Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 Niet beleidsartikelen

Artikel 91. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 91 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

– 150.051

0

0

0

0

Uitgaven

– 150.051

0

0

0

0

 

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

 

– 

waarvan programma

         
 

– 

waarvan apparaat

         

 

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

 

– 

waarvan programma

         
 

– 

waarvan apparaat

         

 

Onvoorzien

– 150.051

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2017» weergegeven.

Artikel 95. Apparaatskosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 95 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

242.370

256.733

– 8.237

– 12.131

236.365

Uitgaven

242.370

256.733

– 8.237

– 12.131

236.365

               

Personele uitgaven

177.050

191.509

– 5.620

– 2.642

183.247

Waarvan

         
 

– 

eigen personeel

166.863

181.719

– 5.368

– 2.630

173.721

 

– 

externe inhuur

7.233

5.974

– 252

95

5.817

 

– 

overige personele uitgaven

2.954

3.816

0

– 107

3.709

               

Materiële uitgaven

65.320

65.224

– 3.771

– 9.466

51.987

Waarvan

         
 

– 

ICT

26.672

25.830

– 1.051

– 6.971

17.808

 

– 

bijdrage aan SSO's

22.089

21.670

– 1.927

2.813

22.556

 

– 

overige materiële uitgaven

16.559

17.724

– 793

– 5.308

11.623

               

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

1.154

– 23

1.131

Ontvangsten

567

567

1.154

– 23

1.698

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2017» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2017» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 8,2 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Diverse overlopende verplichtingen die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal van € 5,3 miljoen:

  • door vertraging van de overgang naar de nieuwe ICT-werkplek;

  • als gevolg van een vertraging van de overgang van de financiële administraties naar het FDC van SZW;

  • als gevolg van een heroverweging in het programma Toezichtvernieuwing is er vertraging opgelopen.

 • Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 1,4 miljoen;

Materiële uitgaven

Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 13,2 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Diverse kasschuiven en overlopende verplichtingen die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 15,4 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:

  • de vertraging in de behandeling van het wetvoorstel over het Lerarenregister hiervoor stond in 2017 € 5,2 miljoengereserveerd.

  • door vertraging in de oplevering van de nieuwe ICT-werkplek in 2017 wordt in totaal € 6,7 miljoen pas in 2018 uitgegeven;

   • Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een verlaging van € 1,4 miljoen;

 • Interne overboekingen hebben geleid tot een verhoging van het budget van totaal € 3,6 miljoen. Dit betreft voornamelijk technische mutaties binnen het totaal van de apparaatskosten van OCW.

Begrotingsreserve schatkistbankieren

OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat OCW hierdoor loopt, ontvangt OCW een vergoeding (risicopremie) en bedraagt € 1,2 miljoen. Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de begrotingsreserve schatkistbankieren.

Ontvangsten

Zie hiervoor de toelichting bij de Begrotingsreserve schatkistbankieren.

Licence