Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 De beleidsartikelen

In de tabellen budgettaire gevolgen van beleid zijn de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2018 (Kamerstukken II, 2017–2018, 34 775 XII, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikel-onderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

Artikel 11 Integraal waterbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

11

Integraal waterbeleid

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

56.898

54.279

35.685

1.784

95.675

Uitgaven:

56.206

55.637

794

– 1.980

54.451

Waarvan juridisch verplicht:

       

92%

11.01

Algemeen waterbeleid

44.543

42.658

243

– 1.310

41.591

11.01.01

Opdrachten

14.729

11.972

1.506

– 2.008

11.470

11.01.02

Subsidies

11.361

11.612

0

243

11.855

 

– Partners voor Water (HGIS)

11.311

11.541

0

93

11.634

 

– Overige subsidies

50

71

0

150

221

11.01.03

Bijdrage aan agentschappen

16.453

17.074

0

405

17.479

 

– waarvan bijdrage aan RWS

16.043

16.624

0

355

16.979

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

410

450

0

50

500

11.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

2.000

2.000

– 1.263

50

787

11.02

Waterveiligheid

2.889

3.168

0

– 3

3.165

11.02.01

Opdrachten

2.889

3.168

0

– 3

3.165

11.03

Grote oppervlaktewateren

2.727

2.777

574

– 696

2.655

11.03.01

Opdrachten

2.727

2.777

574

– 696

2.655

11.03.05

Bijdrage aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

11.04

Waterkwaliteit

6.047

7.034

– 23

29

7.040

11.04.01

Opdrachten

3.148

4.149

– 23

– 182

3.944

11.04.02

Subsidies

391

644

0

– 208

436

11.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

741

350

0

0

350

11.04.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.767

1.891

0

419

2.310

 

Ontvangsten

3.000

3.043

0

226

3.269

Verplichtingen

De ophoging van het verplichtingenbudget wordt voornamelijk veroorzaakt door de vastlegging van een 3-jarige subsidie aan Deltares in 2017 voor de bouw van een nieuwe Geocentrifuge. Hiervoor is een verplichtingen schuif benodigd vanuit de jaren 2018, 2019 en 2020.

11.01 Algemeen Waterbeleid

Een bedrag van circa € 1,8 miljoen wordt binnen Algemeen Waterbeleid overgeheveld vanuit het opdrachtenbudget aan de bijdrage van het agentschap Rijkswaterstaat. Het betreft de middelen die voor de Icoon Afsluitdijk waren gereserveerd voor beheer en onderhoud en door RWS voor beheer en onderhoud wordt ingezet. Daarnaast wordt er vanuit het opdrachtenbudget artikel 11 een bedrag van 1 miljoen ingezet voor de dekking van de BRO (basis registratie ondergrond) op artikel 13. Verder wordt er voor de financiering van doorvaart en medegebruik windparken in 2017 € 0,5 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken (EZ). De Ministeries van IenM en EZ hebben overeenstemming bereikt over een 30/70 kostenverdeling van respectievelijk € 10 miljoen en € 21,7 miljoen voor het realiseren van nautische voorzieningen ten behoeve van doorvaart en medegebruik van windparken op zee. Het overige deel van de mutaties binnen het opdrachtenbudget bestaat grotendeels uit een overheveling naar het provinciefonds voor hydrologische maatregelen.

Artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

90.220

143.404

6.404

– 13.236

136.572

Uitgaven:

102.337

155.569

164

– 19.272

136.461

Waarvan juridisch verplicht:

       

91%

13.01

Ruimtelijk instrumentarium

9.081

10.575

376

– 192

10.759

13.01.01

Opdrachten

9.081

9.360

186

– 342

9.204

 

– Wabo

1.696

0

0

0

0

 

– Architectonisch beleid

2.920

2.588

125

– 392

2.321

 

– Overige opdrachten

4.465

6.772

61

50

6.883

13.01.02

Subsidies

0

1.215

0

150

1.365

13.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

13.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

190

0

190

13.02

Geo-informatie

28.408

33.264

1.317

– 1.376

33.205

13.02.01

Opdrachten

2.510

7.695

– 511

– 2.326

4.858

13.02.02

Subsidies

690

1.690

300

– 23

1.967

 

