Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 Agentschap

DIENST UITVOERING ONDERWIJS

In deze paragraaf is de 2e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.

Tabel 1 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap DUO suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet moederdepartement

208.086

18.000

27.713

253.799

Omzet overige departementen

32.850

0

18.401

51.251

Omzet derden

5.045

0

2.031

7.076

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

245.981

18.000

48.145

312.126

         

Lasten

       

Apparaatskosten

238.981

18.000

51.160

308.141

– 

Personele kosten

151.960

56.845

20.212

229.017

 

Waarvan eigen personeel

130.660

0

5.362

136.022

 

Waarvan externe inhuur

14.300

56.845

13.746

84.891

 

Waarvan overige personele kosten

7.000

0

1.104

8.104

– 

Materiële kosten

87.021

– 38.845

30.948

79.124

 

Waarvan apparaat ICT

20.000

0

2.433

22.433

 

Waarvan bijdrage aan SSO’s

12.500

0

8.237

20.737

 

Waarvan overige materiële kosten

54.521

– 38.845

20.278

35.954

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

7.000

0

1.095

8.095

– 

Materieel

7.000

0

1.095

8.095

– 

Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

0

– 

Dotaties voorzieningen

0

0

0

0

– 

Bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

245.981

18.000

52.255

316.236

Saldo van baten en lasten

0

0

– 4.110

– 4.110

Tabel 2 Kasstroomoverzicht (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties

1e suppletoire

begroting

(3)

Mutaties

2e suppletoire

begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal

geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2017

46.755

0

0

46.755

 

Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)

245.981

18.000

35.578

299.559

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

– 273.981

– 18.000

– 38.593

– 330.574

2.

Totaal operationele kasstroom

7.000

0

– 3.015

– 31.015

3a

Totaal investeringen (-/-)

– 7.000

0

0

– 7.000

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 7.000

0

0

– 7.000

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

0

4b

Eenmalig storting van moederdepartement (+)

0

0

0

0

4c

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

0

4d

Beroep op leenfaciliteit (+)

 

0

6.760

6.760

4.

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

0

5.

Rekening courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

11.440

0

3.745

15.500

Toelichting:

De baten en lasten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 66,1 miljoen ten opzichte van vastgestelde begroting 2017 (€ 246,0 miljoen). Hiervan is € 18,0 miljoen gemeld in de 1e suppletoire begroting 2017.

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is € 45,7 miljoen hoger dan de oorspronkelijk begroting. De stijging heeft grotendeels betrekking op incidentele financiering, voor onder andere de werkzaamheden voor de uitvoering van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (€ 18,2 miljoen), projecten voor instandhouding systemen (onderhoud) en investeringen voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (€ 5,8 miljoen), uitvoering beleidsopdrachten (incl. Doorontwikkeling BRON) van € 10,3 miljoen. Daarnaast betreft het looncompensatie 2017 van € 2,0 miljoen en bijstellingen in de (basis)dienstverlening (€ 11,4 miljoen), zoals dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord en uitvoering diverse zogenaamde Overige taken (zoals digitalisering examens FACET). De genoemde omzet van € 45,7 miljoen wordt voor € 12,5 miljoen gedekt vanuit middelen die DUO in eerdere jaren reeds heeft ontvangen maar die niet volledig zijn aangewend in het betreffende jaar (balansposten).

Omzet overige departementen en derden

De omzet overige departementen en derden stijgt per saldo met € 20,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het betreft hier uitbreiding van werkzaamheden ten behoeve van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Inburgeringstaak € 7,8 miljoen, nieuwe projectmatige werkzaamheden ten behoeve van de bekostiging Kinderopvang € 9,4 miljoen, dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord € 1,8 miljoen ten behoeve van meerdere opdrachtgevers, hogere omzet uit opbrengsten Participatiefonds van € 0,7 miljoen, extra leges voortvloeiende uit diverse overige OCW taken € 1,0 miljoen en overige bijstellingen optellend tot € 0,6 miljoen. Daartegenover staat een daling met betrekking tot de werkzaamheden ten behoeve van het Beheer Register Kinderopvang van € 0,4 miljoen en examens Wet Financieel Toezicht (Wft) ten behoeve van het Ministerie van Financiën van € 0,5 miljoen.

Lasten

Apparaatskosten

In samenwerking met het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in 2016 de rubricering van uitgaven in de administratie opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de rubricering waardoor kosten, voorheen gerubriceerd als uitbesteed werk en daarmee onderdeel van de materiële kosten (begroot € 40,0 miljoen), nu onder de definitie van externe inhuur vallen. Dit heeft voor 2017 als consequentie dat de externe inhuur, vallend onder de personele kosten, zal toenemen en de overige materiële kosten gelijkelijk zullen dalen. Daarnaast laten de personele begroting een stijging zien van € 37,1 miljoen en de materiële begroting een stijging zien van € 32,1 miljoen samenhangend met de eerder genoemde additionele werkzaamheden op (basis)dienstverlening, projecten, en opdrachten voor OCW en overige departementen en in 2017 uitgevoerd additioneel noodzakelijk onderhoud waar geen aanvullende middelen voor beschikbaar waren. Ook zijn de afschrijvingskosten toegenomen met € 1,1 miljoen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting op basis van via de balans gereserveerde middelen voor in 2017 doorlopende projecten en een nadere uitsplitsing van kasontvangsten en -uitgaven welke in de vastgestelde begroting nog niet waren opgenomen. Tevens is een correctie doorgevoerd op de uitgaven van de operationele kasstroom die in de oorspronkelijke begroting foutief was opgenomen. Daarnaast wordt in 2017 een beroep gedaan op de leenfaciliteit ter dekking van de uitgaven samenhangend met de investering in het Programma Dienstverlening Instellingen (PDI).

Licence