Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.4 De agentschappen

Conform de Rijksbegrotingvoorschriften worden hieronder de exploitatie en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan

€ 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Rijkswaterstaat

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. Tweede suppletoire begroting 2017 (bedragen X € 1.000)

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3)

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenM

2.173.987

– 8.593

63.112

2.228.506

Omzet nutv werkzaamheden

0

347.976

0

347.976

Omzet overige departementen

28.360

 

0

28.360

Omzet derden

175.683

 

4.000

179.683

Rentebaten

800

 

0

800

Vrijval voorzieningen

3.000

 

0

3.000

Bijzondere baten

       

Totaal baten

2.381.830

339.383

67.112

2.788.325

         

Lasten

       

Apparaatskosten

997.445

8.338

31.106

1.036.889

– Personele kosten

744.372

8.338

31.106

783.816

Waarvan eigen personeel

691.030

8.338

11.106

710.474

Waarvan externe inhuur

51.842

 

20.000

71.842

Waarvan overige p-kosten

1.500

 

0

1.500

– Materiele kosten

253.073

0

0

253.073

Waarvan apparaat ICT

30.000

 

0

30.000

Waarvan bijdrage aan SSO's

56.000

 

0

56.000

Waarvan overige M-kosten

167.073

 

0

167.073

Onderhoud

1.326.662

331.045

36.006

1.693.713

Rentelasten

8.748

 

0

8.748

Afschrijvingskosten

39.975

 

0

39.975

– Materieel

38.500

 

0

38.500

Waarvan apparaat ICT

6.000

 

0

6.000

– Immaterieel

1.475

 

0

1.475

Overige lasten

       

– Dotaties voorzieningen

       

– Bijzondere lasten

       

Totaal lasten

2.372.830

339.383

67.112

2.779.325

Saldo van baten en lasten

9.000

0

0

9.000

Dotatie aan reserve Rijksrederij

– 9.000

   

– 9.000

Te verdelen resultaat

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM

Areaalgroei

  • Om een betere relatie te leggen tussen de gevraagde productie en de daarvoor benodigde capaciteit is binnen IenM voor RWS het instrument Strategisch Capaciteitsmanagement ontwikkeld. Daarbij wordt op basis van vastgestelde normen, rekenregels en tarieven voor alle werkprocessen van RWS doorgerekend wat de benodigde capaciteit voor de komende 5 jaar is op basis van de huidige verwachte producten en prestatieopgaven. Hieruit is naar voren gekomen dat RWS de komende jaren als gevolg van areaalgroei (autonome ontwikkeling) meer sluizen, stuwen en tunnels oplevert die op basis van de huidige capaciteit niet bemand kunnen worden. Dit leidt tot een extra capaciteitsbehoefte van 36 FTE in 2017 oplopend naar 68 FTE in 2022. Dit betekent een verhoging van de omzet IenM in 2017 met € 4,3 miljoen.

Waterveiligheid

  • Begin 2016 is er bij een aantal stormvloedkeringen (Maeslantkering, Hartelkering, Hollandse IJsselkering en Haringvlietsluizen) geconstateerd dat er een formatietekort van totaal 10,2 FTE is, als gevolg van de complexiteit van de objecten. Hierdoor is meer inzet nodig voor bijvoorbeeld het opstellen van faalkansrapportages en meer begeleiding van de aannemers van RWS ten aanzien van het beheer en onderhoud van de stormvloedkeringen. Dit betekent een verhoging van de omzet IenM in 2017 met € 0,9 miljoen.

  • RWS is één van de vertegenwoordigers voor het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW). Om de kennis op het gebied van waterveiligheid te versterken wordt in samenspraak met de voorzitter van ENW 5 extra formatieplaatsen gecreëerd in 2017 en verder. Dit betekent een verhoging van de omzet IenM in 2017 met € 0,6 miljoen.

  • In 2014 heeft RWS het beheer van de stormvloedkering Ramspol overgenomen van Waterschap Groot Salland (nu Waterschap Drents Overijsselse Delta). RWS voert het Beheer en Onderhoud middels een andere methodiek uit dan het waterschap. De RWS-eisen hebben tot gevolg dat voor het beheer en onderhoud aan de kering meer capaciteitsinzet nodig is dan aanvankelijk ingeschat. Hiervoor is 6,2 FTE toegevoegd in 2017 en latere jaren. Dit betekent een verhoging van de omzet IenM in 2017 met € 0,6 miljoen.

Connecting Mobility

  • Connecting Mobility (CM) is een uitvoeringsprogramma dat werkt aan de realisatie van de Routekaart binnen het actieprogramma «Beter Geïnformeerd Op Weg». Hiervoor is 12 FTE toegevoegd in 2017 tot en met 2019. Dit betekent een verhoging van de omzet IenM in 2017 met € 1,3 miljoen.

