Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- ontvangstenmutaties

Uitgaven

Opbouw uitgaven (x € 1.000)
 

Art.nr.

2017

Stand ontwerpbegroting 2017

 

4.312.154

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

129.164

     

Nieuwe mutaties:

 

29.345

Mutaties OW 2018

 

29.000

a) Bijdrage Gemeentefonds

2.1

– 2.610

b) Bijdrage Economische Zaken

2.1

– 1.500

c) RVO

2.2

5.072

Overige mutaties

 

– 617

Stand 2e suppletoire 2017

 

4.470.663

Toelichting

a) Bijdrage Gemeentefonds

Aan het Gemeentefonds is een bijdrage ten behoeve van decentralisatie-uitkering Innovatieve Aanpak (2,6 mm.) toegevoegd.

b) Bijdrage Economische Zaken

Aan de begroting van Economische Zaken is een eenmalige bijdrage (1,5 mm.) overgeboekt uit de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) voor de verduurzaming van de eerste 500 woningen in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen.

c) Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Op het totaal van de beschikbare budgetten voor het RVO is een tekort van € 3 mln. ontstaan. Het bevoorschottingspercentage voor 2017 is te laag gebleken en wordt daarom aangepast aan de bestaande afspraken met het RVO. Als gevolg hiervan wordt het budget voor het RVO met € 3 mln. opgehoogd. Hiervan komt € 1,8 mln. van artikel 2.1 Bijdrage aan agentschappen.

Daarnaast continueert BZK een aantal activiteiten bij RVO middels een aanvullende opdracht aan het RVO voor 2017 (€ 2 mln.). De opdracht behelst activiteiten op het gebied van woningbouw en het energieakkoord. De opdracht wordt in 2017 verstrekt en loopt door in 2018.

Ontvangsten

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)
 

Art.nr.

2017

Stand ontwerpbegroting 2017

 

563.825

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

129.946

     

Nieuwe mutaties:

 

43.382

Mutaties OW 2018

 

30.129

a) Starterslening

1

7.929

b) Ontvangsten Rijksvastgoedbeleid

6

4.000

Overige mutaties

 

1.324

Stand 2e suppletoire 2017

 

737.153

Toelichting

a) Starterslening

Het resultaat van de Starterslening is terugontvangen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN).

b) Ontvangsten Rijksvastgoedbeleid

Als gevolg van een systeemwijziging zijn er incidenteel meer ontvangsten.

Licence