– Basisregistraties

690

1.690

300

– 23

1.967

13.02.06

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

25.208

23.879

1.528

973

26.380

 

– Kadaster

25.208

23.879

1.528

973

26.380

13.03

Gebiedsontwikkeling

10.993

9.927

190

– 45

10.072

13.03.01

Opdrachten

2.642

4.376

– 2.212

– 45

2.119

13.03.02

Subsidies

60

60

0

0

60

13.03.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

2.402

0

2.402

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

2.402

0

2.402

13.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

8.291

5.491

0

0

5.491

 

– Projecten BIRK

4.432

1.632

1.309

0

2.941

 

– Projecten Nota Ruimte

1.309

1.309

– 1.309

0

0

 

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied

2.550

2.550

0

0

2.550

13.04

Ruimtegebruik bodem

40.721

42.515

– 1.354

– 22.045

19.116

13.04.01

Opdrachten

5.054

6.423

146

– 610

5.959

13.04.02

Subsidies

12.000

18.204

– 1.000

– 9.708

7.496

 

– Bedrijvenregeling

10.000

10.681

– 1.000

– 8.296

1.385

 

– Bodemsanering NS

0

0

0

0

0

 

– Subsidies Caribisch Nederland

0

5.523

0

– 1.412

4.111

 

– Overige subsidies

2.000

2.000

0

0

2.000

13.04.03

Bijdrage aan agentschappen

5.846

5.382

0

115

5.497

 

– waarvan bijdrage aan RWS

5.846

5.382

0

115

5.497

13.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

17.821

12.506

– 500

– 11.842

164

 

– Meerjarenprogramma Bodem

14.910

12.362

– 500

– 11.698

164

 

– Programma Gebiedsgericht instrumentarium

2.911

144

0

– 144

0

13.04.07

Bekostiging

0

0

0

0

0

 

– Uitvoering klimaatadaptie

0

0

0

0

0

13.05

Eenvoudig Beter

13.134

59.288

– 365

4.386

63.309

13.05.01

Opdrachten

6.309

33.454

– 365

4.500

37.589

 

– Eenvoudig Beter

6.309

33.454

– 365

4.500

37.589

13.05.02

Subsidies

0

9.000

0

0

9.000

13.05.03

Bijdrage aan agentschappen

6.825

16.834

0

– 114

16.720

 

– waarvan bijdrage aan RWS

6.825

16.834

0

– 114

16.720

 

Ontvangsten

3.824

8.824

268

3.000

12.092

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget volgt uit onderstaande toelichtingen. Het lagere verplichtingenbudget komt voornamelijk door de overboekingen van € 21,7 miljoen aan het Gemeentefonds en Provinciefonds ten behoeve van de financiering van de bodemsaneringsprojecten miljoen. Daarnaast wordt het verplichtingenbudget opgehoogd met € 3 miljoen voor het overboeken van de ontvangsten uit de grondverkopen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan de hydrologische maatregelen door provincies. Ook vindt er een ophoging van de verplichtingen plaats van € 4,5 miljoen met de overboeking van de gereserveerde middelen voor Eenvoudig Beter van artikel 18 naar artikel 13. Tevens worden de verplichtingen opgehoogd door de dekking van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) vanuit artikel 11 naar artikel 13 met € 1 miljoen.

13.02 Geo-informatie

Basis Registratie Ondergrond (BRO)

Er wordt een bijdrage van € 3 miljoen geleverd aan EZ en € 0,3 miljoen aan RWS voor de implementatie van de BRO. Voor de dekking van de BRO komt € 1 miljoen over van artikel 11.

Publieke Dienstverlening op Kaart (PDOK)

Aan het Kadaster wordt een aanvullende opdracht verstrekt voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart). Hiervoor vindt dekking plaats vanuit een extra bijdrage van € 0,5 miljoen door EZ en circa € 0,4 miljoen vanuit het opdrachtenbudget van artikel 13.

