begroting 2017

 

55.901

Toelichting

  • 1. De rentelasten komen in 2017 naar verwachting lager uit dan eerder geraamd. Bij de uitgifte van nieuwe schuld worden de rentetarieven vastgelegd tegen het dan geldende rentetarief. Aangezien de rentetarieven nu lager zijn dan eerder geraamd levert dit een meevaller op.

  • 2. De aflossingen zijn toegenomen doordat leningen met een vervaldatum in 2018 vervroegd zijn afgelost in 2017.

  • 3. Veranderingen in de vlottende schuld zijn het resultaat van veranderingen in het kassaldo, inkopen van vaste schuld en de verwerking van het financieringsplan 2017 (minder uitgifte vaste schuld, meer uitgifte vlottende schuld). De omvang van de vlottende schuld daalt per saldo minder dan eerder geraamd.

In de onderstaande tabel worden de belangrijkste ontvangstenmutaties weergegeven.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2017

Vastgestelde begroting 2017

 

49.127

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

48.634

Belangrijkste suppletoire mutaties:

 

1) Rentebaten vlottende schuld

11

– 36

2) Rente derivaten lang

11

– 95

3) Ontvangsten voortijdige beëindiging

11

1.057

4) Uitgifte vaste schuld

11

– 7.794

5) Ontvangsten aflossingen

12

224

6) Sociale fondsen

12

1.264

Overige mutaties

 

4

Stand 2e suppletoire begroting 2017

 

43.258

Toelichting

  • 1. De rentebaten op de vlottende schuld veranderen als gevolg van wijzigingen in de omvang van de kortlopende schuld en de hoogte van de korte rente. De lagere rentebaten zijn het saldo van meerdere mutaties die uit deze wijzigingen volgen. Het grootste effect in 2017 tot nu toe is dat minder rente is ontvangen in de periode januari tot en met september dan aan het begin van het jaar was geraamd omdat de werkelijke rentestanden minder negatief waren dan eerder geraamd. De raming is gebaseerd op de rentepercentages van het CPB.

  • 2. Het Agentschap heeft rentederivaten beëindigd. Als gevolg hiervan zijn de rentebaten op derivaten gedaald.

  • 3. Het voortijdig beëindigen van rentederivaten leidt tot eenmalige ontvangsten. Het betreft de contant gemaakte waarde van de rentebaten die anders in de komende jaren zouden zijn ontvangen. Deze rentebaten zijn nu in één keer binnengekomen.

  • 4. De uitgifte van vaste schuld is lager als gevolg van de verwerking van de afspraken in het financieringsplan 2017. Het betreft een verschuiving van de uitgifte van vaste schuld naar uitgifte van vlottende schuld.

  • 5. De ontvangen aflossingen op leningen door agentschappen zullen naar verwachting hoger uitkomen dan geraamd bij eerste suppletoire begroting. De standen zijn aangepast op basis van de realisaties tot en met oktober 2017.

  • 6. Het tekort bij de sociale fondsen zal naar verwachting verder afnemen. Dit leidt tot een toename van de ontvangsten.

Licence