Wet Werk en Zekerheid

  • Op basis van de wet Werk en Zekerheid is het sinds 1 mei 2016 niet meer mogelijk om gebruik te maken van payrolling binnen de rijksoverheid. Gevolg van de wet is dat 13 oud-payrollers, die binnen RWS kerntaken uitvoeren, conform wettelijke verplichting zijn verambtelijkt voor de jaren 2017 tot en met 2019. Dit betekent een verhoging van de omzet IenM in 2017 met € 1,1 miljoen.

Daarnaast is de omzet IenM in 2017 verhoogd door o.a. loon- en prijsbijstelling (€ 30,0 miljoen), het project SWUNG naleving geluidsplafonds (€ 14,0 miljoen), bijdrage arbeidsgehandicapten (€ 1,8 miljoen), bijdrage kansrijke vluchtelingen (€ 0,1 miljoen), bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken aan het project Wind op Zee en Maritiem informatiepunt (€ 7,5 miljoen) en aan het project Nautische voorzieningen windparken (€ 1 miljoen)

Omzet derden

De stijging ten opzichte van de begroting 2017 met € 4,0 miljoen wordt veroorzaakt door de opbrengsten grote wateren. Dit betreft het effectueren van overdrachtsafspraken tussen het Rijksvastgoedbedrijf en IenM/RWS.

Lasten

Apparaatskosten

Dit betreffen de personele uitgaven samenhangend met de eerder genoemde loon- en prijsbijstelling (€ 18,0 miljoen), areaalgroei (€ 4,3 miljoen), stormvloedkeringen (€ 0,9 miljoen), waterveiligheidsexperts (€ 0,6 miljoen), Ramspol kering (€ 0,6 miljoen), Connecting Mobility (€ 1,3 miljoen), payrollers (€ 1,1 miljoen), bijdrage van EZ aan het project Wind op Zee en Maritiem informatiepunt (€ 0,8 miljoen), bijdrage arbeidsgehandicapten (€ 1,9 miljoen), bijdrage kansrijke vluchtelingen (€ 0,1 miljoen) en bijdrage van EZ aan het project nautische voorzieningen windparken (€ 1 miljoen).

Onderhoud

Deze mutatie bestaat uit de prijsbijstelling (€ 12,0 miljoen), het project SWUNG naleving geluidsplafonds (€ 14,0 miljoen) bijdrage van EZ aan het project Wind op Zee en Maritiem informatiepunt (€ 6,7 miljoen) en de opbrengsten grote wateren (€ 4,0 miljoen).

Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)

Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2017

250.657

351.277

 

601.934

2a

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.376.530

– 8.593

67.112

2.435.049

2b

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 2.327.555

8.593

– 415.088

– 2.734.050

2.

Totaal operationele kasstroom

48.975

0

– 347.976

– 299.001

3a

Totaal investeringen (–/–)

– 29.400

   

– 29.400

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

2.340

2.340

3.

Totaal investeringskasstroom

– 29.400

0

2.340

– 27.060

4a

Eenmalige uitkering aan het moederdepartement (–/–)

 

– 32.507

 

– 32.507

4b

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

14.200

   

14.200

4c

Aflossingen op leningen (–/–)

– 34.000

 

11.000

– 23.000

4d

Beroep op leenfaciliteit (+)

33.000

 

– 3.000

30.000

4.

Totaal financieringskasstroom

13.200

– 32.507

8.000

– 11.307

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2017

283.432

318.770

– 337.636

264.566

Toelichting

Operationele kasstroom

De ontvangsten binnen de operationele kasstroom liggen hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de omzet IenM waar extra middelen zijn toegekend voor o.a. loon-en prijsbijstelling, het project SWUNG naleving geluidsplafonds en areaalgroei. De uitgaven binnen de operationele kasstroom zijn hoger door de hogere opbrengst en door de nog uit te voeren werkzaamheden.

Boekwaarde desinvesteringen

De panden Meenteweg (Zwolle) en Beatrixhaven 12 (Werkendam) zijn reeds voor 2017 verkocht en gedesinvesteerd. Hierbij is bij het deactiveren van de gebouwen echter vergeten om de grond mee te nemen (grond opbrengst is met gebouw verrekend). Hierom zijn de gronden in 2017 gedeactiveerd (Meenteweg: € 0,1 miljoen en Beatrixhaven: € 0,1 miljoen) met als opmerking verschroot. De overige desinvesteringen 2017 betreffen voornamelijk «restwaarde-uitkeringen» vanuit contract met leaseplan voor auto's (€ 1,7 miljoen). De Stormmeeuw (schip Rijksrederij) is verkocht via RVB, boekwinst (€ 1 miljoen)

Aflossingen op leningen

De oplevering van de activa laat in 2017 nog op zich wachten. Hierdoor zijn de aangevraagde leningen laag waardoor de aflossing minder wordt.