13.03 Gebiedsontwikkeling

Conform bestuurlijke afspraken uit het Begrotingsakkoord 2013 wordt in totaal € 30 miljoen vrijgemaakt vanuit de opbrengsten van grondverkopen ten behoeve van hydrologische maatregelen door provincies. Dit jaar wordt er € 4,3 miljoen overgeboekt waarbij de dekking voor € 3 miljoen bestaat uit de opbrengsten van de grondverkoop door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De overige dekking wordt enerzijds voorzien uit artikel 11 (€ 0,3 miljoen) en anderzijds uit artikel 98 (€ 1,0 miljoen). De dekking uit artikel 98 is mogelijk als gevolg van lagere kosten personele explotatie (woon-werkverkeer/ minder opleidingen). Ook zijn er lagere kosten met betrekking tot externe inhuur onder andere doordat externen later gestart zijn dan gepland bij de implementatie van het nieuwe omgevingsstelsel.

13.04 Ruimtegebruik Bodem

Financiering Bodemsaneringsprojecten

IenM draagt via het Provinciefonds bij aan de bodemsaneringsopgave van het terrein van de voormalige Vetgas fabriek te Amersfoort voor € 7,5 miljoen en de asbest problematiek in Goor en omgeving (Overijssel) voor € 5,5 miljoen. Daarnaast draagt IenM via het Gemeentefonds € 8,7 miljoen bij aan de bodemsaneringsopgave Vogelmeerpolder Amsterdam.

Op 13.04 wordt vanwege stijgende drinkwatertarieven een aanvullende subsidie verstrekt op de drinkwatertarieven in Caribisch Nederland voor 3 jaar. Vanwege vertraging in vaststelling van de hogere tarieven op Caribisch Nederland (tweede helft van 2017) is het niet noodzakelijk om het volledig gereserveerde extra budget voor 2017 in 2017 beschikbaar te stellen. Dit budget wordt in 2017 ingezet voor de bodemsaneringsprojecten en in 2018 weer beschikbaar gesteld voor Caribisch Nederland.

13.05 Eenvoudig beter

Eenvoudig Beter

Bij de Ontwerpbegroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar begroting Hoofdstuk XII overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het omgevingsrecht worden verantwoord. Met deze overboeking van € 4,5 miljoen worden de middelen voor de implementatie van de omgevingswet naar Hoofdstuk XII artikelonderdeel 13.05 geboekt.

Ontvangsten

De verhoging van de ontvangsten houdt verband met de opbrengsten uit grondverkopen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van € 3,0 miljoen. Deze middelen worden via het Provinciefonds conform bestuurlijke afspraken uit het Begrotingsakkoord 2013 ingezet ten behoeve van hydrologische maatregelen door provincies.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

31.892

31.601

2.135

1.738

35.474

Uitgaven:

34.406

45.621

1.874

1.738

49.233

Waarvan juridisch verplicht:

       

95%

14.01

Netwerk

17.587

29.152

1.493

2.220

32.865

14.01.01

Opdrachten

11.790

22.699

1.352

2.122

26.173

 

– Beter Benutten

6.471

17.922

550

4.019

22.491

 

– BOA wegverkeersbeleid

2.165

1.253

0

150

1.403

 

– Wegverkeersbeleid

1.792

2.804

– 160

– 1.068

1.576

 

– Overige opdrachten

1.362

720

962

– 979

703

14.01.02

Subsidies

1.176

1.176

– 41

– 5

1.130

14.01.03

Bijdrage aan agentschappen

4.621

5.277

182

103

5.562

 

– waarvan bijdrage aan RWS

4.621

5.277

182

103

5.562

14.02

Veiligheid

16.819

16.469

381

– 482

16.368

14.02.01

Opdrachten

6.766

6.252

189

– 524

5.917

14.02.02

Subsidies

8.539

8.187

164

30

8.381

 

– VVN

3.744

3.651

75

– 20

3.706

 

– SWOV

4.020

3.780

74

25

3.879

 

– Overige subsidies

775

756

15

25

796

14.02.03

Bijdrage aan agentschappen

584

584

0

12

596

 

– waarvan bijdrage aan RWS

584

584

0

12

596

14.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

30

30

0

0

30

 

– Euro NCAP

30

30

0

0

30

14.02.06

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

900

1.416

28

0

1.444

 

– CBR

900

1.416

28

0

1.444

 

Ontvangsten

6.782

6.782

0

0

6.782

Verplichtingen

De hogere verplichtingen komen met name door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds van 2,2 miljoen naar Opdrachten Beter Benutten. Hiernaast heeft ook een bijdrage van € 0,5 miljoen aan het Ministerie van Economische Zaken plaatsgevonden in het kader van het Programma Aanpak Stikstof.

