Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

97

Algemeen departement

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

43.309

144.317

4.921

– 196

149.042

Uitgaven:

50.480

148.585

2.346

– 33.243

117.688

97.01

IenM-brede programmamiddelen

50.480

148.585

2.346

– 33.243

117.688

97.01.01

Opdrachten

22.618

118.212

1.081

– 32.702

86.591

 

– Onderzoeken ANVS

3.696

3.617

72

0

3.689

 

– Overige opdrachten

18.922

114.595

1.009

– 32.702

82.902

97.01.02

Subsidies

1.430

1.430

940

– 548

1.822

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

21.205

23.716

325

7

24.048

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

213

2.583

0

0

2.583

 

– waarvan bijdrage aan ILT

12.188

12.188

224

0

12.412

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.422

2.563

55

7

2.625

 

– waarvan bijdrage aan RIVM

6.382

6.382

46

0

6.428

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

5.227

5.227

0

0

5.227

 

– StAB

5.227

5.227

0

0

5.227

 

Ontvangsten

2.189

2.189

– 893

0

1.296

97.01 IenM -brede programmamiddelen

Overige opdrachten

In de brief (Kamerstukken II 2015–2016 33 400, nr. 79) van 8 juli 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanschaf van een vervangend Regeringsvliegtuig. Bij Voorjaarsnota 2017 is € 90 miljoen toegevoegd aan de begroting van IenM voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig in 2017. Het koopcontract voor de levering van het nieuwe regeringsvliegtuig is getekend en het oude regeringsvliegtuig is verkocht. Een deel van de betaling vindt niet meer plaats in 2017 en schuift door naar volgend jaar.

Subsidies

Dit betreft een schuif van 2017 naar 2018. Het OPERA-project wordt eind 2017 voor 98% afgerond. Volgens subsidievoorwaarde dient 10% van het totale subsidiebedrag te worden gereserveerd voor de afrekening met accountantsverklaring. De finale afrekening zal echter pas begin 2018 worden afgegeven.

Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

98

Apparaatsuitgaven kerndepartement

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

317.847

339.792

1.620

– 4.139

337.273

Uitgaven:

321.827

346.423

5.420

– 8.143

343.700

98.01

Personele uitgaven

218.900

229.184

9.935

– 4.723

234.396

 

– waarvan eigen personeel

192.144

195.529

5.524

– 2.106

198.947

 

– waarvan externe inhuur

17.418

24.476

4.331

– 1.666

27.141

 

– waarvan overige personele uitgaven

9.338

9.179

80

– 951

8.308

98.02

Materiele uitgaven

102.927

117.239

– 4.515

– 3.420

109.304

 

– waarvan ICT

19.845

25.128

1.725

– 4.532

22.321

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

54.937

60.318

– 910

4.166

63.574

 

– waarvan overige materiële uitgaven

28.145

31.793

– 5.330

– 3.054

23.409

 

Ontvangsten

3.530

17.732

350

300

18.382

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.

98.01 Personele uitgaven

De lagere kosten op personele uitgaven (€ 4,7 miljoen) worden voor een groot deel veroorzaakt door vacatureruimte, onder andere door opgelopen vertragingen bij de vacaturevervulling, met name bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Daarnaast wordt bij Eenvoudig Beter en ERTMS als gevolg van opgelopen vertraging bij beide projecten, een deel van de voorziene capaciteit op een later moment ingevuld (met name externe inhuur). Tot slot is er sprake geweest van een lager aantal uitkeringen dan begroot aan postactieven.

98.02 Materiële uitgaven

De lagere kosten voor ICT wordt veroorzaakt door uitbesteding van een deel van de kantoorautomatisering aan rijksbrede SSO’s en een verdere toename van facilitaire dienstverlening ten behoeve van het pand Rijnstraat leidt tevens tot een verhoogde bijdrage aan rijksbrede SSO’s. De lagere reguliere materiële uitgaven zijn het gevolg van een overboeking van budget naar RWS voor compensatie van gemaakte kosten in het kader van de Participatiewet en lagere uitgaven door vertraging bij de invoering van een nieuw systeem voor de voering van de begrotingsadministratie en een aanpassing van het kasritme voor ERTMS.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door de Planbureau voor de Leefomgeving die extra onderzoek verricht.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

21

136.822

– 109.101

329

28.050

Uitgaven:

 

21

136.822

– 109.101

329

28.050

Nominaal en onvoorzien

 

21

136.822

– 109.101

329

28.050

Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence