Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2017. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2017 opgebouwd.

Dit begrotingshoofdstuk is een programma-begroting en heeft geen apart centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen bij de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikelonderdeel op het niveau van de financiële instrumenten de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

In € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

1. Woningmarkt

Verplichtingen / Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 5 mln.

Verplichtingen / Uitgaven: 20 mln.

Ontvangsten: 10 mln.

2. Woonomgeving en bouw

Verplichtingen / Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen / Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

3. Kwaliteit Rijksdienst

Verplichtingen / Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: -

Verplichtingen / Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: -

6. Uitvoering Rijksvastgoed

Verplichtingen / Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

Verplichtingen / Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 4 mln.

Daarnaast worden ook enkele mutaties toegelicht vanuit het oogpunt van transparantie dan wel andere overwegingen.

De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand 30 per oktober 2017.

Licence