14.01 Netwerk

Opdrachten

De hogere uitgaven voor Beter Benutten (BB) van € 4 miljoen hebben betrekking op een aanvullend budget op het onderdeel ITS (intelligente Transport Systemen).

Deels wordt dit binnen het artikel opgevangen door een herschikking van de opdrachtenbudgetten, waarbij € 0,9 miljoen van wegverkeersbeleid en € 0,9 miljoen vanuit de overige opdrachten naar het opdrachtenbudget van Beter Benutten gaan. Bij wegverkeersbeleid is dit met name zichtbaar op het onderdeel zelfrijdende auto, waar enerzijds de markt minder ondersteuning vraagt en anderzijds doordat de ontwikkeling van pilots meer tijd vergt.

Het restant van € 2,2 miljoen komt vanuit het beschikbare projectbudget voor Beter Benutten op het Infrastructuurfonds.

Artikel 16 Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

16

Openbaar vervoer en Spoor

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

9.436

2.604

4.215

– 13.373

– 6.533

Uitgaven:

32.910

30.712

6.089

– 14.785

22.016

Waarvan juridisch verplicht:

       

93%

16.01

OV en Spoor

32.910

30.712

6.089

– 14.785

22.016

16.01.01

Opdrachten

5.973

8.044

612

– 2.926

5.730

 

– ERTMS

0

47

0

0

47

 

– Overige opdrachten

5.973

7.997

612

– 2.926

5.683

16.01.02

Subsidies

23.562

19.421

5.443

– 11.887

12.977

 

– GSM-R

20.283

11.284

4.323

– 11.997

3.610

 

– Bodemsanering NS percelen

0

0

0

0

0

 

– Overige subsidies

3.279

8.137

1.120

110

9.367

16.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.022

894

0

18

912

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

44

0

0

44

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.022

850

0

18

868

16.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

2.253

2.253

34

10

2.297

 

– CLU Betuweroute en HSL

2.253

2.253

34

10

2.297

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

100

0

0

100

 

Ontvangsten

0

2.702

0

659

3.361

Verplichtingen

Op de subsidieregeling Beheersing GSM-R Interferentie zijn minder aanvragen binnengekomen dan verwacht. Het IenM-aandeel van de niet-bestede middelen wordt teruggeboekt naar de Investeringsruimte Spoor op het Infrastructuurfonds (€ 12,3 miljoen). Bij de Eerste suppletoire begroting 2017 is het aandeel van EZ (€ 11,3 miljoen) op artikel 99 geplaatst en doorgeschoven naar de jaren 2020 en 2021 in afwachting van de eindafrekening met het Ministerie van EZ.

Daarnaast heeft een overboeking aan het Ministerie van EZ van € 1,5 miljoen plaatsgevonden ten behoeve van de jaarlijkse bijdrage voor de ACM toezichtstaken in het kader van de Spoorwegwet.

16.01 Spoor

Overige opdrachten

De verlaging van het opdrachtenbudget op Spoor wordt voor € 1,5 miljoen veroorzaakt door een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de ACM toezichtstaken in het kader van de Spoorwegwet

Daarnaast wordt budget overgeheveld naar diverse opdrachtenbudgetten Luchtvaart voor het aanpakken en het onderzoeken van de capaciteitsproblemen op de luchthaven Schiphol (€ 0,5 miljoen) en voorlichting rondom vliegroutes van de luchthaven Lelystad (€ 0,2 miljoen).

Door vertraging in de totstandkoming van de opdracht aan het RIVM in het kader van het rekenmodel trillingen spoor, zal € 0,3 miljoen euro doorschuiven naar 2018.

Subsidies GSM-R

Op de subsidieregeling Beheersing GSM-R Interferentie zijn minder aanvragen binnengekomen dan verwacht. Het IenM-aandeel van de niet-bestede middelen wordt teruggeboekt naar de Investeringsruimte Spoor op het Infrastructuurfonds (€ 12,3 miljoen). Bij de Eerste suppletoire begroting 2017 is het EZ-aandeel (€ 11,3 miljoen) op artikel 99 geplaatst en doorgeschoven naar de jaren 2020 en 2021 in afwachting van de eindafrekening met het Ministerie van EZ.

Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

17

Luchtvaart

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

11.956

9.033

8.572

1.713

19.318

Uitgaven:

14.049

14.018

5.160

– 504

18.674

Waarvan juridisch verplicht:

       

96%

17.01

Luchtvaart

14.049

14.018

5.160

– 504

18.674

17.01.01

Opdrachten

8.739

7.916

2.360

255

10.531

 

– Opdrachten GIS

3.487

3.450

1.390

0

4.840

 

– Overige opdrachten

5.252

4.466

970

255

5.691

17.01.02

Subsidies

3.664

4.419

2.800

– 761

6.458

17.01.03

Bijdrage aan agentschappen

69

106

0

2

108

 

– waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland)

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

49

86

0

2

88

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

20

20

0

0

20

17.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.477

1.477

0

0

1.477

17.01.06

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

100

100

0

0

100

 

– LVNL

100

100

0

0

100

 

Ontvangsten

325

1.158

0

135

1.293

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 1,8 miljoen waarbij verplichtingenbudget vanuit latere jaren naar 2017 is gehaald als gevolg van het aangaan van een verplichting voor de subsidie tarieven Bonaire. Dit betreft een incidentele subsidie die in 2017 in zijn geheel wordt aangegaan en vastgelegd. Daarnaast zijn er minder opdrachten uitgevoerd door het Netherlands Aerospace Centre (NLR), waardoor het verplichtingenbudget met € 0,13 miljoen is verlaagd.

De resterende wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

18

Scheepvaart en Havens

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

11.665

35.136

– 589

7.858

42.405

Uitgaven:

27.752

31.363

190

– 437

31.116

Waarvan juridisch verplicht:

       

99%

18.01

Scheepvaart en havens

27.752

31.363

190

– 437

31.116

18.01.01

Opdrachten

16.908

20.110

– 340

– 171

19.599

 

– Topsector logistiek

15.323

18.153

– 1.340

0

16.813

 

– Caribisch Nederland

0

100

1.000

310

1.410

 

– Overige opdrachten

1.585

1.857

0

– 481

1.376

18.01.02

Subsidies

8.225

8.936

0

– 314

8.622

 

– Topsector logistiek

7.775

7.850

0

0

7.850

 

– Overige subsidies

450

1.086

0

– 314

772

18.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.441

1.114

0

23

1.137

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.441

1.114

0

23

1.137

18.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

1.178

1.203

530

25

1.758

 

Ontvangsten

0

700

0

69

769

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door een overboeking van € 6,5 miljoen vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII ten behoeve van Topsector Logistiek. Vanwege de goedkeuring van het jaarplan 2017 van de Topsector Logistiek is een aanvullende verplichtingenruimte noodzakelijk voor het opstarten van de activiteiten.

Als gevolg van de orkanen Irma en Maria in het Caribisch gebied, wordt noodhulp voor spoedreparaties verstrekt (€ 1,6 miljoen) om de havens op Saba en Sint Eustatius weer toegankelijk en veilig te maken.

De resterende wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 19 Klimaat

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

19

Klimaat

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

60.195

74.847

3.052

1.237

79.136

Uitgaven:

61.434

78.960

– 2.056

– 2.876

74.028

Waarvan juridisch verplicht:

 

100%

   

100%

19.01

Tegengaan klimaatverandering

13.244

25.411

– 4.244

– 2.918

18.249

19.01.01

Opdrachten

2.506

12.268

– 4.769

– 3.556

3.943

19.01.02

Subsidies

0

1.987

150

507

2.644

19.01.03

Bijdrage aan agentschappen

10.738

11.156

375

131

11.662

 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

398

358

0

66

424

 

– Waarvan bijdrage aan Nea

6.934

7.752

375

0

8.127

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

3.406

3.046

0

65

3.111

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

48.190

53.549

2.188

42

55.779

19.02.01

Opdrachten

7.643

5.964

– 112

– 2.013

3.839

 

– Uitvoering CDM

0

0

0

0

0

 

– RIVM

0

0

0

0

0

 

– Interreg

322

322

0

– 260

62

 