Beroep op leenfaciliteit

Daarnaast is vanwege de gunstige liquiditeitspositie van RWS besloten om voorlopig geen leningen af te sluiten voor activa met een levensduur van 3 jaar.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI Suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde Begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenM

44.528

– 210

2.215

46.533

Omzet IenM – Nutv werkzaamheden

 

6.228

6.228

Omzet overige departementen

2.402

 

219

2.621

Omzet derden

23.347

 

– 1.308

22.039

Rentebaten

   

Bijzondere baten

   

Totaal baten

70.277

– 210

7.354

77.421

         

Lasten

       

Apparaatskosten

40.009

– 210

4.345

44.144

– Personele kosten

29.960

– 210

2.842

32.592

* waarvan eigen personeel

29.460

– 210

1.690

30.940

* waarvan externe inhuur

500

1.037

1.537

* waarvan overige personele kosten

 

115

115

.-Materiële kosten

10.049

1.502

11.551

* waarvan apparaat ICT

1.612

 

2.177

3.789

* waarvan bijdrage aan SSO’s

4.966

 

– 448

4.518

* waarvan overige materiele kosten

3.471

– 227

3.244

Materiele Programmakosten

       

* Aardobservatie

17.029

5.175

22.204

* Overig

10.986

 

– 1.027

9.959

Rentelasten

242

 

– 242

Afschrijvingskosten

2.011

 

103

2.114

– materieel

2.011

 

103

2.114

– immaterieel

   

Overige lasten

   

– dotatie voorziening

   

– bijzondere lasten

   

Totaal lasten

70.277

– 210

8.354

78.421

Te verdelen resultaat

0

– 1.000

– 1.000

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM neemt toe als gevolg van een incidentele compensatie voor onvoorziene hogere personeelskosten, de loon- en prijsbijstelling 2017 en de offerte 2017.

Omzet IenM – Nog uit te voeren werkzaamheden

De hogere kosten in het kader van aardobservatie (€ 5 miljoen) worden gedekt vanuit de balans (vooruit ontvangen bedragen EUMETSAT). Daarnaast is voor een aantal beleidsintensiveringen nog vooruit ontvangen bedragen beschikbaar (€ 1,5 miljoen) welke in 2017 ingezet zullen worden.

Omzet overige departementen

De omzet is in eerste instantie verhoogd doordat verwachting was dat er een nieuw project voor het Ministerie van Economische zaken zou gaan starten. Inmiddels is duidelijk dat het nieuwe project van het Ministerie van Economische Zaken dit jaar niet meer zal starten waardoor de omzet is verlaagd. Tevens is de omzet van het RIVM verlaagd vanwege het aflopen van een project.

Omzet derden

De omzet derden neemt af vanwege tegenvallende opbrengsten op het gebied van maatwerk. Uitgebrachte offertes voor maatwerk worden niet gehonoreerd vanwege beperkte financiële middelen bij opdrachtgevers.

Lasten

Personele kosten

Door een uitbreiding van de bezetting zijn de kosten eigen personeel verhoogd. Door hogere inhuurkosten voor projecten en tijdelijke vervanging van medewerkers is de inhuur verhoogd.

Materiële apparaatskosten

Bij het opstellen van de begroting 2018 zijn ten onrechte apparaatskosten onder programmakosten geboekt. De stijging op de materiële kosten apparaat ICT betreft de correctie hiervan (€ 2 miljoen).

Materiële programmakosten

De uitgaven in het kader van aardobservatie zijn circa € 5 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot doordat de contributie aan EUMETSAT hoger is uitgevallen voorzien.

Rentelasten

Er worden geen mutaties in de rentekosten voorzien.

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

(4) = (1)+(2)+(3) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2016

13.400

– 1.732

0

11.668

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.011

 

1.465

3.476

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–)

– 3.945

 

– 7.786

– 11.731

2.

Totaal operationele kasstroom

– 1.934

– 7.104

– 9.038

3a.

Totaal investeringen (–/–)

– 3.927

– 1.697

160

– 5.464

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

3.

Totaal investeringskasstroom

– 3.927

– 1.697

160

– 5.464

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

   

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

       

4c.

Aflossingen op leningen (–/–)

– 366

366

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

3.927

1.697

– 160

5.464

4.

Totaal financieringskasstroom

3.561

2.063

– 160

5.464

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2017

11.100

– 1.366

– 6.321

3.143

Toelichting

Rekening-courant RHB 1 januari 2017

De stand is aangepast conform de jaarrekening 2016.

Operationele kasstroom

Het resultaat van de mutaties in de staat van baten en lasten hebben een negatieve invloed op de operationele kasstroom van (€ 1,0 miljoen). Daarnaast is het saldo van de contributie uitgaven en de ontvangen bijdrage in het kader van aardobservatie circa € 1,4 miljoen hoger dan eerder begroot door een stijging van de contributie uitgaven EUMETSAT en wordt voor een bedrag van circa € 1,5 miljoen aan uitgaven gedaan voor projecten waar reeds eerder de middelen voor zijn ontvangen. Tot slot zijn in 2017 een tweetal grote facturen betaald die nog betrekking hadden op 2016, welke leidt tot per saldo een daling van de kastroom met € 3,2 miljoen.

Investeringen- en financieringskasstroom

De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn aangepast conform de leenaanvraag 2017 van het KNMI.

Licence