– Overige opdrachten

7.321

5.642

– 112

– 1.753

3.777

19.02.02

Subsidies

1.533

1.298

– 602

0

696

 

– Interreg

1.533

1.298

– 602

0

696

 

– Overige subsidies

0

0

0

0

0

19.02.03

Bijdrage aan agentschappen

36.695

41.568

2.902

1.520

45.990

 

– waarvan bijdrage aan RIVM

29.308

31.682

2.246

807

34.735

 

– waarvan bijdrage aan RVO

7.008

9.627

656

1.093

11.376

 

– waarvan bijdrage aan RWS

379

259

0

– 9

250

19.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

2.319

4.719

0

535

5.254

 

Ontvangsten

226.500

230.400

0

– 63.336

167.064

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden vooral veroorzaakt door het eerder aangaan van verplichtingen in verband met de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI Transport). In de Staatscourant wordt de regeling dit jaar gepubliceerd, dit betekent dat de verplichtingen dit jaar al worden aangegaan.

19.01 Tegengaan klimaatverandering

Brandstofvisie

Dit betreft met name lagere uitgaven in 2017 voor het programma brandstofvisie. Er wordt een kasschuif doorgevoerd tussen artikel 19 en 20. Het kasoverschot bij de Brandstofvisie in 2017 wordt ingezet voor het tekort op artikel 20 voor de Sanering Wegverkeerslawaai á € 1,5 miljoen (20.01.04) en uitvoeringskosten luchtkwaliteit á € 0,8 miljoen (20.01.01). In 2018 wordt hetzelfde bedrag weer teruggeboekt van artikel 20 naar artikel 19.

19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

Opruimen drugsafvaldumping

IenM levert een bijdrage aan de kosten van het opruimen van drugsafvaldumping. Hiervoor wordt in totaal € 1 miljoen exclusief btw overgeboekt naar het Provinciefonds vanuit het opdrachtenbudget van artikelonderdeel 19.02. Dit betreft de invulling van het amendement Cegerek en Dijkstra (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000 XII, nr. 17).

HBJZ juridische expertise

De directie Juridische Zaken (HBJZ) voert verschillende juridische opdrachten uit en hiervoor worden middelen overgeboekt van DGMI vanuit het opdrachtenbudget. De uitgaven van HBJZ worden verantwoord op artikel 97.

Gecoördineerde opdrachtverlening RVO

De gecoördineerde opdrachtverlening aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt verantwoord op artikel 19 Klimaat. In het kader hiervan worden vanuit andere artikelen en artikelonderdelen middelen overgeheveld naar de agentschapsbijdrage van artikelonderdeel 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking.

Ontvangsten

De ETS-ontvangsten vallen in 2017 naar verwachting € 64,0 miljoen lager uit dan begroot. De neerwaartse bijstelling van de ETS-ontvangsten volgt uit een verlaging van de verwachte prijs per emissierecht van € 7 naar € 5.

Artikel 20 Lucht en geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

20

Lucht en Geluid

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

32.977

20.903

– 522

5.930

26.311

Uitgaven:

30.402

18.503

– 522

2.336

20.317

Waarvan juridisch verplicht:

       

100%

20.01

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

30.402

18.503

– 522

2.336

20.317

20.01.01

Opdrachten

5.013

5.072

0

1.152

6.224

 

– Verkeersemissies

1.035

1.781

0

305

2.086

 

– Geluid- en luchtsanering

3.978

2.947

0

– 135

2.812

 

– Overige opdrachten

0

344

0

982

1.326

20.01.02

Subsidies

1.004

4

0

0

4

 

– Euro 6 en Euro-VI

0

0

0

0

0

 

– Verkeersemissies

1.004

4

0

0

4

20.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.419

1.686

0

36

1.722

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.419

1.686

0

36

1.722

20.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

22.020

10.620

– 522

1.148

11.246

 

– NSL

385

385

0

– 352

33

 

– Wegverkeerlawaai

21.635

10.235

– 522

1.500

11.213

 

– Overige bijdrage medeoverheden

0

0

0

0

0

20.01.07

Bekostiging

946

1.121

0

0

1.121

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget wordt vooral veroorzaakt doordat verplichtingen eerder dan verwacht zijn aangegaan. Het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) heeft het budget in de Staatscourant gepubliceerd. De verplichtingen worden in het huidige jaar aangegaan maar deze stonden geraamd in 2018.

20.01 Gezonde lucht en tegengaan geluidshinder

Brandstofvisie

Er is sprake van lagere uitgaven in 2017 bij de brandstofvisie. Daarom wordt er een kasschuif doorgevoerd tussen artikel 19 en 20. Het kasoverschot bij de Brandstofvisie in 2017 wordt ingezet voor het tekort op artikel 20 voor de Sanering Wegverkeerslawaai á € 1,5 miljoen en uitvoeringskosten luchtkwaliteit á € 0,8 miljoen. In 2018 wordt hetzelfde bedrag weer teruggeboekt van artikel 20 naar artikel 19.

Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

21

Duurzaamheid

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

18.871

22.902

1.977

– 1.437

23.442

Uitgaven:

20.900

22.549

785

– 1.017

22.317

Waarvan juridisch verplicht:

 

100%

   

100%

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

1.594

3.170

– 1.100

– 951

1.119

21.04.01

Opdrachten

1.394

3.170

– 1.100

– 951

1.119

21.04.03

Bijdrage aan agentschappen

200

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

200

0

0

0

0

21.05

Duurzame Productketens

16.184

18.050

1.557

745

20.352

21.05.01

Opdrachten

8.733

9.568

457

564

10.589

 

– Uitvoering Duurzame productketens

7.182

3.892

– 98

568

4.362

 

– Caribisch Nederland afvalbeheer

1.551

3.102

0

0

3.102

 

– Overige opdrachten

0

2.574

555

– 4

3.125

21.05.02

Subsidies

621

1.443

1.100

40

2.583

21.05.03

Bijdrage aan agentschappen

6.830

7.039

0

141

7.180

 

– waarvan bijdrage aan RWS

6.830

7.039

0

141

7.180

21.06

Natuurlijk kapitaal

3.122

1.329

328

– 811

846

21.06.01

Opdrachten

1.460

1.141

328

– 623

846

21.06.02

Subsidies

287

188

0

– 188

0

21.06.03

Bijdrage aan agentschappen

1.375

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.375

0

0

0

0

 

Ontvangsten

0

0

0

591

591

Verplichtingen

De lagere verplichtingen worden veroorzaakt door de hieronder vermelde mutaties.

21.04 Duurzaamheidsinstrumentarium

De verlaging van het opdrachtenbudget op het artikelonderdeel 21.04 Duurzaamheidsinstrumentarium betreft voornamelijk een overboeking naar OCW van € 0,5 miljoen. Het betreft een bijdrage voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek/Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek van Afval Naar Grondstof (VANG). De verlaging wordt daarnaast veroorzaakt door 2 overboekingen naar EZ: een overboeking van € 0,2 miljoen voor de kosten van de ontwikkeling door het CBS van de Monitor ontwikkeling brede welvaart en een overboeking van € 0,1 miljoen voor de kosten van het programma Duurzaam Door.

21.05 Duurzame Productketens

De verhoging van het opdrachtenbudget op het artikelonderdeel 21.05 Duurzame Productketens wordt met name veroorzaakt door een overheveling van € 0,6 miljoen vanuit het artikelonderdeel 21.06 Natuurlijk Kapitaal voor kosten betreffende biotische kringloop, incidentele subsidies natuurlijke kringloop en de ketenaanpak.

21.06 Natuurlijk kapitaal

De verlaging van het opdrachtenbudget op het artikelonderdeel 21.06 Duurzaam kapitaal houdt verband met het artikelonderdeel 21.05, zie ook de toelichting bij 21.05 Duurzame productketens.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico's

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

33.108

30.227

14.905

– 225

44.907

Uitgaven:

33.780

43.367

4.814

– 625

47.556

Waarvan juridisch verplicht:

       

100%

22.01

Veiligheid chemische stoffen

5.853

8.226

– 161

– 412

7.653

22.01.01

Opdrachten

3.312

4.601

– 161

– 453

3.987

22.01.02

Subsidies

600

1.720

0

0

1.720

 

– NANoREG

425

1.335

0

0

1.335

 

– Overige subsidies

175

385

0

0

385

22.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.941

1.905

0

41

1.946

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.941

1.905

0

41

1.946

22.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

22.02

Veiligheid biotechnologie

3.070

3.070

– 170

0

2.900

22.02.01

Opdrachten

3.070

3.070

– 170

0

2.900

22.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

22.03

Veiligheid bedrijven en transport

24.857

32.071

5.145

– 213

37.003

22.03.01

Opdrachten

4.377

3.373

831

47

4.251

 

– Omgevingsveiligheid

389

– 146

– 49

0

– 195

 

– Overige opdrachten

4.050

4.333

880

47

4.446

22.03.02

Subsidies

14.768

23.796

3.714

– 300

27.210

 

– Asbest en safety deals

12.278

21.287

3.714

0

25.001

 

– Overige subsidies

2.490

2.509

0

– 300

2.209

22.03.03

Bijdrage aan agentschappen

2.666

1.856

0

40

1.896

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.666

1.856

0

40

1.896

22.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

 

– Bijdragen asbestsanering

0

0

0

0

0

 

– Bijdragen programma Externe Veiligheid

0

0

0

0

0

 

– Overige bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

22.03.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

22.03.09

Inkomensoverdracht

3.046

3.046

600

0

3.646

 

Ontvangsten

675

2.432

0

660

3.092

De wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

42.586

42.522

1.074

2.732

46.328

Uitgaven:

41.719

41.582

1.074

1.372

44.028

Waarvan juridisch verplicht:

       

100%

23.01

Meteorologie en seismologie

24.690

24.553

870

1.372

26.795

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

23.823

23.613

870

1.372

25.855

 

– Meteorologie

23.389

23.179

643

1.372

25.194

 

– Seismologie

434

434

227

0

661

23.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

867

940

0

0

940

 

– Contributie WMO (HGIS)

867

940

0

0

940

23.02

Aardobservatie

17.029

17.029

204

0

17.233

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

17.029

17.029

204

0

17.233

 

– Aardobservatie

17.029

17.029

204

0

17.233

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.

23.01 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Het KNMI ontvangt een bijdrage voor de kosten die het KNMI maakt voor de dienstverlening aan Veiligheidregio’s (€ 0,1 miljoen). Daarnaast ontvangt het KNMI een compensatie voor een deel van de transitiekosten die het KNMI maakt voor de overdracht van de facilitaire dienstverlening aan RWS (€ 0,2 miljoen). Tenslotte ontvang het KNMI een verliescompensatie doordat de kosten voor de dienstverlening hoger zijn uitgevallen dan verwacht (€ 1 miljoen).

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

24

Handhaving en toezicht

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

109.561

104.649

2.110

0

106.759

Uitgaven:

109.561

104.649

2.110

0

106.759

Waarvan juridisch verplicht:

 

100%

   

100%

24.01

Handhaving en toezicht

109.561

104.649

2.110

0

106.759

24.01.03

Bijdrage aan het agentschap ILT

109.561

104.649

2.110

0

106.759

 

– Afval, industrie en bedrijven

24.549

23.325

421

0

23.746

 

– Rail en wegvervoer

24.765

23.526

774

0

24.300

 

– Scheepvaart

21.089

20.063

108

0

20.171

 

– Luchtvaart

17.352

16.500

353

0

16.853

 

– Water, producten en stoffen

21.806

21.235

454

0

21.689

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 25 Brede doeluitkering (BDU)

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

25

Brede doeluitkering

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

866.780

860.481

15.228

3.136

878.845

Uitgaven:

888.311

915.049

15.228

0

930.277

Waarvan juridisch verplicht:

       

100%

25.01

Brede doeluitkering

888.311

915.049

15.228

0

930.277

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De hogere verplichting komt door een bijdrage vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve de Rijksbijdrage aan het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding (Nieuw Waterland).

Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

5.695.277

5.209.307

– 345.049

– 93.098

5.244.212

Uitgaven:

6.168.329

5.682.359

– 345.049

– 82.172

5.255.138

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.450.478

5.033.227

– 358.751

– 74.357

4.600.119

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

717.851

649.132

13.702

– 7.815

655.019

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Voor een specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de Tweede suppletoire van de begroting van het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

Licence